Документ z0395-96, втратив чинність, поточна редакція — Редакція від 17.07.2000, підстава - z0419-00

                                                          
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
І Н С Т Р У К Ц І Я
N 207 від 09.07.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
26 липня 1996 р.
vd960709 vn207 за N 395/1420
Затверджено
наказом Міністерства статистики
України від 09.07.96 N 207
( z0391-96 )
( Інструкція втратила чинність на підставі Наказу
Держкомстату
N 205 ( z0419-00 ) від 29.06.2000 )

Інструкція
про порядок складання звіту про наявність парку
обчислювальної техніки на 1 січня 1997 року за
формою N 2-інф

1. Звіт за формою 2-інф подають самостійні підприємства,
установи, організації, обчислювальні центри, асоціації,
корпорації, концерни, головні (територіальні) управління,
сільськогосподарські підприємства, спільні та малі підприємства,
кооперативи, учбові заклади (інститути, технікуми, школи та інші),
міністерства, відомства (далі - підприємства (організації),
незалежно від форми власності та організаційно-правової форми
господарювання, що за станом на 1 січня 1997 року мали на балансі,
ввели в дію або зняли з балансу електронно-обчислювальні машини
(ЕОМ) на базі процесорів загального призначення, на базі міні- та
мікропроцесорів і персональні обчислювальні машини (ПОМ). Кожне самостійне підприємство (організація), що входить до
складу об'єднання, подає звіт самостійно. Структурні підрозділи
об'єднання окремо звіт не подають, за них звітують головні
організації. 2. Звіт подають за адресою і в терміни, що зазначені на
бланку форми. 3. Коди у верхній частині бланку форми підприємство
(організація) не заповнює. 4. У графі 1 наводять кількість наявних (взятих на баланс)
ЕОМ за станом на 1 січня 1997 року згідно з переліком графи А. 5. У графі 2 вказують балансову вартість наявної
обчислювальної техніки у відповідності з карткою обліку основних
засобів. 6. У графах 3-6 наводять дані про поповнення та вибуття ЕОМ з
парку обчислювальної техніки у звітному році. 7. У графі 3 наводять кількість ЕОМ, що взяті на баланс у
звітному році, в графі 4 - кількість ЕОМ введених у дію. 8. У графі 5 наводять кількість ЕОМ, що зняті з балансу, із
них в графі 6 - кількість ЕОМ, що підлягають списанню. 9. Якщо на підприємстві (організації) придбано або знято з
балансу декілька ЕОМ одного типу, то дані по них в графах 1-6
наводяться сумарно. ЕОМ, що вмонтовані в стендове обладнання,
також включають до цих граф. 10. Якщо наявні ЕОМ не підпадають під вказаний в рядках 01-10
графи А перелік, то дані по них вказують сумарно в рядку 11, з
розшифровкою по кожному типу у вільних рядках. 11. У рядку 20 слід привести сумарні дані про ЕОМ типу "СМ"
та інші міні ЕОМ, у рядку 21 - сумарні дані про великі стаціонарні
ЕОМ. 12. Графу КС та рядок КС підприємство (організація) не
заповнює.
Управління статистики науки,
інформатики та інновацій
Мінстату України
Додаток N 1 до форми N КН
Затверджена
наказом Мінстату України
від 09.07.96 N 207
Поштова - річна
Подають організації, установи, вузи не
пізніше 25 січня Держкомстату Автономної
Республіки Крим, управлінню статистики
за місцем знаходження (за його
вказівкою)
Державна статистична звітність ———————————————————— Кому подається ______________________________ | Коди | (назва) |——————————————————| _____________________________________________ |—————+————————————| (адреса одержувача) |форми|організації-| _____________________________________________ |доку-|складача - | Назва організації, установи, вузу повна _____ |менту|ідентифіка- | _____________________________________________ |за |ційний код | _____________________________________________ |УКУД |ЄДРПОУ | скорочена ___________________________________ |—————+————————————| | 1 | 2 | ———————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————— | Число кандидатів наук | |————————————————————————————————————————————————————————————————| |на |Вибуло|З урахуванням | з них |Прибу-|на 01.01. | |01.01.|в |тих, що вибули |———————————————|ло в |199_ р. | |199_р.|199_р.|(гр.3=гр.1-гр.2)|стали-|не ста- |199_р.|(гр.7= | | | |(гр.3=гр.4+гр.5)|ся |лося | |гр.3+гр.6)| | | | |зміни |змін | | | |——————+——————+————————————————+——————+————————+——————+——————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |——————+——————+————————————————+——————+————————+——————+——————————| ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Список змін до картки кандидата наук
на 1 січня 199__ р.
(надсилати в надрукованому вигляді)
—————————————————————————————————————————————————————————————————— N |N |Серія і номер|Прізвище,|Зміни на ______|N |Коди по змі- п/п|кар|диплома кан- |ім'я, по |(в порівнянні з|ряд|нах (заповню- |тки|дидата наук |батькові |даними на ____)|ка |ються держав- | | | | | |ними органами | | | | | |статистики) ———+———+—————————————+—————————+———————————————+———+—————————————— А | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Б ———+———+—————————————+—————————+———————————————+———+—————————————— ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Примітка: Номер картки організації не заповнюють.
"___" _________ 199__ р. Керівник _____________________
________________________________
прізвище та N телефону виконавця
Додаток N 2 до форми N КН
Затверджена
наказом Мінстату України
від 09.07.96 N 207
Поштова - річна
Подають організації, установи, вузи не
пізніше 25 січня Держкомстату Автономної
Республіки Крим, управлінню статистики
за місцем знаходження (за його
вказівкою)
Державна статистична звітність
———————————————————— Кому подається ______________________________ | Коди | (назва) |——————————————————| _____________________________________________ |—————+————————————| (адреса одержувача) |форми|організації-| _____________________________________________ |доку-|складача - | Назва організації, установи, вузу повна _____ |менту|ідентифіка- | _____________________________________________ |за |ційний код | _____________________________________________ |УКУД |ЄДРПОУ | скорочена ___________________________________ |—————+————————————| | 1 | 2 | ————————————————————
Список кандидатів наук, які вибули у звітному році
(надсилати в надрукованому вигляді) —————————————————————————————————————————————————————————————————— | N |N |Серія і номер |Прізвище, ім'я, по|Причина вибуття |Код| |п/п|кар-|диплома канди-|батькові | | | | |тки |дата наук | | | | |———+————+——————————————+——————————————————+—————————————————+———| | А | 0 | 1 | 2 | 3 | Б | |———+————+——————————————+——————————————————+—————————————————+———| —————————————————————————————————————————————————————————————————— Продовження таблиці ———————————————————————————————————————————————————————————— |Назва організації, в яку перейшов |Місце знаходження| | |кандидат наук, міністерство (відом-|(країна, регіон) |Код | |ство), якому вона підпорядкована | | | |———————————————————————————————————+—————————————————+————| | 4 | 5 | 6 | |———————————————————————————————————+—————————————————+————| ————————————————————————————————————————————————————————————
Примітка: Номер картки організації не заповнюють.
"___" _________ 199__ р. Керівник _____________________ ________________________________
прізвище та N телефону виконавцявгору