Про внесення змін та доповнень до Інструкції про порядок обчислення і справляння платежів за користування надрами для видобування корисних копалин
Мінекоресурсів України, Мінфін України, ДПА України [...]; Наказ, Інструкція, Рекомендації [...] від 13.06.200051/128/307/128
Документ z0383-00, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.02.2011, підстава - z0126-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 51/128/307/128 від 13.06.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
3 липня 2000 р.
vd20000613 vn51/128/307/128 за N 383/4604
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
екології та природних ресурсів
N 23/8/34 ( z0126-11 ) від 20.01.2011 }
Про внесення змін та доповнень до Інструкції про
порядок обчислення і справляння платежів за
користування надрами для видобування корисних
копалин

На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України
від 7 березня 2000 року N 456 ( 456-2000-п ) "Про затвердження
диференційованих нормативів плати за користування надрами для
видобування мінеральних підземних вод" Н А К А З У Є М О:
1. Унести зміни та доповнення до Інструкції про порядок
обчислення і справляння платежів за користування надрами для
видобування корисних копалин, затвердженої наказом Міністерства
охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки
України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства
праці та соціальної політики України і Державного комітету України
по геології і використанню надр від 30 грудня 1997 року
N 207/472/51/157 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
16 січня 1998 року за N 20/2460 ( z0020-98 ), виклавши назву
Інструкції та її текст в новій редакції, що додається. 2. Міністерству екології та природних ресурсів України подати
цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в
установлений чинним законодавством термін.
Міністр екології
та природних ресурсів України І.О.Заєць
Міністр фінансів України І.О.Мітюков
Голова Державної податкової
адміністрації України М.Я.Азаров
Міністр праці
та соціальної політики України І.Я.Сахань
Затверджено
наказом Міністерства охорони навколишнього
природного середовища та ядерної безпеки
України, Державної податкової
адміністрації України, Державного комітету
України по геології і використанню надр,
Міністерства праці та соціальної політики
України від 30 грудня 1997 р.
N 207/472/51/157 (у редакції наказу
Міністерства екології та природних
ресурсів України, Міністерства фінансів
України, Державної податкової
адміністрації України, Міністерства праці
та соціальної політики України від 13
червня 2000 р. N 51/128/307/128)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 липня 2000 р.
за N 383/4604
Інструкція
про порядок обчислення і справляння плати за
користування надрами для видобування корисних копалин
1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція розроблена на основі Законів України "Про
охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ), "Про
систему оподаткування" ( 1251-12 ), "Про державну податкову службу
в Україні" ( 509-12 ), "Про підприємництво" ( 698-12 ), "Про
державне регулювання видобутку, виробництва і використання
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за
операціями з ними" ( 637/97-ВР ), Указу Президента України від 17
червня 1996 року N 433/96 "Про заходи щодо залучення інвестицій
для дорозробки нафтових родовищ із важковидобувними та виснаженими
запасами", Кодексу України про надра ( 132/94-ВР ), постанов
Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 року N 827
( 827-94-п ) "Про затвердження переліків корисних копалин
загальнодержавного та місцевого значення", від 27 січня 1995 року
N 59 ( 59-95-п ) "Про затвердження Положення про порядок надання
гірничих відводів", від 14 лютого 1995 року N 114 ( 114-95-п )
"Про Порядок передачі розвіданих родовищ корисних копалин для
промислового освоєння", від 2 серпня 1996 року N 899 ( 899-96-п )
"Про платежі за користування надрами", від 11 грудня 1996 року
N 1499 ( 1499-96-п ) "Про затвердження переліку водних об'єктів,
що відносяться до категорії лікувальних", від 5 травня 1997 року
N 432 ( 432-97-п ) "Про затвердження Класифікації запасів і
ресурсів корисних копалин державного фонду надр", від 12 вересня
1997 року N 1014 ( 1014-97-п ) "Про затвердження базових
нормативів плати за користування надрами для видобування корисних
копалин та Порядку справляння плати за користування надрами для
видобування корисних копалин" (із змінами і доповненнями), від 7
березня 2000 року N 456 ( 456-2000-п ) "Про затвердження
диференційованих нормативів плати за користування надрами для
видобування мінеральних підземних вод". 1.2. Інструкція обов'язкова до виконання усіма суб'єктами
підприємницької діяльності незалежно від форм власності (включаючи
підприємства з іноземними інвестиціями), які здійснюють видобуток
корисних копалин на території України, у межах її континентального
шельфу та виключної (морської) економічної зони. 1.3. Інструкція встановлює єдиний порядок обчислення і
справляння плати за користування надрами для видобування корисних
копалин, складання розрахунків плати та їх подання до органів
державної податкової служби. 1.4. Плата за користування надрами для видобування корисних
копалин не звільняє суб'єктів підприємницької діяльності від
справляння відрахування за геологорозвідувальні роботи, виконані
за рахунок державного бюджету, інших податків і зборів
(обов'язкових платежів), якщо інше не передбачено чинним
законодавством та міжнародними угодами України. 1.5. Плата за користування надрами для видобування корисних
копалин не справляється за видобуті прісні підземні води. За
використання прісних підземних вод справляється збір згідно з
Порядком справляння збору за спеціальне використання водних
ресурсів та збору за користування водами для потреб
гідроенергетики і водного транспорту, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1999 року N 1494
( 1494-99-п ).
2. Платники плати за користування надрами для
видобування корисних копалин
2.1. Платниками плати за користування надрами для видобування
корисних копалин є всі суб'єкти підприємницької діяльності
незалежно від форм власності, які здійснюють видобування корисних
копалин, включаючи підприємства з іноземними інвестиціями (далі -
користувачі надр). 2.2. Філії, представництва, відділення та інші відокремлені
підрозділи платників плати за користування надрами для видобування
корисних копалин (далі - філії), які мають банківські рахунки,
ведуть окремий бухгалтерський облік своєї діяльності, складають
окремий баланс, можуть сплачувати самостійно плату за користування
надрами для видобування корисних копалин за місцезнаходженням
родовища корисних копалин. 2.3. Якщо в складі підприємства - користувача надр немає
філій або якщо до його складу входять філії, які не мають
банківських рахунків, не ведуть окремого бухгалтерського обліку
своєї діяльності, не складають окремого балансу, то плата за
користування надрами для видобування корисних копалин сплачується
таким підприємством за місцезнаходженням родовища корисних
копалин. 2.4. Відповідальність за своєчасність та повноту сплати до
бюджетів сум плати за користування надрами для видобування
корисних копалин несуть платники цієї плати, незалежно від
наявності в їх складі філій, відділень, представництв та інших
відокремлених підрозділів.
3. Об'єкт справляння плати за користування надрами для
видобування корисних копалин
3.1. Плата за користування надрами для видобування корисних
копалин (далі - плата) справляється за обсяги погашених у надрах
балансових та позабалансових запасів (обсяги видобутих) корисних
копалин. Об'єктом справляння плати є: обсяги фактично погашених балансових і позабалансових запасів
корисних копалин - для вугілля кам'яного, вугілля бурого,
металевих корисних копалин, сировини нерудної для металургії,
гірничо-хімічної, гірничорудної та будівельної сировини; обсяги видобутих корисних копалин - для нафти, конденсату,
природного газу (у тому числі супутнього - при видобутку нафти),
підземних вод (термальних, промислових), ропи, мінеральних грязей
та мулу; обсяги видобутих корисних копалин (крім скидів без
використання) - для мінеральних підземних вод; вартість мінеральної сировини чи продукції її первинної
переробки - для уранової руди, сировини ювелірної (дорогоцінне
каміння), ювелірно-виробної (напівдорогоцінне каміння), виробної
(виробне каміння) та облицьовувальних матеріалів, що визначається
відповідно до Методики розрахунку платежів за користування надрами
для видобування урану, сировини ювелірної (дорогоцінне каміння),
ювелірно-виробної (напівдорогоцінне каміння), виробної (виробне
каміння) та для облицьовувальних матеріалів, затвердженої спільним
наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища
та ядерної безпеки, Державної податкової адміністрації,
Міністерства праці та соціальної політики і Державного комітету по
геології і використанню надр від 7 квітня 1999 року
N 79/187/51/57 ( z0263-99 ), зареєстрованої Міністерством юстиції
27 квітня 1999 року за N 263/3556 (далі - Методика розрахунку
платежів). 3.2. Обсяги фактично погашених балансових запасів корисних
копалин визначаються як сума обсягів видобутих корисних копалин та
фактичних їх втрат у надрах під час видобування. Втрати запасів корисних копалин, які згідно з технічними
проектами зосереджені в охоронних ціликах, бар'єрних ціликах (між
шахтами) та поблизу неякісно затампонованих свердловин, не
підлягають урахуванню при визначенні розмірів плати за
користування надрами для видобування корисних копалин за умови
погодження їх обсягів з відповідними органами Міністерства праці
та соціальної політики України. 3.3. На родовищах вуглекислих мінеральних підземних вод
(гідрокарбонатних) для визначення об'єкта справляння плати до
обсягу води, що видобувається на свердловинах, не обладнаних
стаціонарними газовідділювачами, застосовується коефіцієнт 0,85. 3.4. Плата не справляється за: видобування раніше погашених запасів корисних копалин, що в
процесі розробки родовищ були віднесені у встановленому порядку до
категорії втрачених у надрах, у тому числі повторної розробки
родовищ; використання гірничо-промислових відходів, що утворюються в
процесі переробки корисних копалин (шлами, пил, шлаки тощо); використання розкривних і супутніх порід, що утворюються в
процесі видобування корисних копалин, не взятих у встановленому
порядку на баланс запасів. 3.5. Обсяги погашених балансових і позабалансових запасів
корисних копалин та обсяги видобутку корисних копалин визначаються
за даними державної статистичної звітності та
геолого-маркшейдерською документацією. Відповідними формами державної статистичної звітності є: "Звітний баланс запасів корисних копалин", форма 5-гр
(металеві, неметалеві корисні копалини, вугілля), форма 8-гр
(техногенні корисні копалини), затверджені наказом Міністерства
статистики України від 28 серпня 1992 року N 138; "Звітний баланс запасів корисних копалин", форма 6-гр (нафта,
газ, конденсат), затверджена наказом Державного комітету
статистики України від 26 лютого 1999 року N 77 ( v0077202-99 ); "Звітний баланс використання підземних вод", форма 7-гр
(підземні води), затверджена наказом Державного комітету
статистики України від 28 квітня 1998 року N 144 ( v0144202-98 ); "Звіт про втрати корисних копалин при видобутку", форма
70-ТП, затверджена наказом Державного комітету статистики України
від 29 липня 1997 року N 203; "Звіт про комплексне використання корисних копалин при
збагаченні та металургійному переділі, розкривних порід та
відходів виробництва", форма 71-ТП, затверджена наказом Державного
комітету статистики України від 29 липня 1997 року N 203. "Звіт про втрати вугілля в надрах (підземні та відкриті
роботи)", форма 11-шрп, затверджена наказом Міністерства
статистики України від 22 травня 1992 року N 80. Квартальні обсяги погашених запасів та видобутих корисних
копалин приймаються за даними оперативних обмірів чи підрахунків,
що здійснює геолого-маркшейдерська (гідрогеологічна) служба. Ці
обсяги уточнюються за підсумками року.
