Документ z0403-96, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.08.2002, підстава - z0698-02

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 195 від 07.06.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
26 липня 1996 р.
vd960607 vn195 за N 403/1428
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
освіти і науки
N 450 ( z0698-02 ) від 07.08.2002 )
Про затвердження Норм часу для розрахунку і обліку навчальної
роботи та Переліків основних видів методичної, наукової й
організаційної роботи викладачів і Рекомендацій щодо
запровадження їх у вищих закладах освіти 3 і 4 рівнів
акредитації

З метою вдосконалення організації праці викладачів вищих
закладів освіти 3 і 4 рівнів акредитації та відповідно до
"Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних
закладах", затвердженого наказом Міністерства освіти України від
2 червня 1993 року N 161 ( z0173-93 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити: 1.1. Норми часу для розрахунку і обліку навчальної роботи
викладачів вищих закладів освіти 3 і 4 рівнів акредитації, що
додаються. 1.2. Переліки основних видів методичної ( z0404-96 ),
наукової ( z0405-96 ) й організаційної ( z0406-96 ) роботи
викладачів вищих закладів освіти 3 і 4 рівнів акредитації. 1.3. Рекомендації щодо планування робочого часу викладачів і
запровадження Норм часу для розрахунку і обліку їх навчальної
роботи та Переліків основних видів методичної, наукової й
організаційної роботи у вищих закладах освіти 3 і 4 рівнів
акредитації ( z0406-96 ).
2. Встановити, що Норми і Переліки поширюються на вищі
заклади освіти 3 і 4 рівнів акредитації та заклади післядипломної
освіти України незалежно від їх форми власності і підпорядкування. 3. Запровадити Норми і Переліки у вищих закладах освіти та
закладах післядипломної освіти України з 1996/1997 навчального
року. 4. З введенням в дію цього наказу не застосовуються у вищих
закладах освіти та закладах післядипломної освіти України наказ
Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти СРСР від
5 квітня 1984 року N 230 "Про затвердження Примірних норм часу для
розрахунку обсягу навчальної роботи і основних видів
навчально-методичної, науково-дослідної та інших робіт, які
виконуються професорсько-викладацьким складом вузів" та
інструктивний лист Міністерства вищої і середньої спеціальної
освіти СРСР від 9 квітня 1984 року N 20 "Про порядок запровадження
Примірних норм часу для розрахунку обсягу навчальної роботи і
основних видів навчально-методичної, науково-дослідної та інших
робіт, які виконуються професорсько-викладацьким складом вузів".
Міністр М.З.Згуровський
Затверджено
наказом Міністерства освіти
України від 7 червня 1996 року
N 195
Норми часу для розрахунку і обліку навчальної роботи
викладачів вищих закладів освіти 3 і 4 рівнів
акредитації
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | Вид роботи | Норма часу (в годинах) | Примітка | |———————————————————+————————————————————————+———————————————————| | 1 | 2 | 3 | |———————————————————+————————————————————————+———————————————————| |1. Проведення спів-|0,25 години кожному чле-|Кількість членів | | бесіди з вступ- |нові комісії на одного |комісії - не більше| | никами |вступника |трьох осіб | | | | | |2. Проведення випу-| | | | скних екзаменів | | | | довузівської | | | | підготовки та | | | | вступних екзаме-| | | | нів до вищих за-| | | | кладів освіти: | | | | - усних |0,25 години кожному ек- |Кількість членів | | |заменаторові на одного |комісії: із загаль-| | |слухача (вступника) |ноосвітніх предме- | | | |тів - не більше | | | |двох, фахових - не | | | |більше трьох осіб | | - письмових: | |Кількість членів | | | |комісії - не більше| | | |двох осіб | | | |Роботу перевіряє | | | |один викладач | | а) з мови та літе-| | | | ратури: | | | | диктант |1 година для проведення | | | |екзамену на групу слуха-| | | |чів (потік вступників); | | | |0,33 години на перевірку| | | |одного диктанту | | | переказ |2 години для проведення | | | |екзамену на групу слуха-| | | |чів (потік вступників); | | | |0,50 години на перевірку| | | |однієї роботи | | | твір |4 години для проведення | | | |екзамену на групу слуха-| | | |чів (потік вступників); | | | |0,50 години на перевірку| | | |однієї роботи | | | б) з інших предме-| | | | тів |3 години для проведення | | | |екзамену на групу слуха-| | | |чів (потік вступників); | | | |0,50 години на перевірку| | | |однієї роботи | | | - у формі тес- |Час для проведення тес- | | | тів |тування та перевірки | | | |тестів визначається ре- | | | |комендаціями до тестів | | | | | | |3. Повторна пере- |0,15 години на кожну ро-|Вибірковій перевір-| | вірка письмових |боту, що перевіряється |ці підлягає до | | робіт на вступ- | |10 відсотків робіт | | них екзаменах | |від їх загальної | | | |кількості | | | | | |4. Читання лекцій |1 година за 1 академічну| | | |годину | | | | | | |5. Проведення прак-|1 година на академічну |З окремих навчаль- | | тичних занять |групу за одну академічну|них дисциплін, що | | |годину |регламентується | | | |відповідними норма-| | | |тивними документа- | | | |ми, допускається | | | |поділ академічної | | | |групи на підгрупи з| | | |чисельністю до од- | | | |ного студента з | | | |урахуванням особли-| | | |востей вивчення цих| | | |дисциплін та техні-| | | |ки безпеки | | | | | |6. Проведення лабо-|1 година на половину |З окремих навчаль- | | раторних занять |академічної групи за од-|них дисциплін, що | | |ну академічну годину |регламентується | | | |відповідними норма-| | | |тивними документа- | | | |ми, допускається | | | |поділ академічної | | | |групи на підгрупи з| | | |меншою чисельністю | | | |з урахуванням особ-| | | |ливостей вивчення | | | |цих дисциплін та | | | |техніки безпеки | | | | | |7. Проведення семі-|1 година на академічну | | | нарських занять |групу за одну академічну| | | |годину | | | | | | |8. Проведення нав- |до 6 годин на день |Один викладач фі- | | чальних занять | |зичного виховання | | зі студентами в | |на 30 студентів. | | спортивно-оздо- | |При умові проведен-| | ровчому таборі | |ня роботи без до- | | | |даткової оплати | | | | | |9. Проведення інди-|до 10 відсотків від за- |Час для проведення | | відуальних за- |гального обсягу навчаль-|індивідуальних за- | | нять |ного часу, відведеного |нять виділяється | | |на вивчення навчальної |викладачам при на- | | |дисципліни |явності індивіду- | | | |ального графіку на-| | | |вчальних занять | | | |студента, затверд- | | | |женого в порядку, | | | |визначеному вищим | | | |закладом освіти | | | | | |10. Проведення кон-|Від загального обсягу | | | сультацій з |навчального часу, відве-| | | навчальних дис-|деного на вивчення нав- | | | циплін протягом|чальної дисципліни на | | | семестру |академічну групу: 4% - | | | |денна (стаціонарна) фор-| | | |ма навчання; 8% - вечір-| | | |ня форма навчання; 12% -| | | |заочна (дистанційна) | | | |форма навчання | | | | | | |11. Проведення ек- |Вступний екзамен - 2 го-| | | заменаційних |дини на потік; семестро-| | | консультацій |вий екзамен - 2 години | | | |на академічну групу; | | | |державний екзамен - 2 | | | |години на академічну | | | |(екзаменаційну) групу з | | | |кожної навчальної дисци-| | | |пліни (розділу програми)| | | | | | |12. Перевірка і | | | | приймання: | | | | - контрольних |0,33 години на одну ро- | | | (у тому числі |боту | | | модульних) ро- | | | | біт, передбаче-| | | | них навчальним | | | | планом | | | | - розрахунково-|0,50 години на одну ро- | | | графічних і |боту | | | розрахункових | | | | робіт, передба-| | | | чених навчаль- | | | | ним планом | | | | | | | |13. Керівництво і | |Кількість членів | | проведення за- | |комісії - не більше| | хисту курсових | |трьох осіб | | робіт: | | | | - із загально- |2 години на курсову ро- | | | освітніх навча-|боту, у тому числі 0,33 | | | льних дисциплін|години кожному членові | | | |комісії на проведення | | | |захисту | | | - із фахових |3 години на курсову ро- | | | навчальних дис-|боту, у тому числі 0,33 | | | циплін (дисцип-|години кожному членові | | | лін спеціаліза-|комісії на проведення | | | ції) |захисту | | | | | | |14. Керівництво і | |Кількість членів | | проведення за- | |комісії - не більше| | хисту курсових | |трьох осіб | | проектів: | | | | - із загально- |3 години на курсовий | | | інженерних нав-|проект, у тому числі | | | чальних дисцип-|0,33 години кожному чле-| | | лін |нові комісії на прове- | | | |дення захисту | | | - із фахових |4 години на курсовий | | | навчальних дис-|проект, у тому числі | | | циплін (дисцип-|0,33 години кожному чле-| | | лін спеціаліза-|нові комісії на прове- | | | ції) |дення захисту | | | | | | |15. Проведення за- |0,25 години на одного |З навчальних дисци-| | ліків |студента |плін, з яких прак- | | | |тичні, семінарські,| | | |лабораторні заняття| | | |становлять менше | | | |половини від всього| | | |обсягу аудиторних | | | |навчальних занять | | |2 години на академічну |З навчальних дисци-| | |групу |плін, з яких прак- | | | |тичні, семінарські,| | | |лабораторні заняття| | | |становлять більше | | | |половини від всього| | | |обсягу аудиторних | | | |навчальних занять | | |2 години на академічну |З навчальних дисци-| | |групу |плін, де використо-| | | |вується модульна | | | |форма контролю | | | | | |16. Проведення за- |6 годин для кожного вик-|Планується виклада-| | лікового турис-|ладача, який бере участь|чам фізичного вихо-| | тського навча- |у поході |вання один раз за | | льно-тренуваль-| |весь період навчан-| | ного походу, | |ня студента | | передбаченого | | | | навчальним пла-| | | | ном | | | | | | | |17. Проведення се- | | | | местрових екза-| | | | менів: | | | | - в усній формі|0,33 години на одного | | | |студента | | | - в письмовій |керуватись нормами, пе- | | | формі |редбаченими пунктом 2 | | | | | | |18. Керівництво на-|Норми часу визначаються | | | вчальною і ви- |нормативними документами| | | робничою прак- |по організації практики | | | тикою | | | | | | | |19. Проведення дер-|0,50 години на одного |Не більше шести го-| | жавних екзаме- |студента кожному членові|дин на день | | нів |державної екзаменаційної| | | |комісії | | | | | | |20. Керівництво, |до 40 годин на одного |Кількість членів | | консультування,|студента-дипломника. У |комісії - не більше| | рецензування, |тому числі: - голові ко-|чотирьох (у винят- | | проведення за- |місії - 1 година; - кож-|кових випадках | | хисту дипломних|ному члену комісії - |кількість членів | | проектів (ро- |0,50 години; - керівнику|комісії може бути | | біт) у держав- |і консультантам - до |збільшена до шести | | них екзамена- |30 годин; рецензенту - |осіб). За одним ке-| | ційних комісіях|4 години; |рівником закріплю- | | | |ється до 5 диплом- | | | |них проектів (ро- | | | |біт). Зазначена | | | |норма поширюється | | | |на магістерські ро-| | | |боти | | | | | |21. Рецензування |3 години за один друко- | | | рефератів