Документ z0383-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.02.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.05.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.02.2017  № 115


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 березня 2017 р.
за № 383/30251

Про затвердження Особливостей підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих військових навчальних закладах (науково-дослідних установах) Міністерства оборони України

Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 13 Закону України “Про вищу освіту” та пункту 13 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261, з метою врегулювання особливостей підготовки здобувачів вищої освіти наукового ступеня вищої освіти доктора філософії та доктора наук у вищих військових навчальних закладах (науково-дослідних установах) Міністерства оборони України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Особливості підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих військових навчальних закладах (науково-дослідних установах) Міністерства оборони України, що додаються.

2. Установити, що підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації у Збройних Силах України започаткована до набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 “Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)”, продовжується в межах передбаченого строку відповідно до Інструкції про організацію підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністерства оборони України і Міністерства освіти України від 30 червня 2000 року № 194/265, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 18 липня 2000 року за № 433/4654.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра оборони України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал армії України


С.Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник
Міністра освіти і науки України
В.В. КовтунецьЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
24.02.2017  № 115


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 березня 2017 р.
за № 383/30251

ОСОБЛИВОСТІ
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих військових навчальних закладах (науково-дослідних установах) Міністерства оборони України

І. Загальні положення

1. Ці Особливості визначають порядок підготовки докторів філософії та докторів наук у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів (далі - ВВНЗ) і науково-дослідних установах (далі - НДУ) Міністерства оборони України (далі - МОУ) з урахуванням специфіки проходження військової служби у Збройних Силах України.

Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів (далі - НПНК) у МОУ організовується та проводиться на підставі Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту” та “Про наукову і науково-технічну діяльність”, актів Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України.

2. Підготовка здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти з метою здобуття ступеня вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук (далі - здобувачі) здійснюється для заміщення посад НПНК з науковим ступенем у ВВНЗ і НДУ.

ВВНЗ і НДУ проваджують освітню діяльність на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти відповідно до отриманої ліцензії.

3. Підготовка в ад’юнктурі за очною (денною) формою навчання за державним замовленням (осіб офіцерського складу Збройних Сил України (далі - ЗСУ)) є основною формою підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.

4. Підготовка в ад’юнктурі (осіб офіцерського складу ЗСУ) за очною (вечірньою) формою навчання здійснюється за місцем проходження військової служби у разі професійного провадження ними наукової, науково-технічної або науково-педагогічної діяльності у відповідному ВВНЗ (НДУ).

Підготовка доктора філософії поза ад’юнктурою здійснюється особами, які професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем військової служби (роботи) у відповідному ВВНЗ (НДУ).

5. На науковому рівні вищої освіти підготовка докторів наук здійснюється без отримання ліцензії.

Здобувачі ступеня доктора наук завершують роботу над науковими дослідженнями та оформлення (представлення) їх результатів:

у докторантурі за очною формою навчання (особи офіцерського складу ЗСУ) за державним замовленням;

шляхом самостійної підготовки їх наукових досягнень до захисту.

6. Підготовка докторів філософії та докторів наук для МОУ зі спеціальностей, за якими підготовка у ВВНЗ і НДУ не проводиться, здійснюється в аспірантурі (ад’юнктурі) або докторантурі вищих навчальних закладів (НДУ) інших центральних органів виконавчої влади (очна та заочна форми навчання) з дозволу Міністра оборони України (за клопотанням замовників на підготовку фахівця за поданням Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України (далі - ДВОНС та ГП МОУ)).

Ця підготовка організовується на підставі договору між вищим навчальним закладом (НДУ) іншого центрального органу виконавчої влади України та МОУ. Повноваження на укладання зазначеного договору від імені МОУ надаються директору Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України згідно з чинним законодавством. Якщо підготовка буде здійснюватися для НДУ, документи попередньо узгоджуються з Воєнно-науковим управлінням Генерального штабу Збройних Сил України (далі - ВНУ ГШ ЗСУ).

7. Підготовка здобувачів з числа представників інших центральних органів виконавчої влади в ад’юнктурах та докторантурах МОУ проводиться за цільовим призначенням без зарахування до штату ад’юнктури або докторантури ВВНЗ (НДУ) на підставі договору (додаткової угоди до договору) про підготовку фахівців для інших центральних органів виконавчої влади.

8. Підготовка здобувачів із числа громадян інших країн у ВВНЗ (НДУ) здійснюється на підставі міжурядових угод.

9. Фінансування підготовки здобувачів у ЗСУ здійснюється за рахунок:

коштів державного бюджету (за державним замовленням);

коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав вищий навчальний заклад (наукова установа) на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).

10. За поданням начальника ВВНЗ (НДУ), погодженим з керівником органу військового управління, якому підпорядкований ВВНЗ (НДУ), після перевірки підстав відкриття ад’юнктури (докторантури) ДВОНС та ГП МОУ, до штату відповідного структурного підрозділу можуть включатися посади ад’юнктів та докторантів.

ІІ. Права та обов’язки ад’юнктів і докторантів

1. Ад’юнкти і докторанти користуються правами здобувачів вищої освіти, визначеними статтею 62 Закону України “Про вищу освіту” (крім пунктів 12, 17, 24, 25, 26 частини першої та частин другої, дев’ятої та десятої) та пунктами 14, 17 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 (далі - Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук).