4. Нормативи плати за користування надрами для
видобування корисних копалин
4.1. Нормативи плати встановлюються для кожного виду корисних
копалин (групи корисних копалин, близьких за призначенням) як
базові або диференційовані залежно від геологічних особливостей та
умов експлуатації родовищ. Базові нормативи плати за видобування корисних копалин
установлюються як: фіксована сума в гривнях за одиницю погашених балансових і
позабалансових запасів корисних копалин - для вугілля кам'яного,
вугілля бурого, металевих корисних копалин, сировини нерудної для
металургії, гірничо-хімічної, гірничорудної, будівельної сировини; фіксована сума в гривнях за одиницю видобутих корисних
копалин - для нафти, конденсату, газу природного (у тому числі
супутнього при видобутку нафти), підземних вод (термальних,
промислових), ропи, мінеральних грязей та мулу; відсоток величини до вартості мінеральної сировини чи
продукції її первинної переробки - для уранової руди, сировини
ювелірної (дорогоцінне каміння), ювелірно-виробної
(напівдорогоцінне каміння), сировини виробної (виробне каміння) та
для облицьовувальних матеріалів. Базові нормативи плати наведені в додатку до постанови
Кабінету Міністрів України від 12 вересня 1997 року N 1014
( 1014-97-п ) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від
19 січня 1998 року N 42 ( 42-98-п ). Диференційовані нормативи плати встановлюються для
мінеральних підземних вод як фіксована сума в гривнях за кубічний
метр видобутих мінеральних підземних вод (крім скидів без
використання). Нормативи диференціюються в залежності від обсягу
видобування мінеральних підземних вод за добу (крім скидів без
використання), групи, напрямку використання вод і категорії
родовищ. Диференційовані нормативи плати наведені в додатку 1 до
постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2000 року
N 456 ( 456-2000-п ). Перелік родовищ мінеральних підземних вод за категоріями
наведено в додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 7
березня 2000 року N 456 ( 456-2000-п ) "Про затвердження
диференційованих нормативів плати за користування надрами для
видобування мінеральних підземних вод". При видобутку мінеральних підземних вод понад установлені
квоти (ліміти) плата за видобуток понад установлену квоту (ліміт)
розраховується із застосуванням середньозваженого
диференційованого нормативу. Середньозважений диференційований норматив визначається як
частка від ділення суми плати, що розраховується, виходячи з
фактичних обсягів видобутку мінеральних підземних вод з початку
року і диференційованих нормативів, на загальний обсяг видобутку
цих вод з початку року. До диференційованих нормативів плати за користування надрами
для видобування мінеральних підземних вод коефіцієнти не
застосовуються. 4.2. Базові та диференційовані нормативи плати можуть
переглядатися у разі зміни умов господарювання (оподаткування,
кон'юнктура ринку, інфляція) та в результаті вичерпання запасів
надр. Перегляд цих нормативів та коефіцієнтів до базових
нормативів плати здійснюється Кабінетом Міністрів України за
поданням Міністерства екології та природних ресурсів, Мінекономіки
та Мінфіну. 4.3. На період до 2002 року до базових нормативів плати за
користування надрами для видобування залізної руди багатої,
залізної руди для збагачення, доломіту, флюсового вапняку,
вапняків для цукрової промисловості застосовується коефіцієнт 0,2,
а для решти корисних копалин (крім нафти, конденсату, газу
природного, вугілля кам'яного, вугілля бурого) - коефіцієнт 0,3.
До базових нормативів плати за користування надрами для
видобування нафти, конденсату, газу природного, вугілля кам'яного,
вугілля бурого ці коефіцієнти не застосовуються. 4.4. При розробці техногенних родовищ до базових нормативів
плати, установлених для відповідних видів корисних копалин,
застосовується коефіцієнт 0,5. 4.5. При видобуванні піщано-гравійної сировини в акваторіях
морів, водосховищ, у річках та їх заплавах до базових нормативів
плати застосовується коефіцієнт 2,0 (крім видобування
піщано-гравійної сировини, яке пов'язане виключно з очищенням
фарватерів річок, за звітністю про відповідні роботи, виконані
спеціалізованими організаціями - ДП "Укрводшлях" та ін.). 4.6. Базові нормативи плати для видобування торфу, сировини
для виготовлення оптичної та п'єзооптичної продукції на всіх
родовищах, залізної руди багатої підземного видобутку у Кривбасі
(Дніпропетровська область), метану вугільних родовищ не
встановлюються, і плата, відповідно, не справляється.
5. Порядок обчислення плати за користування надрами
для видобування корисних копалин
5.1. Сума плати за користування надрами для видобування
корисних копалин визначається користувачами надр самостійно і
обчислюється щокварталу, накопичувальним підсумком з початку року: для вугілля кам'яного, вугілля бурого, металевих корисних
копалин, сировини нерудної для металургії, гірничо-хімічної,
гірничорудної та будівельної сировини - виходячи з обсягів
погашених у надрах балансових і позабалансових запасів корисних
копалин, квот (лімітів) у разі їх затвердження, нормативів плати
до одиниці погашених в надрах запасів корисних копалин та
коефіцієнтів, наведених у пункті 4.3 цієї Інструкції; для нафти, конденсату, газу природного (у тому числі
супутнього при видобутку нафти), підземних вод (термальних,
промислових), ропи, мінеральних грязей та мулу - виходячи з
обсягів видобутих корисних копалин, квот (лімітів) у разі їх
затвердження, нормативів плати до одиниці видобутих корисних
копалин та коефіцієнтів, наведених у пункті 4.3 цієї Інструкції; для мінеральної води - виходячи з обсягів видобутих
мінеральних підземних вод, квот (лімітів) у разі їх затвердження,
диференційованих нормативів плати до одиниці видобутку. Об'єм
видобування обчислюється в кубічних метрах; для урану, сировини ювелірної (дорогоцінне каміння),
ювелірно-виробної (напівдорогоцінне каміння), виробної (виробне
каміння) та для облицьовувальних матеріалів - згідно з Методикою
розрахунку платежів ( z0263-99 ). 5.2. При видобуванні вугілля кам'яного, вугілля бурого,
металевих корисних копалин, сировини нерудної для металургії,
гірничо-хімічної, гірничорудної та будівельної сировини плата
обчислюється окремо за балансові і окремо за позабалансові запаси
цих корисних копалин. При обчисленні суми плати за позабалансові
запаси корисних копалин до нормативу плати застосовується
коефіцієнт 0,5. 5.3. У разі видобутку корисних копалин понад встановлені
квоти (ліміти) за видобуті понад квоти (ліміти) корисні копалини
плата обчислюється в подвійному розмірі. Загальна сума плати
складається із суми, розрахованої відповідно до пункту 5.1 цієї
Інструкції, виходячи з обсягу видобутих (погашених) запасів
корисних копалин, та суми, розрахованої відповідно до цього самого
пункту, виходячи з обсягу видобутку понад квоту (ліміт). У разі видобутку мінеральних підземних вод понад установлені
квоти (ліміти) плата за обсяги видобутих понад квоти (ліміти) цих
вод обчислюється в подвійному розмірі. Загальна сума плати
складається із суми, розрахованої відповідно до пункту 5.1 цієї
Інструкції, виходячи з обсягу видобутку мінеральної підземної
води, диференційованих нормативів і суми, розрахованої, виходячи з
обсягів видобутої мінеральної підземної води понад установлену
квоту (ліміт) та середньозважених диференційованих нормативів. 5.4. За наднормативні втрати корисних копалин додатково
обчислюється плата, виходячи з обсягів наднормативних втрат
корисних копалин, нормативів плати і коефіцієнтів, наведених у
пункті 4.3 цієї Інструкції (тобто справляються в подвійному
розмірі). Нормативи втрат визначаються проектами розробки родовищ (чи
їх ділянок). Для користувачів надр, які здійснюють видобування нафти,
конденсату та природного газу, наднормативними втратами вважаються
обсяги витрачання нафти, конденсату та природного газу понад
розрахункові (планові) власні технологічні потреби, які
визначаються проектами та поточними планами розробки родовищ. 5.5. При розробці користувачем надр більше одного виду
корисних копалин плата обчислюється за кожний їх вид окремо. 5.6. При користуванні надрами для видобування титанової руди
плата встановлюється для розсипних родовищ іршанської групи
(Житомирська область). Обчислення плати за користування надрами для видобування
титанової руди розсипних родовищ іршанської групи і розсипних
родовищ титано-цирконієвих руд здійснюється, виходячи з обсягів
погашених у надрах балансових та позабалансових запасів корисних
копалин в тоннах, за нормативами плати та коефіцієнтами, які
наведені в пункті 4.3 цієї Інструкції. Для обчислення суми плати
обсяги погашених таких корисних копалин у кубічних метрах
перераховуються в тонни згідно з об'ємною масою руди. 5.7. Якщо нафта, конденсат та природний газ видобуваються
понад базові обсяги (рівні), то плата за понад базові обсяги
(рівні) обчислюється, виходячи з цих обсягів видобування,
нормативів із застосуванням до нормативів коефіцієнта 0,5. Базові обсяги (рівні) нафти і газу, при дорозробці нафтових і
газових родовищ, затверджуються Кабінетом Міністрів України для
родовищ з важковидобувними і виснаженими запасами, згідно з
установленим порядком. 5.8. До плати за користування надрами може застосовуватися
знижка за вичерпання запасів надр. Знижка надається користувачам надр, які здійснюють
видобування: дефіцитних корисних копалин при низькій економічній
ефективності розробки родовищ, об'єктивно обумовленій і не
пов'язаній з порушенням умов раціонального використання розвіданих
запасів; корисних копалин із залишкових запасів зниженої якості, а
також важковидобувних запасів, крім випадків погіршення якості
запасів корисних копалин у результаті вибіркового відпрацювання
родовища. Знижка за вичерпання запасів надр надається Кабінетом
Міністрів України за поданням органу, що видав ліцензію,
погодженим з Мінекономіки, Мінфіном, Міністерством екології та
природних ресурсів та відповідними органами Міністерства праці та
соціальної політики України на підставі техніко-економічних
обгрунтувань, наданих користувачем надр. 5.9. Окремі приклади розрахунків плати за користування
надрами для видобування корисних копалин наведено в додатку 1.
6. Порядок подання розрахунків плати за користування надрами для видобування корисних копалин та сплата її
до бюджетів
6.1. Розрахунки плати за користування надрами для видобування
корисних копалин складаються користувачами надр та їх філіями,
зазначеними в пункті 2.2 цієї Інструкції, щокварталу,
накопичувальним підсумком з початку року, і подаються до органів
державної податкової служби за місцезнаходженням родовища корисних
копалин до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом. Суб'єкт підприємницької діяльності, що обліковується в органі
державної податкової служби іншого району (міста), ніж
місцезнаходження родовища корисних копалин, додатково до 30 числа
місяця, наступного за звітним кварталом, подає копію розрахунку до
органу державної податкової служби, у якому він зареєстрований, з
відміткою органу державної податкової служби, яка прийняла
оригінал розрахунку, а також копію платіжного документа. При видобуванні корисних копалин у межах континентального
шельфу та виключної (морської) економічної зони розрахунок плати
подається до органу державної податкової служби за
місцезнаходженням платника до 15 числа місяця, наступного за
звітним кварталом. При розробці користувачами надр більше одного виду корисних
копалин форми відповідного розрахунку плати складаються і
подаються за кожний вид корисних копалин окремо. У разі видобування корисних копалин (що вважалися раніше
погашеними), визначених абзацом другим пункту 3.4 цієї Інструкції,
та використання мінеральної сировини, визначеної абзацами третім і
четвертим цього самого пункту, розрахунки плати за такі корисні
копалини не складаються і до органів державної податкової служби
не подаються. 6.2. Розрахунки заповнюються чітко, розбірливо, виправлення
скріплюються печаткою та підписом відповідальних осіб, занесені до
комірок розрахунків дані повинні відповідати показникам
відповідного розрахунку, що наведені в додатках. У незаповненому
рядку проставляється прочерк. 6.3. Розрахунок плати за користування надрами для видобування
нафти, конденсату, природного газу (у тому числі супутнього при
видобутку нафти), підземних вод (термальних, промислових), ропи,
мінеральних грязей та мулу складається платником за формою, що
наведена в додатку 2. Методичні рекомендації із складання цього
розрахунку наведено в додатку 3. Розрахунок плати за користування надрами для видобування
вугілля кам'яного, вугілля бурого, металевих корисних копалин,
сировини нерудної для металургії, гірничо-хімічної, гірничорудної
та будівельної сировини платники складають за формою, що наведена
в додатку 4. Методичні рекомендації із складання цього розрахунку
наведено в додатку 5. Розрахунок плати за користування надрами для видобування
урану, сировини ювелірної (дорогоцінне каміння), ювелірно-виробної
(напівдорогоцінне каміння), виробної (виробне каміння) та
облицьовувальних матеріалів платники складають за формою, що
наведена в додатку 6. Методичні рекомендації із складання цього
розрахунку наведено в додатку 7. Розрахунок плати за користування надрами для видобування
мінеральної підземної води платники складають за формою, що
наведена в додатку 8. Методичні рекомендації із складання цього
розрахунку наведено в додатку 9. Розрахунок плати за користування надрами для видобування
корисних копалин складається за корисні копалини
загальнодержавного та місцевого значення. Перелік корисних копалин
місцевого значення наведено в додатку 10. 6.4. Плата до бюджетів сплачується за місцезнаходженням
родовища корисних копалин щокварталу до 20 числа місяця,
наступного за звітним кварталом, а за видобуток корисних копалин у
межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної
зони - за місцезнаходженням платника. 6.5. Підприємство, яке сплачує плату за включені до його
складу гірничодобувні підрозділи (шахти, рудники, кар'єри тощо), у
тому числі при експлуатації декількох родовищ, здійснює облік
видобутих (погашених) запасів корисних копалин, нарахованих і
сплачених сум плати за користування надрами для видобування
корисних копалин у розрізі цих підрозділів, родовищ і відповідні
розрахунки подає до органів державної податкової служби згідно з
вимогами пунктів 6.1, 6.2, 6.3 і 6.4 Інструкції. 6.6. Нарахована сума плати за обсяги видобутих корисних
копалин у межах квот (лімітів) та обсяги втрат у надрах, що не
перевищують нормативні, включається до валових витрат виробництва
та обігу. Нарахована сума плати за наднормативні втрати корисних
копалин, а також за видобування понад установлені квоти (ліміти),
справляється з прибутку, що залишається у розпорядженні
підприємства. 6.7. Плата за користування надрами для видобування корисних
копалин загальнодержавного значення перераховуються платниками в
розмірі 40 відсотків до Державного бюджету і 60 відсотків - до
бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і
Севастополя за місцезнаходженням родовища корисних копалин на
бюджетні рахунки, відкриті відповідно до кодів бюджетної
класифікації України. Плата за користування надрами для видобування корисних
копалин місцевого значення перераховується платником до бюджетів
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя за
місцезнаходженням родовища корисних копалин у розмірі 100
відсотків на бюджетний рахунок, відкритий відповідно до коду
бюджетної класифікації України. Кошти плати за користування надрами для видобування корисних
копалин, що надходять до бюджетів Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя, розподіляються між місцевими
бюджетами різних рівнів у співвідношенні, визначеному відповідно
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і
Севастопольською міськими радами. 6.8. Плата за користування надрами для видобування корисних
копалин у межах континентального шельфу та виключної (морської)
економічної зони зараховується до Державного бюджету в розмірі 100
відсотків.
