Документ z0397-02, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.01.2011, підстава - z1439-10

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 149 від 03.04.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
25 квітня 2002 р.
за N 397/6685
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
податкової служби
N 979 ( z1439-10 ) від 22.12.2010 }
Про зміни та доповнення до Інструкції про
порядок обліку платників податків

З метою приведення у відповідність до Закону України "Про
політичні партії в Україні" ( 2365-14 ) та інших
нормативно-правових актів Інструкції про порядок обліку платників
податків ( z0172-98 ) Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни та доповнення до Інструкції про порядок
обліку платників податків, затвердженої наказом Державної
податкової адміністрації України від 19.02.98 N 80 ( z0172-98 ) (у
редакції наказу Державної податкової адміністрації України від
17.11.98 N 552 ( z0791-98 ) та зареєстрованої у Міністерстві
юстиції України 16.03.98 за N 172/2612 (із змінами і
доповненнями), що додаються.
2. Начальнику Головного управління обліку та державних
реєстрів платників податків Сердюк Н.П. подати цей наказ до
Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Начальнику Головного управління масово-роз'яснювальної
роботи Сисоєву В.О. після державної реєстрації цього наказу
довести до відома платників податків зміни та доповнення до
Інструкції про порядок обліку платників податків.
4. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у
десятиденний термін після державної реєстрації цього наказу
забезпечити його тиражування та надсилання до державних податкових
адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Росоловського В.М.
Голова М.Я.Азаров
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
03.04.2002 N 149
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 квітня 2002 р.
за N 397/6685
Зміни та доповнення
до Інструкції про порядок обліку платників податків
( z0172-98 )
1. Пункт 1.2 викласти у новій редакції: "1.2. Великий платник податків - це юридична особа, яка
органами державної податкової служби зарахована до категорії
великих платників за встановленими критеріями, а саме: а) сукупний валовий дохід: від 4 млн. грн. до 20 млн. грн. - 1 бал; від 20 млн. грн. до 100 млн. грн. - 2 бали; понад 100 млн. грн. - 3 бали. б) загальна сума нарахованих платежів до бюджету: від 200 тис. грн. до 1 млн. грн. - 1 бал; від 1,0 млн. грн. до 5,0 млн. грн. - 2 бали; понад 5 млн. грн. - 3 бали. в) загальна сума сплачених платежів до бюджету від 200 тис. грн. до 1 млн. грн. - 1 бал; від 1 млн. грн. до 5 млн. грн. - 2 бали; понад 5 млн. грн. - 3 бали. г) загальна сума податку на додану вартість, задекларована до
відшкодування з бюджету: від 3 млн. грн. до 15 млн. грн. - 1 бал; від 15 млн. грн. до 50 млн. грн. - 2 бали; понад 50 млн. грн. - 3 бали. Показники за підпунктами "а", "б", "в" та "г" пункту 1.2
розраховуються за результатами діяльності підприємств за 9 місяців
звітного року плюс очікуваний показник за IV квартал звітного
року. Приклад розрахунку балів: "а" + "б" + "в" + "г" > = 5 балів - великий платник податків.
1.2.1. Принцип відбору великих платників податків базується
на відборі платників податків, які забезпечують не менше 50-70
відсотків надходжень до Зведеного бюджету України, що формують
платники податків міста (області). У разі, якщо за результатами відбору великих платників
податків не виконується основний принцип відбору, то зменшується
загальна сума балів відбору до 4-3. 1.2.2. До сформованого переліку великих платників податків
включаються розташовані на території міста (області) всі філії,
представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи
зазначених платників податків, що не мають статусу юридичної
особи, а також дочірні підприємства".
2. Пункт 1.3 доповнити останнім абзацом такого змісту: "Ведення облікових справ платників податків здійснюється із
дотриманням правил діловодства. Комплектування документів
проводиться у хронологічному чи тематичному порядку або у їх
поєднанні. Кожна частина облікової справи повинна мати опис
документів. Зберігання окремих документів та облікових справ
здійснюється відповідно до Переліку типових документів, що
створюються в діяльності органів державної влади та місцевого
самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із
зазначенням термінів зберігання документів, затвердженого наказом
Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від
20.07.98 N 41 ( z0576-98 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 17.09.98 за N 576/3016 ".
3. У підпунктах 2.3.1 та 2.3.2 пункту 2.3 слово "журналу"
замінити на слово "журналів".
