Документ z0381-05, чинний, поточна редакція — Редакція від 08.04.2019, підстава - z0216-19

{Порядок доповнено новим розділом VI згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1676/5 від 31.05.2018}

VII. Включення зареєстрованих нормативно-правових актів до Єдиного державного реєстру

7.1. Не пізніше наступного дня після занесення нормативно-правового акта до Державного реєстру його копія на паперовому носії подається до Управління систематизації законодавства та координації правової роботи Департаменту реєстрації та систематизації правових актів (далі - Управління систематизації) для включення до Єдиного державного реєстру.

{Абзац перший пункту 7.1 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1676/5 від 31.05.2018}

При цьому уповноважена особа суб’єкта нормотворення подає до Управління систематизації копію нормативно-правового акта на електронному носії, текст якої має бути ідентичним оригіналу зареєстрованого нормативно-правового акта. Електронні копії мають бути підготовлені у Microsoft Word, формат RTF, з використанням гарнітури Times New Roman та шрифту розміром 14 друкарських пунктів, таблиці, діаграми тощо - у Microsoft Excel, із обов’язковим зазначенням усіх реквізитів акта: найменування суб’єкта нормотворення, назви виду розпорядчого документа, дати підписання і номера, заголовка, місця видання, дати і номера державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.

На супровідному листі до Управління систематизації уповноважена особа суб’єкта нормотворення проставляє напис про ідентичність електронної копії оригіналу зареєстрованого нормативно-правового акта, який засвідчується її підписом із зазначенням прізвища, ініціалів та дати візування.

7.2. Уповноважена особа суб’єкта нормотворення (у виключних випадках - виконавець) разом із супровідним листом за підписом начальника Управління передає до Управління систематизації оформлені в установленому порядку:

паперову копію зареєстрованого нормативно-правового акта, кожна сторінка якої в правому нижньому куті зворотного боку завізована редактором та виконавцем;

висновок про державну реєстрацію нормативно-правового акта;

пояснювальну записку;

копію висновку юридичної служби суб’єкта нормотворення;

копію висновку про проведення антидискримінаційної експертизи;

копію висновку про проведення гендерно-правової експертизи;

{Пункт 7.2 розділу VII доповнено новим абзацом сьомим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 632/5 від 01.03.2019}

копію висновку Державного агентства з питань електронного урядування України про проведення цифрової експертизи (за наявності);

{Пункт 7.2 розділу VII доповнено новим абзацом восьмим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 632/5 від 01.03.2019}

відомості про чинні нормативно-правові акти з питання, що належить до сфери правового регулювання прийнятого нормативно-правового акта, інформацію про строки приведення їх у відповідність до нормативно-правового акта, поданого на державну реєстрацію, а також про нормативно-правові акти, що втрачають чинність у зв’язку з прийняттям цього акта;

відомості про офіційне погодження нормативно-правового акта із заінтересованими органами (за наявності);

копію рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику про погодження проекту нормативно-правового акта (за наявності);

довідку щодо відповідності нормативно-правового акта acquis communautaire;

копію висновку Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України щодо відповідності нормативно-правового акта положенням Конвенції та практиці Європейського суду з прав людини;

реєстраційно-контрольну картку Міністерства юстиції України та супровідний лист поданого на державну реєстрацію нормативно-правового акта;

реєстраційно-контрольну картку Міністерства юстиції України та лист щодо направлення замінених у порядку, передбаченому пунктом 4.5 розділу ІV цього Порядку, сторінок до поданого на державну реєстрацію нормативно-правового акта (за наявності);

відомості про продовження строку проведення державної реєстрації нормативно-правового акта (за наявності);

копію листа Міністерства юстиції України про повернення зареєстрованого нормативно-правового акта суб’єкту нормотворення.

При необхідності окремі елементи нормативно-правових актів можуть подаватися в кольорі на паперових та електронних носіях.

