Документ z0392-14, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.06.2017, підстава - z0583-17

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Центральне управління

НАКАЗ

19.03.2014  № 121


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 квітня 2014 р.
за № 392/25169

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Служби безпеки № 202 від 10.04.2017}

Про затвердження Змін до Інструкції про організацію санаторно-курортного забезпечення у Службі безпеки України

Відповідно до статті 10 Закону України “Про Службу безпеки України”, частини третьої статті 11 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, пункту 14 Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших категорій осіб і членів їх сімей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 року № 446, з метою удосконалення порядку організації санаторно-курортного забезпечення у Службі безпеки України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про організацію санаторно-курортного забезпечення у Службі безпеки України, затвердженої наказом Центрального управління Служби безпеки України від 26 грудня 2011 року № 477, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 362/20675, що додаються.

2. Начальнику Військово-медичного управління Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

В. Наливайченко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр охорони здоров'я України

Голова Об'єднаного комітету профспілок
підрозділів Служби безпеки УкраїниО. Мусій


В. Шатілов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального управління
Служби безпеки України
19.03.2014  № 121


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 квітня 2014 р.
за № 392/25169

ЗМІНИ
до Інструкції про організацію санаторно-курортного забезпечення у Службі безпеки України

1. У розділі І:

1) у пункті 1.5:

підпункт “з” викласти в такій редакції:

“з) військовослужбовці, яких звільнено зі служби за віком, станом здоров’я (через хворобу) або за вислугою строку служби (за вислугою років);”;

абзац третій підпункту “і” доповнити словами “та є ветеранами військової служби”;

доповнити пункт новим підпунктом “й” такого змісту:

“й) особи, на яких поширюється дія Указів Президента України від 02 жовтня 2001 року № 914 “Про матеріально-побутове, медичне та інші види забезпечення генералів армії України, генералів внутрішньої служби України та державних радників юстиції України в разі звільнення за вислугою строку служби” та від 16 листопада 2004 року № 1405 “Про поширення чинності Указу Президента України від 2 жовтня 2001 року № 914”.”;

2) пункт 1.7 викласти в такій редакції:

“1.7. Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, путівки надаються згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” та Порядком організації оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2013 року № 261.”.

2. В абзаці першому пункту 4.3 розділу ІV слова “довідку про те, що у поточному році вони не отримували пільгову путівку,” виключити.

3. У розділі V:

1) пункт 5.1 викласти в такій редакції:

“5.1. Відбір дітей на санаторно-курортне лікування до дитячого санаторію, санаторію для батьків з дітьми та до відділення “матері і дитини” санаторію здійснюється СВК органу, підрозділу, закладу СБУ відповідно до рекомендацій лікаря-педіатра за місцем перебування на медичному обліку дитини з урахуванням результатів поглибленого медичного огляду, даних динамічного нагляду та попереднього лікування.

5.1.1. До СВК органу, підрозділу, закладу СБУ для отримання путівки на дитину подаються:

рапорт чи заява батьків або інших законних представників;

паспорт або свідоцтво про народження дитини, яке після перевірки підлягає поверненню, та копія такого документа;

довідка за формою № 070/о;

документ, що підтверджує право на санаторно-курортне лікування на пільгових умовах, та його копія (у разі якщо дитина має право на таку пільгу);

довідка з Пенсійного фонду України про отримання пенсії (у разі якщо із заявою про отримання путівки звернулась особа з числа пенсіонерів СБУ);

виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою первинної облікової документації № 027/о, затвердженою наказом № 110 (далі - форма № 027/о).

5.1.2. У ВМУ наказом начальника управління створюється комісія, до повноважень якої входить здійснення контролю щодо відповідності медичним показанням та протипоказанням стану здоров’я дітей, відібраних СВК органу, підрозділу, закладу СБУ на санаторно-курортне лікування у дитячому санаторії, санаторії для батьків з дітьми та відділенні “матері і дитини” санаторію (далі - Комісія). Комісія формується з числа лікарів у складі не менше п’яти осіб. Рішення Комісії приймаються більшістю присутніх на її засіданні членів Комісії. Засідання комісії є правомочними за умови присутності не менше трьох її членів.

Для отримання путівок на дітей СВК органу, підрозділу, закладу СБУ надає до ВМУ такі документи:

клопотання про виділення путівки;

копію паспорта або свідоцтва про народження дитини;

копію довідки за формою № 070/о;

копію форми № 027/о.

Отримані ВМУ документи передаються на розгляд Комісії, за результатами якого Комісія приймає одне з таких рішень:

про виділення дитині путівки;

про відмову у виділенні дитині путівки.

Рішення Комісії оформлюється протоколом. Витяги з протоколу надсилаються до СВК органу, підрозділу, закладу СБУ, від яких надійшли клопотання про виділення путівок.

5.1.3. Після затвердження керівником органу, підрозділу, закладу СБУ узагальнених списків дітей до дитячого санаторію секретарем СВК органу, підрозділу, закладу СБУ на кожну дитину заповнюється путівка за формою первинної облікової документації № 077/о “Путівка № ___ у дитячий санаторно-курортний заклад” (далі - форма № 077/о), затвердженою наказом МОЗ України від 29 травня 2013 року № 435 “Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522 (далі - наказ № 435), бланк та корінець якої підписуються головою СВК та скріплюються печаткою цієї комісії.”;

2) пункт 5.3 виключити.

У зв’язку з цим пункти 5.4 - 5.14 вважати відповідно пунктами 5.3 - 5.13;

3) абзац третій підпункту 5.3.1 пункту 5.3 виключити;

4) підпункт 5.3.2 після слів “заповнюється путівка” доповнити словами та цифрами “за формою № 077/о”;

5) абзац другий пункту 5.6 та абзац другий пункту 5.7 після абревіатури “ВМУ” доповнити словами “, інші підрозділи Центрального управління СБУ, що надають допомогу ВМУ за його зверненням;”;

6) пункт 5.8 доповнити новими абзацами такого змісту:

форму № 077/о;

форму первинної облікової документації № 076/о “Санаторно-курортна карта для дітей віком 0-17 років включно”, затверджену наказом № 435.”.

4. У розділі VІІІ:

1) абзац другий пункту 8.2 після літери “ж” доповнити літерою “, й”;

2) в абзаці шостому пункту 8.5 слова “через хворобу або за вислугою строку служби” замінити словами “станом здоров’я (через хворобу) або за вислугою строку служби (за вислугою років)”;

3) абзац перший пункту 8.9 викласти в такій редакції:

“8.9. Особі, яка перебувала на лікуванні за пільговою путівкою, у разі дострокового вибуття із санаторію за заявою або рапортом повертаються кошти за невикористані дні лікування, а при розміщенні особи у номері з підвищеною комфортністю - за внесену додаткову плату за ці дні у випадках:”.

Начальник
Військово-медичного
управлінняЛ. Шугалейвгору