Документ z0390-18, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.08.2018, підстава - z0873-18

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.03.2018  № 951/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 березня 2018 р.
за № 390/31842

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2476/5 від 26.07.2018}

Про затвердження Інструкції про порядок використання в органах досудового розслідування Державної кримінально-виконавчої служби України технічних засобів фіксування кримінального провадження під час проведення окремих процесуальних дій

Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок використання в органах досудового розслідування Державної кримінально-виконавчої служби України технічних засобів фіксування кримінального провадження під час проведення окремих процесуальних дій, що додається.

2. Департаменту публічного права (Кравченко Л.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чернишова Д.В.

Перший заступник Міністра

Н. Бернацька


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
30.03.2018 № 591/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 березня 2018 р.
за № 390/31842

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок використання в органах досудового розслідування Державної кримінально-виконавчої служби України технічних засобів фіксування кримінального провадження під час проведення окремих процесуальних дій

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає єдиний порядок використання в органах досудового розслідування Державної кримінально-виконавчої служби України (далі - ДКВС) технічних засобів фіксування кримінального провадження під час проведення окремих процесуальних дій.

2. Особи, які беруть участь у проведенні слідчої дії, здійснення якої фіксується з використанням технічних засобів фіксування кримінального провадження, користуються правами й обов’язками, передбаченими Кримінальним процесуальним кодексом України, а також несуть відповідальність, встановлену законом.

3. Виконання ухвали слідчого судді, суду про проведення обшуку в обов’язковому порядку фіксується за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

4. Про застосування технічних засобів фіксування процесуальної дії заздалегідь повідомляються особи, які беруть участь у процесуальній дії.

5. Запис, здійснений за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів під час проведення слідчим обшуку, є невід’ємним додатком до протоколу. Дії та обставини проведення обшуку, не зафіксовані у записі, не можуть бути внесені до протоколу обшуку та використані як доказ у кримінальному провадженні.

6. У матеріалах кримінального провадження зберігаються оригінальні примірники технічних носіїв інформації зафіксованої процесуальної дії, їх резервні копії зберігаються окремо.

ІІ. Основні терміни

1. Обшук - слідча дія, яка проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте внаслідок його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

2. Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час проведення окремих процесуальних дій (далі - технічні засоби фіксування) - сукупність програмно-апаратних засобів та приладів, що забезпечують належне звуко- та відеофіксування, зберігання, копіювання (дублювання), облік і використання інформації, яка відображає процес слідчої дії.

3. Відеофонограма - відеозвукозапис, утворений безпосередньо під час проведення процесуальної дії та записаний за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження на носій інформації.

4. Первинний примірник технічного носія інформації (далі - первинний примірник) - носій запису відеофонограми, на який здійснено відеозвукозапис процесуальної дії в період її проведення.

5. Оригінальний примірник технічного носія інформації (далі - оригінальний примірник) - носій запису відеофонограми, на який перенесено запис з первинного примірника технічного носія інформації.

Оригінальний та первинний примірники можуть використовуватись для створення резервної копії (копій) відеозвукозапису процесуальної дії.

6. Резервна копія оригінального примірника технічного носія інформації (далі - резервна копія) - запис копії відеофонограми з оригінального та первинного примірників на інший носій запису відеофонограми.

7. Носій запису відеофонограми - носій інформації, на якому за допомогою технічних засобів зафіксовані процесуальні дії.

8. Відповідальний працівник органу досудового розслідування (далі - відповідальний працівник) - працівник органу досудового розслідування, який відповідно до своїх обов’язків, визначених посадовою інструкцією, контролює справність технічних засобів фіксування, перебування їх в стані, готовому для використання, наявність достатньої кількості носіїв запису, їх облік та зберігання.

У випадку відсутності відповідального працівника його обов’язки виконує інший працівник органу досудового розслідування, який відповідно до своїх обов’язків, визначених посадовою інструкцією, має право працювати з технічними засобами фіксування.

