Документ z0382-03, чинний, поточна редакція — Редакція від 13.01.2012, підстава - z1569-11

                                                          
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ
П О С Т А Н О В А
24.04.2003 N 196
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 травня 2003 р.
за N 382/7703

Про затвердження Інструкції з оформлення органами
Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття матеріалів
про адміністративні правопорушення
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами Фонду
загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття
N 60 ( z0772-08 ) від 24.07.2008
N 127 ( z0781-09 ) від 23.07.2009
N 205 ( z1029-10 ) від 14.10.2010
N 255 ( z0692-11 ) від 19.05.2011
N 287 ( z1331-11 ) від 01.11.2011
N 295 ( z1569-11 ) від 16.12.2011 }
Розглянувши проект Інструкції з оформлення органами Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття матеріалів про адміністративні
правопорушення, з метою розробки механізму стягнення штрафів та
обговоривши інформацію виконавчої дирекції Фонду, правління Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Інструкцію з оформлення органами Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття матеріалів про адміністративні
правопорушення (додається).
2. Виконавчій дирекції Фонду (Іванова Н.І.) подати постанову
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
Голова правління Фонду С.Прохоров

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду
загальнообов'язкового
державного соціального
страхування України на
випадок безробіття
24.04.2003 N 196
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 травня 2003 р.
за N 382/7703

ІНСТРУКЦІЯ
з оформлення органами Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок
безробіття матеріалів про адміністративні правопорушення

1. Загальні положення
1.1. Цю Інструкцію видано відповідно до вимог Кодексу України
про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ), Закону
України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття" ( 1533-14 ), інших нормативних актів.
1.2. Порядок провадження у справах про адміністративні
правопорушення, пов'язані з порушенням порядку використання коштів
загальнообов'язкового державного соціального страхування на
випадок безробіття, несвоєчасним або неповним їх поверненням;
несвоєчасним поданням або неподанням визначених Законом України
"Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ) відомостей, поданням недостовірних
відомостей про використання коштів загальнообов'язкового
державного соціального страхування на випадок безробіття та
перешкоджанням уповноваженим особам органів Фонду у проведенні
перевірок, а також притягненням до адміністративної
відповідальності посадових осіб підприємств, установ, організацій
незалежно від форм власності та відомчої належності і громадян у
разі порушення ними цих норм, визначається Кодексом України про
адміністративні правопорушення (далі - КУпАП) ( 80731-10,
80732-10 ) та цією Інструкцією. { Пункт 1.2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття N 205 ( z1029-10 ) від 14.10.2010 }
2. Оформлення матеріалів про адміністративне
правопорушення
2.1. Про вчинення адміністративного правопорушення,
пов'язаного з порушенням порядку використання коштів
загальнообов'язкового державного соціального страхування на
випадок безробіття, несвоєчасним або неповним їх поверненням;
несвоєчасним поданням або неподанням визначених Законом України
"Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ) відомостей, поданням недостовірних
відомостей про використання коштів загальнообов'язкового
державного соціального страхування на випадок безробіття
(стаття 165-3 КУпАП) ( 80731-10 ) та перешкоджанням уповноваженим
особам органів Фонду у проведенні перевірок (стаття 188-23 КУпАП),
посадові особи робочих органів виконавчої дирекції Фонду складають
протокол на спеціальному бланку (додаток 1). { Пункт 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття N 205 ( z1029-10 ) від 14.10.2010 }
2.2. Складати протокол про адміністративні порушення мають
право посадові особи виконавчої дирекції Фонду та її робочих
органів.
2.3. Усі реквізити протоколу заповнюються розбірливим
почерком українською мовою. Не допускаються закреслення чи
виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також
унесення додаткових записів після того, як протокол підписаний
особою, щодо якої він складений.
2.4. Протокол складається за кожним фактом адміністративного
правопорушення. Якщо правопорушення вчинено кількома особами, то
протокол складається на кожну особу окремо.
2.5. У відповідності до вимог ст. 256 КУпАП ( 80732-10 ) у
протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: - дата і місце його складання; - посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка
склала протокол; - відомості про особу, яка притягається до адміністративної
відповідальності (прізвище, ім'я та по батькові, дата і місце
народження, громадянство, місце роботи і посада, місячний
заробіток, кількість на утриманні осіб, фактичне місце проживання
на час вчинення правопорушення, чи піддавався протягом року
адміністративному стягненню та дата сплати штрафу); { Абзац
четвертий пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з Постановами
Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття N 127 ( z0781-09 ) від 23.07.2009,
N 255 ( z0692-11 ) від 19.05.2011 } - місце, час учинення і суть адміністративного
правопорушення, чи належить воно до триваючих правопорушень.
{ Абзац п'ятий пункту 2.5 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття N 255 ( z0692-11 ) від
19.05.2011 } Якщо особа притягується до адміністративної відповідальності
повторно протягом року, указуються дата вчинення попереднього
правопорушення, повне найменування органу, яким особа притягалася
до адміністративної відповідальності, стаття КУпАП ( 80731-10,
80732-10 ), вид адміністративного стягнення (розмір штрафу).
{ Пункт 2.5 розділу 2 доповнено новим абзацом шостим згідно з
Постановою Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття N 255 ( z0692-11 ) від
19.05.2011 } Суть правопорушення повинна бути описана таким чином, щоб
якомога точніше відповідала вимогам відповідної частини статті
КУпАП, а в разі потреби - з відповідним посиланням на нормативний
акт, положення якого порушено, і частину статті КУпАП
( 80731-10, 80732-10 ), згідно з якою настає адміністративна
відповідальність за вчинені протиправні дії: прізвища, адреси свідків у разі їх наявності; пояснення особи, яка притягається до адміністративної
відповідальності; { Абзац пункту 2.5 розділу 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття
N 255 ( z0692-11 ) від 19.05.2011 } інші відомості, необхідні для вирішення справи. У протоколі робиться відмітка про роз'яснення особі, яка
притягається до адміністративної відповідальності його прав, що
передбачені статтею 268 КУпАП ( 80732-10 ), та про попередження
його про час і місце розгляду справи про адміністративне
правопорушення. { Абзац пункту 2.5 розділу 2 із змінами, внесеними
згідно з Постановою Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття N 255
( z0692-11 ) від 19.05.2011 }

