Document z0395-18, valid, current version — Adoption on March 12, 2018
( Last event — Entry into force, gone May 2, 2018. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.03.2018  № 52


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 квітня 2018 р.
за № 395/31847

Про затвердження Методики обчислення частки енергії, виробленої тепловими насосами з відновлюваних джерел

Відповідно до частини другої статті 10 Закону України «Про альтернативні джерела енергії» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику обчислення частки енергії, виробленої тепловими насосами з відновлюваних джерел, що додається.

2. Департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики (Токаренко В.В.) разом з Юридичним департаментом (Чепелюк О.В.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Кругляка Е.Б.

Перший заступник Міністра

В.А. Негода

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
статистики України

В.о. Голови
Державної фіскальної служби УкраїниІ. Вернер


М.В. ПроданЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
12.03.2018 № 52


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 квітня 2018 р.
за № 395/31847

МЕТОДИКА
обчислення частки енергії, виробленої тепловими насосами з відновлюваних джерел

І. Загальні положення

1. Ця Методика встановлює порядок обчислення частки енергії, виробленої тепловими насосами з відновлюваних джерел енергії, у загальному кінцевому обсязі її споживання в Україні.

Ця Методика використовується під час формування Звіту для Енергетичного Співтовариства про досягнутий прогрес у сприянні та використанні енергії з відновлюваних джерел відповідно до вимог Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/28/ЄС (далі - Звіт).

2. Скорочення та терміни, що використовуються у цій Методиці, вживаються у таких значеннях:

базовий період - період часу, що передує звітному періоду і включає повні календарні роки, починаючи з 2001 року і закінчуючи роком, що передує звітному;

додана маса теплових насосів - загальна маса теплових насосів, що надійшла в Україну впродовж облікового періоду або звітного періоду, яка визначається за даними Державної фіскальної служби;

додана потужність теплових насосів - сумарна теплова потужність теплових насосів, які ввозяться в Україну у кожному році звітного і базового періоду;

ефективна потужність теплових насосів - розрахункова частка наявної потужності теплових насосів, яка використовується для обчислення частки енергії, виробленої тепловими насосами з відновлюваних джерел енергії, у загальному кінцевому обсязі її споживання в Україні у кожному році звітного і базового періоду;

ефективна теплова потужність теплових насосів - частина наявної потужності, що складається з потужності теплових насосів, які відповідають визначеним вимогам щодо мінімального значення середнього коефіцієнта продуктивності, і використовується для обчислення частки енергії, виробленої тепловими насосами з відновлюваних джерел енергії, у загальному кінцевому обсязі її споживання в Україні;

звітний період - календарний рік, щодо якого проводиться обчислення частки енергії, виробленої тепловими насосами з відновлюваних джерел енергії, у загальному кінцевому обсязі її споживання в Україні;

класифікаційна група теплових насосів - окрема група теплових насосів однакового призначення та з однаковими видами теплоносіїв для підведення та відведення теплової енергії;

наявна потужність теплових насосів - розрахункова теплова потужність теплових насосів, яка використовується для обчислення частки енергії, виробленої тепловими насосами з відновлюваних джерел енергії, у загальному кінцевому обсязі її споживання в Україні;

реверсивні кондиціонери - окрема група теплових насосів, яка відрізняється від інших за основним призначенням та позначається окремим товарним кодом УКТ ЗЕД;

SPF - мінімальне значення середнього коефіцієнта продуктивності теплового насоса (коефіцієнт продуктивності).

Інші терміни, використані у цій Методиці, вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про альтернативні джерела енергії».

3. Обчислення частки енергії, виробленої тепловими насосами з відновлюваних джерел енергії, у загальному кінцевому обсязі її споживання в Україні за цією Методикою базується на визначенні обсягів доданої теплової потужності теплових насосів кожної класифікаційної групи.

Класифікаційні групи теплових насосів та їх розрахункові показники  наведено в додатку 1 до цієї Методики.

4. Для обчислення частки енергії, виробленої тепловими насосами з відновлюваних джерел енергії, у загальному кінцевому обсязі її споживання в Україні Державна фіскальна служба до 01 квітня 2018 року надає Держенергоефективності інформацію щодо обсягів імпорту на територію України теплових насосів та комплектуючих за формою, наведеною у додатку 2 до цієї Методики, за кожен рік періоду з 2001 року по 2017 рік та до 01 квітня кожного наступного року - за попередній рік.