7. Звільнення від плати за користування надрами для
видобування корисних копалин
Від плати за користування надрами для видобування корисних
копалин звільняються землевласники і землекористувачі відповідно
до вимог статті 29 Кодексу України про надра ( 132/94-ВР ).
8. Контроль за справлянням плати за користування
надрами для видобування корисних копалин
8.1. Контроль за дотриманням умов користування надрами
здійснюється органами державного гірничого нагляду та державного
геологічного контролю в установленому порядку. 8.2. Перевірка правильності визначення обсягів видобутку та
погашення балансових і позабалансових запасів корисних копалин
здійснюється органами державного гірничого нагляду в установленому
порядку. 8.3. Органи державного гірничого нагляду видають дозволи на
початок ведення гірничих робіт відповідно до Положення про видачу
Державним комітетом по нагляду за охороною праці власникові
підприємства, установи, організації або уповноваженому ним органу
дозволу на початок роботи підприємств, установ, організацій,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 жовтня
1993 р. N 831 ( 831-93-п ), та надсилають державним податковим
адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві і Севастополі за місцезнаходженням родовищ корисних копалин,
які передбачається розробляти, повідомлення про надання дозволу на
початок ведення гірничих робіт за формою, наведеною у додатку 11,
у місячний термін з дня видачі дозволу. Форма повідомлення
заповнюється користувачами надр самостійно. 8.4. Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю та
повнотою сплати до бюджетів плати за користування надрами для
видобування корисних копалин здійснюється органами державної
податкової служби. 8.5. Перевірка правильності обчислення, повноти і
своєчасності перерахування до відповідних бюджетів плати за
користування надрами для видобування корисних копалин здійснюється
органом державної податкової служби за місцезнаходженням родовища
корисних копалин. Органи Міністерства екології та природних ресурсів і
державного гірничого нагляду перевіряють правильність розрахунків
обсягів видобутку та погашення балансових та позабалансових
запасів корисних копалин. 8.6. У разі розробки родовища корисних копалин не за місцем
реєстрації суб'єкта плати за користування надрами для видобування
корисних копалин перевірка проводиться спільно з органами
Міністерства екології та природних ресурсів і державного гірничого
нагляду органом державної податкової служби за місцезнаходженням
родовища. У п'ятиденний термін після закінчення перевірки орган
державної податкової служби направляє копію матеріалів перевірки
тому органу державної податкової служби, у якому зареєстрований
такий платник. 8.7. Органи державної податкової служби ведуть облік
платників плати за користування надрами для видобування корисних
копалин та їх філій, зазначених у пункті 2.2 цієї Інструкції,
відповідно до Інструкції про порядок обліку платників податків,
затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України
від 19.02.98 N 80 ( z0172-98 ) та зареєстрованої в Мін'юсті
16.03.98 за N 172/2612, в редакції Інструкції, затвердженої
наказом Державної податкової адміністрації України від 17.11.98
N 552 ( z0791-98 ) та зареєстрованої в Мін'юсті 14.12.98 за
N 791/3231, з урахуванням положень, визначених цією Інструкцією. 8.8. Органи державної податкової служби ведуть облік
нарахованих і сплачених сум плати за користування надрами для
видобування корисних копалин відповідно до Інструкції про порядок
ведення державними податковими інспекціями
оперативно-бухгалтерського обліку податків і неподаткових
платежів, затвердженої наказом Головної державної податкової
інспекції України від 12.05.94 N 37 ( z0114-94 ) і зареєстрованої
в Мін'юсті 25.05.94 за N 114/323, в редакції Інструкції,
затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України
від 02.04.99 N 174 ( z0304-99 ) і зареєстрованої в Мін'юсті
13.05.99 за N 304/3597. 8.9. Повернення та зарахування неправильно сплачених сум
плати за користування надрами для видобування корисних копалин
здійснюється згідно з чинним законодавством України.
9. Відповідальність і права платників
9.1. Платники плати за користування надрами для видобування
корисних копалин несуть відповідальність за правильність
обчислення, повноту і своєчасність сплати до бюджетів плати, а
також за правильність складання і своєчасність подання розрахунків
органам державної податкової служби відповідно до чинного
законодавства України. 9.2. Суми плати за користування надрами для видобування
корисних копалин, що не були внесені в установлений термін,
сплачуються до бюджетів з нарахуванням пені відповідно до чинного
законодавства України. 9.3. Платники мають право оскаржити дії посадових осіб
органів державної податкової служби в порядку, встановленому
чинним законодавством України.
Начальник Науково-технічного
Управління Міністерства екології
та природних ресурсів України М.Пилипчук
Додаток 1
до пункту 5.9 Інструкції про
порядок обчислення і
справляння плати за
користування надрами для
видобування корисних копалин
Приклади розрахунків плати за користування
надрами для видобування корисних копалин
Приклад 1. Гірничовидобувне підприємство веде розробку родовища залізної
руди для збагачення. Обсяг погашених у надрах балансових запасів з
початку року (за I і II квартали) склав 5200000 т. Базовий
норматив плати за одиницю погашених у надрах запасів залізної руди
для збагачення 0,32 грн./т. Понижувальний коефіцієнт, який
застосовується до нормативу плати, 0,2. Плата за користування надрами для видобування залізної руди
становить: 5200000 т х 0,32 грн./т х 0,2 = 332800 грн. Нараховано за попередній період (I квартал) 160000 грн. Підлягає сплаті за звітний квартал 172800 грн. (332800 -
160000). Приклад 2. Нафтовидобувним підприємством при експлуатації
важковидобувного родовища нафти за період з початку року (за I і
II квартали) видобуто 20000 т нафти. Базовий обсяг видобутку складає в перерахунку на півріччя -
18000 т. Перевищення фактичного обсягу видобутку нафти над базовим
становить 2000 т (20000 - 18000). Норматив плати за користування надрами за одиницю видобутку
1,64 грн./т. Коефіцієнт при видобуванні нафти понад базові
обсяги - 0,5. Плата за користування надрами для видобування нафти за період
з початку року становить: (18000 т х 1,64 грн./т) + (2000 тис. т х 1,64 грн./т х 0,5) =
31160 грн.
Нараховано за попередній період - 16100 грн. Підлягає сплаті за звітний період - 15060 грн. (31160 -
16100). Приклад 3. Гірничовидобувне підприємство веде розробку родовища
марганцевої руди. У його складі є два гірничовидобувні підрозділи
(цехи) - шахта і кар'єр. а) На шахті обсяг погашених у надрах балансових запасів за
звітний рік становить 500000 т. Наднормативні втрати корисних копалин у надрах за рік
дорівнюють 11000 т (за формою 70-ТП). Базовий норматив плати до одиниці погашених у надрах запасів
дорівнює 0,58 грн./т. Коефіцієнт до нормативу плати (для марганцевої руди) дорівнює
0,3. Плата за користування надрами без урахування додаткової плати
за наднормативні втрати руди: 500000 т х 0,58 грн./т х 0,3 = 87000 грн. Додаткова плата за наднормативні втрати руди в надрах: 11000 т х 0,58 грн./т х 0,3 = 1914 грн. Сума плати за користування надрами, яка включається до
валових витрат виробництва: 87000 грн. - 1914 грн. = 85086 грн. Сума плати за користування надрами в шахті, яка сплачується
за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства: 1914 грн. х 2 = 3828 грн. Загальна сума плати за користування надрами в шахті: 85086 грн. + 3828 грн. = 88914 грн. б) На кар'єрі обсяг погашених балансових запасів дорівнює
620000 тонн. Наднормативні втрати відсутні. Плата за користування надрами для видобування марганцевої
руди: 620000 т х 0,58 грн./т х 0,3 = 107880 грн. в) У цілому по підприємству плата за користування надрами
становить: 88914 грн. + 107880 грн. = 196794 грн. Нараховано за попередній період - 90000 грн. Підлягає сплаті за звітний період - 106794 грн. (196794 -
90000). У тому числі підлягає стягненню з прибутку, що залишається в
розпорядженні підприємства, 3828 грн. Приклад 4. Нафтовидобувним підприємством протягом звітного року видобуто
100000 т нафти. Планом видобувних робіт на нафтовому родовищі
встановлений обсяг використання видобутої нафти для власних
технологічних потреб дорівнює 300 т. Фактично на зазначені потреби
використано 500 т. Перевищення фактичного використання нафти на власні
технологічні потреби понад нормативні обсяги становить 200 т
(500 - 300). Норматив плати за користування надрами для видобування нафти
(до одиниці видобутку) становить 1,64 грн./т. Плата за перевищення використання нафти для власних
технологічних потреб понад нормативні обсяги справляється в
подвійному розмірі. Сума плати за користування надрами, яка включається до
валових витрат виробництва: 100000 т х 1,64 грн./т - (200 т х 1,64 грн./т) = 163672 грн. Сума плати, яка сплачується за рахунок прибутку, що
залишається в розпорядженні підприємства: 200 т х 1,64 грн./т х 2 = 656 грн. Плата за користування надрами для видобування нафти за
звітний рік становить 164328 грн. (656 грн. + 163672 грн.). Нараховано за попередній період - 120000 грн. Підлягає сплаті за звітний період - 44328 грн. (164328 -
120000). У тому числі підлягає стягненню з прибутку, що залишається у
розпорядженні підприємства, 656 грн. Приклад 5. Гірничодобувне підприємство веде розробку родовища природного
газу. Для даного родовища постановою Кабінету Міністрів України
встановлена квота (граничний обсяг видобутку) в обсязі 500000 тис.