ІІІ. Порядок використання технічних засобів фіксування кримінального провадження під час проведення окремих слідчих дій

1. Підготовка до використання технічних засобів фіксування

1. Відповідальний працівник до початку фіксування слідчої дії зобов’язаний:

активувати технічні засоби фіксування;

перевірити працездатність технічних засобів фіксування;

провести тестування технічних засобів фіксування;

перевірити наявність вільного місця на носіях запису відеофонограми.

2. У разі виявлення ознак непрацездатності технічного засобу фіксування, а також у випадку неможливості налагодження його коректної роботи відповідальний працівник зобов’язаний терміново повідомити про це керівника органу досудового розслідування чи його заступника.

У цьому разі відповідальний працівник складає акт про несправність технічних засобів фіксування кримінального провадження (додаток 1), який підписується відповідальним працівником, слідчим та керівником органу досудового розслідування.

3. У журналі обліку видачі та повернення носіїв запису відеофонограми (додаток 2) робиться запис при отриманні та поверненні слідчим первинних та додаткових примірників.

2. Порядок фіксування проведення обшуку за допомогою відеозапису

1. Перебіг і результати проведення обшуку фіксує слідчий, який проводить слідчу дію, або за його дорученням інша уповноважена особа (інший слідчий, спеціаліст, оперативний працівник) за допомогою технічних засобів фіксування.

Фіксування проведення обшуку починається з моменту оголошення слідчим про початок проведення слідчої дії.

2. Під час фіксування проведення обшуку слідчим здійснюється контроль за якістю звуко- і відеофіксування та працездатністю технічних засобів фіксування шляхом спостереження за їх роботою.

3. Технічні засоби фіксування, що використовуються, мають забезпечувати належну якість зображення та звуку. Особи, у присутності яких здійснюється слідча дія, при проведенні слідчої дії мають право робити заяви, які підлягають відеофіксації.

4. Для якісної організації запису особи, які беруть участь у проведенні слідчої дії, повинні висловлюватися голосно і виразно. За потреби слідчий просить учасників слідчої дії говорити голосніше або змінити місце власного розташування у разі нечіткого зображення. При цьому в разі недостатнього освітлення місця проведення слідчої дії слідчий може застосовувати додаткові засоби освітлення.

5. У разі виявлення неполадок технічного засобу відеозапису, що перешкоджають проведенню обшуку, слідчий самостійно або за допомогою запрошених спеціалістів вживає заходів щодо налагодження технічного засобу. У разі неможливості налагодити технічний засіб слідчий робить заміну технічного засобу на справний.

При цьому слідчий складає акт про виявлені технічні неполадки, які перешкоджають проведенню процесуальних дій (додаток 3), який підписується слідчим та долучається до протоколу обшуку.

6. Після закінчення проведення обшуку слідчий зобов’язаний:

здійснити копіювання інформації з первинного примірника, створивши оригінальний примірник технічного носія та резервну копію (копії);

перевірити якість запису оригінального примірника і резервної копії (копій) та їх відповідність запису на первинному примірнику;

оригінальний примірник долучити до матеріалів кримінального провадження;

резервну копію (копії) передати відповідальній особі для забезпечення належного обліку та зберігання.

У випадку продовження слідчих дій слідчий змінює первинний носій та здійснює подальший запис на новий носій. Змінений первинний носій поміщається до конверта, який опечатується та скріплюється підписами учасників слідчої дії. На конверті також робиться відповідний запис із зазначенням ідентифікаційного номера носія, дати та періоду часу здійснення запису. Про зміну первинного носія вносяться відповідні дані до протоколу слідчої дії. Перший первинний примірник та другий первинний примірник надалі використовуються для створення оригінального примірника та резервної копії.

7. Слідчому або особі, яка за його дорученням здійснює відеозвукозапис слідчої дії, забороняється залишати без нагляду технічні засоби фіксування, передавати іншим особам, допускати інших осіб до роботи з технічними засобами фіксування.

8. Носій із записом відеофонограми зберігається тимчасово на технічному засобі фіксування та не може бути видалений до моменту створення оригінального примірника та резервної копії.