{ Абзац одинадцятий пункту 2.5 виключено на підставі
Постанови Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття N 60 ( z0772-08 ) від
24.07.2008 }

Протокол підписується особою, яка вчинила адміністративне
правопорушення, та особою, яка його склала. При наявності свідків протокол може бути підписано також
ними. Особі, яка притягається до адміністративної
відповідальності, роз'яснюються її права та обов'язки, передбачені
статтею 268 КУпАП ( 80732-10 ), та зміст статті 63 Конституції
України ( 254к/96-ВР ), а також повідомляється про час та місце
розгляду адміністративної справи. На знак обізнаності з
вищевказаним особа ставить у протоколі свій підпис, а в разі її
відмови поставити підпис про це робиться відповідна відмітка. У
разі відмови особи, яка притягається до адміністративної
відповідальності, від дачі пояснень та зауважень щодо змісту
протоколу про це також робиться відповідний запис в протоколі,
який засвідчується підписами особи, яка склала протокол, та інших
осіб, які можуть засвідчити даний факт. Відмова порушника від
підписання протоколу або одержання копії протоколу не є підставою
для припинення справи про адміністративне правопорушення. { Абзац
пункту 2.5 в редакції Постанови Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття
N 60 ( z0772-08 ) від 24.07.2008; із змінами, внесеними згідно з
Постановою Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття N 255 ( z0692-11 ) від
19.05.2011 } Особа, яка вчинила правопорушення, має право дати в протоколі
пояснення і зауваження щодо його змісту, а також викласти мотиви
своєї відмови від його підписання, робити заяви і клопотання. У
разі, якщо порушник викладає свої пояснення на окремому аркуші, у
протоколі про це робиться відповідна відмітка. Посадова особа, яка складає протокол, виносить рішення про
задоволення чи відхилення заяви або клопотання, про що робиться
відповідний запис у протоколі.
2.6. Протокол складається у двох примірниках. Оригінал
протоколу надсилається посадовій особі, яка розглядатиме справу
про адміністративне правопорушення, а копія надсилається
рекомендованим листом або вручається особі, яка притягається до
адміністративної відповідальності, особисто. Про отримання одного
примірника протоколу особа, яка притягається до адміністративної
відповідальності, ставить особистий підпис, дату підпису та
зазначає своє прізвище, ім'я, по батькові. У разі відмови від
одержання копії протоколу про це робиться відповідна відмітка. { Пункт 2.6 розділу 2 в редакції Постанови Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття N 255 ( z0692-11 ) від 19.05.2011 }
3. Розгляд справ про адміністративні правопорушення
3.1. Відповідно до вимог статті 244-9 КУпАП ( 80732-10 )
розглядати справи про адміністративні правопорушення, зазначені в
пункті 2.1 глави 2 цієї Інструкції, та накладати адміністративні
стягнення за їх вчинення від імені Фонду мають право керівник
виконавчої дирекції Фонду, його заступники, керівники робочих
органів виконавчої дирекції Фонду - центру зайнятості Автономної
Республіки Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських,
районних, міськрайонних, міських та районних у містах центрів
зайнятості та їх заступники. { Пункт 3.1 глави 3 в редакції Постанови Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття N 205 ( z1029-10 ) від 14.10.2010 }
3.2. Справа про адміністративне правопорушення згідно зі
статтею 276 КупАП ( 80732-10 ), розглядається за місцем його
вчинення.
3.3. Відповідно до ст. 277 КупАП ( 80732-10 ) справа про
адміністративне правопорушення розглядається в п'ятнадцятиденний
строк з дня одержання посадовою особою, правомочною розглядати
справу, протоколу про адміністративне правопорушення та інших