куб. м на рік. Фактичний обсяг видобування газу за звітний рік становить
550000 тис. куб. м. Перевищення встановленої квоти становить 50000
тис. куб. м (550000 - 500000). Базовий норматив плати при видобуванні природного газу
становить 0,67 грн./тис. куб. м. Плата за перевищення встановленої квоти справляється в
подвійному розмірі. Сума додаткової плати за видобування газу обсягом понад
установлену квоту: 50000 тис. куб. м х 0,67 грн./тис. куб. м = 33500 грн. Сума плати за користування надрами при видобуванні газу, яка
включається до валових витрат виробництва: 550000 тис. куб. м х 0,67 грн./тис. куб. м - 33500 тис. грн.
= 335000 грн. Сума плати, яка сплачується за рахунок прибутку, що
залишається у розпорядженні підприємства: 50000 тис. куб. м х 0,67 грн./тис. куб. м х 2 = 67000 грн. Загальна сума плати за користування надрами становить 402000
грн. (335000 грн. + 67000 грн.). Нараховано за попередній період 300000 грн. Підлягає сплаті за звітний рік 102000 грн. (402000 - 300000). У тому числі підлягає стягненню з прибутку, що залишається в
розпорядженні підприємства, 67000 грн. Приклад 6. Гірничодобувне підприємство веде розробку родовища титанової
руди. Для даного родовища (враховуючи обмеженість його запасів)
постановою Уряду встановлена квота (граничний обсяг видобутку) в
обсязі 1250 тис. куб. м на рік. За звітний рік обсяг фактично погашених у надрах запасів
титанових руд становить 1343,75 тис. куб. м. Фактичний обсяг видобутку за рік становить 1312,5 тис. куб.
м. Перевищення встановленої квоти дорівнює 62,5 тис. куб. м
(1312,5 - 1250,0). Базовий норматив плати при видобуванні титанових руд (до
одиниці погашених у надрах запасів) становить 0,32 грн./т. Плата за перевищення обсягів видобутку понад установлену
квоту справляється в подвійному розмірі. Коефіцієнт до нормативу плати (для титанової руди) 0,3. Згідно з даними матеріалами ДКЗ при затвердженні запасів на
даному родовищі об'ємна маса титанової руди становить 1,6 т/куб.
м. Для обчислення плати за користування надрами для видобування
титанової руди обсяги встановленої квоти, погашених (видобутих)
запасів титанової руди, визначені в тис. куб. м, необхідно
перерахувати в тонни: обсяг установленої квоти (граничний обсяг видобутку)
становить 2000000 т (1250 тис. куб. м х 1,6 т/куб. м); обсяг фактично погашених титанових руд - 2150000 т (1343,75
тис. куб. м х 1,6 т/куб. м); обсяг фактично видобутих титанових руд - 2100000 т (1312,5
тис. куб. м х 1,6 т/куб. м); перевищення обсягу фактично видобутих титанових руд над
обсягом встановленої квоти - 100000 т (2100000 т - 2000000 т). Сума плати, обчислена, виходячи з обсягу фактично погашених
титанових руд, становить: 2150000 т х 0,32 грн./т х 0,3 = 206400 грн. Сума додаткової плати за видобування титанових руд понад
установлену квоту становить: 100000 т х 0,32 грн./т х 0,3 = 9600
грн. Сума плати за користування надрами, яка включається до
валових витрат виробництва: 206400 грн. - 9600 грн. = 196800 грн. Сума плати, яка сплачується за рахунок прибутку, що
залишається в розпорядженні підприємств: 100000 т х 0,32 грн./т х 0,3 х 2 = 19200 грн. Загальна сума плати за користування надрами становить 216000
грн. (196800 грн. + 19 200 грн.). Нараховано за 9 місяців поточного року 150000 грн. Підлягає сплаті за IV квартал поточного року 66000 грн.
(216000 грн. - 150000). У тому числі підлягає стягненню з прибутку, що залишається в
розпорядженні підприємства, 19200 грн. Приклад 7. Цементний завод веде розробку родовища сировини для
виготовлення цементу - вапняку. Обсяг погашення балансових запасів за звітний період
становить 105000 т. Обсяг погашення позабалансових запасів склав 10400 т. Базовий норматив плати до одиниці погашених в надрах запасів
вапняку 0,19 грн./т. Понижувальний коефіцієнт до базового нормативу 0,3. Коефіцієнт при погашенні позабалансових запасів 0,5. а) Плата за користування надрами для видобування вапняку з
балансових запасів: 105000 т х 0,19 грн./т х 0,3 = 5985 грн. б) Плата за користування надрами для видобування вапняку з
позабалансових запасів: 10400 т х 0,19 грн./т х 0,3 х 0,5 = 296
грн. в) Плата за користування надрами для видобування вапняку з
балансових і позабалансових запасів (сумарна): 5985 грн. + 296
грн. = 6281 грн. Нараховано за попередній період 3000 грн. Підлягає сплаті за звітний квартал 3281 грн. (6281 - 3000). Приклад 8. Об'єднання санаторно-курортних установ на дільниці Сакська
N 1 Сакського родовища підземних вод за період з початку року
видобуло 145758 куб. м мінеральної води, з якої 138458 куб. м
використано як лікувальні питні і 7300 пішло на скид без
використання. Фактичний дебіт (видобуток за добу) склав 399 куб. м
за добу. Категорія родовища - III. Розрахунок ведеться з обсягу
використання мінеральної води для внутрішнього застосування
(норматив 3,0 грн./куб. м) в обсязі 138458 куб. метрів. Квота
видобутку 140000 куб. метрів. З початку року внесено плати за користування надрами для
видобування мінеральної води 311530,5 грн., у тому числі до
Державного бюджету 124612,2 грн. і місцевого бюджету 186918,3 грн. 1. Визначаємо суму плати за період з початку року, виходячи з
диференційованих нормативів: 138 458 куб. м х 3,0 грн./куб. м = 415374 грн. 2. Плата, що включається до валових витрат виробництва,
415374 грн. 3. Плата за обсяги видобутої мінеральної води 415374 грн., у
тому числі: а) до Державного бюджету: (415374 грн. х 40 / 100) =166149,6
грн. б) до місцевого бюджету: (415374 грн. х 60 / 100) = 249224,4
грн. 4. Підлягає сплаті за звітний квартал:
(415374 грн. - 311530,5 грн.) = 103843,5 грн., у тому числі: а) до Державного бюджету: (166149,6 грн. - 124612,2 грн.) =
= 41537,4 грн.; б) до місцевого бюджету: (249224,4 грн. - 186918,3 грн.) =
= 62306,1 грн. Приклад 9. Санаторій "Квітка Полонини" на дільниці Голубинська
Голубинського родовища мінеральних підземних вод (вода
"Лужанська") за період з початку року видобув 8705 куб. м
мінеральної води, з якої пішло на промисловий розлив 5505 куб. м,
для внутрішнього застосування - 223 куб. м і зовнішнього - 2012
куб. м, 965 куб. м пішло на скид без використання. Фактичний
видобуток складає 23,84 куб. м за добу. Родовище належить до I
категорії (унікальних вод). Розрахунок ведеться з обсягу
використання мінеральної води окремо для промислового розливу
(норматив 9,0 грн./куб. м) з лікувальною метою для внутрішнього
вживання (норматив 4,5 грн./куб. м) та зовнішнього застосування
(норматив 3,0 грн./куб. м) - усього 7740 куб. м; квота видобутку
7500 куб. м. З початку року внесено плати за користування надрами для
видобування мінеральної води 40938,4 грн., у тому числі до
Державного бюджету 16375,4 грн. і місцевого бюджету 24563 грн. 1. Визначаємо суму плати за період з початку року, виходячи з
диференційованих нормативів:
(5505 куб. м х 9,0 грн./куб. м) + (223 куб. м х 4,5 грн./куб. м) +
+ (2012 куб. м х 3,0 грн./куб. м) = (49545,0 грн. + 1003,5 грн. +
+ 6036,0 грн.) = 56584,5 грн. 2. Визначаємо обсяг мінеральних підземних вод, видобутих
понад квоту за період з початку року: (7740 куб. м - 7500 куб. м)
= 240 куб. м. 3. Визначаємо середньозважений норматив плати за мінеральну
воду, яка видобувається понад квоту: (56584,50 грн. / 7740 куб. м)
= 7,31 грн./куб. м. 4. Визначаємо суму плати за перевищення видобутку понад
установлену квоту за період з початку року: (240 куб. м х 7,31
грн./куб. м) = 1754,4 грн. 5. Визначаємо суму плати, що включається до валових витрат
виробництва: (56584,5 грн. - 1754,4 грн.) = 54830,1 грн. 6. Визначаємо суму плати, що сплачується за рахунок прибутку:
(1754,4 грн. х 2) = 3508,8 грн. 7. Усього плата за обсяги видобутої мінеральної підземної
води за період з початку року складе: (54830,1 грн. + 3508,8 грн.)
= 58338,9 грн., у тому числі: а) до Державного бюджету: (58338,9 грн. х 40 / 100) =
23335,56 грн.; б) до місцевого бюджету: (58338,9 грн. х 60 / 100) = 35003,34
грн. 8. Підлягає сплаті за звітний квартал: (58338,9 грн. -
40938,4 грн.) = 17400,5 грн., у тому числі: а) до Державного бюджету: (23335,56 грн. - 16375,4 грн.) =
6960,16 грн.; б) до місцевого бюджету: (35003,34 грн. - 24563 грн.) =
10440,34 грн.
Додаток 2
до пункту 6.3 Інструкції про
порядок обчислення і справляння
плати за користування надрами
для видобування корисних копалин

До органу державної податкової служби ______________ ____________________________________________________
Ідентифікаційний код платника ---------- згідно з ЄДРПОУ ----------
Адреса підприємства ________________________________ ____________________________________________________
Прізвище відповідальної особи ______________________
Ідентифікаційний номер ---------- відповідальної особи ----------
Телефон ______________
Відмітка про одержання:
(вхідний N, дата, штамп ДПА)

Розрахунок плати
за користування надрами для видобування нафти,
конденсату, природного газу (в тому числі супутнього
при видобутку нафти), підземних вод (термальних,
промислових), ропи, мінеральних грязей та мулу
за ____________________________________ 200__ року
(за I-й квартал, півріччя, 9 місяців, рік)
_____________________________________________________________
(назва родовища (ділянки) та корисних копалин
загальнодержавного значення)
------------------------------------------------------------------ | Показник | Одиниця виміру | Код |Усього| | | |рядка | | |---------------------------------+----------------+------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |---------------------------------+----------------+------+------| |Обсяг видобутих корисних копалин | т, куб. м, | 01 | | |за період з початку року | тис. куб. м | | | |---------------------------------+----------------+------+------| |Базовий норматив плати | грн./т, | 02 | | | | грн./куб. м, | | | | |грн./тис. куб. м| | | |---------------------------------+----------------+------+------| |Коефіцієнт до базового нормативу | - | 03 | | |плати | | | | |---------------------------------+----------------+------+------| |Базовий обсяг (рівень) видобутку | т, тис. куб. м | 04 | | |---------------------------------+----------------+------+------| |Перевищення базових обсягів | т, тис. куб. м | 05 | | |(рівнів) видобутку для нафти, | | | | |газу та конденсату (р. 01 - р. | | | | |04) (заповнюється, якщо значення | | | | |р. 01 перевищує значення р. 04) | | | | |---------------------------------+----------------+------+------| |Плата за перевищення базового | грн. | 06 | | |обсягу (рівня) видобутку (р. 05 х| | | | |р. 02 х 0,5) | | | | |---------------------------------+----------------+------+------| |Квота (ліміт) у разі її | т, тис. куб. м | 07 | | |установлення | | | | |---------------------------------+----------------+------+------| |Додаткова плата за перевищення | грн. | 08 | | |видобутку понад установлені квоти| | | | |(ліміти) [(р. 01 - р. 07) х р. 02| | | | |х 03] | | | | |---------------------------------+----------------+------+------| |Наднормативні втрати | т, куб. м, | 09 | | | | тис. куб. м | | | |---------------------------------+----------------+------+------| |Додаткова плата за наднормативні | грн. | 10 | | |втрати (р. 09 х р. 02 х р. 03) | | | | |---------------------------------+----------------+------+------| |Сума плати, що включається до | грн. | 11 | | |валових витрат виробництва [(р. | | | | |01 - р. 05) х р. 02 х р. 03 + р. | | | | |06 - р. 08 - р. 10] | | | | |---------------------------------+----------------+------+------| |Сума плати, що сплачується за | грн. | 12 | | |рахунок прибутку [(р. 08 + р. 10)| | | | |х 2] | | | | |---------------------------------+----------------+------+------| |Усього нараховано плати за обсяги| грн. | 13 | | |видобутих корисних копалин за | | | | |період з початку року (р. 11 + р.| | | | |12), | | | | |у тому числі: | | | | |---------------------------------+----------------+------+------| |до Державного бюджету | грн. | 14 | | |---------------------------------+----------------+------+------| |до місцевого бюджету | грн. | 15 | | |---------------------------------+----------------+------+------| |Усього нараховано плати за | грн. | 16 | | |попередній звітний квартал | | | | |(період), | | | | |у тому числі: | | | | |---------------------------------+----------------+------+------| |до Державного бюджету | грн. | 17 | | |---------------------------------+----------------+------+------| |до місцевого бюджету | грн. | 18 | | |---------------------------------+----------------+------+------| |Підлягає сплаті за звітний | грн. | 19 | | |квартал, усього (р. 13 - р. 16), | | | | |у тому числі: | | | | |---------------------------------+----------------+------+------| |до Державного бюджету (р. 14 - | грн. | 20 | | |- р. 17) | | | | |---------------------------------+----------------+------+------| |до місцевого бюджету (р. 15 - р. | грн. | 21 | | |18) | | | | ------------------------------------------------------------------
М.П.