ІІ. Оцінка доданої потужності теплових насосів

1. Додана потужність теплових насосів класифікаційних груп «повітря - повітря (реверсивні кондиціонери)» та «повітря - вода (реверсивні кондиціонери)» у кожному році базового та звітного періодів визначається за формулами

де

Q3I

-

додана потужність теплових насосів класифікаційної групи «повітря - повітря (реверсивні кондиціонери)»;


Q4I

-

додана потужність теплових насосів класифікаційної групи «повітря - вода (реверсивні кондиціонери)»;


I

-

відповідний рік базового та звітного періодів, щодо якого провадиться розрахунок;


M1I

-

додана маса теплових насосів класифікаційних груп «повітря - повітря (реверсивні кондиціонери)» та «повітря - вода (реверсивні кондиціонери») у кожному році, що визначається як сума загальної маси товарів за кодами товару згідно з УКТ ЗЕД 8415 81 00 10 та 8415 81 00 90. У разі відсутності відповідних даних визначається як загальна маса товару за кодом товару згідно з УКТ ЗЕД 8415 81 00;


p1

-

масова характеристика реверсивних кондиціонерів, яка приймається рівною 12 кг/кВт.

2. Розрахунок доданої потужності теплових насосів усіх класифікаційних груп, крім груп «повітря - повітря (реверсивні кондиціонери)» та «повітря - вода (реверсивні кондиціонери»), у кожному році базового та звітного періоду визначається за формулою

де

QJ,I

-

додана потужність теплових насосів;


J

-

індекс кваліфікаційної групи;


I

-

відповідний рік базового та звітного періоду, щодо якого проводиться розрахунок;


M2I

-

додана маса теплових насосів, що визначається як загальна маса товару за кодом товару згідно з УКТ ЗЕД 8418 61 00 00;


Vj

-

питома вага у загальній потужності кожної класифікаційної групи теплових насосів, крім реверсивних кондиціонерів, %;


p2

-

масова характеристика теплових насосів, що приймається рівною 7,5 кг/кВт.

ІІІ. Розрахунок наявної потужності теплових насосів

Наявна потужність теплових насосів кожної класифікаційної групи у кожному році звітного та базового періодів визначається за формулою

де

PJ,I

-

наявна потужність теплових насосів кожної класифікаційної групи у кожному році звітного і базового періоду;


QJ,I

-

додана потужність теплових насосів;


І

-

відповідний рік базового та звітного періодів, щодо якого проводиться розрахунок;


J

-

індекс класифікаційної групи;


To

-

розрахунковий термін експлуатації теплових насосів, що приймається рівним 15 років;


QJ(I-To)

-

додана потужність теплових насосів кожної класифікаційної групи, що вибуває з експлуатації внаслідок закінчення терміну експлуатації.

ІV. Оцінка ефективної потужності теплових насосів

Ефективна потужність теплових насосів, що береться до уваги в обчисленнях частки енергії, виробленої тепловими насосами з відновлюваних джерел енергії, у загальному кінцевому обсязі її споживання в Україні визначається за формулою

де

NJ,I

-

ефективна потужність теплових насосів кожної класифікаційної групи у кожному році звітного і базового періоду;


PJ,I

-

наявна потужність теплових насосів кожної класифікаційної групи у кожному році звітного і базового періоду;


KJ

-

відсоток наявної потужності теплових насосів кожної класифікаційної групи, які відповідають вимогам коефіцієнта продуктивності SPF.

Для теплових насосів з електричним приводом SPF=2,5; для теплових насосів з паливним приводом SPF=1,15.

V. Обчислення частки енергії, виробленої тепловими насосами з відновлюваних джерел енергії, у загальному кінцевому обсязі її споживання в Україні

1. Частка енергії, виробленої тепловими насосами з відновлюваних джерел енергії, у загальному кінцевому обсязі її споживання в Україні у кожному році у загальному кінцевому обсязі її споживання обчислюється за формулою

де

-

частка енергії, вироблена тепловими насосами з відновлюваних джерел енергії у загальному кінцевому обсязі її споживання в Україні у відповідному році;


-

загальний кінцевий обсяг споживання енергії в Україні у відповідному році (ГВт·год) приймається за даними Держстату;


-

загальний обсяг виробництва енергії тепловими насосами з відновлюваних джерел (ГВт·год) у відповідному році.

2. Загальний обсяг виробництва енергії тепловими насосами з відновлюваних джерел у відповідному році визначається за формулою

де

EI

-

загальний обсяг виробництва енергії тепловими насосами з відновлюваних джерел у відповідному році;


І

-

відповідний рік базового та звітного періодів, щодо якого проводиться розрахунок;


-

обсяг виробництва енергії тепловими насосами з використанням аеротермальної енергії;


-

обсяг виробництва енергії тепловими насосами з використанням геотермальної енергії;


-

обсяг виробництва енергії тепловими насосами з використанням гідротермальної енергії.