2. Ад’юнкти і докторанти зобов’язані виконувати всі обов’язки здобувачів вищої освіти, визначені статтею 63 Закону України “Про вищу освіту” та пунктом 15 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук.

3. Ад’юнкти та докторанти залучаються до несення внутрішньої та гарнізонної служби на загальних підставах з офіцерами ВВНЗ (НДУ).

Ад’юнкти та докторанти звільняються від занять з індивідуальної підготовки, за винятком занять з фізичної, вогневої та стройової підготовки.

Ад’юнкти та докторанти останнього року підготовки не залучаються до несення внутрішньої та гарнізонної служби, а також до інших заходів, які не передбачені їхніми індивідуальними планами підготовки.

4. Присвоєння чергових військових звань ад’юнктам та докторантам здійснюється згідно з чинним законодавством України.

5. Офіцери, які раніше пройшли навчання в ад’юнктурі або підготовку в докторантурі, а також ті, які були відраховані з ад’юнктури (докторантури), правом повторного вступу до ад’юнктури (докторантури) не користуються.

ІІІ. Порядок замовлення на підготовку докторів філософії та докторів наук

1. Державне замовлення (очна ад’юнктура та докторантура) на підготовку докторів філософії та докторів наук визначається, виходячи з реальних потреб ЗСУ у комплектуванні посад, що підлягають заміщенню офіцерами з науковим ступенем, а також можливостей ВВНЗ (НДУ) щодо їх підготовки.

2. Керівники ВВНЗ (НДУ) на підставі прогнозу стану укомплектованості посад, які підлягають заміщенню офіцерами з науковим ступенем, на найближчі 4-6 років подають пропозиції щодо їх заміщення (шляхом підготовки в ад’юнктурі, докторантурі) керівникам органів військового управління, яким підпорядковані.

Забороняється надавати пропозиції, які перевищують реальні потреби ВВНЗ (НДУ) щодо заміщення посад особами офіцерського складу з науковим ступенем.

3. Керівники органів військового управління, яким підпорядковані ВВНЗ (НДУ), з урахуванням реальних потреб в офіцерах для комплектування посад, які підлягають заміщенню особами з науковим ступенем, до 01 травня року, що передує року прийому до ад’юнктур і докторантур, подають до ДВОНС та ГП МОУ узагальнені заявки на набір офіцерів до ад’юнктури та докторантури (додаток 1), які попередньо погоджуються з Департаментом кадрової політики Міністерства оборони України (далі - ДКП МОУ) та Головним управлінням персоналу Генерального штабу Збройних Сил України (далі - ГУП ГШ ЗСУ).

4. ДВОНС та ГП МОУ спільно з ВНУ ГШ ЗСУ з урахуванням отриманих заявок на підготовку докторів філософії та докторів наук здійснює розподіл замовлення на підготовку докторів філософії та докторів наук між ВВНЗ та НДУ (відповідно до наявних ліцензій та підстав відкриття докторантури) та формує план прийому до ад’юнктури і докторантури ВВНЗ (НДУ) (додаток 2).

5. План прийому до ад’юнктури і докторантури ВВНЗ (НДУ) узгоджується з першим заступником Міністра оборони України, начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України та до 01 листопада року, що передує року початку підготовки, подається на затвердження Міністру оборони України.

6. На підставі плану прийому до ад’юнктури і докторантури ВВНЗ (НДУ) ГУП ГШ ЗСУ за погодженням із ДКП МОУ, ДВОНС та ГП МОУ та ВНУ ГШ ЗСУ до 30 листопада року, що передує року початку підготовки, розробляє та доводить до структурних підрозділів апарату МОУ та Генерального штабу Збройних Сил України (далі - ГШ ЗСУ), кадрових органів видів ЗСУ, ВВНЗ (НДУ) план відбору кандидатів для вступу до ад’юнктур і докторантур ВВНЗ (НДУ).

IV. Організація прийому до ад’юнктури та докторантури

1. Вступ до ад’юнктури та докторантури здійснюється на конкурсній основі відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук, плану прийому до ад’юнктур і докторантур ВВНЗ (НДУ), умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів, які щорічно затверджуються Міністерством освіти і науки України, цих Особливостей та правил прийому до відповідного ВВНЗ (НДУ).

2. Правила прийому до ВВНЗ (НДУ), зокрема щодо прийому до ад’юнктури та докторантури, розробляє кожний ВВНЗ (НДУ) згідно з законодавством.

3. У правилах прийому до ВВНЗ (НДУ), які діють протягом відповідного навчального року, зокрема визначаються:

перелік спеціальностей підготовки, за якими ВВНЗ (НДУ) має ліцензію на предмет провадження ним освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти;

порядок, перелік і строки подання документів для вступу до ад’юнктури та докторантури ВВНЗ (НДУ);

зміст, форма і строки вступних випробувань для конкурсного відбору вступників до ад’юнктури та докторантури за кожною спеціальністю або відповідною галуззю знань.

4. ВВНЗ (НДУ), які мають у своєму складі ад’юнктуру (докторантуру), у грудні року, що передує року вступу, оголошують у засобах масової інформації МОУ та на офіційному веб-сайті ВВНЗ (НДУ) про прийом офіцерів до ад’юнктури (докторантури) із зазначенням правил прийому.

