Документ z0397-07, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.10.2013, підстава - z1652-13

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Н А К А З
05.04.2007 N 44
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 квітня 2007 р.
за N 397/13664
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 1065 ( z1652-13 ) від 03.09.2013 }
Про затвердження Порядку оформлення
матеріалів про адміністративні правопорушення
за порушення порядку видачі документа
дозвільного характеру
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва
N 144 ( z1176-08 ) від 17.11.2008 }

На виконання вимог статті 255 Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80732-10 ), Закону України "Про
дозвільну систему у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ),
керуючись Положенням про Державний комітет України з питань
регуляторної політики та підприємництва, затвердженим Указом
Президента України від 25 травня 2000 року N 721 ( 721/2000 ) (із
змінами), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок оформлення матеріалів про
адміністративні правопорушення за порушення вимог статті 166-10
Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 )
(далі - Порядок), що додається.
2. Департаменту дозвільної системи (Андрєєв О.В.) у
встановленому порядку забезпечити подання цього наказу до
Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Департаменту стратегічного планування, інформаційного
забезпечення та взаємодії з територіями (Жерибор Т.В.):
3.1. Забезпечити публікацію цього наказу в засобах масової
інформації.
3.2. Після державної реєстрації цього наказу в Міністерстві
юстиції України довести його до відома структурних підрозділів
центрального апарату Держкомпідприємництва та його представництв.
{ Пункт 3.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
N 144 ( z1176-08 ) від 17.11.2008 }
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Іголкіна С.М.
В.о. Голови К.О.Ващенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з питань
регуляторної політики
та підприємництва
05.04.2007 N 44
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 квітня 2007 р.
за N 397/13664

ПОРЯДОК
оформлення матеріалів про адміністративні
правопорушення за порушення порядку
видачі документа дозвільного характеру
{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
N 144 ( z1176-08 ) від 17.11.2008 }

{ У тексті Порядку слово "Держпідприємництво" замінено
словом "Держкомпідприємництво" у відповідних відмінках
згідно з Наказом Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва N 144
( z1176-08 ) від 17.11.2008 }