4. Пункт 3.2 після слів "органів державної реєстрації"
доповнити словами "та органів статистики".
5. Пункт 4.7 доповнити: а) абзацами сьомим та восьмим такого змісту: "Копії положень, які затверджуються постановами Кабінету
Міністрів України чи Указами Президента України, а також копії
положень бюджетних установ нижчого рівня, які затверджені
відповідними розпорядчими документами бюджетних установ вищого
рівня, нотаріального засвідчення не потребують. Установи та організації, створення яких визначено
відповідними законами України, статути (положення) не подають"; б) підпунктом 4.7.1 такого змісту: "4.7.1. Для взяття на облік обласних, міських, районних
організацій політичних партій або інших структурних утворень
подаються документи, що визначені пунктом 4.7 цієї Інструкції. При
цьому замість свідоцтва про державну реєстрацію надається копія
реєстраційного свідоцтва. Статути політичних партій, що подаються
такими організаціями, можуть бути завірені керівним органом
політичної партії чи керівним органом вищого за статусом
структурного утворення політичної партії або в нотаріальному
порядку".
6. Останній абзац пункту 4.8 вилучити.
7. У пункті 4.9: а) вилучити слова "(за наявності)"; б) доповнити підпунктом такого змісту: "копію свідоцтва про державну реєстрацію".
8. Викласти пункти 4.16, 4.17 в новій редакції: "4.16. Якщо у статутному фонді господарського товариства є
частка державного майна, то в числі засновників (власників) такого
господарського товариства називається державний орган,
уповноважений здійснювати управління корпоративними правами (за
умови, що приймалось рішення про передачу цих функцій відповідному
державному органу), або відповідне регіональне управління Фонду
державного майна України чи безпосередньо Фонд державного майна
України (якщо не приймались рішення про передачу функцій з
управління державними корпоративними правами). 4.17. Узяття на облік платника податків - юридичної особи
(філії) здійснюється органом державної податкової служби протягом
двох робочих днів після надходження заяви за ф. N 1-ОПП за
наявності всіх поданих документів, передбачених пунктами 4.7-4.17
Інструкції. Дані із заяви про взяття на облік заносяться до
районного рівня Єдиного банку даних про платників податків -
юридичних осіб і фіксуються в журналі за ф. N 2-ОПП (додаток 2)".
9. Доповнити розділ 4 пунктом 4.18 такого змісту: "4.18. Після взяття платника податків на облік
(перереєстрації, реєстрації змін чи доповнень) орган державної
податкової служби ставить на першому примірнику, змінах та
доповненнях до статуту (положення) платника податків відмітку
(штамп) про взяття його на облік за підписом відповідальної особи
і видає (замінює) йому довідку про взяття на облік платника
податків за ф. N 4-ОПП (додаток 4). Довідка про взяття на облік платника податків за ф. N 4-ОПП є
єдиним документом, який підтверджує взяття платника податків на
облік у органі державної податкової служби. Заміну довідки за ф. N 4-ОПП чи надання її копії орган
державної податкової служби здійснює за письмовими запитом
платника податків для пред'явлення її до органів державної влади
та установ банків, де він вирішив відкрити поточний рахунок.
Довідка чи її копія видається протягом двох робочих днів після
надходження звернення від платника податків. Про її видачу
робиться запис у журналі реєстрації довідок про взяття на облік
платників податків за ф. N 14-ОПП, а відповідний запит
зберігається в реєстраційній частини облікової справи платника
податків. Довідка чи її копія не потребує додаткової реєстрації в
загальному відділі чи канцелярії органу державної податкової
служби". У зв'язку із цим пункти 4.18-4.25 уважати пунктами 4.19-4.26
відповідно.
10. У пункті 4.20 слова "пунктами 4.7-4.20 цієї Інструкції"
замінити на слова "цією Інструкцією".
11. Пункт 4.20 доповнити реченням такого змісту: "Порядок подання податковим органам Повідомлення про
відкриття (закриття) рахунків в установах банків, затвердженого
наказом Державної податкової адміністрації України від 01.08.2001
N 306 ( z0923-01 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 31.10.2001 за N 923/6114".