У супровідному листі зазначаються реквізити зареєстрованого нормативно-правового акта (вид розпорядчого документа, найменування суб’єкта нормотворення, дата підписання та номер, заголовок, дата та номер державної реєстрації в Міністерстві юстиції України), дата і номер наказу про його державну реєстрацію, відомості про виконавця (ініціали, прізвище, підпис та номер телефону), відомості про уповноважену особу суб’єкта нормотворення (ініціали, прізвище, номер телефону), кількість аркушів у додатках.

Супровідний лист направляється з кожним нормативно-правовим актом, занесеним до Державного реєстру та переданим для включення до Єдиного державного реєстру.

Спільні нормативно-правові акти, які мають різні види розпорядчих документів, передаються з одним супровідним листом, у якому зазначається, який із суб’єктів нормотворення є головним розробником.

7.3. Управління систематизації:

перевіряє відповідність електронної копії тексту зареєстрованого нормативно-правового акта паперовій копії, комплектність переданих копій зареєстрованого нормативно-правового акта, зокрема якість виготовлення, повноту тексту та правильність структури, наявність додатків та посилань на них у тексті акта, підписів відповідальних осіб та печаток суб’єкта нормотворення;

після перевірки відповідності текстів нормативно-правових актів на паперових та електронних носіях електронний носій повертає уповноваженій особі суб'єкта нормотворення.

7.4. За якість інформації на паперових та електронних носіях відповідає суб’єкт нормотворення.

7.4.1. У разі виявлення розбіжностей та помилок при переданні нормативно-правового акта для включення до Єдиного державного реєстру уповноважена особа суб’єкта нормотворення за погодженням з виконавцем у той самий день уносить тотожні зміни в усі паперові примірники, а також в електронну копію акта.

7.4.2. Заміна сторінок та виправлення у копіях нормативно-правових актів, що вже включені до Єдиного державного реєстру та зберігаються в Управлінні систематизації, допускаються у виняткових випадках.

При необхідності заміни сторінок виконавець надає Управлінню систематизації нові сторінки, на зворотному боці яких має бути зазначено:

які виправлення внесено;

прізвище, ініціали та підпис виконавця;

прізвище, ініціали та підпис уповноваженої особи суб’єкта нормотворення;

дату заміни сторінки.

Кожна нова сторінка у правому нижньому куті зворотного боку повинна бути завізована редактором. Олівцем необхідно виділити місця в тексті нормативно-правового акта, які змінено.

При необхідності внесення виправлень у текст копій нормативно-правових актів виконавець з дозволу керівництва Управління систематизації робить необхідні виправлення. На зворотному боці аркуша, текст на якому змінюється, має бути зазначено:

які виправлення внесено;

прізвище, ініціали та підпис виконавця;

прізвище, ініціали та підпис уповноваженої особи суб’єкта нормотворення;

дату внесення виправлень.

На лицьовому боці сторінки повинні бути внесені необхідні виправлення та олівцем виділені відповідні місця в тексті нормативно-правового акта. При необхідності сторінка додатково візується редактором.

Помилки правопису виправляються редактором за погодженням з уповноваженою особою суб’єкта нормотворення та виконавцем у день їх виявлення.

За тотожні виправлення в оригіналі та копіях нормативно-правових актів (паперових та електронних) відповідають уповноважена особа суб'єкта нормотворення та виконавець.

7.5. Оригінал та копія нормативно-правового акта, на якій не проставляється штамп з написом, зразок якого наведений у додатку 2 до Положення, повертаються органу, що його прийняв, після передачі Управлінню систематизації для включення до Єдиного державного реєстру паперової та електронної копій нормативно-правового акта та внесення всіх необхідних виправлень.

{Пункт розділу  із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 2147/5 від 19.12.2014, № 1676/5 від 31.05.2018}

7.6. Включення нормативно-правового акта до Єдиного державного реєстру провадиться протягом 5 робочих днів з дня їх подання до Управління систематизації.

7.7. Після включення нормативно-правового акта до Єдиного державного реєстру і присвоєння йому реєстраційного коду Управління систематизації передає нормативно-правовий акт для опублікування в бюлетені «Офіційний вісник України».