матеріалів справи. У разі, якщо порушник не може бути присутнім на розгляді
справи про адміністративне правопорушення, розгляд справи може
бути відкладений за його клопотанням у межах строків, передбачених
статтею 38 КУпАП ( 80731-10 ). { Пункт 3.3 доповнено абзацом
другим згідно з Постановою Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття N 60
( z0772-08 ) від 24.07.2008 }
3.4. Відповідно до ст. 278 КупАП ( 80732-10 ) посадова особа
при підготовці до розгляду справи про адміністративне
правопорушення вирішує такі питання: чи належить до її компетенції розгляд даної справи; чи правильно складено протокол та інші матеріали справи про
адміністративне правопорушення; чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про
час і місце її розгляду; чи витребувано необхідні додаткові матеріали; чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається
до адміністративної відповідальності, її законних представників і
адвокатів.
3.5. Справи, які не належать до компетенції даної посадової
особи, розгляду не підлягають, а матеріали цих справ надсилаються
(передаються) разом із супровідним листом на розгляд по суті до
відповідних контролюючих органів.
3.6. Якщо при розгляді справи посадова особа дійде висновку,
що в порушенні є ознаки злочину, вона в триденний строк відповідно
до ст. 253 КупАП ( 80732-10 ) надсилає матеріали прокурору чи
органу, що проводить досудове слідство або дізнання.
3.7. За результатами розгляду справи посадова особа,
уповноважена розглядати справу про адміністративне правопорушення,
приймає постанову за справою про адміністративне правопорушення, у
якій виноситься рішення про накладення адміністративного стягнення
(додаток 2) або про закриття справи (додаток 3). { Абзац перший
пункту 3.7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття N 60 ( z0772-08 ) від 24.07.2008 } Постанова про закриття справи виноситься при оголошенні
усного зауваження, передачі матеріалів на розгляд громадської
організації чи трудового колективу або передачі їх прокурору,
органу досудового слідства чи дізнання, а також за наявності
обставин, передбачених статтею 247 КУпАП ( 80732-10 ). { Абзац
другий пункту 3.7 глави 3 в редакції Постанови Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття N 295 ( z1569-11 ) від 16.12.2011 }
3.8. Адміністративне стягнення може бути накладено в строки,
передбачені ст. 38 КУпАП ( 80731-10 ).
3.9. Постанова за справою про адміністративне правопорушення
виноситься у двох примірниках (оригінал та копія). У постанові обов'язково вказуються: дата і місце розгляду справи; посада, найменування органу, прізвище та ініціали посадової
особи, яка винесла постанову; прізвище, ім'я та по батькові (без скорочення), дата та рік
народження, адреса місця проживання, місце роботи, посада особи,
яка вчинила адміністративне правопорушення. У розділі "УСТАНОВИВ" зазначаються число, місяць, рік і
точний час виявлення правопорушення та місце його вчинення, які
саме порушення вимог, установлених законодавством, вчинені, чи
належить правопорушення до триваючого, прізвище, ім'я та по
батькові правопорушника, зазначаються частина та стаття КУпАП
( 80731-10, 80732-10 ), які передбачають відповідальність за
вчинене правопорушення. { Абзац шостий пункту 3.9 із змінами,
внесеними згідно з Постановами Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття
N 60 ( z0772-08 ) від 24.07.2008, N 255 ( z0692-11 ) від
19.05.2011 }
У розділі "ПОСТАНОВИВ", з урахуванням усіх обставин згідно зі
ст. 284 КупАП ( 80732-10 ), виноситься постанова про накладення
стягнення або про закриття справи. При накладенні адміністративного стягнення у вигляді штрафу
словами зазначаються його сума та назва установи банку, куди він