Керівник підприємства _______________________________
Головний бухгалтер __________________________________
Головний маркшейдер (геолог) ________________________
Додаток 3
до пункту 6.1 Інструкції про
порядок обчислення і справляння
плати за користування надрами
для видобування корисних копалин
Методичні рекомендації
щодо складання розрахунку плати за користування
надрами для видобування нафти, конденсату,
природного газу (в тому числі супутнього при
видобутку нафти), підземних вод (термальних,
промислових), ропи, мінеральних грязей та мулу
1. У рядку 01 "Обсяг видобутих корисних копалин за період з
початку року" розрахунку відображається користувачем надр обсяг
видобутих корисних копалин з початку року, наростаючим підсумком,
за кожним їх видом. Дані про такі обсяги приймаються за
оперативними обмірами чи підрахунками геолого-маркшейдерської
служби користувачів надр або інших служб, на які покладено
обов'язки ведення обліку обсягів видобутих корисних копалин та
уточнюються за підсумками року. 2. У рядку 02 "Базовий норматив плати" розрахунку
проставляються для кожного виду корисних копалин відповідні базові
нормативи, що наведені в додатку до постанови Кабінету Міністрів
України від 12.09.97 N 1014 ( 1014-97-п ) в редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 19.01.98 N 42 ( 42-98-п ). 3. У рядку 03 "Коефіцієнт до базового нормативу плати"
розрахунку проставляється коефіцієнт 0,3 для видобування підземних
вод (термальних, промислових), ропи, мінеральних грязей та мулу.
Коефіцієнт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від
12.09.97 N 1014 ( 1014-97-п ) із змінами, внесеними постановою
Кабінету Міністрів України від 09.08.99 N 1440 ( 1440-99-п ). Для
нафти, конденсату, газу природного (у тому числі супутнього при
видобутку нафти) коефіцієнт не застосовується. 4. Рядок 04 "Базовий обсяг (рівень) видобутку" розрахунку
заповнюється користувачем надр, якщо йому встановлено базові
обсяги (рівні) видобутку нафти, конденсату та природного газу на
дорозробку важкодобувного чи виснаженого родовища за затвердженим
інвестиційним проектом. Перелік таких родовищ затверджується
Кабінетом Міністрів України. 5. У рядку 05 "Перевищення базових обсягів (рівнів) видобутку
для нафти, газу та конденсату" розрахунку проставляється обсяг
перевищення видобутку, нафти, газу та конденсату понад
установленні базові обсяги (рівні) видобутку, який розраховується
як різниця рядків 01 та 04. Цей рядок заповнюється, якщо значення
рядка 01 перевищує значення рядка 04. 6. У рядку 06 "Плата за перевищення базового обсягу (рівня)
видобутку" розрахунку проставляється сума плати за перевищення
базового обсягу (рівня) видобутку нафти, конденсату та природного
газу, що розраховується як добуток рядків 05 і 02 та коефіцієнта
0,5, визначеного пунктом 8 Порядку справляння плати за
користування надрами для видобування корисних копалин,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.09.97
N 1014 ( 1014-97-п ). 7. Рядок 07 "Квота (ліміт) у разі її встановлення" розрахунку
заповнюється користувачем надр, якщо йому встановлена квота
(ліміт) на видобуток нафти, конденсату, природного газу, підземних
вод (термальних, промислових), ропи, мінеральних грязей та мулу. 8. Рядок 08 "Додаткова плата за перевищення видобутку понад
установлені квоти (ліміти)" розрахунку заповнюється користувачем
надр за відповідний звітний квартал (період), якщо було
перевищення обсягів видобування нафти, конденсату, природного
газу, підземних вод (термальних, промислових), ропи, мінеральних
грязей та мулу понад установлені квоти (ліміти) і сума плати
розраховується як різниця рядків 01 і 07, помножена на рядки 02 і
03. Коефіцієнт 0,3, зазначений за рядком 03, застосовується до
обсягів видобутку підземних вод (термальних, промислових), ропи,
мінеральних грязей та мулу. 9. Рядок 09 "Наднормативні втрати" розрахунку заповнюється
користувачем надр, якщо за відповідний звітний квартал (період)
були наднормативні втрати відповідних корисних копалин в процесі
видобування. Обсяги нормативних утрат розраховуються для кожного
родовища на підставі затверджених Державною комісією України по
запасах корисних копалин (у проектах розробки родовищ (чи їх
ділянок), а також щорічними планами гірничих робіт) нормативів
утрат, що погоджуються у встановленому порядку з органами
державного гірничого нагляду. Для користувачів надр, які здійснюють видобування нафти,
конденсату та природного газу, наднормативними втратами вважаються
обсяги витрачання нафти, конденсату та природного газу понад
розрахункові (планові) власні технологічні потреби і визначаються
проектами та поточними планами розробки родовищ. 10. У рядку 10 "Додаткова плата за наднормативні втрати"
розрахунку проставляється користувачем надр додаткова сума плати
за наднормативні утрати, яка розраховується як добуток рядків 09,
02 і 03. 11. У рядку 11 "Сума плати, що включається до валових витрат
виробництва" розрахунку проставляється нарахована сума плати, що
включається до валових витрат виробництва за відповідний звітний
квартал (період), яка розраховується як різниця рядків 01 і 05,
помножена на рядки 02, 03, плюс рядок 06 за мінусом рядків 08 і
10. 12. У рядку 12 "Сума плати, що сплачується за рахунок
прибутку" розрахунку проставляється нарахована сума додаткової
плати за наднормативні втрати та за обсяги видобутку понад
установлені квоти (ліміти) за відповідний звітний квартал (період)
і розраховується як сума рядків 08 і 10, помножена на 2. 13. У рядку 13 "Усього нараховано плати за обсяги видобутих
корисних копалин за період з початку року" розрахунку
проставляється нарахована сума плати накопичувальним підсумком з
початку року, яка розраховується як сума рядків 11 і 12. 14. У рядку 14 "до Державного бюджету" у комірці колонки 4
проставляється сума плати до Державного бюджету - 40 відсотків від
нарахованої суми за рядком 13 за корисні копалини
загальнодержавного значення. У разі видобування корисних копалин у
межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної
зони проставляється 100 відсотків нарахованої суми плати за
відповідні корисні копалини. 15. У рядку 15 "до місцевого бюджету" у комірці колонки 4
проставляється сума плати до місцевого бюджету - 60 відсотків від
нарахованої суми за рядком 13 за корисні копалини
загальнодержавного значення. 16. У рядку 16 "Усього нараховано плати за попередній звітний
квартал (період)" проставляється в комірці колонки 4 нарахована
сума плати за попередній звітний квартал (період), накопичувальним
підсумком з початку року. 17. У рядку 17 "до Державного бюджету" у комірці колонки 4
проставляється сума плати до Державного бюджету - 40 відсотків від
нарахованої суми за попередній звітний квартал (період) за корисні
копалини загальнодержавного значення. У разі видобування корисних
копалин у межах континентального шельфу та виключної (морської)
економічної зони проставляється 100 відсотків нарахованої суми
плати за попередній звітний квартал (період). 18. У рядку 18 "до місцевого бюджету" у комірці колонки 4
проставляється сума плати до місцевого бюджету - 60 відсотків від
нарахованої суми плати за попередній звітний квартал (період) за
корисні копалини загальнодержавного значення. 19. У рядку 19 "Підлягає сплаті за звітний квартал, усього" у
комірці колонки 4 відображається сума плати, що підлягає сплаті за
звітний квартал і розраховується як різниця рядків 13 і 16. 20. У рядку 20 "до Державного бюджету" у комірці колонки 4
відображається сума плати за корисні копалини загальнодержавного
значення, що підлягає сплаті за звітний квартал до Державного
бюджету. У разі видобування корисних копалин у межах
континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони
проставляється сума плати, що підлягає сплаті до Державного
бюджету за звітний квартал. Сума плати за цим рядком
розраховується як різниця рядків 14 і 17. 21. У рядку 21 "до місцевого бюджету" розрахунку у комірці
колонки 4 відображається сума плати за корисні копалини
загальнодержавного значення, що підлягає сплаті за звітний квартал
до місцевого бюджету і розраховується як різниця рядків 15 і 18.
