Документ z0376-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.03.2006, підстава - z0257-06

                                                          
ГОЛОВНЕ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНЕ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
16.03.2004 N 77
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 березня 2004 р.
за N 376/8975
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Головного
контрольно-ревізійного управління
N 67 ( z0257-06 ) від 27.02.2006 }
Про затвердження Змін і доповнень до Інструкції
про організацію проведення ревізій і перевірок органами
державної контрольно-ревізійної служби в Україні за
зверненнями правоохоронних органів, затвердженої наказом
ГоловКРУ України від 26.11.99 N 107 (із змінами)

З метою удосконалення роботи щодо проведення ревізій і
перевірок за зверненнями правоохоронних органів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни і доповнення до Інструкції про
організацію проведення ревізій і перевірок органами державної
контрольно-ревізійної служби в Україні за зверненнями
правоохоронних органів, затвердженої наказом ГоловКРУ України від
26.11.99 N 107 ( z0906-99 ) (із змінами) і зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 23.12.99 за N 906/4199 (додаються).
2. У преамбулі наказу ГоловКРУ України від 26.11.99 N 107
( z0906-99 ) "Про затвердження Інструкції про організацію
проведення ревізій і перевірок органами державної
контрольно-ревізійної служби в Україні за зверненнями
правоохоронних органів" слова "внесеними наказом ГоловКРУ України
від 04.10.99 N 88 ( z0762-99 )" вилучити.
3. Юридичному відділу ГоловКРУ України (Костюшко В.В.) та
Управлінню забезпечення взаємодії з правоохоронними органами та
апеляцій ГоловКРУ України (Лихицький О.П.) забезпечити державну
реєстрацію даного наказу.
4. Управлінню справами ГоловКРУ України (Сарапін М.І.)
довести цей наказ до відома апарату ГоловКРУ України,
контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі для використання в роботі.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови ГоловКРУ України Кіруцу С.М.
Голова П.К.Германчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ГоловКРУ України
16.03.2004 N 77
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 березня 2004 р.
за N 376/8975

ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ
до Інструкції про організацію проведення ревізій
і перевірок органами державної контрольно-ревізійної
служби в Україні за зверненнями правоохоронних органів
( z0906-99 )

1. Абзац третій пункту 1.1 розділу 1 викласти в такій
редакції: "За зверненнями правоохоронних органів посадові особи органів
ДКРС відповідно до статті 14 Закону України "Про державну
контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ) можуть також
брати участь у проведенні перевірок підприємств, установ і
організацій, що здійснюються правоохоронними органами, досліджуючи
при цьому питання, які належать до компетенції органів ДКРС".
2. В абзаці першому пункту 1.3 розділу 1 слово
"позабюджетних" замінити словом "цільових".
3. У підпункті 2.1.1 пункту 2.1 розділу 2 слова "частина
третя" замінити словами "пункт 3 частини першої".
4. Підпункт 2.1.6 пункту 2.1 розділу 2 викласти в такій
редакції: "2.1.6. Для Координаційного комітету по боротьбі з корупцією
і організованою злочинністю при Президенті України - пункт 4
статті 8 та підпункт "в" пункту 1 статті 18 Закону України "Про
організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю"
( 3341-12 ), згідно з якими органи ДКРС зобов'язані за дорученнями
Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою
злочинністю проводити у межах своєї компетенції ревізії, перевірки
та інші дії щодо контролю за дотриманням законодавства України
організаціями і громадянами".
5. У пункті 2.2 розділу 2: в абзаці першому слово "як" вилучити, слова "так і стосовно
участі в проведенні ревізії (перевірки) має" замінити словом
"повинно"; в абзаці другому слова "(адресу, вказану в установчих
документах, або фактичну)" вилучити; абзац третій викласти в такій редакції: "коротку суть фінансових порушень, допущених об'єктом
контролю (або інформацію про фінансові операції, яка може свідчити
про те, що вони здійснюються з порушенням вимог чинного
законодавства)"; в абзаці четвертому після слів "з фінансових питань"
доповнити словами "(в межах компетенції органів ДКРС)", далі - за
текстом; доповнити абзацом шостим такого змісту: "інформацію про одержання об'єктом контролю бюджетних коштів,
використання державного чи комунального майна або наявність
коштів, що залишаються у розпорядженні об'єкта контролю в зв'язку
з наданими пільгами за платежами до бюджетів"; у зв'язку з цим
абзаци шостий - одинадцятий вважати відповідно абзацами сьомим -
дванадцятим; абзац сьомий викласти в такій редакції: "Звернення правоохоронного органу, яке не відповідає
наведеним вище вимогам цього пункту, підлягає уточненню
правоохоронним органом"; абзац дев'ятий вилучити; у зв'язку з цим абзаци десятий -
дванадцятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - одинадцятим.
