Документ z0407-11, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.03.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.04.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
03.03.2011 N 308
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 березня 2011 р.
за N 407/19145

Про затвердження Змін
до Правил приєднання когенераційних установок
до електричних мереж

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ) та Положення про Національну комісію регулювання
електроенергетики України, затвердженого Указом Президента України
від 14.03.95 N 213 ( 213/95 ) (із змінами), Національна комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Зміни до Правил приєднання когенераційних
установок до електричних мереж, затверджених постановою НКРЕ
від 21.01.2006 N 47 ( z0097-06 ), зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 06.02.2006 за N 97/11971, що додаються.
2. Управлінню роздрібного ринку електричної енергії в
установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного
опублікування.
Голова Комісії С.Тітенко
ПОГОДЖЕНО:
Міністр палива
та енергетики України Ю.Бойко
Голова Антимонопольного
комітету України В.Цушко
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина
Голова Державної служби
технічного регулювання України -
заступник Голови комісії
з реорганізації
Держспоживстандарту України С.М.Орєхов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
03.03.2011 N 308
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 березня 2011 р.
за N 407/19145

ЗМІНИ
до Правил приєднання когенераційних установок
до електричних мереж
( z0097-06 )

1. У пункті 1.2 глави 1: абзац другий викласти в такій редакції: "акт допуску на підключення когенераційної установки -
оформлений у встановленому цими Правилами порядку документ про
виконання технічних умов у повному обсязі, що є умовою для
безпечного та безаварійного підключення когенераційної установки
до електричних мереж (далі - акт допуску)"; після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом шостим такого
змісту: "електроустановки інженерного забезпечення - зовнішні
електричні мережі (об'єкти), збудовані, реконструйовані чи
технічно переоснащені від мереж власника до когенераційної
установки замовника, включаючи комерційний облік та системи
захисту, на виконання технічних умов". У зв'язку з цим абзаци шостий - тринадцятий вважати абзацами
сьомим - чотирнадцятим відповідно; абзац десятий викласти в такій редакції: "приєднання когенераційної установки - створення технічної
можливості здійснення передачі електричної енергії, виробленої
когенераційною установкою, необхідного обсягу за певний проміжок
часу з дотриманням її якості та надійності в узгоджену точку
приєднання".
2. Пункт 1.7 глави 1 викласти в такій редакції: "1.7. Приєднання когенераційної установки замовника до
електричної мережі передбачає такі етапи: визначення замовником проектної організації, яка розроблятиме
проектно-кошторисну документацію; подання замовником заяви про приєднання когенераційної
установки; оплата замовником вартості підготовки та видачі технічних
умов; підготовка власником мереж проекту договору про приєднання; визначення електропередавальною організацією можливих
варіантів приєднання когенераційної установки замовника та
можливих точок приєднання; вибір варіанта схеми інженерного забезпечення електричною
енергією та узгодження точки приєднання; погодження замовником та власником (ами) мереж,
електроустановки якого (их) задіяні у схемі електрозабезпечення
об'єкта замовника під час приєднання, варіанта схеми інженерного
забезпечення електричною енергією та точки приєднання; підготовка власником мереж та видача замовнику підписаних
технічних умов; розроблення проектною організацією на договірних умовах із
замовником проектно-кошторисної документації за вихідними даними
технічних умов; узгодження замовником з власником мереж проектно-кошторисної
документації, відповідно до якої визначена вартість виконання
робіт з приєднання когенераційної установки замовника до мереж
власника; визначення замовником та власником мереж механізму
фінансування виконання комплексу робіт з нового будівництва,
реконструкції електромереж власника, які є або мають стати
невід'ємною частиною мереж власника; укладення договору про приєднання; проведення будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних
робіт; проведення приймально-здавальних випробувань та введення в
експлуатацію; оформлення акта допуску на підключення когенераційної
установки замовника до електричної мережі; укладення відповідних договорів, передбачених законодавством; забезпечення власниками транзитних електроустановок їх
оперативно-технічного обслуговування; підключення когенераційної установки замовника до електричної
мережі".
3. Абзац сьомий пункту 2.5 глави 2 викласти в такій редакції: "копія містобудівних умов і обмежень забудови земельної
ділянки (для новозбудованих об'єктів, які вводяться в експлуатацію
вперше)".
4. Пункт 2.6 глави 2 викласти в такій редакції: "2.6. Вартість видачі технічних умов або змін до них
визначається організацією, яка розробляє і надає технічні умови,
згідно з чинним законодавством".
5. В абзаці другому пункту 3.1 глави 3 слова "та оплатити
власнику електричних мереж вартість приєднання до електричних
мереж" виключити.
6. Главу 4 викласти в такій редакції: "4. Допуск на підключення когенераційної установки 4.1. Допуском на підключення когенераційної установки
замовника є підтвердження відповідності новозбудованих,
реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок
інженерного забезпечення проектній документації, розробленій
відповідно до технічних умов. Наявність акта допуску є необхідною умовою для підключення