Додаток 4
до пункту 6.3 Інструкції про
порядок обчислення і справляння
плати за користування надрами
для видобування корисних копалин
До органу державної податкової служби ______________ ____________________________________________________
Ідентифікаційний код платника ---------- згідно з ЄДРПОУ ----------
Адреса підприємства ________________________________ ____________________________________________________
Прізвище відповідальної особи ______________________
Ідентифікаційний номер ---------- відповідальної особи ----------
Телефон ______________
Відмітка про одержання:
(вхідний N, дата, штамп ДПА)
Розрахунок плати
за користування надрами для видобування вугілля
кам'яного, вугілля бурого, металевих корисних
копалин, сировини нерудної для металургії,
гірничо-хімічної, гірничорудної та будівельної
сировини
за __________________________________ 200__ року
(за I-й квартал, півріччя, 9 місяців, рік)
______________________________________________
(назва родовища (ділянки) та корисних копалин)
--------------------------------------------------------------------- | Показник | Одиниця | Код | Корисні | Корисні |Усього| | | виміру |рядка| копалини| копалини | | | | | |місцевого| загально-| | | | | | значення|державного| | | | | | | значення | | |-----------------------+---------+-----+---------+----------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----------------------+---------+-----+---------+----------+------| |Обсяг видобутих |т, куб. м| 01 | | | | |корисних копалин за | | | | | | |період з початку року | | | | | | |-----------------------+---------+-----+---------+----------+------| |Обсяг погашених |т, куб. м| 02 | | | | |балансових запасів | | | | | | |корисних копалин за | | | | | | |період з початку року | | | | | | |-----------------------+---------+-----+---------+----------+------| |Базовий норматив плати | грн./т, | 03 | | | | | |грн./куб.| | | | | | | м | | | | | |-----------------------+---------+-----+---------+----------+------| |Коефіцієнт до базового | - | 04 | | | | |нормативу плати | | | | | | |-----------------------+---------+-----+---------+----------+------| |Обсяги погашених |т, куб. м| 05 | | | | |позабалансових запасів | | | | | | |корисних копалин за | | | | | | |період з початку року | | | | | | |-----------------------+---------+-----+---------+----------+------| |Коефіцієнт за обсяги | - | 06 | | | | |погашених | | | | | | |позабалансових запасів | | | | | | |-----------------------+---------+-----+---------+----------+------| |Плата за обсяги | грн. | 07 | | | | |погашених | | | | | | |позабалансових запасів | | | | | | |(р. 05 х р. 03 х р. | | | | | | |04 х р. 06) | | | | | | |-----------------------+---------+-----+---------+----------+------| |Квота у разі її |т, куб. м| 08 | | | | |встановлення | | | | | | |-----------------------+---------+-----+---------+----------+------| |Додаткова плата за | грн. | 09 | | | | |перевищення видобутку | | | | | | |понад установлену квоту| | | | | | |[(р. 01 - р. 08) х р. | | | | | | |03 х р. 04] | | | | | | |-----------------------+---------+-----+---------+----------+------| |Наднормативні втрати | т, куб. | 10 | | | | | | м | | | | | |-----------------------+---------+-----+---------+----------+------| |Додаткова плата за | грн. | 11 | | | | |наднормативні утрати | | | | | | |(р. 10 х р. 03 х р. 04)| | | | | | |-----------------------+---------+-----+---------+----------+------| |Сума плати, що | грн. | 12 | | | | |включається до валових | | | | | | |витрат виробництва (р. | | | | | | |02 х р. 03 х р. 04 + р.| | | | | | |07 - р. 09 - р. 11) | | | | | | |-----------------------+---------+-----+---------+----------+------| |Сума плати, що | грн. | 13 | | | | |сплачується за рахунок | | | | | | |прибутку [(р. 09 + р. | | | | | | |11) х 2] | | | | | | |-----------------------+---------+-----+---------+----------+------| |Усього нараховано плати| грн. | 14 | | | | |за обсяги погашених | | | | | | |запасів корисних | | | | | | |копалин з початку року | | | | | | |(р. 12 + р. 13), | | | | | | |у тому числі: | | | | | | |-----------------------+---------+-----+---------+----------+------| |до Державного бюджету | грн. | 15 | х | | | |(р. 14 х 40 / 100) | | | | | | |-----------------------+---------+-----+---------+----------+------| |до місцевого бюджету | грн. | 16 | | | | |(р. 14 х 60 / 100) | | | | | | |-----------------------+---------+-----+---------+----------+------| |Усього нараховано плати| грн. | 17 | | | | |за попередній звітний | | | | | | |квартал (період), | | | | | | |у тому числі: | | | | | | |-----------------------+---------+-----+---------+----------+------| |до Державного бюджету | грн. | 18 | х | | | |-----------------------+---------+-----+---------+----------+------| |до місцевого бюджету | грн. | 19 | | | | |-----------------------+---------+-----+---------+----------+------| |Підлягає сплаті за | | 20 | | | | |звітний квартал усього | | | | | | |(р. 14 - р. 17), у тому| | | | | | |числі: | | | | | | |-----------------------+---------+-----+---------+----------+------| |до Державного бюджету | грн. | 21 | х | | | |(р. 15 - р. 18) | | | | | | |-----------------------+---------+-----+---------+----------+------| |до місцевого бюджету | грн. | 22 | | | | |(р. 16 - р. 19) | | | | | | ---------------------------------------------------------------------
М.П.
Керівник підприємства _______________________________
Головний бухгалтер _________________________________
Головний маркшейдер (геолог) ________________________
Додаток 5
до пункту 6.3 Інструкції про
порядок обчислення і справляння
плати за користування надрами
для видобування корисних копалин
Методичні рекомендації
щодо складання розрахунку плати за користування
надрами для видобування вугілля кам'яного,
вугілля бурого, металевих корисних копалин,
сировини нерудної для металургії,
гірничо-хімічної, гірничорудної та будівельної
сировини
1. У рядку 01 "Обсяг видобутих корисних копалин за період з
початку року" розрахунку відображається користувачем надр обсяг
видобутих корисних копалин за звітний квартал (період) за кожним
видом окремо. Дані про такі обсяги приймаються за оперативними
обмірами чи підрахунками геолого-маркшейдерської служби
користувачів надр або інших служб, на які покладено обов'язки
ведення обліку обсягів видобутих корисних копалин, та уточнюються
по закінченні року. 2. У рядку 02 "Обсяг погашених балансових запасів корисних
копалин за період з початку року" розрахунку відображається
користувачем надр обсяг погашених балансових запасів корисних
копалин за звітний квартал (період) за кожним видом. Дані про такі
обсяги приймаються за оперативними обмірами чи підрахунками
геолого-маркшейдерської служби користувачів надр або інших служб,
на які покладено обов'язки ведення обліку обсягів видобутих
корисних копалин, та уточнюються по закінченні року. 3. У рядку 03 "Базовий норматив плати" розрахунку
проставляється користувачем надр для кожного виду корисних копалин
відповідний базовий норматив, що встановлений у додатку до
постанови Кабінету Міністрів України від 12.09.97 N 1014
( 1014-97-п ) в редакції постанови Кабінету Міністрів України від
19.01.98 N 42 ( 42-98-п ). 4. У рядок 04 "Коефіцієнт до базового нормативу плати"
розрахунку проставляються користувачем надр коефіцієнти 0,2 і 0,3
для відповідних корисних копалин. Для вугілля кам'яного, вугілля
бурого такі коефіцієнти не застосовуються. Коефіцієнти затверджено
постановою Кабінету Міністрів України від 12.09.97 N 1014
( 1014-97-п ) із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів
України від 09.08.99 N 1440 ( 1440-99-п ). 5. Рядок 05 "Обсяг погашених позабалансових запасів корисних
копалин за період з початку року" розрахунку заповнюється
користувачем надр, якщо за відповідний звітний квартал (період)
здійснювався користувачем надр видобуток позабалансових запасів
корисних копалин. Дані про такі обсяги приймаються за оперативними
обмірами чи підрахунками геолого-маркшейдерської служби
користувачів надр або інших служб, на які покладено обов'язки
ведення обліку обсягів погашених позабалансових запасів корисних
копалин. 6. У рядку 06 "Коефіцієнт за обсяги погашених позабалансових
запасів" розрахунку проставляється користувачем надр коефіцієнт
0,5, якщо здійснюється видобуток позабалансових запасів корисних
копалин. Коефіцієнт застосовується відповідно до п. 8 Порядку
справляння плати за користування надрами для видобування корисних
копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
12.09.97 N 1014 ( 1014-97-п ). 7. У рядку 07 "Плата за обсяги погашених позабалансових
запасів" розрахунку проставляється сума плати за відповідний
звітний квартал (період) за обсяги погашених позабалансових
запасів корисних копалин, яка розраховується як добуток рядків 05,
03, 04 і 06. 8. Рядок 08 "Квота у разі її установлення" розрахунку
заповнюється користувачем надр за відповідний звітний квартал
(період), якщо йому установлена квота на видобуток корисних
копалин в межах конкретних родовищ чи окремих їх ділянок. 9. Рядок 09 "Додаткова плата за перевищення видобутку понад
установлену квоту" розрахунку заповнюється користувачем надр, якщо
за відповідний звітний квартал (період) було перевищення видобутку
понад установлену квоту, і розраховується як різниця рядків 01 і
08, помножена на рядки 03 і 04. 10. Рядок 10 "Наднормативні втрати" розрахунку заповнюється
користувачем надр, якщо за відповідний звітний квартал (період)
були наднормативні втрати при видобутку корисних копалин. Обсяги
наднормативних утрат у процесі видобутку розраховуються для
кожного родовища на підставі нормативів утрат, затверджених
Державною комісією України по запасах корисних копалин (у проектах
розробки родовищ (чи їх ділянок), а також щорічними планами
гірничих робіт), і погоджуються у встановленому порядку з органами
державного гірничого нагляду. 11. У рядку 11 "Додаткова плата за наднормативні втрати"
розрахунку користувачем надр проставляється сума плати за
наднормативні втрати, яка розраховується як добуток рядків 10, 03
і 04. 12. У рядку 12 "Сума плати, що включається до валових витрат
виробництва" розрахунку проставляється користувачем надр
нарахована з початку року сума плати, яка розраховується як
добуток рядків 02, 03 і 04 плюс рядок 07 за мінусом рядків 09 і
11. 13. У рядку 13 "Сума плати, що сплачується за рахунок
прибутку" розрахунку проставляється нарахована сума плати за
наднормативні втрати та за обсяги понад установлені квоти
(граничні обсяги видобутку), яка розраховується як сума рядків 09
і 11, помножена на 2. 14. У рядку 14 "Усього нараховано плати за обсяги погашених
запасів корисних копалин з початку року" розрахунку проставляється
користувачем надр нарахована сума плати, накопичувальним підсумком
з початку року, яка розраховується як сума рядків 12 і 13. 15. У рядку 15 "до Державного бюджету" у відповідних комірках
колонок 5 і 6 проставляється сума плати до Державного бюджету - 40
відсотків від нарахованої суми за рядком 14 за корисні копалини
загальнодержавного значення. 16. У рядку 16 "до місцевого бюджету" у комірці колонки 4
відображається сума плати до місцевого бюджету - 100 відсотків від
нарахованої суми плати за корисні копалини місцевого значення; у
комірці колонки 5 відображається 60 відсотків від нарахованої суми
за рядком 14 за корисні копалини загальнодержавного значення; у
комірці колонки 6 проставляється загальна сума плати до місцевого
бюджету. 17. У рядку 17 "Усього нараховано плати за попередній звітний
квартал (період)" розрахунку проставляється у відповідних комірках
колонок 4, 5 і 6 нарахована сума плати за попередній звітний
квартал (період), накопичувальним підсумком з початку року. 18. У рядку 18 "до Державного бюджету" у відповідних комірках
колонок 5 і 6 проставляється сума плати до Державного бюджету - 40
відсотків від нарахованої суми за попередній звітний квартал
(період) за корисні копалини загальнодержавного значення. 19. У рядку 19 "до місцевого бюджету" у комірці колонки 4
проставляється сума плати до місцевого бюджету - 100 відсотків від
нарахованої суми за попередній звітний квартал (період) за корисні
копалини місцевого значення; у комірці колонки 5 відображається 60
відсотків суми плати від нарахованої суми за попередній звітний
квартал (період) до місцевого бюджету за корисні копалини
загальнодержавного значення; у комірці колонки 6 проставляється
загальна сума плати до місцевого бюджету. 20. У рядку 20 "Підлягає сплаті за звітний квартал"
розрахунку у відповідних комірках колонок 4, 5 і 6 проставляється
сума плати, яка підлягає сплаті за звітний квартал і
розраховується як різниця значень відповідних комірок рядків 14 і
17. 21. У рядку 21 "до Державного бюджету" розрахунку у
відповідних комірках колонок 5 і 6 проставляється сума плати до
Державного бюджету - 40 відсотків за корисні копалини
загальнодержавного значення, що підлягає сплаті за звітний
квартал, яка розраховується як різниця значень відповідних комірок
рядків 15 і 18. 22. У рядку 22 "до місцевого бюджету" розрахунку у комірці
колонки 4 відображається сума плати до місцевого бюджету - 100
відсотків за корисні копалини місцевого значення, яка підлягає
сплаті за звітний квартал; у комірці колонки 5 відображаються 60
відсотків суми плати за корисні копалини загальнодержавного
значення, яка підлягає сплаті за звітний квартал до місцевого
бюджету; у комірці колонки 6 проставляється загальна сума плати,
яка підлягає сплаті за звітний квартал до місцевого бюджету; сума
плати розраховується як різниця значень відповідних комірок рядків
16 і 19.