6. Пункт 2.3 розділу 2 викласти в такій редакції: "2.3. Звернення правоохоронних органів щодо проведення
органами ДКРС ревізій (перевірок) або залучення посадових осіб до
участі в проведенні перевірок розглядаються Головою ГоловКРУ
України (або його заступниками), начальниками
контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві і Севастополі (або їх заступниками), у
результаті приймається одне з таких рішень: прийняти до виконання звернення правоохоронного органу,
організувати та провести позапланову ревізію (перевірку); прийняти до виконання звернення правоохоронного органу,
провести в плановому порядку ревізію (перевірку); прийняти до виконання звернення правоохоронного органу,
виділити посадових осіб для участі у проведенні перевірки; відмовити у проведенні ревізії (перевірки) чи виділенні
посадових осіб для участі у проведенні перевірки; повідомити правоохоронний орган про необхідність уточнення
звернення відповідно до абзацу сьомого пункту 2.2 цієї Інструкції;
прийняти до виконання уточнене звернення".
7. Абзац другий пункту 2.4 розділу 2 доповнити словами "або
за дорученням Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і
організованою злочинністю при Президенті України щодо перевірки
використання бюджетних коштів, державного чи комунального майна".
8. Пункт 2.6 розділу 2 викласти в такій редакції: "2.6. За обґрунтованими зверненнями правоохоронних органів
посадові особи органів ДКРС беруть участь як спеціалісти у
перевірках, що проводяться правоохоронними органами, досліджуючи
при цьому в межах своєї компетенції питання стосовно цільового
використання бюджетних коштів, використання державного та
комунального майна, бюджетних позик, позик та кредитів,
гарантованих коштами бюджетів, цільового використання дотацій та
субсидій, інших бюджетних асигнувань, коштів державних цільових
фондів, а також належного виконання державних контрактів,
проавансованих за рахунок бюджетних коштів".
9. У пункті 2.8 розділу 2 слова "порушення кримінальних
справ" замінити словами "призначення ревізій (перевірок) по
порушених кримінальних справах", слова "державних позабюджетних"
замінити словами "або коштів державних цільових".
10. У пункті 2.9 розділу 2: абзац перший викласти в такій редакції: "При призначенні ревізії (перевірки) керівником
контрольно-ревізійного органу визначається персональний склад
ревізорів та призначається керівник ревізійної групи, який складає
програму ревізії (перевірки) на підставі питань, поставлених у
зверненні, відповідно до компетенції органу ДКРС, та письмово
узгоджує її з правоохоронним органом, за ініціативою якого
проводиться ревізія чи перевірка"; в абзаці другому слова "термін виконання" замінити словами
"термін початку проведення ревізії (перевірки)".
11. У пункті 2.10 розділу 2: абзац четвертий після слів "ревізії чи перевірки" доповнити
словами "винесеною в ході розслідування кримінальної справи)"; доповнити абзацами п'ятим та шостим такого змісту: "перевірки суб'єктів підприємницької діяльності щодо
цільового використання кредиту (отриманого в банку), своєчасного і
повного його погашення та стану заставленого майна позичальника; перевірки валютних операцій"; у зв'язку з цим абзаци п'ятий і шостий вважати відповідно
абзацами сьомим і восьмим.
12. Пункт 2.12 розділу 2 доповнити абзацом другим такого
змісту: "Обсяг вилучених документів, що визначається керівником
ревізійної групи, має бути достатнім для здійснення відповідних
ревізійних дій".
13. У пункті 3.3 розділу 3: друге речення після слів "протиправної дії" доповнити словами
"на письмове звернення керівника органу ДКРС"; після слів
"податкової міліції" доповнити словами "які призначили ревізію";
після слова "забезпечити" слово "нормальне" замінити словом
"належне"; доповнити пункт абзацом другим такого змісту: "У разі вилучення правоохоронним органом на об'єкті контролю
бухгалтерських документів він передає їх ревізорам у день початку
ревізії (перевірки). У випадку ненадання вилучених документів у
день початку ревізії (перевірки) в обсязі, достатньому для
проведення ревізійних дій, а також незабезпечення правоохоронним
органом відповідних умов для проведення працівниками
контрольно-ревізійної служби контрольних заходів ревізія
(перевірка) призупиняється, про що складається довідка, яка
передається до правоохоронного органу не пізніше наступного дня з
дати її складання. Відлік строку проведення ревізії (перевірки)
продовжується з дати її поновлення".