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок, розроблений відповідно до вимог статті
166-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення
( 80731-10 ) (далі - КпАП) та статті 11 Закону України "Про
дозвільну систему у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ),
установлює єдиний порядок складання протоколів про адміністративні
правопорушення за порушення порядку видачі документів дозвільного
характеру (далі - протокол), оформлення та зберігання матеріалів
про адміністративні правопорушення і порядок їх обліку
вповноваженими на те особами Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва (далі -
Держкомпідприємництво), його представництв в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі -
представництва).
1.2. Перелік уповноважених осіб Держкомпідприємництва
(представництва) (далі - уповноважені особи), наділених
повноваженнями складати протоколи, оформлювати та зберігати
матеріали про адміністративні правопорушення і вести їх облік,
визначається наказом голови Держкомпідприємництва (щодо
вповноважених осіб центрального апарату Держкомпідприємництва) та
голови відповідного представництва (щодо вповноважених осіб
представництва).
1.3. Посадовими особами дозвільних органів, щодо яких
складаються протоколи, є: - керівники дозвільних органів (їх відповідні заступники); - керівники відповідних структурних підрозділів дозвільних
органів та спеціалісти цих підрозділів, які згідно із своїми
посадовими (функціональними) обов'язками (посадовими інструкціями)
безпосередньо провадять певні дії, пов'язані з видачею суб'єктам
господарювання документів дозвільного характеру.
1.4. При вирішенні питання про складання протоколу щодо
посадової особи дозвільного органу, адміністратора (далі -
посадові особи), яка(ий) притягається до адміністративної
відповідальності, установлюється: - наявність у діях посадової особи складу правопорушення; - чи притягалась посадова особа до адміністративної
відповідальності за такі самі порушення протягом року; - обставини, що виключають адміністративну відповідальність.
1.5. Уповноважені особи є відповідальними за: - повноту та правильність складання протоколів, оформлення та
зберігання матеріалів про адміністративні правопорушення і порядок
їх обліку; { Абзац другий пункту 1.5 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва N 144 ( z1176-08 ) від 17.11.2008 } - приховування фактів порушень порядку видачі документів
дозвільного характеру посадовими особами.
2. Оформлення матеріалів
про адміністративне правопорушення
за порушення порядку видачі документів
дозвільного характеру
2.1. Виявлені під час перевірки дозвільного органу
(адміністратора) правопорушення, визначені в статті 166-10 КпАП
( 80731-10 ), у строк, протягом якого проводиться перевірка,
фіксуються уповноваженою особою у протоколі за встановленою формою
згідно із додатком 1, з обов'язковим зазначенням посадової особи,
винної у вчиненні правопорушення.
2.2. Якщо правопорушення вчинені кількома посадовими особами,
протокол складається на кожну посадову особу окремо.
2.3. Протокол про адміністративне правопорушення складається
у двох екземплярах, один з яких під розписку вручається посадовій
особі, яка притягається до адміністративної відповідальності. { Пункт 2.3 в редакції Наказу Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва N 144 ( z1176-08 ) від
17.11.2008 }
2.4. Усі реквізити протоколу заповнюються розбірливим
почерком державною мовою.
2.5. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей,
що заносяться до протоколу, а також унесення додаткових записів як
під час складання, так і після того, як протокол підписаний
посадовою особою, яка вчинила правопорушення, щодо якої він
складений. У графах, які не заповнюються при складанні протоколу,
проставляється прочерк.
2.6. При складанні протоколу вказуються частина та номер
статті КпАП ( 80731-10, 80732-10 ), згідно з якою настає
адміністративна відповідальність за вчинені протиправні дії.
Зазначаються дата і місце складання протоколу. Указуються
прізвище, ім'я та по батькові вповноваженої особи, якою було
складено протокол. У розділі відомостей про посадову особу, яка вчинила
правопорушення, зазначаються: - повністю (без скорочень) прізвище, ім'я та по батькові; - число, місяць і рік народження; - громадянство; - повне найменування органу влади, підприємства, установи,
організації, де працює посадова особа, та її посада; - фактичне місце проживання посадової особи; - якщо посадова особа притягується до адміністративної
відповідальності повторно протягом року, указуються дата скоєння
попереднього правопорушення, повна назва органу, яким посадова
особа притягалася до адміністративної відповідальності, стаття
КпАП ( 80731-10, 80732-10 ), вид адміністративного стягнення
(розмір штрафу); - серія, номер паспорта, коли та ким виданий, або серія,
номер іншого документа, що посвідчує особу, яка вчинила
правопорушення (службове посвідчення), дата його видачі й
найменування підприємства установи, організації, що його видали. Зазначені вище відомості надаються посадовими особами на
вимогу вповноважених осіб безперешкодно.
2.7. При викладенні обставин правопорушення вказуються дата
його вчинення, суть правопорушення, які саме протиправні дії
вчинила посадова особа, щодо якої складено протокол про
адміністративне правопорушення.
2.8. Посадовій особі, яка притягається до адміністративної
відповідальності, роз'яснюються її права та обов'язки, передбачені
статтею 268 КпАП ( 80732-10 ). На знак обізнаності з вищевказаним
посадова особа ставить у протоколі свій підпис, а в разі відмови
поставити підпис уповноваженою особою робиться відповідний запис
про це, який засвідчується підписом уповноваженої особи. { Пункт 2.8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
N 144 ( z1176-08 ) від 17.11.2008 }
2.9. Посадова особа, яка притягається до адміністративної
відповідальності, має право давати пояснення по суті вчиненого
правопорушення, які повинні мати письмове відображення у
протоколі, і ставить свій підпис, а також може робити заяви і
клопотання щодо складання протоколу.
У разі відмови посадової особи, яка притягається до
адміністративної відповідальності, від надання пояснень по суті
вчиненого правопорушення, заяв і клопотань щодо складання
протоколу уповноваженою особою робляться про це відповідні записи,
які засвідчуються її підписом. { Пункт 2.9 доповнено абзацом
згідно з Наказом Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва N 144 ( z1176-08 ) від 17.11.2008 }
2.10. Протокол підписується уповноваженою особою, яка його
склала, посадовою особою, яка притягається до адміністративної
відповідальності, та свідками, якщо вони є. Кожна сторінка
протоколу візується уповноваженою особою, яка його склала.
У разі відмови посадової особи, яка притягається до
адміністративної відповідальності, від підписання протоколу
уповноважена особа робить про це відповідний запис, який засвідчує
своїм підписом. { Пункт 2.10 в редакції Наказу Державного комітету України з
питань регуляторної політики та підприємництва N 144 ( z1176-08 )
від 17.11.2008 }
2.11. До протоколу долучаються матеріали, що підтверджують
факт учинення адміністративного правопорушення (копії документів,
що свідчать про вчинення адміністративного правопорушення),
пояснення посадової особи, щодо якої складено протокол, заяви,
клопотання тощо.
2.12. Кожний документ повинен мати свої реквізити (дату,
адресу складання, назву, підписи, печатки, штампи тощо).
2.13. Матеріали про адміністративне правопорушення (складений
протокол та інші матеріали, що підтверджують факт учинення
адміністративного правопорушення, пояснення посадової особи, щодо
якої складено протокол, заяви, клопотання тощо) реєструються
уповноваженою особою у Журналі обліку протоколів про
адміністративні правопорушення (далі - Журнал) згідно із додатком
2, сторінки якого повинні бути прошнуровані та пронумеровані, а
також скріплені печаткою Держкомпідприємництва (представництва).
Записи до Журналу вносяться уповноваженими особами, які складають
протоколи. { Пункт 2.13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
N 144 ( z1176-08 ) від 17.11.2008 }
2.14. Матеріали про адміністративне правопорушення надаються
вповноваженою особою керівникові (його заступнику)
Держкомпідприємництва (представництва) для розгляду та прийняття
рішення щодо подальшого направлення цих матеріалів до суду.
2.15. При розгляді матеріалів про адміністративне
правопорушення керівником (його заступником) Держкомпідприємництва
(представництва) з'ясовуються такі питання: обґрунтованість,
правильність, повнота складання протоколу та наявність інших
документів (їх копій), необхідних для розгляду матеріалів про
адміністративне правопорушення судовими органами.
2.16. Матеріали про адміністративне правопорушення разом із
супровідним листом, підписаним керівником (його заступником)
Держкомпідприємництва (представництва), протягом десяти робочих
днів з дати реєстрації у Журналі направляються до відповідного
суду за місцем учинення правопорушення. { Пункт 2.16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
N 144 ( z1176-08 ) від 17.11.2008 }
3. Облік матеріалів про адміністративне
правопорушення за порушення порядку видачі
документів дозвільного характеру
3.1. Облік складених протоколів здійснюється структурним
підрозділом Держкомпідприємництва (представництва), уповноважені
особи якого складають протоколи.
3.2. Копії матеріалів про адміністративне правопорушення, що
передані до суду, разом з матеріалами перевірки зберігаються у
структурному підрозділі Держкомпідприємництва (представництва), у
якому працює уповноважена особа. Надалі до матеріалів про
адміністративні правопорушення додаються результати розгляду
справи в суді (копія постанови суду, копія акта державної
виконавчої служби тощо).
3.3. Матеріали про адміністративні правопорушення, за якими
завершено провадження, зберігаються згідно з термінами,
установленими чинним законодавством України.
3.4. Журнали обліку протоколів про адміністративні
правопорушення зберігаються протягом строку, установленого чинним
законодавством України.
Директор департаменту
дозвільної системи О.В.Андрєєв

