Документ z0384-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.10.2012, підстава - z1569-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.05.2010 N 263
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 червня 2010 р.
за N 384/17679
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 938 ( z1569-12 ) від 23.08.2012 }
Про затвердження Порядку складання, затвердження
та подання мережі розпорядників коштів
місцевих бюджетів усіх рівнів
і основні вимоги до неї
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів
N 1498 ( z1298-10 ) від 01.12.2010 }

Відповідно до статті 111 Бюджетного кодексу України
( 2456-17 ), Положення про Міністерство фінансів України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006
N 1837 ( 1837-2006-п ), та з метою удосконалення методики
складання мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів усіх
рівнів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок складання, затвердження та подання
мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів усіх рівнів і
основні вимоги до неї, що додається.
2. Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, головним
фінансовим управлінням обласних державних адміністрацій, Головному
фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), фінансовому
управлінню Севастопольської міської державної адміністрації
довести цей наказ до головних розпорядників бюджетних коштів та
розпорядників коштів місцевих бюджетів усіх рівнів.
3. Установити, що норми цього наказу набирають чинності через
10 днів після його державної реєстрації.
4. Департаменту місцевих бюджетів (Карп Г.В.) забезпечити в
установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України.
5. Державному казначейству України (Харченко С.І.) у місячний
термін після державної реєстрації цього наказу Міністерством
юстиції України привести у відповідність із вимогами цього наказу
Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів,
затверджений наказом Державного казначейства України від
04.11.2002 N 205 ( z0919-02 ) та зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 26.11.2002 за N 919/7207, у частині виключення
положень щодо формування мережі та вимог до неї.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Кузькіна Є.Ю.
Міністр Ф.Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
14.05.2010 N 263
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 червня 2010 р.
за N 384/17679

ПОРЯДОК
складання, затвердження та подання мережі
розпорядників коштів місцевих бюджетів
усіх рівнів і основні вимоги до неї