14. Пункт 3.10 розділу 3 доповнити абзацом другим такого
змісту: "У разі відмови посадових та інших осіб, причетних до
виявлених порушень, від надання письмових пояснень, ревізори
зазначають це в акті ревізії (перевірки)".
15. У пункті 3.16 розділу 3: у другому реченні абзацу першого слово "актом" замінити
словами "довідкою, яка підписується ревізором та керівником
об'єкта, де проводилась зустрічна перевірка"; у третьому реченні абзацу першого слова "чи особи, що
проводить дізнання" вилучити.
16. У пункті 3.18 розділу 3: у першому реченні слова "(поданого іншого звернення) за
підписом прокурора, слідчого, особи, яка проводить дізнання, чи
керівника органу МВС або СБУ, в якій" замінити словами "прокурора
чи слідчого або іншого звернення за підписом керівника
правоохоронного органу, в якому"; друге речення доповнити словами "та за погодженою з
ініціатором програмою".
17. Пункт 3.19 розділу 3 викласти в такій редакції: "3.19. Залучення посадових осіб органів ДКРС на підставі
пункту 2.6 цієї Інструкції до участі в перевірках, що проводять
правоохоронні органи, може здійснюватися на строк до 15 робочих
днів. За письмовим зверненням правоохоронного органу цей строк
може бути подовжений керівництвом контрольно-ревізійного
підрозділу".
18. У пункті 3.20 розділу 3: слова "чи участі в проведенні" вилучити; після слова "підрозділу" доповнити словами "на проведення
ревізії (перевірки)"; доповнити пункт абзацами другим та третім такого змісту: "Посадові особи органів ДКРС направляються для участі в
перевірках, що проводять правоохоронні органи, на підставі листа
відповідного органу ДКРС. Ревізійне посвідчення для участі у таких
перевірках не виписується. Допуск на об'єкт контролю працівників органів ДКРС, залучених
на підставі пункту 2.6 цієї Інструкції як спеціалістів до участі у
проведенні перевірки, забезпечує її ініціатор".
19. В абзаці першому пункту 4.2 розділу 4 слова "і за
результатами ревізій кас" вилучити.
20. Пункт 4.7 розділу 4 викласти в такій редакції: "4.7. Результати ревізії (перевірки) викладаються в акті
(довідці), як правило, у відповідності до питань програми ревізії
(перевірки), погодженої з її ініціатором".
21. Пункт 4.15 розділу 4 доповнити абзацом другим такого
змісту: "У тому випадку, коли за письмовим зверненням керівника
органу ДКРС, що проводив ревізію (перевірку), правоохоронний орган
- ініціатор ревізії (перевірки) не забезпечив присутність
посадових осіб об'єкта контролю для ознайомлення, надання пояснень
та підписання акта ревізії, акт підписується перевіряючими та з
додатками передається до правоохоронного органу. При цьому у
супровідному листі зазначається, що акт не підписаний посадовими
особами об'єкта контролю".
22. Пункт 4.18 розділу 4 викласти в такій редакції: "4.18. У разі залучення посадових осіб органу ДКРС до участі
в перевірках, що проводяться правоохоронними органами, результати
таких контрольних дій оформляються довідкою, яка складається на
чистому аркуші та підписується спеціалістом із зазначенням посади
та назви органу, в якому він працює".
23. Доповнити пункт 5.1 розділу 5 абзацом другим такого
змісту: "Довідка, складена за результатами участі працівника органу
ДКРС як спеціаліста в перевірці, що проводилась правоохоронними
органами, надається безпосередньо правоохоронному органу -
ініціатору перевірки після підписання її спеціалістом. Другий
примірник довідки, завізований уповноваженою особою
правоохоронного органу, вручається керівнику відповідного органу
ДКРС. За правильність і об'єктивність викладених у довідці
результатів досліджень, обстежень тощо відповідає спеціаліст, який
підписав таку довідку".
24. В абзаці третьому пункту 5.4 розділу 5 після слова
"заперечення" доповнити словом "(зауваження)"; слова "стосовно
таких пояснень, заперечень" замінити словами "щодо заперечень
(зауважень) до акта (довідки) ревізії (перевірки)".