5. ГУП ГШ ЗСУ спільно з керівниками органів військового управління, яким підпорядковані ВВНЗ і НДУ, замовниками на підготовку військових фахівців та керівниками ВВНЗ і НДУ забезпечують відбір кандидатів із числа осіб офіцерського складу для вступу до докторантур та ад’юнктур ВВНЗ (НДУ) відповідно до доведеного плану відбору кандидатів для вступу до ад’юнктур і докторантур ВВНЗ (НДУ).

6. ДВОНС та ГП МОУ і ВНУ ГШ ЗСУ здійснюють контроль за прийомом до ад’юнктур і докторантур.

7. Після закінчення прийому до ад’юнктури та докторантури начальники ВВНЗ (НДУ) у п’ятиденний строк подають до ДВОНС та ГП МОУ (НДУ подають додатково до ВНУ ГШ ЗСУ) звіт про виконання плану прийому до ад’юнктури та докторантури. Копії звітів ВВНЗ (НДУ) в той самий строк надсилаються за підпорядкованістю.

V. Особливості організації прийому до ад’юнктури

1. До ад’юнктури на конкурсній основі приймаються офіцери віком до 45 років включно, які перебувають на військовій службі, здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста), виявили здібності до педагогічної або науково-дослідної роботи та мають досвід служби у військах (силах) не менше 2 років.

2. За рекомендаціями вчених рад ВВНЗ та після погодження із замовниками на підготовку відповідних військових фахівців з вищою освітою до ад’юнктури можуть прийматися офіцери безпосередньо після закінчення навчання у ВВНЗ та отримання ними вищої освіти оперативно-стратегічного (віком до 47 років) або оперативно-тактичного рівня за умови, якщо вони виявили відмінні здібності в навчанні та схильність до педагогічної або науково-дослідної роботи.

Вік осіб офіцерського складу, зазначений у цьому та наступних пунктах цих Особливостей, визначається станом на 31 грудня року вступу.

3. Перелік та строк подання документів для вступу до ад’юнктури визначаються в правилах прийому до ВВНЗ (НДУ).

Перелік документів включає:

рапорт на вступ до ад’юнктури відповідного ВВНЗ (НДУ) (подається за підпорядкованістю до 01 лютого року вступу);

список опублікованих наукових праць і винаходів, їх фотокопії, які не містять таємну та службову інформацію (не завіряються), а також розгорнутий огляд праць з обмеженим доступом (у разі їх відсутності подаються наукові доповіді або реферати з обраної спеціальності);

копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації). Особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, подають копію нострифікованого диплома;

службову характеристику;

копію службової картки;

для офіцерів, які вступають до ад’юнктури безпосередньо після закінчення навчального закладу, що здійснює підготовку за оперативно-стратегічним та (або) оперативно-тактичним рівнями, - витяг із протоколу засідання вченої ради ВВНЗ.

Для вступу до ад’юнктури за спеціальностями медичного спрямування вступник подає диплом магістра (спеціаліста) із зазначенням відповідної спеціалізації медичного спрямування.

Диплом про вищу освіту та медична книжка подаються вступником особисто під час прибуття до ВВНЗ (НДУ) для складання вступних іспитів.

4. Після проходження офіцерами, які подали рапорти, медичного огляду в гарнізонних (госпітальних) військово-лікарських комісіях начальники ВВНЗ (НДУ), командири військових частин, установ і організацій ЗСУ приймають рішення про оформлення їх кандидатами для вступу до ад’юнктури.

5. Командири з’єднань, начальники, яким підпорядковані ВВНЗ (НДУ), установи та організації ЗСУ, після розгляду пропозицій командирів військових частин, начальників ВВНЗ (НДУ), установ і організацій ЗСУ та висновків відповідних атестаційних комісій приймають рішення щодо офіцерів, які відібрані кандидатами для вступу до ад’юнктури, і дають вказівки кадровим органам про оформлення їх документів.

6. Особові справи офіцерів, які затверджені кандидатами для вступу до ад’юнктури, їх службові картки та картки медичного огляду, документи відповідно до пункту 3 цього розділу подаються за підпорядкованістю через кадрові органи до військових рад (атестаційних комісій) видів ЗСУ, структурних підрозділів апарату МОУ або ГШ ЗСУ до 01 березня року вступу.

7. Військові ради (атестаційні комісії) видів ЗСУ, структурних підрозділів апарату МОУ або ГШ ЗСУ розглядають документи кандидатів і приймають рішення про зарахування офіцерів кандидатами для вступу до ад’юнктури.

Затверджені відповідними начальниками рішення доводяться через кадрові органи до кожного офіцера не пізніше 15 березня року вступу.

8. Документи, зазначені в пунктах 3-6 цього розділу, та висновки відповідних військових рад (атестаційних комісій) надсилаються кадровими органами видів ЗСУ, структурних підрозділів апарату МОУ і ГШ ЗСУ до відповідних ВВНЗ (НДУ) до 15 квітня року вступу на навчання.

9. Рішення про допуск до вступних випробувань виноситься приймальною комісією ВВНЗ (НДУ) за результатами розгляду наукової доповіді або реферату (списку опублікованих наукових праць і винаходів) з урахуванням письмового висновку наукового керівника. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску у зв’язку з неподанням у встановлений строк документів, визначених правилами прийому.

Рішення про допуск до вступних випробувань ВВНЗ (НДУ) доводять до кандидата не пізніше ніж за два місяці до початку вступних випробувань до ад’юнктури.