12. Доповнити розділ 4 пунктом 4.27 такого змісту: "Для забезпечення повноти обліку платників податків, якщо
юридична особа, що має філію, перебуває на обліку в іншому органі
державної податкової служби, після взяття філії на облік орган
державної податкової служби в 10-денний термін надсилає
повідомлення про створення філії за ф. N 17-ОПП до того органу
державної податкової служби, де зазначена юридична особа перебуває
на обліку. Таке повідомлення надсилається й у разі зміни
місцезнаходження, що пов'язане зі зміною адміністративного району
або включенням/виключенням філії до/із категорії великих платників
податків, при цьому в повідомленні вказується причина зміни місця
перебування філії на обліку в органі державної податкової служби.
Копія повідомлення підшивається до облікової справи філії".
13. Пункт 5.4 викласти в такій редакції: "5.4. Після взяття платника податків на облік органи
державної податкової служби видають йому довідку про взяття на
облік за ф. N 4-ОПП. Видача такої довідки та її копій здійснюється
згідно з пунктом 4.19 цієї Інструкції".
14. Пункт 5.5 доповнити реченням такого змісту: "Порядок подання податковим органам Повідомлення про
відкриття (закриття) рахунків в установах банків, затвердженого
наказом Державної податкової адміністрації України від 01.08.2001
N 306 ( z0923-01 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 31.10.2001 за N 923/6114".
15. Розділ 7 доповнити пунктами 7.6-7.9 такого змісту: "7.6. У разі внесення змін у дані, що вказуються у довідці
про взяття на облік платника податків за ф. N 4-ОПП (назва,
місцезнаходження платника податків чи органу державної податкової
служби, в якому платник податків перебуває на обліку, внесення
платника податків до Реєстру неприбуткових організацій, зміна
керівництва тощо), видається нова довідка про взяття на облік
платника податків за ф. N 4-ОПП замість старої. 7.7. Відомості районного рівня Єдиного банку даних про
платників податків - юридичних осіб можуть бути оновлені
(доповнені, актуалізовані) органами державної податкової служби на
підставі електронних даних інформаційного фонду ЄДРПОУ, реєстру
суб'єктів підприємницької діяльності, інших державних реєстрів,
ведення яких здійснюється органами державної влади. При цьому
інформація про внесені зміни роздруковується окремо для кожного
платника податків та підшивається до реєстраційної частини
облікової справи платника податків. 7.8. Для забезпечення достовірності, повноти та актуальності
реєстраційних частин облікових справ платників податків та
відомостей про платників податків у реєстрах платників податків, а
також для приведення у відповідність до вимог нормативно-правових
актів документів із облікових справ платників податків може
проводитись інвентаризація реєстраційних частин облікових справ
платників податків. З'ясування причин розбіжностей, невідповідностей, що були
виявлені за результатами інвентаризації, їх усунення, актуалізація
банку даних про платників податків чи реєстрів платників податків,
їх наповнення чи внесення змін, а також доукомплектування
реєстраційних частин облікових справ платників податків
відповідними документами може проводитись із залученням платників
податків шляхом звірки. 7.9. У разі зміни керівника чи головного бухгалтера
(бухгалтера, якщо для забезпечення ведення бухгалтерського обліку
за штатом платника податків передбачена лише одна посада
бухгалтера без створення бухгалтерської служби на чолі з головним
бухгалтером) новопризначена особа (особи) або уповноважена нею
(ними) особа подає до органу державної податкової служби
реєстраційну заяву з поміткою "Зміни", копію довідки про
присвоєння ідентифікаційного номера за ДРФО (новопризначеної
особи). Документи приймаються лише за наявності паспорта особи, що
подає документи, та відповідних документів, що підтверджують її
повноваження".
16. Доповнити пункт 8.1 абзацом першим такого змісту: "З метою оподаткування ліквідацією платника податків або його
філії, відділення чи іншого відокремленого підрозділу є ліквідація
платника податків як юридичної особи або зупинення реєстрації
фізичної особи як суб'єкта підприємницької діяльності, а також
ліквідація філії, відділення, відокремленого підрозділу платника
податків, унаслідок якої відбувається закриття їх рахунків та/або
втрата статусу як платника податків відповідно до законодавства". У зв'язку із цим абзац перший пункту 8.1 уважати абзацом
другим цього пункту.
17. У першому реченні пункту 8.3 слова "перед бюджетами"
замінити словами такого змісту: "перед Державним бюджетом України
та місцевими бюджетами".
