Документ z0391-14, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.03.2018, підстава - z0224-18

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Центральне управління

НАКАЗ

19.03.2014  № 120


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 квітня 2014 р.
за № 391/25168

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Служби безпеки № 116 від 30.01.2018}

Про затвердження Змін до Інструкції про організацію оздоровлення та відпочинку в оздоровчих закладах Служби безпеки України

Відповідно до статті 10 Закону України “Про Службу безпеки України”, частини третьої статті 11 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, Закону України “Про оздоровлення та відпочинок дітей”, з метою удосконалення порядку організації оздоровлення та відпочинку в оздоровчих закладах Служби безпеки України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про організацію оздоровлення та відпочинку в оздоровчих закладах Служби безпеки України, затвердженої наказом Центрального управління Служби безпеки України від 25 березня 2013 року № 107, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2013 року за № 617/23149, що додаються.

2. Начальнику Військово-медичного управління Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

В. Наливайченко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України

Голова Об'єднаного комітету профспілок
підрозділів Служби безпеки УкраїниЛюдмила Денісова


В. Шатілов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального управління
Служби безпеки України
19.03.2014  № 120


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 квітня 2014 р.
за № 391/25168

ЗМІНИ
до Інструкції про організацію оздоровлення та відпочинку в оздоровчих закладах Служби безпеки України

1. У пункті 1.9 розділу І:

1) в абзаці третьому слова “, оздоровчому таборі “Лісний” виключити;

2) абзац четвертий викласти в такій редакції:

“в оздоровчих таборах “Вогник” та “Лісний” - 21 день.”.

2. Пункт 2.3 розділу ІІ після слів “за станом здоров’я” доповнити словами “(через хворобу)”, після слів “за вислугою строку служби” доповнити словами “(за вислугою років)”.

3. У пункті 3.1 розділу ІІІ слово “грудня” замінити словом “вересня”.

4. У пункті 4.4 розділу ІV:

1) абзац другий викласти в такій редакції:

медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку за формою первинної облікової документації № 079/о, затвердженою наказом МОЗ України від 29 травня 2013 року № 435 “Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522 (далі - медична довідка за формою № 079/о);”;

2) абзац третій після слів “до цієї Інструкції” доповнити словами “, або довідка лікаря-педіатра закладу охорони здоров’я за місцем проживання”.

5. Пункт 6.9 розділу VI доповнити новим абзацом такого змісту:

“медичну довідку за формою № 079/о.”.

6. У пункті 7.9 розділу VII:

1) в абзаці другому:

після слова “Лісний” доповнити абзац словами та цифрами “та медична довідка за формою № 079/о”;

слово “видається” замінити словом “видаються”;

2) абзац третій після слова “путівку” доповнити словами та цифрами “, а медичну довідку за формою № 079/о - до закладу охорони здоров’я, в якому дитина перебуває на медичному обліку”.

7. У розділі VIIІ:

1) у пункті 8.2:

абзац перший після слова “Путівками” доповнити словами “до оздоровчого комплексу “Парус”, оздоровчого табору “Маяк”;

абзац третій після слів “станом здоров’я” доповнити словами “(через хворобу)”, а після слів “за вислугою років” - словами “(за вислугою строку служби)”;

2) пункт 8.3 після слова “Путівками” доповнити словами “до оздоровчого комплексу “Парус”, оздоровчого табору “Маяк”, оздоровчих таборів “Вогник” та “Лісний”;

3) абзац шостий пункту 8.4 після слів “станом здоров’я” доповнити словами “(через хворобу)”, а після слів “вислугою строку служби” - словами “(за вислугою років)”;

4) абзац перший пункту 8.7 викласти в такій редакції:

“8.7. Особі, яка перебувала на оздоровленні та відпочинку за пільговою путівкою, у разі дострокового вибуття з оздоровчого закладу за заявою або рапортом повертаються кошти за невикористані дні оздоровлення, а при розміщенні особи у номері з підвищеною комфортністю - за внесену додаткову плату за ці дні у випадках:”.

Начальник
Військово-медичного
управлінняЛ. Шугалейвгору