10. Вступні іспити до ад’юнктури проводяться у ВВНЗ (НДУ) щороку в строки, що визначаються правилами прийому до ВВНЗ (НДУ).

Складання вступних іспитів до ад’юнктури здійснюється у порядку, визначеному у правилах прийому до ВВНЗ (НДУ).

11. Вступні іспити до ад’юнктури військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів проводяться одночасно із вступними іспитами до аспірантури цих вищих навчальних закладів.

12. У разі підготовки докторів філософії за освітньо-науковою програмою, узгодженою між ВВНЗ і НДУ, вступні іспити до ад’юнктури проводяться спільними приймальними комісіями ВВНЗ та НДУ згідно з правилами прийому до ад’юнктури відповідної НДУ, які погоджуються з ВВНЗ.

13. За поданнями начальників ВВНЗ (НДУ), погодженими із керівниками органів військового управління, яким підпорядковані відповідні ВВНЗ (НДУ), зарахування до ад’юнктури здійснюється наказами Міністерства оборони України (по особовому складу).

VI. Особливості організації прийому до докторантури

1. З метою завершення роботи над науковими дослідженнями та оформлення їх результатів та (або) для підготовки публікацій до захисту для здобуття ступеня доктора наук офіцер має право вступити до докторантури ВВНЗ (НДУ).

2. Докторантура відкривається за рішенням вченої ради ВВНЗ (НДУ).

Документи про відкриття докторантури у ВВНЗ (НДУ) для перевірки наявності підстав її відкриття надаються до ДВОНС та ГП МОУ на погодження.

Перевірка наявності підстав для відкриття докторантури в НДУ здійснюється після їх погодження з ВНУ ГШ ЗСУ.

3. До докторантури приймаються особи офіцерського складу віком не старше 47 років, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки, опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих у наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

До докторантури для розробки докторських дисертацій за галуззю знань “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону” (з питань стратегічної та оперативної тематики) можуть прийматися офіцери віком до 50 років.

Під час особливого періоду граничний вік кандидатів для вступу до докторантури збільшується до 53 років для розроблення докторських дисертацій за галуззю знань “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону” (з питань стратегічної та оперативної тематики).

4. Перелік та строк подання документів, необхідних для вступу до докторантури, визначаються в правилах прийому до ВВНЗ (НДУ).

Перелік документів, зокрема, включає:

рапорт на вступ до докторантури відповідного ВВНЗ (НДУ) (подається за підпорядкованістю до 01 лютого року вступу);

розгорнуту пропозицію, що містить план дослідницької роботи та інформацію про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів досліджень, проведених до захисту;

копію диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук), у разі здобуття наукового ступеня за кордоном - копію нострифікованого диплома;

список опублікованих наукових праць і винаходів;

копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням здобутого рівня вищої освіти (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, подають копію в установленому порядку визнаного в Україні диплома);

службову характеристику;

письмову характеристику наукової діяльності кандидата, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником відповідного ВВНЗ (НДУ), із згодою бути науковим консультантом у разі його вступу до докторантури;

витяг із протоколу засідання вченої (наукової, науково-технічної) ради (далі - вчена рада) ВВНЗ (НДУ) за основним місцем службової діяльності про доцільність підготовки в докторантурі.

Диплом про присудження ступеня доктора філософії (кандидата наук) і диплом про вищу освіту після прибуття до ВВНЗ (НДУ) подаються вступником особисто.

5. Порядок подачі документів кандидатів для вступу до докторантури відповідає порядку подачі документів кандидатів для вступу до ад’юнктури.

6. Кафедра, науковий (науково-дослідний) відділ (лабораторія) ВВНЗ (НДУ) у місячний строк з часу отримання документів заслуховує наукові доповіді кандидатів на вступ до докторантури, розглядає розгорнуту пропозицію роботи над дисертацією і шляхом таємного або відкритого голосування визначає можливість його зарахування до докторантури.

7. Вчена рада ВВНЗ (НДУ) в місячний строк розглядає висновки кафедри, відділу, лабораторії щодо кожного вступника і приймає рішення про клопотання перед Міністром оборони України про їх зарахування до докторантури.

Рішення вченої ради затверджується керівником ВВНЗ (НДУ).

8. За поданнями начальників ВВНЗ (НДУ), погодженими з керівниками органів військового управління, яким підпорядковані відповідні ВВНЗ (НДУ), зарахування до докторантури здійснюється наказами Міністерства оборони України (по особовому складу).

VІІ. Особливості організації підготовки здобувачів

1. Загальне керівництво підготовкою НПНК для ВВНЗ (НДУ) здійснює Департамент військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики МОУ.

2. Керівники органів військового управління, яким безпосередньо підпорядковані ВВНЗ (НДУ), є відповідальними за всебічне забезпечення якісної підготовки НПНК.

3. Керівництво організацією підготовки здобувачів начальник ВВНЗ (НДУ) здійснює через своїх заступників з наукової (навчальної та наукової) роботи, вчені ради, науково-організаційні, планово-організаційні (планові) відділи (відділення).

4. Вчені ради ВВНЗ (НДУ) здійснюють науково-методичне забезпечення діяльності ад’юнктури і докторантури.