сплачується, а також поточний рахунок банку. Постанова підписується посадовою особою, яка її винесла. Постанова містить вказівку про порядок і строк її оскарження.
3.10. Постанова оголошується негайно після закінчення
розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається
під розписку або надсилається рекомендованим листом особі, щодо
якої винесено постанову (ст. 285 КУпАП ( 80732-10 ), про це
робиться відповідна відмітка у справі із зазначенням дати
відправлення. Якщо останній день цього строку припадає на вихідний
або святковий день, днем закінчення такого строку є перший за ним
робочий день. У такому разі до адміністративної справи долучається корінець
поштового повідомлення про направлення правопорушнику листа з
постановою про накладення адміністративного стягнення або
розрахункового документа про прийняття відділенням зв'язку
поштового відправлення. { Пункт 3.10 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття N 60 ( z0772-08 ) від 24.07.2008 }
3.11. За результатами розгляду справи уповноважена посадова
особа має право звільнити порушника від адміністративної
відповідальності з оголошенням усного зауваження відповідно до
статті 22 КУпАП ( 80731-10 ). При оголошенні усного зауваження, передачі матеріалів на
розгляд громадської організації чи трудового колективу або
передачі їх прокурору, органу досудового слідства чи дізнання, а
також при наявності обставин, передбачених статтею 247 КУпАП
( 80732-10 ), виноситься постанова про закриття справи про
адміністративне правопорушення (додаток 3). У постанові про
закриття справи про адміністративне правопорушення обов'язково
зазначаються число, місяць і рік розгляду справи та населений
пункт, у якому вона винесена, вказуються посада, найменування
органу, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка винесла
постанову. У розділі відомостей про особу, яка вчинила адміністративне
правопорушення, зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, місце
проживання, місце роботи, посада особи. Указуються обставини, що
виключають провадження у справі відповідно до статті 247 КУпАП
( 80732-10 ). У розділі "ПОСТАНОВИВ" посадова особа, яка розглядала
матеріали справи, зазначає прізвище, ім'я та по батькові особи,
щодо якої виноситься постанова, та, установивши обставини, що
виключають провадження у справі, закриває її. Постанова про закриття справи про адміністративне
правопорушення підписується посадовою особою, яка її винесла.
Копія такої постанови протягом трьох днів вручається або
надсилається особі, щодо якої її винесено (крім випадку смерті
особи). Якщо останній день цього строку припадає на вихідний або
святковий день, днем закінчення такого строку є перший за ним
робочий день. При винесенні постанови про закриття справи про
адміністративне правопорушення у зв'язку зі смертю особи, щодо
якої винесена постанова про накладення адміністративного
стягнення, до адміністративної справи долучається копія документа
про смерть, виданого органом державної реєстрації актів цивільного
стану. При винесенні постанови про закриття справи про
адміністративне правопорушення у зв'язку з неосудністю особи, щодо
якої складено протокол про адміністративне правопорушення, до
адміністративної справи долучається довідка з лікувального закладу
про її хворобу. Посадова особа, що розглядає справу, установивши причини та
умови, що сприяли вчиненню правопорушення, має право в письмовій
формі внести у відповідний державний орган, громадську організацію
або посадовій особі (власнику) пропозиції про вжиття заходів щодо
усунення причин та умов, які сприяють вчиненню правопорушень. { Пункт 3.11 глави 3 в редакції Постанови Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття N 287 ( z1331-11 ) від 01.11.2011 }