Додаток 1
до пункту 2.1 Порядку

Державний Герб України
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
(представництво в ______________________________)
найменування
адміністративно-територіальної
одиниці

ПРОТОКОЛ
про адміністративне правопорушення
ч. _____ ст. __________ КпАП

"___" _____________ 20__ р. N __________________ _________________________ (назва населеного пункту)
Я, уповноважена особа Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва (представництва) _________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
під час перевірки ________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________,
(указати повне найменування дозвільного органу
(П.І.Б. адміністратора))
місцезнаходження _________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________,
(поштова адреса дозвільного органу, адміністратора)
склав (ла) протокол про те, що ___________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(місце, час і суть адміністративного правопорушення, нормативно-правовий акт, який передбачає відповідальність за дане
правопорушення)
Відомості про посадову особу, стосовно якої складено
протокол: Прізвище, ім'я, по батькові _________________________________ Дата, місце народження ______________________________________ Місце проживання, номер телефону ____________________________ __________________________________________________________________
Місце роботи, посада ________________________________________ __________________________________________________________________
Чи піддавався адміністративному стягненню протягом року за
правопорушення щодо видачі документів дозвільного характеру __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(дата, яким органом, розмір стягнення)
Документ, що засвідчує особу (вид, серія, N, ким і коли
виданий) _________________________________________________________ Посадовій особі _____________________________ роз'яснено його
(прізвище та ініціали)
(її) права та обов'язки, передбачені ст. 268 КпАП (має право:
ознайомлюватися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати
докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися
юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця в галузі права, який
за законом має право надавати правову допомогу особисто чи за
дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися
послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться
провадження; оскаржувати постанову за справою).
____________________________
(підпис посадової особи)
Пояснення посадової особи, стосовно якої складено протокол: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ ______________________________
(підпис посадової особи)
Заяви, клопотання ___________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
До протоколу додається: _____________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Підписи: Уповноваженої особи, яка склала протокол: _____________________ ________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Посадової особи, яка вчинила адміністративне правопорушення
та отримала один екземпляр протоколу: _____________________ ________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Свідків (при наявності):
1. _____________________ ________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(поштова адреса)
2. _____________________ _____________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(поштова адреса)
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
N 144 ( z1176-08 ) від 17.11.2008 }
Директор департаменту
дозвільної системи О.В.Андрєєва

Додаток 2
до пункту 2.13 Порядку

ЖУРНАЛ
обліку протоколів про адміністративні
правопорушення

------------------------------------------------------------------------- | N | Номер |Посадова|Частина | Дата |Наймену-| Дата та |Примітки| |з/п|протоколу;| особа, | статті |передачі| вання | результат | | | | дата та |стосовно| 166-10 |матеріа-| суду | розгляду | | | | місце | якої |КпАП, за|лів про | |матеріалів | | | |вчинення |складено| якою |адмініс-| |про адміні-| | | |правопору-|протокол|складено|тративне| | стративне | | | | шення | |протокол|правопо-| |правопору- | | | | | | |рушення | | шення | | | | | | |до суду | |протоколу в| | | | | | | | | суді | | | | | | | | | | | |---+----------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | -------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту
дозвільної системи О.В.Андрєєввгору