5. Начальники кафедр, відділів, лабораторій, де здійснюється підготовка здобувачів, є їх безпосередніми начальниками та відповідають за організацію і хід виконання індивідуального навчального плану та індивідуального наукового плану здобувачів.

6. Строк підготовки в ад’юнктурі становить чотири роки, в докторантурі - два роки.

Строк навчання в ад’юнктурі або перебування в докторантурі може продовжуватися на період хвороби особи, яка навчається в ад’юнктурі (перебуває в докторантурі), або з інших причин, передбачених законодавством України. Рішення про це приймає Міністр оборони України за поданням директора Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України за клопотанням начальника ВВНЗ (НДУ), погодженим із керівниками органів військового управління, яким підпорядковані відповідні ВВНЗ (НДУ), на підставі рішення вченої ради ВВНЗ (НДУ), висновку військово-лікарської комісії або іншого документа, який визначає необхідність переривання підготовки в ад’юнктурі або докторантурі. НДУ додатково погоджують клопотання з начальником Воєнно-наукового управління Генерального штабу Збройних Сил України.

7. Підготовка докторів філософії (докторів наук) передбачає виконання особою відповідної освітньо-наукової (наукової) програми за певною спеціальністю та проведення власного наукового дослідження.

8. Навчання здобувачів ступеня доктора філософії здійснюється відповідно до індивідуального навчального плану, що розробляється на основі освітньо-наукової програми та навчального плану ВВНЗ (НДУ) за відповідною спеціальністю, які погоджуються з науковим керівником та затверджуються вченою радою ВВНЗ (НДУ) протягом двох місяців з дня зарахування (прикріплення) здобувача наукового ступеня доктора філософії.

Індивідуальний навчальний план є обов’язковим до виконання здобувачем і використовується для оцінювання успішності його навчання.

На підставі угод про наукове співробітництво за потреби ад’юнкти можуть прослухати окремі дисципліни в іншому ВВНЗ (НДУ).

9. Здобувачі проводять наукові дослідження згідно з індивідуальним планом наукової роботи, в якому визначаються зміст, строки виконання та обсяг наукових робіт, а також планується строк захисту дисертації протягом періоду підготовки в ад’юнктурі (докторантурі).

Індивідуальний план наукової роботи погоджується здобувачем з його науковим керівником (консультантом) та затверджується вченою радою ВВНЗ (НДУ) протягом двох місяців з дня зарахування (прикріплення) здобувача.

Індивідуальний план наукової роботи є обов’язковим до виконання здобувачем і використовується для оцінювання успішності запланованої наукової роботи.

10. Роботи, пов’язані з підготовкою до захисту дисертацій ад’юнктів і докторантів (друкування, обчислювальні, креслярські, розмножувальні, палітурні, фотографічні та інші роботи), здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України.

11. Стан готовності дисертації ад’юнкта до захисту визначається науковим керівником.

Здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії захищають дисертації, як правило, у постійно діючій спеціалізованій вченій раді з відповідної спеціальності, яка функціонує у ВВНЗ (НДУ), де здійснювалася підготовка ад’юнкта.

За потреби вчена рада ВВНЗ (НДУ) має право подати до уповноваженої установи в установленому порядку документи для проведення акредитації спеціалізованої вченої ради, утвореної для проведення разового захисту, або звернутися з клопотанням до іншого вищого навчального закладу (НДУ), де функціонує постійно діюча спеціалізована вчена рада з відповідної спеціальності.

12. ДВОНС та ГП МОУ за участю ВНУ ГШ ЗСУ, командувань видів ЗСУ, структурних підрозділів апарату МОУ та ГШ ЗСУ за поданням начальників ВВНЗ (НДУ), в яких створюється спеціалізована вчена рада, готує пропозиції щодо створення спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій у ВВНЗ і НДУ, які подаються МОУ до Міністерства освіти і науки України.

ДВОНС та ГП МОУ узагальнює діяльність цих рад, а також вчених рад ВВНЗ і НДУ з питань присвоєння вчених звань.

VІІІ. Особливості підготовки доктора філософії в ад’юнктурі

1. Підготовка в ад’юнктурі ВВНЗ (НДУ) починається з 01 вересня, а в ад’юнктурі військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів - одночасно з початком навчання в аспірантурі цих вищих навчальних закладів.

Здобувачу наукового ступеня доктора філософії одночасно з прикріпленням його до кафедри, наукового (науково-дослідного) відділу (лабораторії) для подальшої підготовки наказом начальника ВВНЗ (НДУ) призначається науковий керівник з числа наукових або науково-педагогічних працівників, який є доктором наук або має ступінь доктора філософії (кандидата наук).

2. Науковий керівник ад’юнкта здійснює наукове керівництво роботою над дисертацією, надає консультації щодо змісту і методології наукових досліджень ад’юнкта, контролює виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану ад’юнкта і відповідає перед вченою радою ВВНЗ (НДУ) за належне та своєчасне виконання обов’язків наукового керівника.

На здійснення наукового керівництва роботою над дисертацією одного ад’юнкта науковому керівникові відводиться щороку 50 академічних годин навчального навантаження. Рішенням вченої ради ад’юнкту може бути призначено два наукових керівники з відповідним розподілом годин навчального навантаження та обов’язків між ними.

3. Невід’ємним елементом освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії в ад’юнктурі є педагогічна (науково-дослідна) практика.