Додаток 6
до пункту 6.1 Інструкції про
порядок обчислення і справляння
плати за користування надрами
для видобування корисних копалин
До органу державної податкової служби ______________ ____________________________________________________
Ідентифікаційний код платника ---------- згідно з ЄДРПОУ ----------
Адреса підприємства ________________________________ ____________________________________________________
Прізвище відповідальної особи ______________________
Ідентифікаційний номер ---------- відповідальної особи ----------
Телефон ______________
Відмітка про одержання:
(вхідний N, дата, штамп ДПА)
Розрахунок плати
за користування надрами для видобування урану,
сировини ювелірної (дорогоцінне каміння),
ювелірно-виробної (напівдорогоцінне каміння),
виробної (виробне каміння) та облицьовувальних
матеріалів
за ___________________________________ 200__ року
(за I-й квартал, півріччя, 9 місяців, рік)
___________________________________________________________
(назва родовища (ділянки) та корисних копалин
загальнодержавного значення)
-------------------------------------------------------------------------- | Показник | Одиниця виміру |Код рядка |Усього | |----------------------------------+------------------+----------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----------------------------------+------------------+----------+-------| |Дохід, отриманий (нарахований) | грн. | 01 | | |від реалізації видобутої | | | | |мінеральної сировини чи продукції | | | | |її первинної переробки за період | | | | |з початку року | | | | |----------------------------------+------------------+----------+-------| |Базовий норматив плати | % | 02 | | |----------------------------------+------------------+----------+-------| |Коефіцієнт до базового нормативу | - | 03 | | |плати | | | | |----------------------------------+------------------+----------+-------| |Обсяг погашених у надрах запасів | куб. м | 04 | | |сировини для облицьовувальних | | | | |матеріалів за період з початку | | | | |року | | | | |----------------------------------+------------------+----------+-------| |Обсяг видобутих блоків за період | куб. м | 05 | | |з початку року | | | | |----------------------------------+------------------+----------+-------| |Вихід блоків з 1 куб. м гірничої | % | 06 | | |маси | | | | |----------------------------------+------------------+----------+-------| |Поправний коефіцієнт на погашення | - | 07 | | |запасів облицьовувальних | | | | |матеріалів (р. 04 / р. 05 х р. | | | | |06 / 100) | | | | |----------------------------------+------------------+----------+-------| |Сума плати від реалізації | грн. | 08 | | |видобутої мінеральної сировини чи | | | | |продукції первинної переробки (р. | | | | |01 х р. 02 / 100 х р. 03 х р. 07) | | | | |----------------------------------+------------------+----------+-------| |Обсяг продукції первинної |т, кг, г, куб. м, | 09 | | |переробки мінеральної сировини, | карат | | | |переданої на подальшу переробку | | | | |----------------------------------+------------------+----------+-------| |Ціна продукції первинної | грн./т, грн./кг, | 10 | | |переробки мінеральної сировини, |грн./г, грн./куб. | | | |переданої на подальшу переробку | м, грн./карат | | | |----------------------------------+------------------+----------+-------| |Дохід, нарахований на частину | грн. | 11 | | |продукції первинної переробки | | | | |мінеральної сировини, переданої | | | | |на подальшу переробку | | | | |(р. 09 х р. 10 | | | | |----------------------------------+------------------+----------+-------| |Сума плати, нарахованої на | грн. | 12 | | |частину продукції первинної | | | | |переробки мінеральної сировини, | | | | |переданої на подальшу переробку | | | | |(р. 11 х р. 02 / 100 х р. 03 х р. | | | | |07) | | | | |----------------------------------+------------------+----------+-------| |Усього нараховано плати за | грн. | 13 | | |користування надрами за період з | | | | |початку року (р. 08 + р. 12), | | | | |у тому числі: | | | | |----------------------------------+------------------+----------+-------| |до Державного бюджету | грн. | 14 | | |(р. 13 х 40 / 100) | | | | |----------------------------------+------------------+----------+-------| |до місцевого бюджету | грн. | 15 | | |(р. 13 х 60 / 100) | | | | |----------------------------------+------------------+----------+-------| |Усього нараховано плати за | грн. | 16 | | |попередній звітний квартал | | | | |(період), | | | | |у тому числі: | | | | |----------------------------------+------------------+----------+-------| |до Державного бюджету | грн. | 17 | | |----------------------------------+------------------+----------+-------| |до місцевого бюджету | грн. | 18 | | |----------------------------------+------------------+----------+-------| |Підлягає сплаті за звітний | грн. | 19 | | |квартал: (р. 13 - р. 16), | | | | |у тому числі: | | | | |----------------------------------+------------------+----------+-------| |до Державного бюджету (р. 14 - р. | грн. | 20 | | |17) | | | | |----------------------------------+------------------+----------+-------| |до місцевого бюджету (р. 15 - р. | грн. | 21 | | |18) | | | | --------------------------------------------------------------------------
М.П.
Керівник підприємства ________________________________
Головний бухгалтер ___________________________________
Головний маркшейдер (геолог) _________________________
Додаток 7
до пункту 6.1 Інструкції про
порядок обчислення і справляння
плати за користування надрами
для видобування корисних копалин
Методичні рекомендації
щодо складання розрахунку плати за користування надрами
для видобування урану, сировини ювелірної (дорогоцінне
каміння), ювелірно-виробної (напівдорогоцінне каміння),
виробної (виробне каміння) та облицьовувальних
матеріалів
1. У рядку 01 "Дохід, отриманий (нарахований) розрахунку від
реалізації видобутої мінеральної сировини чи продукції її
первинної переробки за період з початку року" відображається
користувачем надр сума отриманого (нарахованого) доходу від
реалізації видобутої мінеральної сировини чи продукції її
первинної переробки за відповідний звітний квартал (період): уранової руди; ювелірної, ювелірно-виробної сировини в необробленому
вигляді, одержаної в результаті сукупності процесів вилучення
каміння з гірських порід, сортування, розділу, первинного контролю
якості; виробної сировини в результаті вибірки з гірської маси,
первинної обробки та сортування; товарних блоків декоративних (облицьовувальних) каменів
згідно з ДСТУ БВ.2.7-59-97, прийнятих технічним контролем
користувача надр поштучно. 2. У рядку 02 "Базовий норматив плати" розрахунку
проставляється відповідний норматив плати, що встановлений у
додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 12.09.97
N 1014 ( 1014-97-п ) в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 19.01.98 N 42 ( 42-98-п ). 3. У рядку 03 "Коефіцієнт до базового нормативу плати"
розрахунку проставляється коефіцієнт 0,3 для урану, сировини
ювелірної (дорогоцінне каміння), ювелірно-виробної
(напівдорогоцінне каміння), сировини виробної (виробне каміння) та
для облицьовувальних матеріалів. Коефіцієнт затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 12.09.97 N 1014
( 1014-97-п ) із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів
України від 09.08.99 N 1440 ( 1440-99-п ). 4. У рядку 04 "Обсяг погашених у надрах запасів сировини для
облицьовувальних матеріалів за період з початку року" розрахунку
проставляється обсяг погашених у надрах запасів сировини для
облицьовувальних матеріалів. Такі обсяги приймаються за
оперативними обмірами чи підрахунками геолого-маркшейдерської
служби користувачів надр або інших служб, на які покладено
обов'язки ведення обліку погашених у надрах запасів корисних
копалин, з уточненням за підсумками року. 5. У рядку 05 "Обсяг видобутих блоків за період з початку
року" розрахунку відображається обсяг видобутих та прийнятих
технічним контролем користувача надр поштучно блоків у
відповідності до вимог ДСТУ БВ.2.7.-59-97. Такі обсяги блоків
декоративних (облицьовувальних) каменів приймаються за
підрахунками геолого-маркшейдерської служби користувачів надр або
інших служб, на які покладено обов'язки ведення обліку обсягів
видобутих блоків, та уточнюються за підсумками року. 6. У рядку 06 "Вихід блоків з 1 куб. м гірничої маси"
розрахунку проставляється користувачем надр показник загальної
блочності у відсотках на підставі даних паспорта родовища та
протоколу Державної комісії України по запасах корисних копалин. 7. У рядку 07 "Поправний коефіцієнт на погашення запасів
облицьовувальних матеріалів" розрахунку проставляється
користувачем надр поправний коефіцієнт, який розраховується як
частка рядків 04 і 05, помножена на частку рядка 06 і 100. 8. У рядку 08 "Сума плати від реалізації видобутої
мінеральної сировини чи продукції первинної переробки" розрахунку
відображається сума плати за період з початку року, яка
розраховується як добуток рядка 01 на частку рядка 02 і 100,
помножений на рядки 03 і 07. 9. Рядок 09 "Обсяг продукції первинної переробки мінеральної
сировини, переданої на подальшу переробку" розрахунку заповнюється
користувачем надр, якщо продукція первинної переробки мінеральної
сировини (блоків, необробленого дорогоцінного, напівдорогоцінного
каміння, блоків заготовок виробного каміння) за відповідний
звітний квартал (період) була направлена на подальшу переробку. 10. У рядку 10 "Ціна продукції первинної переробки
мінеральної сировини, переданої на подальшу переробку" розрахунку
проставляється користувачем надр середньозважена ціна аналогічної
продукції первинної переробки, якщо здійснювалась її реалізація за
відповідний звітний квартал, а при відсутності такої реалізації -
виходячи із середньозважених цін у попередньому до звітного
кварталу. При відсутності такої реалізації на даному підприємстві
за інший (попередній до звітного) квартал - за обгрунтуваннями цін
на аналогічну продукцію, визначену цінниками та офіційними
бюлетенями на кінець звітного кварталу. 11. У рядку 11 "Дохід, нарахований на частину продукції
первинної переробки мінеральної сировини, переданої на подальшу
переробку" розрахунку відображається користувачем надр сума
доходу, нарахованого на частину продукції первинної переробки,
передану на подальшу переробку; розраховується як добуток рядків
09 і 10. 12. У рядку 12 "Сума плати, нарахованої на частину продукції
первинної переробки мінеральної сировини, переданої на подальшу
переробку" розрахунку відображається користувачем надр сума плати
за період з початку року, яка розраховується як добуток рядка 11
на частку рядка 02 і 100 та рядків 03 і 07. 13. У рядку 13 "Усього нараховано плати за користування
надрами за період з початку року" розрахунку проставляється
користувачем надр нарахована сума плати, накопичувальним підсумком
з початку року, яка розраховується як сума рядків 08 і 12; якщо не
було подальшої переробки, то в рядку 13 дублюється сума, що
відображена за рядком 08. 14. У рядку 14 "до Державного бюджету" в комірці колонки 4
проставляється сума плати до Державного бюджету - 40 відсотків від
нарахованої суми за рядком 13 при видобуванні корисних копалин
загальнодержавного значення. 15. У рядку 15 "до місцевого бюджету" в комірці колонки 4
проставляється сума плати до місцевого бюджету - 60 відсотків від
нарахованої суми за рядком 13 при видобуванні корисних копалин
загальнодержавного значення. 16. У рядку 16 "Усього нараховано плати за попередній звітний
квартал (період)" розрахунку проставляється в комірці колонки 4
нарахована сума плати за попередній звітний квартал (період)
накопичувальним підсумком з початку року. 17. У рядку 17 "до Державного бюджету" розрахунку
проставляється користувачем надр сума плати, нарахована за
попередній звітний період (квартал) до Державного бюджету. 18. У рядку 18 "до місцевого бюджету" розрахунку
проставляється в комірці колонки 4 сума плати, нарахована за
попередній звітний квартал (період) до місцевого бюджету. 19. У рядку 19 "Підлягає сплаті за звітний квартал"
розрахунку у комірці колонки 4 проставляється сума плати, яка
підлягає сплаті за звітний квартал і розраховується як різниця
значень рядків 13 і 16. 20. У рядку 20 "до Державного бюджету" у комірці колонки 4
проставляється сума плати до Державного бюджету - 40 відсотків
суми плати за видобування корисних копалин загальнодержавного
значення, що підлягає сплаті за звітний квартал, яка
розраховується як різниця значень рядків 14 і 17. 21. У рядку 21 "до місцевого бюджету" у комірці колонки 4
проставляється сума плати до місцевого бюджету - 60 відсотків суми
плати за видобування корисних копалин загальнодержавного значення,
що підлягає сплаті за звітний квартал, яка розраховується як
різниця значень рядків 15 і 18.