3. Створення оригінального примірника та резервної копії (копій)

1. Оригінальні примірники та резервні копії створюються шляхом перезапису з первинних примірників. Для кожної слідчої дії виділяються два носія запису відеофонограми (перший - для оригінального примірника, другий - для резервної копії).

2. Запис оригінального примірника та резервної копії відеозвукозапису слідчої дії здійснюється слідчим з первинного примірника на носії запису відеофонограми.

3. Носії запису відеофонограми з оригінальним та первинним примірниками запаковуються в окремі конверти, які маркуються таким чином:

оригінальний примірник №___ (резервна копія №___);

номер кримінального провадження;

позначення - «обшук проведений за адресою»;

дати проведення процесуальних дій;

прізвище, ім’я, по батькові слідчого та його підпис;

прізвище, ім’я, по батькові особи, яка здійснювала фіксування технічними засобами, та її підпис;

об’єм відеофонограм (Гб/Мб).

IV. Зберігання оригінального примірника та резервної копії

1. Оригінальний примірник зберігається слідчим, у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, в рамках досудового розслідування якого проводився обшук. Такий носій зберігається в упакованому належним чином стані у сейфі разом з матеріалами кримінального провадження. При направленні кримінального провадження прокурору оригінальний примірник направляється разом зі справою, про що вказується у відповідному супровідному листі.

2. У разі виявлення під час перевірки зниження якості зчитування даних з оригінального примірника виготовляється його дублікат, який зберігається разом з оригінальним примірником.

3. Резервна копія (копії) зберігається(ються) на окремому носії інформації з присвоєнням йому індивідуальної ознаки (хеш-сума) за допомогою програмного забезпечення у відповідальної особи органу досудового розслідування до прийняття рішення у кримінальному провадженні.

V. Основні технічні характеристики засобів фіксації та носіїв інформації, які застосовуються при проведенні процесуальної дії

1. Відеокамера має забезпечувати запис відео з якістю не нижче ніж Full HD 25 p (25 кадрів на секунду), 1920 x 1080 (роздільна здатність зображення) та можливість запису на носій запису відеофонограми. Якість звуку не гірше ніж 16 кГц стерео.

2. Додаткові носії запису відеофонограми повинні бути у достатній кількості залежно від тривалості процесуальної дії.

3. Засоби додаткового освітлення мають забезпечити належну якість відеофіксації в умовах низького освітлення.

4. Додаткові елементи живлення повинні бути у достатній кількості залежно від тривалості запланованих процесуальних дій.

Директор Департаменту
публічного права


Л.М. Кравченко


Додаток 1
до Інструкції про порядок
використання в органах
досудового розслідування
Державної кримінально-виконавчої
служби України технічних засобів
фіксування кримінального
провадження під час проведення
окремих  процесуальних дій
(пункт 2 глави 1 розділу ІІІ)

АКТ
про несправність технічних засобів фіксування кримінального провадженняДодаток 2
до Інструкції про порядок
використання в органах
досудового розслідування
Державної кримінально-виконавчої
служби України технічних засобів
фіксування кримінального
провадження під час проведення
окремих процесуальних дій
(пункт 3 глави 1 розділу ІІІ)

ЖУРНАЛ
обліку видачі та повернення носіїв запису відеофонограми

Дата, час видачі

Номер провадження, П.І.Б. слідчого

Ознака носія інформації («Н» - новий, «П» - з попередньою слідчою дією)

Ознака технічного засобу, додаткового обладнання

Підпис слідчого

Дата, час повернення носія інформації відповідальній особі

Дата, час повернення технічного засобу

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8


Додаток 3
до Інструкції про порядок
використання в органах
досудового розслідування
Державної кримінально-виконавчої
служби України технічних засобів
фіксування кримінального
провадження під час проведення
окремих  процесуальних дій
(пункт 5 глави 2 розділу ІІІ)

АКТ
про виявлені технічні неполадки, які перешкоджають проведенню процесуальних дійвгору