3. Обсяг виробництва енергії тепловими насосами з використанням джерел аеротермальної, геотермальної і гідротермальної енергії розраховується з урахуванням рекомендованих середніх значень коефіцієнта продуктивності SPF та кількості годин використання встановленої потужності (H) теплових насосів з електричним приводом, неведених у додатку 3 до цієї Методики, за формуламиде

-

обсяг виробництва енергії тепловими насосами з використанням аеротермальної енергії;


-

обсяг виробництва енергії тепловими насосами з використанням геотермальної енергії;


-

обсяг виробництва енергії тепловими насосами з використанням гідротермальної енергії;


І

-

відповідний рік базового та звітного періодів, щодо якого проводиться розрахунок;


J

-

індекс класифікаційної групи теплових насосів, що використовують аеротермальну, геотермальну та гідротермальну енергію;


-

ефективна потужність теплових насосів кожної класифікаційної групи у кожному році базового та звітного періодів;


-

кількість годин використання ефективної потужності теплових насосів кожної класифікаційної групи;


-

мінімальне середнє значення коефіцієнта продуктивності теплових насосів кожної класифікаційної групи.

VI. Використання результатів обчислень

Результати обчислення частки енергії, виробленої тепловими насосами з відновлюваних джерел енергії, у загальному кінцевому обсязі її споживання в Україні за кожний звітний період мають містити:

ефективну потужність теплових насосів кожної класифікаційної групи, наведену в одиницях ГВт;

обсяг виробництва енергії тепловими насосами з використанням джерел аеротермальної, геотермальної і гідротермальної  енергії;

загальний обсяг енергії, виробленої тепловими насосами з відновлюваних джерел;

загальний кінцевий обсяг споживання енергії в Україні у звітному періоді за даними Держстату;

частку енергії, вироблену тепловими насосами з відновлюваних джерел енергії, у загальному кінцевому обсязі її споживання в Україні у звітному періоді.

Обчислення частки енергії, виробленої тепловими насосами з відновлюваних джерел енергії, у загальному кінцевому обсязі її споживання в Україні здійснюється Держенергоефективності.

Заступник директора
Департаменту систем
життєзабезпечення
та житлової політики
В.В. ТокаренкоДодаток 1
до Методики обчислення
частки енергії, виробленої
тепловими насосами
з відновлюваних джерел
(пункт 3 розділу І)

КЛАСИФІКАЦІЙНІ ГРУПИ
теплових насосів та їх розрахункові показники

Вид теплоносіїв для вилучення/віддачі теплоти

Індекс кваліфікаційної групи,
J

Питома вага у загальній потужності,
VJ, %

Питома вага ефективної потужності,
KJ, %

1

2

3

4

Повітря - повітря

1

4,65

25

Повітря - вода

2

18,26

20

Повітря - повітря
(реверсивні кондиціонери)

3

0

20

Повітря - вода
(реверсивні кондиціонери)

4

0

20

Вентиляційне повітря - повітря

5

0

30

Вентиляційне повітря - вода

6

0

30

Ґрунт - повітря

7

0

80

Ґрунт - вода

8

39,29

80

Вода - повітря

9

0

50

Вода - вода

10

37,80

50Додаток 2
до Методики обчислення
частки енергії, виробленої
тепловими насосами
з відновлюваних джерел
(пункт 4 розділу І)

ІНФОРМАЦІЯ
щодо обсягів імпорту на територію України теплових насосів та комплектуючих
за _______ рік

№ з/п

Код товару згідно з УКТ ЗЕД

Найменування

Загальна маса, т /загальна кількість, шт.

Загальна вартість, тис. грн

При-мітки

1

2

3

4

5

6

1

8418610000

Тепловi насоси, крiм установок для кондицiонування повiтря товарної позицiї 8415
2

84158100

Установки для кондицiонування повiтря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змінювання температури i вологості повітря, включаючи кондиціонери, в яких вологість не регулюється окремо: з вмонтованою холодильною установкою та приладом, який забезпечує перемикання режимiв «холод - тепло»:
2.1

8415810010

iз споживчою потужнiстю понад 5 кВт, але не бiльш як 50 кВт
2.2

8415810090

інші


Додаток 3
до Методики обчислення
частки енергії, виробленої
тепловими насосами
з відновлюваних джерел
(пункт 3 розділу V)

РЕКОМЕНДОВАНІ СЕРЕДНІ ЗНАЧЕННЯ
коефіцієнта продуктивності SPF та кількості годин використання встановленої потужності (H) теплових насосів з електричним приводом

Джерело відновлюваної енергії

Вид теплоносіїв для вилучення/віддачі теплоти

Індекс Класифікаційної групи,
J

Кількість годин використання ефективної потужності, год/рік,
H

Коефіцієнт продуктивності,
SPF

Аеротермальна енергія

Повітря - повітря

1

1 970

2,5

Повітря - вода

2

1 710

2,5

Повітря - повітря
(реверсивні кондиціонери)

3

1 970

2,5

Повітря - вода
(реверсивні кондиціонери)

4

1 710

2,5

Вентиляційне повітря - повітря

5

600

2,5

Вентиляційне повітря - вода

6

600

2,5

Геотермальна енергія

Ґрунт - повітря

7

2 470

3,2

Ґрунт - вода

8

2 470

3,5

Гідротермальна теплота

Вода - повітря

9

2 470

3,2

Вода - вода

10

2 470

3,5
on top