25. Пункт 5.8 розділу 5 вилучити. У зв'язку з цим пункти 5.9-5.12 вважати відповідно пунктами
5.8-5.11.
26. Пункт 5.8 розділу 5 викласти в такій редакції: "5.8. Орган ДКРС після завершення ревізії (перевірки),
незалежно від передання ревізійних матеріалів до правоохоронних
органів, у визначені законодавством строки застосовує до
підприємств, установ чи організацій (їх посадових осіб), що
порушили законодавство з фінансових питань, фінансові санкції та
вживає інших заходів, передбачених чинним законодавством".
27. Пункт 5.9 розділу 5 викласти в такій редакції: "5.9. Вимоги щодо усунення виявлених фінансових порушень та
рішення про застосування фінансових санкцій не виносяться,
протоколи про адміністративні правопорушення за матеріалами участі
працівників органів ДКРС як спеціалістів у перевірках, що
проводились правоохоронними органами, не складаються".
28. Пункт 5.10 розділу 5 викласти в такій редакції: "5.10. У звітність про контрольно-ревізійну роботу
результати, отримані за ревізіями і перевірками, проведеними
органами ДКРС за зверненнями правоохоронних органів, включаються
на загальних підставах. Результати роботи працівників органів ДКРС, залучених до
участі у перевірках, що проводилися правоохоронними органами,
відображаються окремим рядком".
29. Пункт 5.11 розділу 5 викласти в такій редакції: "5.11. Органи ДКРС проводять з правоохоронними органами
щоквартальні (у межах звітного року) звірки результатів розгляду
переданих у звітному кварталі матеріалів ревізій (перевірок), в
яких зафіксовано факти порушень та про результати розгляду яких
правоохоронними органами у органу ДКРС немає інформації. Для цього
органом ДКРС складається акт взаємозвірки за підписом керівника,
завірений печаткою, два примірники якого до 10 числа місяця,
наступного за звітним кварталом, направляються до правоохоронних
органів. В акті звірки зазначаються (заповнюється органом ДКРС) назва
підприємства, де проводилась ревізія чи перевірка; номер і дата
супровідного листа, з яким ревізійні матеріали передано до
правоохоронного органу; підстава для проведення ревізії чи
перевірки, номер, дата звернення правоохоронного органу,
супровідного листа, дата постанови; сума виявлених порушень; а
також (заповнюється правоохоронним органом) коли і ким прийнято
рішення за результатами розгляду ревізійних матеріалів, а саме:
порушено кримінальну справу (стаття, пункт); відмовлено в
порушенні кримінальної справи, винесено постанову про закриття
справи (стаття, пункт); кримінальну справу направлено до суду;
внесено в межах компетенції акт реагування правоохоронного органу
(подання, протест, припис); порушено дисциплінарне чи
адміністративне провадження; пред'явлено позов до суду (сума);
проводиться перевірка; ревізійні матеріали долучено до
кримінальної справи (у разі проведення ревізії (перевірки) за
постановою прокурора або слідчого по порушеній кримінальній
справі). Заповнений правоохоронним органом та повернутий протягом 10
днів один примірник акта звірки залишається у справах органу ДКРС. У міру інформування правоохоронними органами про прийняті
рішення за матеріалами ревізій та перевірок, переданими органами
ДКРС у попередніх періодах звітного року, органи ДКРС роблять
відповідні відмітки в обліку розглянутих правоохоронними органами
ревізійних матеріалів. Якщо за матеріалами ревізій і перевірок, переданими у
звітному році, триває перевірка правоохоронного органу та не
прийнято рішення про порушення чи відмову у порушенні кримінальної
справи, її закриття чи направлення до суду тощо, органи ДКРС до 25
січня року, наступного за звітним, подають до правоохоронних
органів узагальнений перелік (реєстр) таких матеріалів. Подальші
звірки між органами ДКРС та правоохоронними органами за такими
матеріалами не проводяться. Інформація, яка надходитиме від
правоохоронних органів про результати розгляду ними таких
матеріалів, узагальнюється органами ДКРС в робочому порядку. Звірки за результатами участі працівників органів ДКРС як
спеціалістів у перевірках, що проводились правоохоронними
органами, не проводяться".
Начальник Управління забезпечення
взаємодії з правоохоронними органами
та апеляцій ГоловКРУ України О.П.Лихицькийвгору