Додаток 8
до пункту 6.1 Інструкції про
порядок обчислення і справляння
плати за користування надрами
для видобування корисних копалин
До органу державної податкової служби _________________ ____________________________________________________
Ідентифікаційний код платника ---------- згідно з ЄДРПОУ ----------
Адреса підприємства _________________________________ ____________________________________________________
Прізвище відповідальної особи _________________________
Ідентифікаційний номер ---------- відповідальної особи ----------
Телефон ______________
Відмітка про одержання:
(вхідний N, дата, штамп ДПА)
Розрахунок плати
за користування надрами для видобування мінеральної
підземної води
за ____________________________________ 200_ року
(за I-й квартал, півріччя, 9 місяців, рік)
Назва родовища (ділянки) _____________________
Середньодобовий видобуток (дебіт) ____________
Категорія родовища __________________________
---------------------------------------------------------------------------------- | Показник | Одиниця | Код |Напрямки використання мінеральних |Усього| | | виміру |рядка| підземних вод | | | | | |----------------------------------------| | | | | |Природна| Лікувальні та | Лікувальні | | | | | | столова|лікувально-столові| для | | | | | |(промис-| питні для | зовнішнього| | | | | | ловий | внутрішнього |застосування| | | | | | розлив)| вживання | | | | | | | |------------------| | | | | | | |Промис-|Лікувальні| | | | | | | | ловий | заклади | | | | | | | | розлив| | | | |----------------+---------+-----+--------+-------+----------+------------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |----------------+---------+-----+--------+-------+----------+------------+------| |Обсяг видобутку | куб. м | 01 | | | | | | |за період з | | | | | | | | |початку року | | | | | | | | |----------------+---------+-----+--------+-------+----------+------------+------| |Диференційований|грн./куб.| 02 | | | | | х | |норматив плати | м | | | | | | | |----------------+---------+-----+--------+-------+----------+------------+------| |Сума плати за | грн. | 03 | | | | | | |диференційованим| | | | | | | | |нормативом (р. | | | | | | | | |01 х р. 02) | | | | | | | | |----------------+---------+-----+--------+-------+----------+------------+------| |Квота (ліміт) у | куб. м | 04 | х | х | х | х | | |разі її | | | | | | | | |затвердження | | | | | | | | |----------------+---------+-----+--------+-------+----------+------------+------| |Середньозважений|грн./куб.| 05 | х | х | х | х | | |диференційований| м | | | | | | | |норматив плати | | | | | | | | |за перевищення | | | | | | | | |видобутку понад | | | | | | | | |встановлену | | | | | | | | |квоту (ліміт) | | | | | | | | |(р. 03 к. 8 / р.| | | | | | | | |01 к. 8) | | | | | | | | |----------------+---------+-----+--------+-------+----------+------------+------| |Сума додаткової | грн. | 06 | х | х | х | х | | |плати за | | | | | | | | |перевищення | | | | | | | | |видобутку понад | | | | | | | | |установлену | | | | | | | | |квоту (ліміт) | | | | | | | | |[(р. 01 к. 8 - | | | | | | | | |р. 04 к. 8) х р.| | | | | | | | |05] | | | | | | | | |----------------+---------+-----+--------+-------+----------+------------+------| |Сума плати, що | грн. | 07 | х | х | х | х | | |включається до | | | | | | | | |валових витрат | | | | | | | | |виробництва (р. | | | | | | | | |03 - р. 06) | | | | | | | | |----------------+---------+-----+--------+-------+----------+------------+------| |Сума плати, що | грн. | 08 | х | х | х | х | | |сплачується за | | | | | | | | |рахунок прибутку| | | | | | | | |(р. 06 х 2) | | | | | | | | |----------------+---------+-----+--------+-------+----------+------------+------| |Усього | грн. | 09 | х | х | х | х | | |нараховано плати| | | | | | | | |за обсяги | | | | | | | | |видобутої | | | | | | | | |мінеральної | | | | | | | | |підземної води | | | | | | | | |за період з | | | | | | | | |початку року (р.| | | | | | | | |07 + р. 08), | | | | | | | | |у тому числі: | | | | | | | | |----------------+---------+-----+--------+-------+----------+------------+------| |до Державного | грн. | 10 | х | х | х | х | | |бюджету (р. 09 х| | | | | | | | |40 / 100) | | | | | | | | |----------------+---------+-----+--------+-------+----------+------------+------| |до місцевого | грн. | 11 | х | х | х | х | | |бюджету (р. 09 х| | | | | | | | |60 / 100) | | | | | | | | |----------------+---------+-----+--------+-------+----------+------------+------| |Усього | грн. | 12 | х | х | х | х | | |нараховано плати| | | | | | | | |за попередній | | | | | | | | |звітний квартал | | | | | | | | |(період), | | | | | | | | |у тому числі: | | | | | | | | |----------------+---------+-----+--------+-------+----------+------------+------| |до Державного | грн. | 13 | х | х | х | х | | |бюджету | | | | | | | | |----------------+---------+-----+--------+-------+----------+------------+------| |до місцевого | грн. | 14 | х | х | х | х | | |бюджету | | | | | | | | |----------------+---------+-----+--------+-------+----------+------------+------| |Підлягає сплаті | грн. | 15 | х | х | х | х | | |за звітний | | | | | | | | |квартал (р. 09 -| | | | | | | | |р. 12), | | | | | | | | |в тому числі: | | | | | | | | |----------------+---------+-----+--------+-------+----------+------------+------| |до Державного | грн. | 16 | х | х | х | х | | |бюджету (р. 10 -| | | | | | | | |р. 13) | | | | | | | | |----------------+---------+-----+--------+-------+----------+------------+------| |до місцевого | грн. | 17 | х | х | х | х | | |бюджету (р. 11 -| | | | | | | | |р. 14) | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------
М.П.
Керівник підприємства ________________
Головний бухгалтер ___________________
Головний гідрогеолог _________________
Додаток 9
до пункту 6.1 Інструкції про
порядок обчислення і справляння
плати за користування надрами
для видобування корисних копалин
Методичні рекомендації
щодо складання розрахунку плати за користування
надрами для видобування мінеральної підземної води
1. У рядку 01 "Обсяг видобутку за період з початку року"
розрахунку відображається користувачем надр обсяг видобутої
мінеральної підземної води з початку року, накопичувальним
підсумком, за кожним їх видом. Дані за такими обсягами приймаються
за оперативними обмірами чи підрахунками гідрогеологічної служби
користувача надр або інших служб, на які покладено обов'язки
ведення обліку обсягів видобутку мінеральної підземної води, та
уточнюються за підсумками року. 2. У рядку 02 "Диференційований норматив плати" розрахунку
проставляється для кожного напряму використання мінеральної
підземної води у відповідні комірки колонок 4, 5, 6, 7
диференційований норматив плати, що встановлений у додатку до
постанови Кабінету Міністрів України від 07.03.2000 N 456
( 456-2000-п ). 3. У рядку 03 "Сума плати за диференційованими нормативами"
розрахунку проставляється сума плати за кожним напрямом
використання мінеральної підземної води у відповідні комірки
колонок 4, 5, 6, 7 і 8, яка розраховується як добуток рядків 01 і
02. 4. Рядок 04 "Квота (ліміт) у разі її затвердження" розрахунку
заповнюється користувачем надр, якщо йому установлена квота
(ліміт) на видобуток мінеральної підземної води. 5. У рядку 05 "Середньозважений диференційований норматив
плати за перевищення видобутку понад установлену квоту (ліміт)" у
комірці колонки 8 проставляється середньозважений диференційований
норматив плати, який розраховується шляхом ділення суми плати
(усього) за рядком 03 (колонка 8) на обсяг видобутку (усього) за
рядком 01 (колонка 8). 6. У рядку 06 "Сума додаткової плати за перевищення видобутку
понад встановлену квоту (ліміт)" у комірці колонки 8
проставляється сума плати за перевищення видобутку мінеральної
підземної води понад установлену квоту (ліміт), яка розраховується
як різниця значень комірок колонки 8 рядків 01 і 04, помножена на
рядок 05. 7. У рядку 07 "Сума плати, що включається до валових витрат
виробництва" у комірці колонки 8 проставляється нарахована сума
додаткової плати, що включається до валових витрат виробництва за
відповідний звітний квартал (період), яка розраховується як
різниця рядків 03 і 06. 8. У рядку 08 "Сума плати, що сплачується за рахунок
прибутку" у комірці колонки 8 проставляється нарахована сума плати
за рядком 06, помножена на 2. 9. У рядку 09 "Усього нараховано плати за обсяги видобутої
мінеральної підземної води за період з початку року" у комірці
колонки 8 проставляється нарахована сума плати, накопичувальним
підсумком з початку року, яка розраховується як сума рядків 07 і
08. 10. У рядку 10 "до Державного бюджету" у комірці колонки 8
проставляються 40 відсотків від нарахованої суми плати за рядком
09. 11. У рядку 11 "до місцевого бюджету" у комірці колонки 8
проставляються 60 відсотків від нарахованої суми плати за рядком
09. 12. У рядку 12 "Усього нараховано плати за попередній звітний
квартал (період)" у комірці колонки 8 проставляється нарахована
сума плати за попередній звітний квартал (період), накопичувальним
підсумком з початку року. 13. У рядку 13 "до Державного бюджету" у комірці колонки 8
проставляється нарахована сума плати за попередній звітний квартал
(період) до Державного бюджету. 14. У рядку 14 "до місцевого бюджету" у комірці колонки 8
проставляється нарахована сума плати за попередній звітний квартал
(період) до місцевого бюджету. 15. У рядку 15 "Підлягає сплаті за звітний квартал" у комірці
колонки 8 відображається сума плати, яка підлягає сплаті за
звітний квартал і розраховується як різниця значень комірок рядків
09 і 12 колонки 8. 16. У рядку 16 "до Державного бюджету" розрахунку у комірці
колонки 8 відображається сума плати до Державного бюджету - 40
відсотків суми плати, що підлягає сплаті за звітний квартал, яка
розраховується як різниця відповідних комірок колонки 8 рядків 10
і 13. 17. У рядку 17 "до місцевого бюджету" розрахунку у комірці
колонки 8 відображається сума плати до місцевого бюджету - 60
відсотків суми плати, що підлягає сплаті за звітний квартал, яка
розраховується як різниця рядків 11 і 14 колонки 8.
Додаток 10
до пункту 1.6 Інструкції про
порядок обчислення і справляння
плати за користування надрами
для видобування корисних копалин
Пелелік
корисних копалин місцевого значення
------------------------------------------------------------------ |Корисні копалини | Назва корисних копалин | |місцевого значення | згідно з постановою Кабінету Міністрів | |згідно з постановою | України від 12 грудня 1994 року N 827 | |Кабінету Міністрів | (827-94-п ) | |України від 12 | | |вересня 1997 р. N 1014| | |( 1014-97-п ) | | |----------------------+-----------------------------------------| |Крейда і вапняк |Сировина для будівельного вапна, гіпсу | | |та хімічних меліорантів грунтів: | | |вапняк, крейда | |----------------------+-----------------------------------------| |Гіпс |Сировина для будівельного вапна, гіпсу | | |та хімічних меліорантів грунтів: | | |гіпс, ангідрит | |----------------------+-----------------------------------------| |Цегельно-черепична |Сировина цегельно-черепична: | |сировина |алеврит, алевроліт, аргіліт, глина | | |легкоплавка, лес, сланець, суглинок, | | |супісок | |----------------------+-----------------------------------------| |Камінь будівельний |Сировина для будівельного каменю: | | |андезит, андезито-базальт, анортозит, | | |вапняк, габро, габро-діабаз, габро-норит,| | |гнейс, граніт, гранодіорит, граносієніт, | | |дацит, діабаз, діорит, доломіт, ліпарит, | | |мігматит, монцоніт, пісковик, | | |платіограніт, норфірит, ріоліт, сієніт, | | |туф, чарнокіт | |----------------------+-----------------------------------------| |Піщано-гравійна |Сировина піщано-гравійна: | |сировина |галька, гравій, пісок, піщано-гальковий | | |матеріал, ракуша | ------------------------------------------------------------------
Додаток 11
до пункту 8.3 Інструкції про
порядок обчислення і справляння
плати за користування надрами
для видобування корисних копалин
Повідомлення
про надання дозволу на початок ведення гірничих робіт
суб'єкту підприємницької діяльності - користувачу надр
В орган державної податкової служби
за місцезнаходженням родовища __________________________
(назва області, міста)
Назва підприємства _____________________________________
(користувач надр)
Ідентифікаційний код ---------- платника згідно з ЄДРПОУ ----------
Юридична адреса ______________________________________
П. І. Б. керівника ___________________________________
Ідентифікаційний номер ---------- керівника ----------
П. І. Б. головного бухгалтера ________________________
Ідентифікаційний номер ---------- головного бухгалтера ----------
Контактний телефон ____________________________________
Дата видачі дозволу на початок ведення
гірничих робіт ________________________________________
вид корисної копалини _________________________________
Повна назва та місцезнаходження
родовища ______________________________________________
М.П.
Відповідальна особа ________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)вгору