{ Пункт 3.12 глави 3 виключено на підставі Постанови Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття N 287 ( z1331-11 ) від 01.11.2011 }

3.12. Постанова за справою про адміністративне правопорушення
може бути оскаржена або опротестована у порядку, визначеному
статтями 287-297 КУпАП ( 80732-10 ). Скарга на постанову за справою про адміністративне
правопорушення подається посадовій особі, яка винесла цю
постанову. Отримана посадовою особою скарга протягом трьох діб
надсилається разом із справою (протокол про адміністративне
правопорушення, пояснення, довідки, інші матеріали, постанова про
накладення адміністративного стягнення тощо) вищій посадовій особі
або до місцевого суду, у залежності від того, кому адресована
скарга.
4. Виконання постанов про накладення
адміністративних стягнень
4.1. Відповідно до статті 299 КупАП ( 80732-10 ) постанова
про накладення адміністративного стягнення підлягає виконанню з
моменту її винесення, якщо інше не встановлено Кодексом України
про адміністративні правопорушення та іншими законами України. При оскарженні або опротестуванні постанова підлягає
виконанню після залишення скарги або протесту без задоволення.
Постанова про накладення адміністративного стягнення звертається
до виконання посадовою особою, яка винесла цю постанову, шляхом
вручення постанови і вимоги її виконання. Відповідно до ст. 303
КупАП ( 80732-10 ) не підлягає виконанню постанова про накладення
адміністративного стягнення, якщо її не було звернуто до виконання
протягом трьох місяців з дня винесення. У разі зупинення виконання постанови у зв'язку з розглядом
скарги або протесту строк давності зупиняється на цей період, а
також у зв'язку з відстрочкою виконання постанови перебіг строку
давності також зупиняється до закінчення строку відстрочки.
4.2. Виконання постанови про накладення штрафу може бути
припинено посадовою особою, яка винесла постанову, у трьох
випадках: 1) видання акта амністії, якщо він усуває застосування
адміністративного стягнення у вигляді штрафу; 2) скасування акта, що встановлює адміністративну
відповідальність; 3) смерті особи, щодо якої винесена постанова (ст. 302 КУпАП
( 80732-10 ). Про припинення виконання постанови про накладення штрафу
посадова особа уповноваженого органу виносить відповідну постанову
про закриття справи про адміністративне правопорушення.
4.3. Якщо негайне виконання постанови про накладення
адміністративного стягнення у вигляді штрафу є неможливим (хвороба
винної сторони, відсутність коштів тощо), посадова особа, яка
винесла постанову, згідно зі ст. 301 КУпАП ( 80732-10 ) може
відстрочити виконання постанови на строк до одного місяця. { Пункт 4.3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття N 60 ( z0772-08 ) від 24.07.2008 }
4.4. Згідно зі ст. 305 КупАП ( 80732-10 ) контроль за
правильним і своєчасним виконанням постанови про накладення
адміністративного стягнення здійснюється посадовою особою, яка
винесла постанову.
4.5. Штраф має бути сплачений порушником не пізніше як через
п'ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення
штрафу, а в разі оскарження або опротестування такої постанови -
не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про
залишення скарги або протесту без задоволення (ст. 307 КупАП
( 80732-10 ). У разі несплати порушником штрафу в зазначений строк
постанова про накладення штрафу надсилається для примусового
виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем
проживання порушника, роботи порушника або за місцезнаходженням
його майна. Постанова про накладення штрафу може бути пред'явлена до
виконання протягом трьох місяців з дня її винесення. { Пункт 4.5
доповнено абзацом третім згідно з Постановою Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття N 60 ( z0772-08 ) від 24.07.2008 }
4.6. У порядку примусового виконання постанови про накладення
штрафу з правопорушника стягується подвійний розмір штрафу. { Розділ 4 доповнено пунктом 4.6 згідно з Постановою Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття N 127 ( z0781-09 ) від 23.07.2009 }
5. Діловодство у справах про адміністративні
правопорушення
5.1. Усі матеріали, що стосуються одного правопорушення
конкретної особи посадова особа, яка вповноважена розглядати
справи про адміністративні правопорушення та накладати
адміністративне стягнення, формує в одну справу про
адміністративне правопорушення. Справа формується з протоколу про
адміністративне правопорушення, відповідних актів перевірки
підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності,
письмових пояснень, повідомлень, постанови про накладення
адміністративного стягнення, листування з порушником та інших
документів, що мають значення для правильного вирішення справи. Справа має бути прошита, сторінки пронумеровані та скріплені
печаткою з описом документів, що в ній зберігаються, з указівкою
на номер аркуша (сторінки), завіряється підписом особи, яка
винесла постанову, і здається на зберігання до архіву установи. Справи про адміністративні правопорушення зберігаються в
архіві в установленому порядку протягом трьох років відповідно до
Інструкції з діловодства у Державному центрі зайнятості,
затвердженої наказом Державного центру зайнятості від 12.09.98
N 3.
5.2. Постанови після винесення реєструються у спеціальних
журналах реєстрації винесених постанов за справами про
адміністративні правопорушення (додаток 4). { Абзац перший пункту
5.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття N 60 ( z0772-08 ) від 24.07.2008 } Журнали мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені
підписом керівника органу та відповідною печаткою. Журнал реєстрації винесених постанов про адміністративні
правопорушення заводиться на кожен рік і після його заповнення по
закінченні поточного року зберігається в архіві в установленому
порядку протягом трьох років.
Начальник юридичного відділу
Державного центру зайнятості -
виконавчої дирекції правління Фонду С.О.Кікіна