4. Педагогічна практика проводиться за програмою, яка розробляється індивідуально для кожного ад’юнкта і затверджується начальником кафедри. Педагогічну практику проходять ад’юнкти, які готуються для заміщення посад науково-педагогічних працівників.

Для ад’юнктів, які зараховані в ад’юнктуру ВВНЗ з посад викладачів і мають педагогічний стаж понад два роки, педагогічна практика за поданням завідувача (начальника) кафедри, рішенням керівника ВВНЗ може бути скорочена або зовсім не проводитися.

5. Науково-дослідну практику в наукових підрозділах проходять ад’юнкти, які готуються для заміщення посад наукових співробітників.

Програма науково-дослідної практики складається начальником науково-дослідного підрозділу та затверджується заступником начальника ВВНЗ або НДУ з наукової роботи.

У ході науково-дослідної практики ад’юнкт бере участь у виконанні науково-дослідних робіт, розробленні методик проведення наукових досліджень та експериментів, оволодінні практичними навичками проведення наукових досліджень та експериментів.

Для ад’юнктів, які зараховані до ад’юнктури НДУ з посад наукових співробітників і мають науковий стаж понад два роки, наукова практика за поданням наукового відділу рішенням керівника НДУ може бути скорочена або зовсім не проводитися.

ІХ. Особливості підготовки доктора філософії поза ад’юнктурою

1. Особи, які професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають право здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза ад’юнктурою у ВВНЗ (НДУ), де здійснюють свою службову (трудову) діяльність.

2. Особи, які здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії поза ад’юнктурою, повинні мати вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста), глибокі професійні знання у відповідній галузі науки та успішно поєднувати службову (трудову) діяльність із навчанням та проведенням наукових досліджень за темою дисертації.

Такі особи наказами керівника ВВНЗ (НДУ) прикріплюються строком до п’яти років до ВВНЗ (НДУ) відповідно до наявної ліцензії на провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за відповідною спеціальністю.

3. Правила та процедури прикріплення особи до ВВНЗ (НДУ) визначаються вченою радою ВВНЗ (НДУ).

У разі звільнення особа втрачає право здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза ад’юнктурою у відповідному ВВНЗ (НДУ).

4. Особи, прикріплені до ВВНЗ (НДУ) з метою здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза ад’юнктурою, мають всі права і обов’язки, визначені цими Особливостями. Правила та процедури прикріплення до ВВНЗ (НДУ) визначаються вченою радою ВВНЗ (НДУ).

5. Особам, які успішно поєднують службову (трудову) діяльність із здобуттям вищої освіти ступеня доктора філософії поза ад’юнктурою, за рекомендацією вченої ради ВВНЗ (НДУ) командуванням ВВНЗ (НДУ), де проходить службу (працює) особа, з дозволу начальника, якому підпорядковується ВВНЗ (НДУ), може надаватися творча відпустка для завершення роботи над дисертацією відповідно до Закону України “Про відпустки”.

Х. Особливості підготовки здобувачів ступеня доктора наук

1. Підготовка в докторантурі ВВНЗ (НДУ) починається з 01 вересня, а в докторантурі військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів - одночасно з початком підготовки в докторантурі цих вищих навчальних закладів.

2. Вчена рада вищого навчального закладу (наукової установи) після прийняття рішення про зарахування офіцера до докторантури та відповідно до наданої характеристики наукової діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта з числа науково-педагогічних або наукових працівників відповідного ВВНЗ (НДУ) зі ступенем доктора наук з відповідної спеціальності. Рішення вченої ради затверджується і оформляється наказом керівника ВВНЗ (НДУ).

3. Індивідуальний план наукової роботи докторанта на рік розглядається кафедрою, відділом або лабораторією, до яких наказом начальника ВВНЗ (НДУ) прикріплюється докторант, і затверджується заступником начальника ВВНЗ з наукової (навчальної та наукової) роботи, а в НДУ - заступником начальника НДУ з наукової роботи.

4. Здобувач ступеня доктора наук у дисертації (опублікованій монографії або науковій доповіді за сукупністю статей, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, перелік яких затверджується МОН) повинен представити узагальнення самостійних досліджень стосовно актуальної наукової проблеми (групи проблем) у межах однієї або кількох галузей знань, результати яких забезпечують розв’язання важливої теоретичної або прикладної проблеми, мають загальнонаціональне або світове значення, є достовірними та пройшли широку апробацію.

5. Здобувачам наукового ступеня доктора наук, які здобувають науковий ступінь доктора наук шляхом самостійної підготовки, за умови успішного поєднання службової діяльності та наукової роботи, за рекомендацією вченої ради ВВНЗ (НДУ), де проходить службу (працює) здобувач, з дозволу начальника, якому підпорядкований ВВНЗ (НДУ), може надаватися творча відпустка для завершення роботи над дисертацією (монографією, сукупністю наукових робіт) відповідно до Закону України “Про відпустки”.

ХІ. Організація розподілу випускників ад’юнктури та докторантури

1. Призначення на посади осіб, що завершили підготовку в ад’юнктурах та докторантурах, здійснюється наказами Міністерства оборони України (по особовому складу).

2. Розподіл випускників докторантур і ад’юнктур ВВНЗ і НДУ за посадами здійснюється відповідно до реальних обсягів прийому згідно з раніше визначеними в заявках потребами на підготовку здобувачів в ад’юнктурі та докторантурі.