1. Цей Порядок розроблено з метою визначення загальних
процедур зі складання, затвердження та подання мережі
розпорядників коштів місцевих бюджетів усіх рівнів та основних
вимог до неї.
2. Визначення термінів, які вживаються в цьому Порядку: мережа розпорядника коштів місцевого бюджету (далі -
мережа) - згрупована головним розпорядником коштів місцевого
бюджету (далі - головний розпорядник) відповідно до законодавства
вичерпна інформація щодо розпорядників коштів місцевого бюджету
нижчого рівня (далі - розпорядник нижчого рівня), які у своїй
діяльності підпорядковані цьому розпоряднику та/або діяльність
яких координується ним, та одержувачів коштів місцевих бюджетів; одержувачі коштів місцевих бюджетів (далі - одержувач) -
підприємства, установи та організації, що не мають статусу
бюджетної установи, одержують безпосередньо через розпорядників
кошти з бюджету як фінансову підтримку або уповноважені органами
місцевої влади на виконання програм соціально-економічного та
культурного розвитку і надання послуг.
3. Дія цього Порядку поширюється на головних розпорядників та
розпорядників нижчого рівня (далі - розпорядник) та одержувачів
коштів місцевих бюджетів усіх рівнів.
4. Розпорядники нижчого рівня поділяються на такі, що мають
власну мережу, та на розпорядників коштів без мережі. Розпорядники нижчого рівня, до сфери управління яких належать
інші розпорядники нижчого рівня або одержувачі, в процесі
складання, затвердження та подання власної мережі застосовують
положення, визначені цим Порядком для головних розпорядників.
5. Головні розпорядники до початку бюджетного року складають
мережу розпорядників нижчого рівня та одержувачів, які згідно з
проектом рішення про відповідний місцевий бюджет уповноважені на
виконання програм та заходів, що проводяться за рахунок коштів
бюджету, із обов'язковим зазначенням їх статусу (розпорядник або
одержувач) та органу Державного казначейства, в якому вони
обслуговуються.
6. Мережа складається головними розпорядниками за кодами
тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих
бюджетів, за якими вони вперше визначені головними розпорядниками
на наступний бюджетний період, за формою, наведеною у додатку 1. У разі якщо за певним кодом тимчасової класифікації видатків
та кредитування місцевих бюджетів на наступний бюджетний період
бюджетна установа в особі її керівника визначена головним
розпорядником не вперше, її мережа за цим кодом тимчасової
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів підлягає
обов'язковій перевірці на відповідність встановленим вимогам до
мережі та проекту рішення про відповідний місцевий бюджет. У випадку виявлення розбіжностей у мережу вносяться
відповідні зміни. Реєстр змін до мережі з обґрунтуванням,
погоджений відповідним фінансовим органом, подається головним
розпорядником на паперових та електронних носіях до органу
Державного казначейства за місцем його обслуговування за формою,
наведеною у додатку 2. При цьому повторно мережа до органу
Державного казначейства не подається.
7. До мережі включаються розпорядники та одержувачі, внесені
до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів
відповідно до вимог наказу Державного казначейства України від
05.02.2008 N 40 ( z0137-08 ) "Про затвердження Порядку формування
Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2008 за
N 137/14828.
8. Юридична особа, що включається до мережі, не може
одночасно мати статус розпорядника та одержувача.
9. Розпорядники нижчого рівня (одержувачі) включаються до
мережі головних розпорядників або розпорядників нижчого рівня,
якщо вони отримують асигнування безпосередньо від них.
10. Бюджетна установа в особі її керівника не може бути
одночасно головним розпорядником та розпорядником різних місцевих
бюджетів. Розпорядники коштів державного бюджету можуть відповідно до
пунктів 2 і 3 частини другої статті 22 Бюджетного кодексу України
( 2456-17 ) визначатися лише головними розпорядниками коштів
місцевого бюджету за бюджетними призначеннями місцевого бюджету,
що не передбачають видатків, пов'язаних з утриманням цих установ з
основної діяльності. { Абзац другий пункту 10 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1498
( z1298-10 ) від 01.12.2010 } У такому випадку головний розпорядник коштів місцевого
бюджету - установа державного бюджету самостійно здійснює видатки
для виконання програм та заходів, що проводяться за рахунок коштів
місцевого бюджету, або формує мережу, до якої включаються бюджетні
установи, які утримуються за рахунок коштів цього місцевого
бюджету, та/або одержувачі.
11. Головний розпорядник не може бути включений до мережі
іншого головного розпорядника як розпорядник нижчого рівня.
12. Розпорядник нижчого рівня не може бути включений
одночасно до мережі декількох головних розпорядників.
13. Розпорядник не може бути включений одночасно до мережі
розпорядників коштів різних місцевих бюджетів.
14. Розпорядник (одержувач) не може бути включений одночасно
до мережі головного розпорядника та розпорядника нижчого рівня за
одним кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів за коштами одного місцевого бюджету.
15. До мережі розпорядника можуть бути включені відокремлені
структурні підрозділи розпорядника, які розташовані на різних
адміністративних територіях, не є юридичними особами та внесені до
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців у порядку, визначеному законодавством.
16. Головний розпорядник включає до мережі установи, які на
кінець попереднього бюджетного періоду перебували у його мережі і
мали бюджетну заборгованість, та здійснює заходи щодо
впорядкування заборгованості минулих років відповідно до бюджетних
призначень поточного бюджетного періоду. У разі якщо до 1 березня поточного бюджетного періоду
головним розпорядником (розпорядником нижчого рівня) не включені
до мережі поточного бюджетного періоду установи, які на кінець
попереднього бюджетного періоду перебували в його мережі і мали
бюджетну заборгованість, та для них у кошторисах (планах
асигнувань, планах використання) не передбачені асигнування для
погашення такої заборгованості, головний розпорядник (розпорядник
нижчого рівня) несе відповідальність згідно з бюджетним
законодавством.
17. Одержувачі можуть бути включені одночасно до мережі
головного розпорядника та розпорядника нижчого рівня за коштами
одного місцевого бюджету лише за різними кодами тимчасової
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.
18. Одержувачі можуть бути включені одночасно до мережі
розпорядників коштів різних бюджетів.
19. Виконавці робіт, які відповідно до укладених договорів
виконують для бюджетної установи або одержувача відповідні роботи
(надають послуги, поставляють товари), не включаються до мережі.
20. Мережа затверджується головним розпорядником за
погодженням з місцевим фінансовим органом у трьох примірниках. Один примірник мережі залишається у головного розпорядника,
другий примірник - у місцевому фінансовому органі, третій
подається головним розпорядником до органу Державного казначейства
за місцем його обслуговування.
21. Мережа подається на паперових і електронних носіях до
органу Державного казначейства з урахуванням особливостей подання
мережі, визначених у пункті 6 цього Порядку, не пізніше ніж за
15 днів до початку бюджетного періоду за формою, наведеною у
додатку 1.
22. Органи Державного казначейства здійснюють перевірку
відповідності поданої мережі переліку розпорядників та одержувачів
бюджетних коштів, що безпосередньо обслуговуються у відповідному
органі Державного казначейства, даним Єдиного реєстру
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, встановленим
вимогам до мережі. У разі недотримання установленого порядку складання,
затвердження, подання та основних вимог до мережі (в тому числі в
процесі внесення змін до неї), виявлення невідповідностей даних
мережі даним Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів
бюджетних коштів документ протягом двох робочих днів повертається
органом Державного казначейства відповідному розпоряднику, що її
подав, на доопрацювання із відповідною відміткою в нижній частині
документа: зазначаються причини та дата повернення, ставиться
підпис відповідальної особи. Органи Державного казначейства є користувачами мережі.
23. У процесі виконання місцевих бюджетів може виникнути
необхідність внесення змін до мережі (у разі включення до мережі
нової установи, виключення установи з мережі, уточнення реквізитів
тощо). У такому випадку головний розпорядник подає на погодження
місцевому фінансовому органу реєстр змін до мережі за формою,
наведеною у додатку 2, із зазначенням підстави для внесення змін
до мережі. Реєстр змін до мережі, погоджений місцевим фінансовим
органом, подається головним розпорядником на паперових та
електронних носіях до органу Державного казначейства за місцем
його обслуговування.
24. Головні розпорядники бюджетних коштів місцевих бюджетів
(розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня) несуть
відповідальність за достовірність даних, наведених у мережі
(реєстрі змін до мережі).
25. Контроль за виконанням вимог цього Порядку покладається
на головних розпорядників (розпорядників бюджетних коштів нижчого
рівня, що формують власну мережу) та місцеві фінансові органи.
Директор Департаменту
місцевих бюджетів Г.В.Карп