Додаток 1
до Інструкції з оформлення
органами Фонду
загальнообов'язкового
державного соціального
страхування України
на випадок безробіття
матеріалів
про адміністративні
правопорушення

ПРОТОКОЛ N _____
про адміністративне правопорушення

"___" ____________ 200_ р. м. _________
Я, ______________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові особи,
яка склала протокол)
________________________________________________________________,
керуючись статтями 254, 255, 256 КУпАП, склав(ла) цей протокол
про те, що
Відомості про особу, яка притягається
до адміністративної відповідальності:
Прізвище _____________________ Ім'я _____________________________
По батькові _____________________________________________________
Дата і місце народження _________________________________________
Громадянство ____________________________________________________
Місце проживання ________________________________________________
Місце роботи, посада ____________________________________________ _________________________________________________________________
Сімейний стан, кількість утриманців _____________________________
вчинив(ла) адміністративне правопорушення _________________________________________________________________
(вказати місце, час вчинення і суть правопорушення) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ ________________________________________________________________,
чим порушив (ла) вимоги ч. ___ статті 165-3, статті 188-23
(необхідне зазначити) КУпАП. Чи притягувалася особа до адміністративної відповідальності
за аналогічні правопорушення, передбачені статтями 165-3, 188-23
КУпАП. Свідки правопорушення (якщо такі є, указати прізвище, ім'я,
по батькові та місце проживання):
1. П.І.Б. _______________________________________________________
Місце проживання: _______________________________________________
2. П.І.Б. _______________________________________________________
Місце проживання: _______________________________________________
З протоколом ознайомлений, права та обов'язки, передбачені
ст. 268 КУпАП та статтею 63 Конституції України, мені роз'яснені,
а саме: Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності,
має право: ознайомлюватися з матеріалами справи, давати пояснення,
надавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи
користуватися юридичною допомогою адвоката, виступати рідною мовою
і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою
ведеться провадження; оскаржити постанову за справою. Справа про
адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи,
яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час
відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у
випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час
розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про
відкладення розгляду справи. Особа не несе відповідальності за
відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи
близьких родичів, коло яких визначається законом.
Підпис особи, яка притягається до адміністративної
відповідальності _________________________________________________
По суті скоєного пояснюю ________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Підпис особи, яка притягається до адміністративної
відповідальності _________________________________________________
До протоколу додаються такі матеріали: __________________________
_________________________________________________________________
(акт перевірки, пояснення особи, яка притягається до
адміністративної відповідальності, відомості про місячний заробіток, ідентифікаційний номер, інше)
Заяви, клопотання _______________________________________________
Рішення органу, від імені якого складено протокол за заявою,
клопотанням ______________________________________________________
Протокол подається на розгляд ___________________________________
(назва робочого органу Фонду,
уповноваженого розглядати
даний протокол)
Розгляд справи відбудеться ___________ 200_ року
о _____ годині у приміщенні ___________________ центру зайнятості
за адресою: _____________________________________________________
Ознайомлений, копію протоколу отримав ___________________________
(підпис особи, яка притягається
до адміністративної
відповідальності)
Протокол склав __________________________________________________
