Документ z0402-96, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.09.2000, підстава - z0589-00

                                                          
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 58 від 22.02.96 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 липня 1996 р.
за N 402/1427
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Держкомстату
N 269 ( z0589-00 ) від 15.08.2000 )
Про вдосконалення статистичної звітності
щодо ходу приватизації державного майна
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету статистики
N 1 ( z0360-97 ) від 13.08.97 )

З метою вдосконалення статистичної інформації про хід
приватизації державного майна підприємств, організацій та установ
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити за погодженням з Фондом державного майна: 1.1. Форму N 1-приватизація "Інформація про приватизацію
майна підприємства, організації, установи" (квартальна).

( Підпункт 1.2 пункту 1 скасовано на підставі Наказу
Державного комітету статистики N 1 ( z0360-97 ) від 13.08.97 )

2. Встановити, що Фонд державного майна, його регіональні
відділення, представництва у містах та районах заповнюють і
подають відповідним органам державної статистики за місцем
знаходження об'єкта приватизації звіт по формі N 1-приватизація в
одному примірнику і разом з ним додаток до цієї форми у двох
примірниках.
3. Управлінню статистичних стандартів, класифікацій та
реєстрів (Чекменьов А.О.): 3.1. Організувати узагальнення та видання вихідної інформації
про хід приватизації майна державних підприємств, включаючи
об'єкти незавершеного будівництва. 3.2. Здійснювати методологічне керівництво по заповненню
звіту по формі N 1-приватизація і разом з Управлінням статистики
капітального будівництва (Максименко Н.І.) - додатка N 1 до цієї
форми. ( Форма N 1-приватизація і додаток до форми N 1-приватизація
відстуні )
3.3. Організувати доведення наказу до Держкомстату Автономної
Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських
управлінь статистики. 3.4. Передати Київському малому поліграфічному підприємству
"Друкар" затверджені оригінали форм звітів та інструкцій по їх
заповненню, визначивши разом з Фондом державного майна необхідні
їх тиражі.
4. Голові Держкомстату Автономної Республіки Крим,
начальникам обласних, Київського та Севастопольського міських
управлінь статистики забезпечити: 4.1. Доведення бланків звітів та інструкцій по їх заповненню,
затверджених цим наказом, до регіональних відділень Фонду
державного майна, його представництв у районах та містах України. 4.2. Збирання та передачу на ГОЦ Мінстату звітів по формах,
затверджених наказом, у встановлені Планом статистичних робіт
терміни.
5. ГОЦ Мінстату (Крамарєв В.Г.): 5.1. Забезпечити контроль за виготовленням та доведенням до
Держкомстату Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та
Севастопольського міських управлінь статистики Київським малим
підприємством "Друкар" бланків форм звітів та інструкцій по їх
заповненню, затверджених цим наказом. 5.2. Здійснювати розробку та зведення даних звітів, одержаних
від Держкомстату Автономної Республіки Крим, обласних, Київського
та Севастопольського міських управлінь статистики. 5.3. Надавати галузевим управлінням Мінстату відповідні
вихідні таблиці.
6. Галузевим управлінням організувати систематичний аналіз
статистичних даних щодо ходу приватизації державного майна
підприємств, організацій, установ. 7. Економічному управлінню (Єрофєєва Н.В., Пишнюк М.І.)
передбачити фінансування та необхідну кількість паперу для
виготовлення бланків форм звітів та інструкцій по їх заповненню,
затверджених п.1 цього наказу. 8. Скасувати накази Мінстату від 26.06.95 N 152, від 28.12.95
N 345. 9. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого
заступника Міністра Осауленка О.Г.
Міністр М.І.Борисенко

( Інструкція по заповненню форми державної статистичної
звітності N 1-приватизація "Інформація про приватизацію майна
підприємства, організації, установи" втратила чинність на підставі
Наказу Державного комітету статистики N 1 ( z0360-97 ) від
13.08.97 )

Порядок заповнення додатка N 1 "Кількість та вартість майна об'єктів незавершеного будівництва, приватизованих у складі цілісного майнового комплексу" до форми державної статистичної звітності N 1-приватизація "Інформація про приватизацію майна підприємства, організації, установи"
Додаток N 1 "Кількість та вартість майна об'єктів
незавершеного будівництва, приватизованих у складі цілісного
майнового комплексу" (надалі - додаток N 1) до форми N
1-приватизація подають відповідним органам державної статистики
центральний апарат Фонду державного майна України, його
регіональні відділення та представництва у районах та містах разом
зі звітом по формі N 1-приватизація у 2-х примірниках. Додаток N 1 складається по приватизованих цілісних майнових
комплексах (код категорії об'єкта - 1, який відповідає рядку 136,
графа 1 звіту по формі 1-приватизація), у складі яких
приватизовані об'єкти незавершеного будівництва загальнодержавної
форми власності (код - 31) або комунальної форми власності
(код - 32). При заповненні адресної частини додатка N 1 вказуються назва
і коди відповідно до рядків 110 (графа Б), 115 (графа Б), 111
(графа 1), 160 (графи Б, 1) звіту по формі 1-приватизація. Дата
затвердження акта оцінки вартості майна і номер наказу
відповідають запису на титульній сторінці форми 1-приватизація. В додатку N 1 вартісні показники проставляються в млн.крб. з
одним десятковим знаком, кількісні показники - в цілих. Об'єктом незавершеного будівництва - одиницею обліку додатка
N 1 є будова або окремий об'єкт будівництва. Згідно з Державними будівельними нормами України (ДБН
А.3.1-2-93) будова - сукупність будинків та споруд (об'єктів)
різного призначення, будівництво, розширення або реконструкція
яких здійснюється, як правило, за єдиною проектно-кошторисною
документацією у обсязі, який визначений зведеним кошторисом або
зведенням витрат; об'єкт - окремий будинок, споруда з інженерним
обладнанням, інженерні мережі та комунікації, а також їх комплекси
з визначеними будівельними та виробничими показниками та
призначенням, на будівництво (розширення, реконструкцію,
реставрацію, капітальний ремонт або консервацію) якого складається
окремий проект (самостійний об'єктний кошторис) та надається
дозвіл на виконання будівельно-монтажних робіт. Повна назва та юридична адреса (графа Б), вартість майна
згідно з актом оцінки (графа 2) об'єкта незавершеного будівництва,
приватизованого у складі цілісного майнового комплексу,
проставляються з "Відомості розрахунку відповідної вартості
незавершеного будівництва" (додатки 5, 6 до "Методик оцінки
вартості об'єктів приватизації", затверджених постановами Кабінету
Міністрів України від 08.09.93 N 717 ( 717-93-п ) та від 18.01.95
N 36 ( 36-95-п ). Кількість об'єктів незавершеного будівництва, які необхідно
поіменно перерахувати у вписних рядках 02, 03, 04, ... і т.д.,
визначається кількістю наявних зведених кошторисних розрахунків на
дану будову або окремий об'єкт, прирівнений до будови, що входять
до складу приватизованого цілісного майнового комплексу. Значення показника рядка 01 по графі 1 відповідає кількості
об'єктів, перерахованих поіменно у вписних рядках 02, 03, 04, ...
і т.д. Значення показника рядка 01 по графі 2 дорівнює підсумку
значень показників 02, 03, 04, ... і т.д.
( Форма N 1-приватизація і додаток до форми N 1-приватизація
відстуні )вгору