Додаток 1
до Порядку складання,
затвердження та подання
мережі розпорядників коштів
місцевих бюджетів усіх
рівнів і основні вимоги
до неї
_________________________
(вид бюджету)
_________________________
(назва бюджету)
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ
__________________________ __________________________
(посада) (посада)
__________ __________
(підпис) (підпис)
_____________________ _____________________
(ініціали і прізвище) (ініціали і прізвище)
_______________________ _______________________
(число, місяць, рік) М.П. (число, місяць, рік) М.П.

МЕРЕЖА
установ та організацій, які отримують
кошти з місцевого бюджету в 20__ році

КВК ______________
КПК* ______________
_________________________________________________________________
(найменування розпорядника коштів)
------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Код |Ідентифі-|Найменування | Рівень | Код | Код органу | Наймену- | Код | |з/п|розпорядника/|каційний | установи |розпорядника/|розпоряд-| Державного |вання органу|відпові- | | | одержувача | код за |(організації,| одержувача | ника |казначейства| Державного |дального | | | за Єдиним | ЄДРПОУ |підприємства)| (РРК) ** | вищого | України |казначейства|виконавця| | | реєстром | |(скорочене та| |рівня*** | | України | **** | | |розпорядників| | повне) | | | | | | | | та | | | | | | | | | | одержувачів | | | | | | | | | | бюджетних | | | | | | | | | | коштів | | | | | | | | |---+-------------+---------+-------------+-------------+---------+------------+------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Головний бухгалтер
(начальник
планово-фінансового
управління/відділу) _____________ _________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
______________
* До запровадження програмно-цільового методу складання
місцевих бюджетів органи Державного казначейства України,
розпорядники при заповненні форми мережі та реєстру змін до неї у
рядках "КПК" проставляють код тимчасової класифікації видатків
місцевих бюджетів. ** Рівень розпорядника визначається таким чином: головному
розпоряднику присвоюється код 1; розпорядникам нижчого рівня, що
мають власну мережу, - 2; розпорядникам, що не мають мережі, - 3;
одержувачам - 9. *** Код розпорядника вищого рівня з Єдиного реєстру
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів (головного
розпорядника або розпорядника нижчого рівня). **** До запровадження програмно-цільового методу складання
місцевих бюджетів органи Державного казначейства України,
розпорядники при заповненні форми мережі та реєстру змін до неї
графу "Код відповідального виконавця" не заповнюють.

Додаток 2
до Порядку складання,
затвердження та подання
мережі розпорядників коштів
місцевих бюджетів
усіх рівнів і основні вимоги
до неї
_________________________
(вид бюджету)
_________________________
(назва бюджету)
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ
__________________________ __________________________
(посада) (посада)
__________ __________
(підпис) (підпис)
_____________________ _____________________
(ініціали і прізвище) (ініціали і прізвище)
_______________________ _______________________
(число, місяць, рік) М.П. (число, місяць, рік) М.П.

РЕЄСТР
змін до мережі установ та організацій,
які отримують кошти з місцевого
бюджету в 20__ році

КВК ______________
КПК ______________
_________________________________________________________________
(найменування розпорядника коштів)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Код |Ідентифі-|Найменування | Рівень | Код | Код | Наймену- | Код |Примітка| |з/п| розпоряд- |каційний | установи |розпоряд- |розпоряд-| органу | вання |відпові- | | | | ника/ | код за |(організації,| ника/ | ника | Держав- | органу |дального | | | |одержувача | ЄДРПОУ |підприємства)|одержувача| вищого | ного | Державного |виконавця| | | | за Єдиним | |(скорочене та| (РРК) | рівня |казначей-|казначейства| | | | | реєстром | | повне) | | | ства | України | | | | | розпоряд- | | | | | України | | | | | | ників та | | | | | | | | | | |одержувачів| | | | | | | | | | | бюджетних | | | | | | | | | | | коштів | | | | | | | | | |---+-----------+---------+-------------+----------+---------+---------+------------+---------+--------| | 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Головний бухгалтер
(начальник
планово-фінансового
управління/відділу) _____________ _________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)вгору