(посада, підпис, прізвище, ініціали)
{ Додаток 1 в редакції Постанови Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття
N 60 ( z0772-08 ) від 24.07.2008; із змінами, внесеними згідно з
Постановами Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття N 205 ( z1029-10 ) від
14.10.2010, N 255 ( z0692-11 ) від 19.05.2011 }

Додаток 2
до Інструкції з оформлення
органами Фонду
загальнообов'язкового
державного соціального
страхування України
на випадок безробіття
матеріалів
про адміністративні
правопорушення

ПОСТАНОВА N _____
про накладення штрафу

"___" ____________ 20__ року м. _________
Я,__________________________________________________________,
(посада, прізвище, ініціали)
розглянувши матеріали перевірки щодо додержання законодавства
про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття _________________________________________________________________
(назва і місцезнаходження підприємства, установи, організації,
________________________________________________________________,
посада, прізвище, ім'я та по батькові власника, посадової особи)
УСТАНОВИВ:
_________________________________________________________________
(указати склад порушень) _________________________________________________________________ ________________________________________________________________,
що зафіксовано протоколом про адміністративне правопорушення
від "___" ________ 20__ року N ___
На підставі частини ______ статті 165-3, статті 188-23
(необхідне зазначити), керуючись статтею 244-9, пунктом 1
статті 284 Кодексу України про адміністративні правопорушення,
частини першої статті 38 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття", та
відповідно до Інструкції з оформлення органами Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття
ПОСТАНОВИВ:
1. Притягнути ____________________________________________ до
(прізвище, ім'я, по батькові, місцепроживання
правопорушника)
адміністративної відповідальності за частиною ____
статті _______ КУпАП і накласти на нього (неї) адміністративне
стягнення у вигляді штрафу в розмірі ___________________ гривень.
(цифрами і словами)
2. Зазначена сума штрафу перераховується на рахунок
N __________________________________ у банку ________________________________________________________________,
(реквізити банку, платіжні реквізити)
за винятком штрафу, що стягується на місці вчинення
правопорушення, якщо інше не встановлено законодавством України.
3. Відповідно до частини першої статті 307 Кодексу України
про адміністративні правопорушення штраф має бути сплачений
порушником не пізніше п'ятнадцяти днів з дня вручення йому цієї
постанови, а в разі оскарження або опротестування такої
постанови - не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня
повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення.
4. Відповідно до статті 308 КУпАП у разі несплати __________________________________________________________ штрафу
(прізвище, ім'я, по батькові правопорушника)
у строк, установлений частиною першою статті 307 КУпАП, ця
постанова надсилається для примусового виконання до органу
державної виконавчої служби.
У порядку примусового виконання цієї постанови органами
державної виконавчої служби стягнути з правопорушника подвійний
розмір штрафу в розмірі ______________________________ гривень.
(цифрами і словами) Ця постанова може бути оскаржена особою, щодо якої її
винесено у порядку, передбаченому статтею 288 КУпАП.
Постанову склав _____________________________________________
(посада, підпис, прізвище, ініціали) Постанова мені оголошена, копію отримав (ла) _________________________________________________________________
(дата і підпис порушника або відмітка про відправлення
постанови поштою за вихідним номером) Постанова набирає чинності з ________________________________ Постанова може бути пред'явлена до виконання
до ____________________________________ року.
М.П.
{ Додаток 2 в редакції Постанов Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття
N 60 ( z0772-08 ) від 24.07.2008, N 127 ( z0781-09 ) від
23.07.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановами Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття N 205 ( z1029-10 ) від 14.10.2010, N 255
( z0692-11 ) від 19.05.2011 }