7.8. Управління систематизації інформує орган, який прийняв нормативно-правовий акт, про включення акта до Єдиного державного реєстру і повідомляє йому реєстраційний код нормативно-правового акта.

Директор Департаменту
реєстрації та систематизації
нормативних актів,
правоосвітньої діяльності
Н.А. Железняк

{Порядок в редакції Наказу Міністерства юстиції № 883/5 від 15.05.2013}Додаток 1
до Порядку подання
нормативно-правових актів
на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України
та проведення їх державної реєстрації
(пункт 3.11)

ДОВІДКА
про погодження нормативно-правового акта із уповноваженим представником від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та уповноваженим представником від всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців

____________________________________________
(назва нормативно-правового акта)

Нормативно-правовий акт розроблено ___________________________________________
                                                                                                   (найменування органу суб’єкта нормотворення)

1. Нормативно-правовий акт погоджено без зауважень.

_______________________________________
(прізвище та ініціали)

___________________________
(посада)

2. До нормативно-правового акта висловлено зауваження (пропозиції), які враховано в повному обсязі.

_______________________________________
(прізвище та ініціали)

___________________________
(посада)

3. До нормативно-правового акта висловлено зауваження (пропозиції), які враховано частково.

_______________________________________
(прізвище та ініціали)

___________________________
(посада)

4. До нормативно-правового акта висловлено зауваження (пропозиції), які не враховано.

_______________________________________
(прізвище та ініціали)

___________________________
(посада)

5. Таблиці узгодження позиції:

Неврегульовані розбіжності

Таблиця 1

№ з/п

Редакція спірної частини акта

Найменування органу, що подав зауваження (пропозиції), та зміст зауважень (пропозицій)

Мотиви неврахування зауважень (пропозицій) суб'єктом нормотворення

Враховані зауваження (пропозиції)

Таблиця 2

№ з/п

Редакція частини акта, до якої висловлено зауваження (пропозиції)

Найменування органу, що подав зауваження (пропозиції), та зміст зауважень (пропозицій)

Спосіб врахування зауважень (пропозицій)

_______________________________
(посада керівника суб’єкта нормотворення)

________
(підпис)

_______________________
(прізвище та ініціали)

___ ____________ 20_ року

__________
Примітка.

Пункти 2-5 включаються до довідки у разі потреби.

{Порядок доповнено Додатком 1 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 647/5 від 13.04.2009; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 883/5 від 15.05.2013}Додаток 2
до Порядку подання
нормативно-правових актів
на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України
та проведення їх державної реєстрації
(пункт 4.6)

ВИСНОВОК
про державну реєстрацію нормативно-правового акта

{Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1676/5 від 31.05.2018}Додаток 3
до Порядку подання
нормативно-правових актів
на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України
та проведення їх державної реєстрації
(пункт 4.6)

ВИСНОВОК
про доопрацювання нормативно-правового акта

{Додаток в редакції Наказів Міністерства юстиції № 592/5 від 02.08.2007, № 1113/5 від 13.04.2011, № 883/5 від 15.05.2013, № 1676/5 від 31.05.2018}Додаток 4
до Порядку подання
нормативно-правових актів
на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України
та проведення їх державної реєстрації
(пункт 4.6)

ВИСНОВОК
про відмову в державній реєстрації нормативно-правового акта

{Додаток в редакції Наказів Міністерства юстиції № 592/5 від 02.08.2007, № 1113/5 від 13.04.2011, № 883/5 від 15.05.2013, № 1676/5 від 31.05.2018}Додаток 5
до Порядку подання
нормативно-правових актів
на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України
та проведення їх державної реєстрації
(пункт 4.6)

ВИСНОВОК
про визнання нормативно-правового акта таким, що не підлягає державній реєстрації

{Додаток в редакції Наказів Міністерства юстиції № 592/5 від 02.08.2007, № 1113/5 від 13.04.2011, № 883/5 від 15.05.2013, № 2419/5 від 14.11.2013, № 1676/5 від 31.05.2018}вгору