18. Абзац дев'ятий підпункту 8.8.4 пункту 8.8 після слів
"довідкою про недоплату й переплату платника податків" доповнити
словами "роздрукованою обліковою карткою платника податків (повні
реєстраційні відомості) з районного рівня Єдиного банку даних про
платників податків - юридичних осіб чи Реєстру фізичних осіб,
даними про контрольно-перевірочну роботу в електронному вигляді".
19. Пункти 8.10 та 8.11 після абзацу другого доповнити
абзацом третім такого змісту: "роздруковану облікову картку
платника податків (повні реєстраційні відомості) із районного
рівня Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб
чи Реєстру фізичних осіб, дані про контрольно-перевірочну роботу в
електронному вигляді". У зв'язку з цим абзаци третій - шостий пункту 8.10 та третій
- сьомий пункту 8.11 уважати відповідно четвертим - сьомим та
четвертим - восьмим.
20. У тексті Інструкції слово "розшуку" замінити на слова
"встановлення місцезнаходження".
21. У додаток 1 до Інструкції внести такі зміни: а) на другому аркуші слова "Головний бухгалтер" доповнити
словами "(бухгалтер чи інша особа, на яку покладено обов'язки з
ведення бухгалтерського обліку платника податків)"; б) на другому аркуші після рядка "(П.І.Б. керівника) (підпис)
(дата)" доповнити додаток скороченням "М.П." з нового рядка; в) на третьому аркуші перед словами "Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ або реєстраційний обліковий номер" з нового рядка доповнити
додаток абзацами такого змісту: У розділі "Інформація про засновників (для юридичних осіб)": "філії надають інформацію тільки щодо платників податків,
відокремленим підрозділом яких вони є; щодо платників податків, які перебувають у державній або
комунальній власності, зазначається орган державної влади,
об'єднання, установа, заклад, якому такий платник податків
безпосередньо підпорядкований, підзвітний та/або який здійснює
управління таким платником податків".
22. Викласти в новій редакції додаток 4 до Інструкції
(ф. N 4-ОПП, додається).
23. Викласти в новій редакції додаток 13 до Інструкції
(ф. N 14-ОПП, додається).
Заступник начальника Головного
управління обліку та державних
реєстрів платників податків Н.Г.Калєніченко
Додаток 4
до Інструкції про порядок
обліку платників податків
Форма N 4-ОПП ( z0172-98 )
(у редакції наказу ДПА
України
від 3 квітня 2002 р. N 149
від "___"_________ 20__ р. N ___
Довідка *
про взяття на облік платника податків
--------------------- Повідомляємо, що платник податків | | | | | | | | | | | --------------------- (код за ЄДРПОУ/реєстраційний (обліковий) номер із
ТРДПАУ/номер ДРФО (потрібне підкреслити))
__________________________________________________________________
(повна найменування або прізвище, ім'я, по батькові
для фізичної особи) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(місцезнаходження (місце проживання) __________________________________________________________________
Керівник _________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові та ідентифікаційний номер)
узятий на облік від "___"______________ ____ р. N ___
у ________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(назва ДПІ) __________________________________________________________________
Керівник органу державної податкової служби ________ _____________
(підпис) (П.І.Б.)
Посадова особа, яка видає довідку ________ _____________
(підпис) (П.І.Б.) М.П.
------------
* Якщо платник податків є неприбутковою організацією, то
дозволяється вказувати про це таким чином: "і є неприбутковою
організацією" після назви ДПІ.
Додаток 13
до Інструкції про порядок
обліку платників податків
Форма N 14-ОПП ( z0172-98 )
(у редакції наказу ДПА
України
від 3 квітня 2002 р. N 149)
Журнал
реєстрації довідок про взяття на облік платника податків
---------------------------------------------------------------------------------------- | N |Дата |Код за |Найменування |Місцезнаходження (місце|Кіль-|Дата та | |з/п|видачі |ЄДРПОУ, |платника податків |проживання) |кість|підпис | | |довідки |реєстрацій-|(прізвище, ім'я та| |вида-|керівника | | |за ф. |ний номер |по батькові) | |них |в | | |N 4-ОПП, |із ТРДПАУ, | | |копій|одержанні | | |вихідний |ідентифіка-| | | |довідки та | | |реєстра- |ційний | | | |копій | | |ційний |номер із | | | | | | |номер |ДРФО | | | | | | |довідки |платника | | | | | | | |податків | | | | | |---+---------+-----------+------------------+-----------------------+-----+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ----------------------------------------------------------------------------------------вгору