Документ z0384-17, чинний, поточна редакція — Редакція від 14.12.2018, підстава - z1401-18

У статті «Надходження від продажу фінансових інвестицій» відображаються надходження коштів від продажу акцій або боргових зобов’язань інших підприємств, а також часток у капіталі інших підприємств. Органи Казначейства у цій статті відображають надходження до державного або місцевих бюджетів коштів від продажу фінансових інвестицій.

У статті «Надходження від продажу основних засобів» відображаються надходження коштів від продажу основних засобів, крім надходжень від продажу майна, які вважаються доходами відповідного бюджету.

У статті «Надходження від продажу інвестиційної нерухомості» відображаються надходження коштів від продажу інвестиційної нерухомості.

У статті «Надходження від продажу нематеріальних активів» відображаються надходження коштів від продажу нематеріальних активів.

У статті «Надходження від продажу незавершених капітальних інвестицій» відображаються надходження коштів від продажу незавершених капітальних інвестицій.

У статті «Надходження від продажу довгострокових біологічних активів» відображаються надходження коштів від продажу довгострокових біологічних активів.

У статті «Надходження цільового фінансування» відображається надходження коштів, які спрямовуються на придбання (створення) необоротних активів.

У статті «Інші надходження» відображаються інші надходження коштів від інвестиційної діяльності, не включені до попередніх статей 3200-3230 Звіту про рух грошових коштів. Органи Казначейства у цій статті відображають інші надходження державного або місцевих бюджетів від інвестиційної діяльності.

У статті «Витрати на придбання фінансових інвестицій» відображається використання коштів на придбання акцій або боргових зобов’язань інших підприємств. Органи Казначейства у цій статті відображають використання коштів державного або місцевих бюджетів на придбання фінансових інвестицій.

У статті «Витрати на придбання основних засобів» відображається використання коштів на придбання (створення) основних засобів.

У статті «Витрати на придбання інвестиційної нерухомості» відображається використання коштів на придбання (створення) інвестиційної нерухомості.

У статті «Витрати на придбання нематеріальних активів» відображається використання коштів на придбання (створення) нематеріальних активів.

У статті «Витрати на придбання незавершених капітальних інвестицій» відображається використання коштів на придбання (створення) незавершених капітальних інвестицій.

У статті «Витрати на придбання довгострокових біологічних активів» відображається використання коштів на придбання (створення) довгострокових біологічних активів.

У статті «Інші витрати» відображається інше використання коштів на інвестиційну діяльність, не включене до попередніх статей 3245-3270 Звіту про рух грошових коштів. Органи Казначейства у цій статті відображають інше використання коштів державного або місцевих бюджетів на інвестиційну діяльність, зокрема використання коштів на придбання основного капіталу.

У статті «Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності» відображається результат руху коштів від інвестиційної діяльності.

Розділ ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

У розділі ІІІ Звіту про рух грошових коштів відображають рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності, який визначається на основі змін у статтях балансу, пов’язаних із фінансовою діяльністю (розділи Балансу «Зобов’язання», «Забезпечення»).

У статті «Надходження від повернення кредитів» відображаються надходження коштів у результаті повернення раніше наданих кредитів. Органи Казначейства у цій статті відображають надходження коштів державного або місцевих бюджетів у результаті повернення кредитів, раніше наданих із державного або місцевого бюджету.

У статті «Надходження від отримання позик» відображаються надходження коштів у результаті утворення боргових зобов’язань (позик, векселів, облігацій, а також інших видів короткострокових і довгострокових зобов’язань, не пов’язаних з операційною й інвестиційною діяльністю). Органи Казначейства у цій статті відображають надходження коштів державного або місцевих бюджетів у результаті отримання позик.

У статті «Надходження від отримання відсотків (роялті)» відображаються надходження коштів у результаті отримання відсотків, роялті, дивідендів, операцій із кредитування і надання гарантій та кошти, які отримують розпорядники бюджетних коштів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо розпоряднику бюджетних коштів законом надано відповідне право. Органи Казначейства у цій статті відображають надходження коштів у результаті отримання відсотків за користування кредитами, наданими з державного або місцевих бюджетів, плати за надані державні та місцеві гарантії.

У статті «Інші надходження» відображаються інші надходження грошових коштів від фінансової діяльності за обмінними операціями, не включені до попередніх статей 3300-3310 Звіту про рух грошових коштів. Органи Казначейства у цій статті відображають інші надходження коштів державного або місцевих бюджетів від фінансової діяльності.

У статті «Витрати на надання кредитів» відображаються суми витрачених грошових коштів на надання кредитів. Органи Казначейства у цій статті відображають використання коштів на надання кредитів із державного або місцевих бюджетів.