3. ВВНЗ (НДУ) на підставі аналізу стану укомплектованості посад, які підлягають заміщенню особами з науковим ступенем, подають на затвердження начальникам, яким підпорядковані, пропозиції щодо персонального заміщення випускниками ад’юнктур та докторантур зазначених посад.

4. Розподіл випускників докторантур і ад’юнктур, підготовка яких провадилася за цільовим призначенням для інших ВВНЗ і НДУ, здійснюється на посади у ВВНЗ і НДУ, що замовляли їх підготовку.

5. Проекти наказів про призначення випускників докторантур і ад’юнктур готуються кадровими органами ВВНЗ і НДУ, в яких здійснювалась їх підготовка.

6. Підготовлені проекти наказів про призначення випускників докторантур і ад’юнктур погоджуються ДВОНС та ГП МОУ, ВНУ ГШ ЗСУ, ГУП ГШ ЗСУ та в установленому порядку подаються до ДКП МОУ за три місяці до дня випуску.

7. Особи, які протягом навчання не захистили дисертацій або на час подання до ДКП МОУ проекту наказу Міністерства оборони України (по особовому складу) не надали документів, що визначають можливість захисту в установлені строки, призначаються на посади не вищі тих, з яких вони поступали на навчання до докторантури або ад’юнктури.

8. Начальники ВВНЗ і НДУ до 10 вересня станом на 01 вересня подають до Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики МОУ відомості про випускників докторантури та ад’юнктури щодо їх призначення та стану справ із захистом дисертації (додаток 3).

ХІІ. Контроль підготовки здобувачів

1. Ад’юнкт за період навчання в ад’юнктурі повинен повністю виконати індивідуальний навчальний план, індивідуальний план наукової роботи та захистити дисертацію в спеціалізованій вченій раді.

2. Ад’юнкти не рідше двох разів на рік доповідають про виконання індивідуальних планів на засіданні кафедри (відділу) та отримують щорічні письмові висновки наукового керівника про виконання індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи.

3. За результатами засідань кафедр та висновків наукових керівників відповідним наказом начальника ВВНЗ (НДУ) ад’юнкти переводяться на наступний рік навчання або подаються до відрахування.

4. Особами, які успішно завершили підготовку для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії в ад’юнктурі або поза ад’юнктурою, вважаються ті, хто протягом встановленого строку повністю виконав індивідуальний навчальний план, індивідуальний план наукової роботи та захистив дисертацію.

5. Докторант не частіше двох разів на рік доповідає про виконання індивідуального плану наукової роботи на засіданні кафедри (відділу) ВВНЗ (НДУ) з обов’язковим залученням членів спеціалізованої вченої ради, у якій буде проводиться захист дисертації за спеціальністю підготовки в докторантурі.

6. До вченої (наукової) ради ВВНЗ (НДУ) подається звіт докторанта, за результатами якого приймається рішення про подальше його перебування в докторантурі.

7. Ад’юнкт або докторант може бути відрахований з ад’юнктури або докторантури з причин, які визначені у статті 46 Закону України “Про вищу освіту”.

Причинами відрахування можуть бути також причини, визначені пунктом 3.2 Інструкції про порядок переведення, відрахування та поновлення курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 24 грудня 1997 року № 490, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за № 89/2529 (із змінами).

8. Рішення про відрахування ад’юнкта або докторанта приймається Міністром оборони України за поданням директора Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України за клопотанням начальника ВВНЗ (НДУ), погодженим із відповідним керівником органу військового управління, якому безпосередньо підпорядкований ВВНЗ (НДУ), на підставі ухваленого вченою радою ВВНЗ (НДУ) рішення.

9. Документом, що засвідчує закінчення підготовки здобувачів, є диплом державного зразка, який засвідчує успішне виконання відповідної акредитованої освітньо-наукової (наукової) програми та атестацію на підставі публічного захисту наукових досягнень у спеціалізованій вченій раді ВВНЗ чи НДУ, акредитованій Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

10. Щороку до 15 вересня ВВНЗ (НДУ) подають звіт про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів (додаток 4) до ДВОНС та ГП МОУ (НДУ додатково подають звіт до ВНУ ГШ ЗСУ). Копії звітів ВВНЗ (НДУ) надсилають за підпорядкованістю.

Звіт повинен містити:

відомості про докторантуру ВВНЗ (НДУ) (додаток 5);

відомості про ад’юнктуру ВВНЗ (НДУ) (додаток 6);

відомості про здобувачів наукового ступеня, які раніше закінчили ад’юнктуру або докторантуру ВВНЗ (НДУ) і не захистили дисертації (додаток 7);

відомості щодо присвоєння вчених звань у ВВНЗ (НДУ) (додаток 8);

відомості про вчених ВВНЗ (НДУ) за галузями знань (наук) і спеціальностями (додаток 9);

контрольний список вчених ВВНЗ (НДУ) станом на 01 вересня поточного року (додаток 10).

