Документ z0400-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.03.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.05.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.03.2019  № 124


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 квітня 2019 р.
за № 400/33371

Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, та у зв’язку з виконанням дохідної частини місцевих бюджетів за централізованою моделлю НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за № 1569/21881, що додаються.

2. Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів України та Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Казначейства Державної казначейської служби України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту забезпечення комунікацій та організаційно-аналітичної роботи Міністерства фінансів України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної казначейської служби України Слюз Т.Я.

Міністр

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної казначейської служби України



Т.Я. Слюз



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
27 березня 2019 року № 124


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 квітня 2019 р.
за № 400/33371

ЗМІНИ
до Порядку казначейського обслуговування  місцевих бюджетів

1. У главі 2:

1) у пункті 2.2:

в абзацах третьому, дванадцятому слова «органах Казначейства» замінити словом «Казначействі»;

абзац шостий після слова «здійснюють» доповнити словами «в автоматизованому режимі»;

2) пункт 2.3 викласти у такій редакції:

«2.3. Рахунки для обліку операцій щодо виконання місцевих бюджетів відкриваються в Казначействі відповідно до законодавства.

Перерахування платежів, сплачених платниками до місцевих бюджетів, здійснюється через Систему електронних платежів Національного банку України (далі - СЕП НБУ) на рахунки, відкриті в Казначействі на ім’я органів Казначейства у розрізі місцевих бюджетів та кодів бюджетної класифікації.».

2. У главі 3:

1) пункт 3.1 викласти у такій редакції:

«3.1. Платники сплачують платежі у національній валюті у безготівковій або готівковій формі на відповідні рахунки, відкриті в Казначействі. Платежі здійснюються платниками через установи банків, у яких вони обслуговуються, підприємства поштового зв’язку та органи місцевого самоврядування за місцезнаходженням (місцем проживання) платника, якщо інше не встановлено законодавством.»;

2) у пункті 3.3 слова «органах Казначейства» замінити словом «Казначействі»;

3) в абзаці третьому пункту 3.4 слова «, іншими законодавчими актами» виключити;

4) у пункті 3.6 слова «, у порядку, встановленому законодавством» виключити;

5) у пунктах 3.7, 3.8 слова «, законом про Державний бюджет України» та «Головних управліннях Казначейства та» виключити;

6) у пункті 3.12 слова «Головних управліннях Казначейства» замінити словом «Казначействі»;

7) пункт 3.13 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«Платники сплачують платежі в іноземній валюті на валютні рахунки місцевих фінансових органів, відкриті в установах банків.».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

8) абзац перший пункту 3.14 викласти у такій редакції:

«3.14. Щодня у регламентований час Казначейство формує виписки з рахунків для зарахування надходжень місцевих бюджетів у вигляді електронного реєстру розрахункових документів.».

3. У главі 10:

1) абзац другий пункту 10.5 викласти у такій редакції:

«За зверненням розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) органи Казначейства надають виписки з рахунків в електронному вигляді з накладанням кваліфікованого електронного підпису особами, посадовими обов’язками яких передбачено накладання такого підпису.»;

2) абзац п’ятнадцятий пункту 10.8 викласти у такій редакції:

«Платіжне доручення, подане в електронному вигляді та не прийняте до виконання, повертається засобами системи Казначейства з накладанням кваліфікованого електронного підпису особами, посадовими обов’язками яких передбачено накладання такого підпису, із зазначенням причини його повернення без виконання.».

4. В абзаці п’ятому пункту 15.2 глави 15 слова «Головне управління Казначейства» замінити словами «головне управління Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі (далі - Головне управління Казначейства)».

5. У главі 19:

1) у пункті 19.1 слова «окремо за загальним та спеціальним фондами» виключити;

2) абзац другий пункту 19.3 викласти у такій редакції:

«Проміжну (місячну, квартальну) і річну звітність про виконання місцевих бюджетів складають відповідні органи Казначейства і подають у порядку і терміни, встановлені законодавством, відповідним місцевим фінансовим органам.»;

3) абзац п’ятий пункту 19.4 після слів «Автономною Республікою Крим,» доповнити словами «обласними радами та».

Директор Департаменту
місцевих бюджетів


Є. Кузькін



вгору