У статті «Витрати на погашення позик» відображаються витрачання грошових коштів для погашення отриманих позик. Органи Казначейства у цій статті відображають суми коштів державного або місцевих бюджетів, спрямованих на погашення позик.

У статті «Витрати на сплату відсотків» відображаються суми грошових коштів, використаних на сплату відсотків за користування кредитами та іншими запозиченнями згідно із законодавством. Органи Казначейства у цій статті відображають суми коштів, спрямованих із державного або місцевих бюджетів на сплату відсотків за користування кредитами та іншими запозиченнями згідно із законодавством.

У статті «Інші витрати» відображаються інші кошти, використані на фінансову діяльність, які не включені до попередніх статей 3350-3360 Звіту про рух грошових коштів. Органи Казначейства у цій статті відображають інші кошти державного або місцевих бюджетів, використані на фінансову діяльність.

У статті «Коригування» органи Казначейства відображають суми коригувань боргових операцій державного бюджету.

У статті «Чистий рух коштів від фінансової діяльності» відображається результат руху коштів від фінансової діяльності.

У статті «Чистий рух коштів за звітний період» відображається сума різниць між сумами грошових надходжень і використаних коштів, відображених у статтях: «Чистий рух коштів від операційної діяльності», «Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності» та «Чистий рух коштів від фінансової діяльності».

У статті «Залишок коштів на початок року» відображається залишок грошових коштів та їх еквівалентів на початок року, наведений у Балансі.

У статті «Залишок коштів отриманий» відображається сума грошових коштів минулого звітного періоду (року), отримана від суб’єкта державного сектору відповідно до законодавства України у звітному періоді і не може бути віднесена на збільшення надходжень звітного періоду.

У статті «Залишок коштів перерахований» відображається сума грошових коштів минулого звітного періоду (року), перерахована відповідно до законодавства України у звітному періоді (повернена суб’єкту державного сектору, що надав ці кошти, тощо) і не є використанням цих коштів, а також не може бути віднесена на зменшення надходжень звітного періоду.

У статті «Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів» відображається сума збільшення або зменшення (наводиться у дужках або зі знаком «-») залишку грошових коштів у результаті перерахунку іноземної валюти при зміні валютних курсів протягом звітного періоду.

Органи Казначейства у цій статті відображають суми збільшення або зменшення залишку коштів державного або місцевих бюджетів у результаті перерахунку іноземної валюти при зміні валютних курсів протягом звітного періоду.

У статті «Залишок коштів на кінець року» наводиться різниця між сумами грошових надходжень і використаних коштів, відображених у статтях «Залишок коштів на початок року», «Чистий рух коштів за звітний період», «Залишок коштів отриманий», «Залишок коштів перерахований» та «Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів». Розрахований таким чином показник повинен дорівнювати наведеному в Балансі залишку грошових коштів та грошових еквівалентів на кінець звітного періоду.

У Звіті про рух грошових коштів довідково наводиться інформація про операції в натуральній формі:

у рядку «*Надходження в натуральній формі» відображається безкоштовне отримання активів, послуг (робіт) у грошовому виразі;

у рядку «*Витрати в натуральній формі» відображається витрачання активів, послуг (робіт) у натуральній формі в грошовому виразі.

4. Заповнення форми № 4-дс «Звіт про власний капітал» здійснюється у такому порядку.

У статтях «Залишок на початок року» та «Залишок на кінець року» відображають суми власного капіталу на початок (не скоригований залишок) і кінець року. Органи Казначейства у цій статті відображають суми фінансового результату на початок (не скоригований) та кінець звітного року.

У статтях «Зміна облікової політики», «Виправлення помилок» та «Інші зміни» відображаються суми коригувань, передбачених Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 125 «Зміни облікових оцінок та виправлення помилок», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року № 1629, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 січня 2011 року за № 90/18828, та інші зміни фінансового результату (коригування результату виконання кошторису на суму витрат, які включаються до первісної вартості основних засобів, тощо). Органи Казначейства у статтях «Виправлення помилок» та «Інші зміни» наводять інформацію про виявлені помилки або інші зміни фінансового результату.

У статті «Скоригований залишок на початок року» відображається залишок власного капіталу на початок звітного року після внесення відповідних коригувань. Органи Казначейства у цій статті відображають суми фінансового результату на початок звітного року після внесення відповідних коригувань.

У статтях «Дооцінка (уцінка) основних засобів», «Дооцінка (уцінка) незавершених капітальних інвестицій», «Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів», «Дооцінка (уцінка) довгострокових біологічних активів» відображаються суми дооцінок (уцінок) основних засобів, незавершених капітальних інвестицій, нематеріальних активів і довгострокових біологічних активів протягом звітного періоду, які здійснюють у випадках, передбачених законодавством.