Додаток 3
до Інструкції з оформлення
органами Фонду
загальнообов'язкового
державного соціального
страхування України
на випадок безробіття
матеріалів
про адміністративні
правопорушення

ПОСТАНОВА N ________
про закриття справи про адміністративне
правопорушення

"___" ____________ 200_ р. м. _________
Я, ______________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали) ________________________________________________________________,
розглянувши матеріали перевірки щодо додержання законодавства про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття ______________________________________________________ _________________________________________________________________
(назва і адреса підприємства, установи, організації,
________________________________________________________________,
посада, прізвище, ім'я та по батькові власника,
посадової особи)
УСТАНОВИВ: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(обставини, що виключають провадження у справі)
На підставі статті 22 та пункту _______________ статті 247, КУпАП
(необхідно зазначити)
(необхідне підкреслити), керуючись статтею 244-9, пунктом 3
статті 284 КУпАП, та відповідно до Інструкції з оформлення
органами Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття,
ПОСТАНОВИВ:
справу про адміністративне правопорушення щодо __________________
(прізвище, ініціали ________________________________ закрити.
та місце проживання порушника) _________________________________________________________________
(вказати про оголошення усного зауваження, передачу матеріалів
_________________________________________________________________
на розгляд громадської організації чи трудового _________________________________________________________________
колективу або передачу їх прокурору, органу досудового слідства _________________________________________________________________
чи дізнання, а також про наявність обставин, передбачених _________________________________________________________________
статтею 247 КУпАП)
Постанову склав _________________________________________________
(посада, підпис, прізвище, ініціали)
Постанова мені оголошена, копію отримав _________________________ _________________________________________________________________
(дата і підпис порушника або відмітка про відправлення
постанови поштою за вихідним номером)
Ця постанова може бути оскаржена особою, щодо якої її
винесено, у порядку та строки, визначені пунктом 3 статті 288 та
статтею 289 КУпАП.
М.П.
{ Інструкцію доповнено додатком 3 згідно з Постановою Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття N 60 ( z0772-08 ) від 24.07.2008; із
змінами, внесеними згідно з Постановами Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття N 255 ( z0692-11 ) від 19.05.2011, N 295
( z1569-11 ) від 16.12.2011 }

Додаток 4
до Інструкції з оформлення
органами Фонду
загальнообов'язкового
державного соціального
страхування України
на випадок безробіття
матеріалів
про адміністративні
правопорушення

ЖУРНАЛ
реєстрації винесених постанов за справами
про адміністративні правопорушення

------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Дата | Номер | Кількість | Кому |Загальна| Дата | Дата |Відмітка |Примітки| |з/п|прийняття|постановиа|примірниківа| вручено, | сума | закриття | передачі | про | | | |постанови| | | надіслано | штрафу |провадження|постанови |виконання| | | | | | | (посада, | (грн) | по справі |до органів| | | | | | | | місце | | |державної | | | | | | | | роботи, | | |виконавчої| | | | | | | | прізвище, | | | служби | | | | | | | | ім'я, по | | | | | | | | | | | батькові | | | | | | | | | | |порушника)а| | | | | | |---+---------+----------+------------+-----------+--------+-----------+----------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 4 в редакції Постанови Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття
N 60 ( z0772-08 ) від 24.07.2008 }вгору