когенераційної установки до електричних мереж. Прийняття закінченої будівництвом когенераційної установки в
експлуатацію здійснюється в порядку, встановленому постановою
Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 N 923 ( 923-2008-п )
"Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом
об'єктів" (із змінами). 4.2. Усі новозбудовані, реконструйовані та технічно
переоснащені когенераційні установки замовників повинні
відповідати вимогам нормативно-правових та нормативно-технічних
актів, проектної документації, цих Правил і мають бути забезпечені
проектною, приймально-здавальною та експлуатаційною документацією
та засобами захисту від ураження електрострумом. 4.3. Технічний огляд і перевірку засобів розрахункового
обліку та електроустановок інженерного забезпечення когенераційної
установки замовника (технічну перевірку) здійснює
електропередавальна організація, яка здійснює ліцензовану
діяльність на закріпленій території, під час огляду цих
електроустановок за заявою замовника. Засоби розрахункового обліку та електроустановки інженерного
забезпечення когенераційної установки замовника, у яких
застосовується обладнання іноземного виробництва, повинні мати
сертифікат відповідності обладнання чинним в Україні стандартам,
якщо таке обладнання підлягає сертифікації, або декларації про
відповідність, якщо продукція підпадає під дію технічних
регламентів. 4.4. Спірні питання, які виникають під час технічного огляду
і перевірки вузла обліку та електроустановок інженерного
забезпечення когенераційної установки замовника, вирішуються за
участю представників Держенергонагляду. 4.5. Акт допуску оформляється в разі позитивних результатів
приймально-здавальних випробувань електроустановок інженерного
забезпечення когенераційної установки замовника. 4.6. Для оформлення акта допуску замовник письмово
звертається до власника мереж (електропередавальної організації),
який здійснює ліцензовану діяльність на закріпленій території, із
заявою про проведення технічного огляду та оформлення акта допуску
на підключення когенераційної установки до електричної мережі. 4.7. До заяви замовником додається така документація: технічні умови приєднання когенераційної установки для
збудованих, реконструйованих чи технічно переоснащених
електроустановок; проектно-кошторисна документація, погоджена в установленому
цими Правилами порядку, для збудованих, реконструйованих чи
технічно переоснащених когенераційних установок; акт розмежування балансової належності та експлуатаційної
відповідальності сторін або проект цього акта; відомості про встановлені та змонтовані засоби обліку
електричної енергії, а в разі встановлення засобів диференційного
(погодинного) обліку електричної енергії та локального
устаткування збору і обробки даних - протоколи їх параметризації; приймально-здавальний акт між будівельно-монтажною
організацією (із зазначенням номерів ліцензій, дат їх видачі та
органів, що видали ліцензії) та замовником для збудованих,
реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок; копія наказу про призначення особи, відповідальної за
електрогосподарство, або договір про обслуговування
електроустановок організацією, яка має право на виконання таких
робіт; список осіб оперативного та оперативно-ремонтного персоналу
(прізвище, ім'я, по батькові, посада, кваліфікаційна група з
електробезпеки, номери контактних телефонів), яким дозволяється
від імені споживача давати заявки на відключення та підключення
когенераційної установки, вести оперативні переговори та записи; копії виконавчих схем та актів прихованих робіт на
електроустановках інженерного забезпечення для збудованих,
реконструйованих чи технічно переоснащених когенераційних
установок. 4.8. У разі виявлення недоробок та дефектів, відхилення від
проекту, відсутності в замовника власного електротехнічного
персоналу, який має необхідні знання та пройшов інструктаж,
призначеної відповідальної особи за електрогосподарство або
договору про обслуговування електроустановок інженерного
забезпечення з організацією, яка має право на виконання таких
робіт, акт допуску не надається. 4.9. У разі неготовності електроустановки інженерного
забезпечення когенераційної установки та/або вузла обліку
електропередавальна організація разом із замовником складають акт,
у якому зазначається перелік недоліків з посиланням на конкретні
пункти норм і правил, проектної документації, які порушені. Замовник зобов'язаний усунути виявлені при обстеженні
порушення, звернувши особливу увагу на технічний стан
електроустановок, організацію розрахункового обліку електричної
енергії. Після усунення недоліків електроустановки інженерного
забезпечення когенераційної установки та/або вузли обліку
підлягають повторному обстеженню у порядку, передбаченому цими
Правилами. 4.10. До прийняття в експлуатацію когенераційної установки,
робота якої можлива паралельно з електроустановками (електричними
мережами) електропередавальної організації, власником
когенераційної установки разом з відповідною електропередавальною
організацією має бути розроблений та узгоджений порядок взаємодії
оперативного персоналу електропередавальної організації з
оперативним персоналом власника когенераційної установки під час
включення в роботу когенераційної установки".
7. В абзаці першому пункту 5.1 глави 5 слова "акта про
готовність когенераційної установки до експлуатації" замінити
словами "акта допуску".
8. У підпункті 4 пункту 5.2 глави 5 слова "визначена
договором сума коштів за приєднання до електричних мереж
електропередавальної організації та" виключити.
Начальник
управління роздрібного
ринку електричної енергії І.Городиськийвгору