У статті «Профіцит/дефіцит за звітний період» відображається сума профіциту або дефіциту за звітний період зі Звіту про фінансові результати. Органами Казначейства відображається сума профіциту або дефіциту бюджету за звітний період.

У статті «Збільшення капіталу в підприємствах» наводяться дані про збільшення капіталу внаслідок операцій з отримання до сфери управління суб’єкта державного сектору підприємств державного, комунального сектору економіки, збільшення розміру власного капіталу підприємств, які належать до сфери управління суб’єкта державного сектору, та придбання фінансових інвестицій.

У статті «Зменшення капіталу в підприємствах» наводяться дані про зменшення капіталу в підприємствах внаслідок операцій із вилучення зі сфери управління суб’єкта державного сектору підприємств державного, комунального секторів економіки, зменшення розміру власного капіталу у підприємствах, які належать до сфери управління суб’єкта державного сектору, та вибуття фінансових інвестицій.

У статті «Інші зміни в капіталі» відображаються інші зміни у складі власного капіталу суб’єкта державного сектору, не вказані у попередніх статтях 4010-4030 Звіту про власний капітал.

У статті «Разом змін у капіталі» наводиться підсумок змін у складі власного капіталу суб’єкта державного сектору за звітний період, що визначається як сума всіх змін, відображених у статтях 4100-4290.

Стаття «Залишок на кінець звітного періоду» визначається з огляду на скоригований залишок капіталу на початок року (рядок 4090) і підсумки змін у капіталі (рядок 4300). Органами Казначейства відображається сума фінансового результату бюджету на кінець звітного періоду.

Дані в графах 3-9 наводяться у дужках або зі знаком мінус, якщо такі показники призводять до зменшення залишку відповідного елемента власного капіталу.

{Порядок в редакції Наказу Міністерства фінансів № 976 від 29.11.2017}

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського обліку
Ю.П. Романюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.02.2017 № 307


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 березня 2017 р.
за № 384/30252

ЗМІНИ
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"

1. У розділі І:

1) у пункті 3:

в абзаці першому слова "у тисячах гривень без десяткових знаків" замінити словами "у гривнях";

абзац другий виключити;

2) у пункті 4:

в абзаці шостому слова "Державного казначейства України" замінити словами "Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства)";

в абзаці вісімнадцятому слова "Державне казначейство України" замінити словами "Державна казначейська служба України";

в абзаці дев’ятнадцятому слова "Державного казначейства України" замінити словом "Казначейства";

абзац двадцять шостий після слів "примітки до" доповнити словом "річної";

в абзаці тридцять другому слова "Державне казначейство" замінити словом "Казначейство".

2. Абзац третій пункту 7 розділу ІІІ після слів "що ліквідується" доповнити словами "або припиняє свою діяльність шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення)".

3. У пункті 1 розділу IV слова "приміток до звітів" замінити словами "приміток до річної фінансової звітності".

4. Абзац другий пункту 8 розділу V після слів "в примітках до" доповнити словом "річної".

5. У розділі VІ:

1) у пункті 2:

в абзаці першому слово "трьох" замінити словом "чотирьох";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"ІV. Елементи витрат за обмінними операціями.";

2) у пункті 3 слова ", зокрема, у вигляді надходження активу або погашення зобов’язання, які приводять до збільшення власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власника)" виключити;

3) у пункті 4 слова ", зокрема, у вигляді вибуття активу або збільшення зобов’язання, які приводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власником)" виключити;

4) пункт 9 виключити.

У зв’язку з цим пункти 10, 11 вважати відповідно пунктами 9, 10;

5) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"11. У розділі IV Звіту про фінансові результати наводяться відповідні елементи витрат, яких зазнав суб’єкт державного сектору в процесі основної діяльності протягом звітного періоду.".

6. У розділі Х:

1) перше речення пункту 1 після слів "у примітках до" доповнити словом "річної";

2) пункт 2 після слів "у примітках до" доповнити словом "річної";

7. У розділі ХІ:

1) абзац п’ятий пункту 2 виключити.

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом п’ятим;

2) пункт 3 після слів "у примітках до" доповнити словом "річної";

3) у пункті 7:

абзац перший після слів "у примітках до" доповнити словом "річної";

підпункт 7.3 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 7.4 - 7.7 вважати відповідно підпунктами 7.3 - 7.6.

8. Додаток 1 "Баланс" (форма № 1-дс) та додаток 2 "Звіт про фінансові результати" (форма № 2-дс) викласти у новій редакції, що додаються.

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського обліку
Ю.П. РоманюкДодаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку
в державному секторі 101
"Подання фінансової звітності"

БАЛАНС
Форма № 1-дсДодаток 2
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку
в державному секторі 101
"Подання фінансової звітності"

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Форма № 2-дсвгору