із |ваний аркуш | | | спеціальності | | | | при вступі до | | | | аспірантури | | | | | | | |22. Проведення |1 година кожному екзаме-|Кількість членів | | вступних екза- |натору на одного вступ- |комісії - не більше| | менів до аспі- |ника, аспіранта (здобу- |трьох. Проректору | | рантури та кан-|вача) |вищого закладу ос- | | дидатських ек- | |віти, який є голо- | | заменів | |вою комісії з прий-| | | |няття вступних | | | |(кандидатських) ек-| | | |заменів, можна за- | | | |рахувати як навча- | | | |льне навантаження, | | | |що підлягає оплаті,| | | |час, затрачений на | | | |приймання екзаменів| | | |з тієї дисципліни, | | | |яку він веде як | | | |викладач кафедри | | | | | |23. Керівництво ас-|50 годин на кожного ас- |За одним керівником| | пірантами |піранта щорічно |закріплюється: | | | |- до 5 аспірантів | | | |за доктором наук, | | | |професором; | | | |- до 3 аспірантів | | | |за кандидатом наук,| | | |доцентом | | | | | |24. Наукове консу- |50 годин на кожного док-|За одним консуль- | | льтування док- |торанта щорічно |тантом закріплюєть-| | торантів (до | |ся до 5 докторантів| | 3 років) | | | | | | | |25. Керівництво |25 годин на кожного здо-|За одним керівником| | здобувачами (до|бувача щорічно |закріплюється: | | 3 років) | |- до 5 здобувачів | | | |за доктором наук, | | | |професором; | | | |- до 3 здобувачів | | | |за кандидатом наук,| | | |доцентом | | | | | |26. Керівництво |8 годин на одного ста- |Для викладачів, які| | стажистами |жиста за один місяць, |направлені на ста- | | |але не більше 30 годин |жування в інші про-| | |на один рік |відні вищі заклади | | | |освіти терміном до | | | |трьох місяців, ста-| | | |жистів-викладачів | | | |і стажистів-дослід-| | | |ників, зарахованих | | | |на ці посади термі-| | | |ном до двох років | | | | | |27. Проведення те- |1 година за одну акаде- | | | матичних диску-|мічну годину для кожного| | | сій, науково- |викладача, який бере | | | практичних кон-|участь у проведенні за- | | | ференцій слуха-|нять | | | чів ІПК, ФПК, | | | | КПК і спецфаку-| | | | льтетів | | | | | | | |28. Керівництво |5 годин на тиждень на |Стажування проводи-| | стажуванням |одного слухача |ться штатними вик- | | слухачів ІПК, | |ладачами за місцем | | ФПК, КПК, спец-| |знаходження ІПК, | | факультетів на | |ФПК, КПК | | підприємствах, | | | | в організаціях | | | | та установах | | | | | | | |29. Рецензування |3 години на один друко- | | | рефератів слу- |ваний аркуш | | | хачів ІПК, ФПК,| | | | КПК та спецфа- | | | | культетів | | | | | | | |30. Керівництво, |до 10 годин на одну ви- |Доцільність виді- | | консультування,|пускну роботу, у тому |лення часу на ре- | | рецензування |числі 0,33 години кожно-|цензування визнача-| | випускних робіт|му членові комісії на |ється вищим закла- | | слухачів ІПК, |проведення захисту та 2 |дом освіти. Кіль- | | ФПК, КПК та |години рецензенту |кісний склад комі- | | участь у їх за-| |сії - не більше | | хисті | |трьох осіб | | | | | |31. Керівництво, |20 годин на одну випуск-|Кількісний склад | | консультування,|ну роботу, у т.ч., - го-|комісії - не більше| | рецензування |лові комісії - 1 година;|трьох осіб | | випускних робіт|- кожному члену комісії | | | слухачів спец- |- 0,50 години; - керів- | | | факультетів та |нику - 15 годин; - ре- | | | участь у їх за-|цензенту - 2 години | | | хисті | | | | | | | |32. Проведення ви- |0,50 години на одного |Кількісний склад | | пускних екзаме-|слухача кожному членові |комісії - не більше| | нів слухачів |комісії |трьох осіб | | ІПК, ФПК та | | | | спецфакультетів| | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————вгору