Документ z0389-01, поточна редакція — Редакція від 23.07.2019, підстава - z0685-19

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 186 від 19.04.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 травня 2001 р.
за N 389/5580

Про затвердження спрощеного Плану рахунків
бухгалтерського обліку
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства фінансів
N 1176 ( z1342-06 ) від 11.12.2006
N 664 ( z0730-11 ) від 31.05.2011
N 1204 ( z1181-11 ) від 26.09.2011
N 627 ( z1242-13 ) від 27.06.2013
N 48 ( z0341-14 ) від 08.02.2014
N 226 ( z0685-19 ) від 31.05.2019 }

Відповідно до статті 11 Закону України "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) (Офіційний
вісник України, 1999 р., N 33, ст. 1706), статті 5 Закону України
"Про державну підтримку малого підприємництва" ( 2063-14 )
(Офіційний вісник України, 2000 р., N 46, ст. 1977) і на виконання
Програми реформування системи бухгалтерського обліку із
застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. N 1706
( 1706-98-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити схвалений Методологічною радою з
бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України спрощений
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов'язань і господарських операцій підприємств (далі - спрощений
План рахунків), що додається. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 226 ( z0685-19 ) від 31.05.2019 }
2. Установити, що спрощений План рахунків можуть
застосовувати юридичні особи, які відповідно до Закону України
"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
( 996-14 ) визнані мікропідприємствами, малими підприємствами,
непідприємницькі товариства, підприємства, які ведуть спрощений
бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового
законодавства, а також представництва іноземних суб’єктів
господарської діяльності (далі - підприємства). Підприємства
застосовують спрощений План рахунків у разі складання ними
фінансової звітності відповідно до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність" ( z0161-00 ), затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 25 лютого 2000 року N 39, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за N 161/4382 (у
редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011
року N 25) (зі змінами). { Пункт 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 226
( z0685-19 ) від 31.05.2019 }
3. Передбачити, що облік та узагальнення інформації про
позабалансові активи і зобов'язання підприємства здійснюють з
використанням позабалансових рахунків класу 0 Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і
господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року
N 291 ( z0892-99 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 21 грудня 1999 року за N 892/4185. 4. Записи на рахунках бухгалтерського обліку спрощеного Плану
рахунків і на позабалансових рахунках для узагальнення інформації
про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань, про доходи і
витрати, факти фінансово-господарської діяльності здійснювати
відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і
господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої
наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року
N 291 ( z0893-99 ) і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
21 грудня 1999 року за N 893/4186. 5. Визначити, що з метою забезпечення необхідної деталізації
та аналітичності обліково-економічної інформації підприємства
вводять до спрощеного Плану рахунків субрахунки, виходячи з
призначення рахунків, потреб управління підприємством,
використання назв рахунків і субрахунків Плану рахунків,
наведеного в пункті 3 цього наказу.
Заступник Міністра В.М.Матвійчук
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів
України
19.04.2001 N 186
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 травня 2001 р.
за N 389/5580
Спрощений План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов'язань і господарських операцій підприємств
----------------------------------------------------------------------- | Синтетичні рахунки | Призначення | |-------------------------| | |код| назва | | |---+---------------------+-------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | |---+---------------------+-------------------------------------------| |10 |Основні засоби |Облік та узагальнення інформації про| | | |основні засоби, інші необоротні матеріальні| | | |активи, нематеріальні активи | |---+---------------------+-------------------------------------------| |13 |Знос необоротних |Облік та узагальнення інформації про знос| | |активів |основних засобів, інших необоротних| | | |матеріальних активів і нематеріальних| | | |активів | |---+---------------------+-------------------------------------------| |14 |Довгострокові |Облік та узагальнення інформації про| | |фінансові інвестиції |довгострокові фінансові інвестиції | |---+---------------------+-------------------------------------------| |15 |Капітальні |Облік та узагальнення інформації про| | |інвестиції |капітальні інвестиції | |---+---------------------+-------------------------------------------| |16 |Довгострокові |Облік та узагальнення інформації про | | |біологічні активи |довгострокові біологічні активи | |---+---------------------+-------------------------------------------| |18 |Інші необоротні |Облік та узагальнення інформації про| | |активи |довгострокову дебіторську заборгованість,| | | |інші необоротні активи | |---+---------------------+-------------------------------------------| |20 |Виробничі запаси |Облік та узагальнення інформації про| | | |сировину й матеріали, купівельні| | | |напівфабрикати та комплектуючі вироби,| | | |паливо, тару й тарні матеріали, будівельні| | | |матеріали та матеріали, передані в| | | |переробку, запасні частини, матеріали| | | |сільськогосподарського призначення, інші| | | |матеріали, малоцінні та швидкозношувані | | | |предмети і транспортно-заготівельні витрати| |---+---------------------+-------------------------------------------| |21 |Поточні біологічні |Облік та узагальнення інформації про | | |активи |поточні біологічні активи рослинництва | | | |(які оцінені за справедливою вартістю) і | | | |тваринництва | |---+---------------------+-------------------------------------------| |23 |Виробництво |Облік та узагальнення інформації про| | | |витрати на основне і допоміжні| | | |виробництва, виробничий брак | |---+---------------------+-------------------------------------------| |26 |Готова продукція |Облік та узагальнення інформації про| | | |готову продукцію, товари, транспортно-| | | |заготівельні витрати і торгову націнку | |---+---------------------+-------------------------------------------| |30 |Готівка |Облік та узагальнення інформації про | | | |грошову готівку та грошові документи | |---+---------------------+-------------------------------------------| |31 |Рахунки в банках |Облік та узагальнення інформації про| | | |грошові кошти на рахунках у банках,| | | |еквіваленти грошових коштів та грошові| | | |кошти в дорозі | |---+---------------------+-------------------------------------------| |35 |Поточні фінансові |Облік та узагальнення інформації про| | |інвестиції |поточні фінансові інвестиції | |---+---------------------+-------------------------------------------| |37 |Розрахунки з різними |Облік та узагальнення інформації про| | |дебіторами |розрахунки з покупцями та замовниками, з| | | |підзвітними особами, з іншими дебіторами,| | | |про короткострокові векселі одержані, про| | | |резерв сумнівних боргів | |---+---------------------+-------------------------------------------| |39 |Витрати майбутніх |Облік та узагальнення інформації про| | |періодів |витрати майбутніх періодів | |---+---------------------+-------------------------------------------| |40 |Власний капітал |Облік та узагальнення інформації про| | | |статутний, пайовий, додатковий у дооцінках,| | | |резервний,неоплачений і вилучений капітали | |---+---------------------+-------------------------------------------| |44 |Нерозподілені |Облік та узагальнення інформації про| | |прибутки |нерозподілені прибутки (непокриті збитки),| | |(непокриті збитки) |про використання прибутку | |---+---------------------+-------------------------------------------| |47 |Забезпечення |Облік та узагальнення інформації про| | |майбутніх витрат і|забезпечення майбутніх витрат і платежів,| | |платежів |цільове фінансування і цільові надходження | |---+---------------------+-------------------------------------------| |48 |Цільове фінансування|Облік та узагальнення інформації про| | |і цільові надходження|залишки коштів цільового фінансування і| | | |цільових надходжень з бюджету та інших| | | |джерел, у тому числі суми коштів,| | | |вивільнені від оподаткування у зв'язку з| | | |наданням пільг з податку на прибуток, та їх| | | |використання на реалізацію заходів| | | |цільового призначення відповідно до| | | |законодавства | |---+---------------------+-------------------------------------------| |55 |Інші довгострокові|Облік та узагальнення інформації про| | |зобов'язання |довгострокові позики, довгострокові| | | |векселі видані, довгострокові зобов'язання| | | |за облігаціями, довгострокові| | | |зобов'язання з оренди та інші| | | |довгострокові зобов'язання | |---+---------------------+-------------------------------------------| |64 |Розрахунки за |Облік та узагальнення інформації про| | |податками й |розрахунки за податками, обов'язковими| | |платежами |платежами, про податкові зобов'язання,| | | |податковий кредит, розрахунки за пенсійним| | | |забезпеченням, соціальним страхуванням,| | | |страхуванням на випадок безробіття,| | | |індивідуальним страхуванням та| | | |страхуванням майна | |---+---------------------+-------------------------------------------| |66 |Розрахунки з оплати|Облік та узагальнення інформації про| | |праці |розрахунки з оплати праці | |---+---------------------+-------------------------------------------| |68 |Розрахунки за іншими|Облік та узагальнення інформації про| | |операціями |розрахунки з постачальниками та| | | |підрядниками, з учасниками, про| | | |короткострокові позики, короткострокові| | | |векселі видані, поточну заборгованість за| | | |довгостроковими зобов'язаннями і розрахунки| | | |за іншими операціями | |---+---------------------+-------------------------------------------| |69 |Доходи майбутніх|Облік та узагальнення інформації про| | |періодів |доходи майбутніх періодів | |---+---------------------+-------------------------------------------| |70 |Доходи від реалізації|Облік та узагальнення інформації про| | | |загальний дохід (виручку) від реалізації| | | |продукції (товарів, робіт, послуг) | |---+---------------------+-------------------------------------------| |74 |Інші доходи |Облік та узагальнення інформації про суми| | | |інших доходів від операційної | | | |діяльності підприємства, крім доходу| | | |(виручки) від реалізації продукції| | | |(товарів, робіт, послуг) | |---+---------------------+-------------------------------------------| |79 |Фінансові результати |Облік та узагальнення інформації про| | | |фінансові результати | |---+---------------------+-------------------------------------------| { Рахунок 84 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів
N 664 ( z0730-11 ) від 31.05.2011 }
|---+---------------------+-------------------------------------------|
{ Рахунок 85 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів
N 664 ( z0730-11 ) від 31.05.2011 }
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|90 |Собівартість |Облік та узагальнення інформації про| | |реалізації |виробничу собівартість реалізованої| | | |продукції (робіт, послуг) та/або| | | |собівартість реалізованих товарів | |---+---------------------+-------------------------------------------| |91 |Загальновиробничі |Облік та узагальнення інформації про| | |витрати |накладні виробничі витрати на організацію | | | |та управління виробництвом, а також витрати| | | |на утримання та експлуатацію машин і | | | |устаткування | |---+---------------------+-------------------------------------------| |96 |Інші витрати |Облік та узагальнення інформації про інші| | | |витрати операційної діяльності та інші| | | |витрати діяльності, а також| | | |обліковуються належна до сплати за звітний| | | |період відповідно до законодавства сума| | | |податків і зборів (обов'язкових платежів)| |---------------------------------------------------------------------|
{ План із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
фінансів N 1176 ( z1342-06 ) від 11.12.2006, N 664 ( z0730-11 )
від 31.05.2011, N 1204 ( z1181-11 ) від 26.09.2011, N 627
( z1242-13 ) від 27.06.2013, N 48 ( z0341-14 ) від 08.02.2014,
N 226 ( z0685-19 ) від 31.05.2019 }
Начальник Управління методології
бухгалтерського обліку у виробничій сфері В.М.Пархоменковгору