Директор Департаменту
військової освіти, науки,
соціальної та гуманітарної
політики
Міністерства оборони України
генерал-майор


М.С. Садовський


Додаток 1
до Особливостей підготовки
здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та доктора наук
у вищих військових навчальних закладах
(науково-дослідних установах)
Міністерства оборони України
(пункт 3 розділу ІІІ)

ЗАЯВКА
на набір офіцерів до докторантури та ад’юнктури


Додаток 2
до Особливостей підготовки
здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та доктора наук
у вищих військових навчальних закладах
(науково-дослідних установах)
Міністерства оборони України
(пункт 4 розділу ІІІ)

ПЛАН
прийому до докторантури та ад’юнктури ВВНЗ (НДУ)


Додаток 3
до Особливостей підготовки
здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та доктора наук
у вищих військових навчальних закладах
(науково-дослідних установах)
Міністерства оборони України
(пункт 8 розділу ХІ)

ВІДОМОСТІ
про випускників докторантури та ад’юнктури
________________________ щодо їх призначення та стану справ із захистом дисертації

№ з/п

Військове звання

Прізвище, ім’я та по батькові, рік народження

Шифр та найменування наукової спеціальності

Установа та посада, з якої поступав на підготовку

Установа, посада, на яку призначений після закінчення підготовки, дата та номер наказу Міністра оборони України про призначення

Тема дисертаційної роботи

Дата захисту дисертації

Докторантура

Ад’юнктура

Начальник ВВНЗ (НДУ) ___________________________________________Додаток 4
до Особливостей підготовки
здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та доктора наук
у вищих військових навчальних закладах
(науково-дослідних установах)
Міністерства оборони України
(пункт 10 розділу ХІІ)

ЗВІТ
про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів
_________________________________________ у 20 ___ році

1. Перелік спеціальностей та підстави, за якими ВВНЗ (НДУ) отримав право здійснювати підготовку в докторантурі та ад’юнктурі; перелік спеціальностей, за якими фактично ведеться підготовка докторантів та ад’юнктів.

2. Підготовка докторів наук: аналіз роботи щодо набору до докторантури та розподілу випускників; аналіз виконання індивідуальних планів докторантами; відомості про докторантів, які достроково захистили дисертації. Відомості про докторантуру.

3. Підготовка докторів філософії: аналіз роботи щодо набору до ад’юнктури та розподілу випускників; аналіз виконання індивідуальних планів ад’юнктами; організація та результати виконання освітньо-наукової програми за\роками підготовки; організація педагогічної (наукової) практики ад’юнктів; відомості щодо ад’юнктів, які достроково захистили дисертації. Відомості про ад’юнктуру.

4. Аналіз підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів поза ад’юнктурою (докторантурою) та відомості про здобувачів і осіб, які раніше закінчили ад’юнктуру (докторантуру) і не захистили дисертації.

5. Робота спеціалізованих вчених рад (шифр ради; підстави створення ради; шифри і назви спеціальностей, за якими надано право проводити захист дисертацій; кількість проведених засідань; кількість розглянутих дисертацій; аналіз проблематики розглянутих дисертацій, кількість відхилених дисертацій).

6. Робота вчених (наукових, науково-технічних) рад щодо присвоєння вчених звань “професор”, “доцент”, “старший дослідник”.

7. Характеристика науково-педагогічних і наукових кадрів та наукових працівників (штатна чисельність, спискова чисельність, загальна чисельність вчених, у тому числі докторів наук і докторів філософії (кандидатів наук).

Начальник ВВНЗ (НДУ) ______________________________________________Додаток 5
до Особливостей підготовки
здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та доктора наук
у вищих військових навчальних закладах
(науково-дослідних установах)
Міністерства оборони України
(пункт 10 розділу ХІІ)

ВІДОМОСТІ
про докторантуру ВВНЗ (НДУ)


Додаток 6
до Особливостей підготовки
здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та доктора наук
у вищих військових навчальних закладах
(науково-дослідних установах)
Міністерства оборони України
(пункт 10 розділу ХІІ)

ВІДОМОСТІ
про ад’юнктуру ВВНЗ (НДУ)


Додаток 7
до Особливостей підготовки
здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та доктора наук
у вищих військових навчальних закладах
(науково-дослідних установах)
Міністерства оборони України
(пункт 10 розділу ХІІ)

ВІДОМОСТІ
про здобувачів наукового ступеня, які раніше закінчили ад’юнктуру ВВНЗ (НДУ) або докторантуру і не захистили дисертаціїДодаток 8
до Особливостей підготовки
здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та доктора наук
у вищих військових навчальних закладах
(науково-дослідних установах)
Міністерства оборони України
(пункт 10 розділу ХІІ)

ВІДОМОСТІ
щодо присвоєння вчених звань

з/п

Вчені звання

Присвоєно вчене звання

Відхилено у звітному році

Примітки

1

2

3

4

5

1

Професор
2

Доцент
3

Старший дослідник
________
Примітка.


У графах 3, 4 у чисельнику вказується кількість військовослужбовців, у знаменнику - працівників ЗСУ.

Начальник ВВНЗ (НДУ) ___________________________________________Додаток 9
до Особливостей підготовки
здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та доктора наук
у вищих військових навчальних закладах
(науково-дослідних установах)
Міністерства оборони України
(пункт 10 розділу ХІІ)

ВІДОМОСТІ
про вчених ВВНЗ (НДУ) за галузями знань (наук) і спеціальностями


Додаток 10
до Особливостей підготовки
здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та доктора наук
у вищих військових навчальних закладах
(науково-дослідних установах)
Міністерства оборони України
(пункт 10 розділу ХІІ)

КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК
учених ВВНЗ (НДУ)вгору