Документ z0375-01, попередня редакція — Редакція від 08.09.2006, підстава - z1016-06
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 292 від 12.04.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 квітня 2001 р.
за N 375/5566

Про затвердження Положення про Державний реєстр
України топографій інтегральних мікросхем
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства освіти і науки
N 470 ( z0559-01 ) від 20.06.2001
N 806 ( z1203-03 ) від 09.12.2003
N 318 ( z0553-04 ) від 19.04.2004
N 585 ( z1016-06 ) від 02.08.2006 }

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на топографії
інтегральних мікросхем" ( 621/97-ВР ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Державний реєстр України
топографій інтегральних мікросхем (далі - Положення), що
додається. 2. Державному департаменту інтелектуальної власності подати
це Положення до Міністерства юстиції України на державну
реєстрацію. 3. Державному департаменту інтелектуальної власності
опублікувати це Положення в офіційному бюлетені "Промислова
власність". 4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держпатенту
України "Про затвердження Положення про Державний реєстр
топографій інтегральних мікросхем та порядок видачі свідоцтв" від
27 лютого 1998 року N 19 ( z0368-98 ), зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 8 червня 1998 року за N 368/2808, та
пункт 1.2 наказу Міністерства освіти і науки України "Про внесення
змін до деяких нормативних документів Держпатенту України" від 16
серпня 2000 року N 391 ( z0575-00 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 4 вересня 2000 року за N 575/4796. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову
Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.
Міністр В.Г.Кремень
Затверджено
Наказ Міністерства освіти і
науки України
12.04.2001 N 292
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 квітня 2001 р.
за N 375/5566
Положення про Державний реєстр України
топографій інтегральних мікросхем
( У пунктах 1.3 - 3.5 та розділі 4 замінено слово "Установа"
словом "Держдепартамент" у відповідних відмінках згідно з
Наказом МОН N 470 ( z0559-01 ) від 20.06.2001 )
{ У тексті Положення слова "повне ім'я" в усіх відмінках
замінено словом "ім'я" у відповідному відмінку згідно
з Наказом МОН N 585 ( z1016-06 ) від 02.08.2006 }
{ У тексті Положення слово "найменування" в усіх відмінках
замінено словами "повне найменування" у відповідному
відмінку згідно з Наказом МОН N 585 ( z1016-06 )
від 02.08.2006 }

1. Загальні положення
1.1. Це Положення, розроблене відповідно до Закону України
"Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем"
( 621/97-ВР ) від 5 листопада 1997 року (далі - Закон) та
Положення про Державний департамент інтелектуальної власності,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня
2000 року N 997 ( 997-2000-п ), визначає форму та порядок ведення
Державного реєстру України топографій інтегральних мікросхем (далі
- топографія ІМС), видачі свідоцтв про державну реєстрацію
топографій ІМС (далі - свідоцтво) та їх дублікатів, порядок
надання виписок з Реєстру, перелік змін, які можуть бути внесені
до реєстру за ініціативою власника свідоцтва, а також установлює
форму свідоцтва і зміст зазначених у ньому відомостей. ( Пункт 1.1
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 806 ( z1203-03 ) від 09.12.2003 )
1.2. Державний реєстр України топографій ІМС (далі - реєстр)
- це сукупність офіційних відомостей щодо державної реєстрації
топографій ІМС, які постійно зберігаються на електронному та/або
паперовому носіях. Реєстр формує Державний департамент
інтелектуальної власності (далі - Держдепартамент), що діє у
складі Міністерства освіти і науки України. { Пункт 1.2 із
змінами, внесеними згідно з Наказами МОН N 470 ( z0559-01 ) від
20.06.2001, N 585 ( z1016-06 ) від 02.08.2006 }
1.3. Відомості, що занесені до реєстру, зміни до них,
відомості про видачу дубліката свідоцтва, зміни внаслідок
виправлення помилок та інші відомості, що занесені до реєстру,
Держдепартамент публікує в офіційному бюлетені "Промислова
власність" (далі - бюлетень). Дані про публікацію зазначених
відомостей заносяться до реєстру. { Пункт 1.3 із змінами,
внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки N 806
( z1203-03 ) від 09.12.2003, N 585 ( z1016-06 ) від 02.08.2006 }
1.4. Державна реєстрація (далі - реєстрація) та дії, що
пов'язані з веденням реєстру, виконуються за наявності документа
про сплату державного мита за видачу свідоцтва, збору відповідно
до чинного законодавства. { Пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно
з Наказами Міністерства освіти і науки N 806 ( z1203-03 ) від
09.12.2003, N 585 ( z1016-06 ) від 02.08.2006 }
2. Ведення реєстру
2.1. Реєстрація топографії ІМС здійснюється шляхом унесення
відповідного запису до реєстру на підставі рішення
Держдепартаменту про реєстрацію заявленої топографії ІМС та за
наявності документів про сплату державного мита за реєстрацію
топографії ІМС і збору за публікацію про реєстрацію топографії
ІМС. Реєстр містить такі відомості: { Абзац другий пункту 2.1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 585 ( z1016-06 ) від 02.08.2006 } номер реєстрації, який є номером свідоцтва; дату реєстрації; номер заявки; дату подання заявки; дату першого використання топографії ІМС; дату, з якої набирають чинності права, що засвідчуються
свідоцтвом; дату публікації відомостей про реєстрацію топографії ІМС та
номер бюлетеня; { Абзац дев'ятий пункту 2.1 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 585 ( z1016-06 )
від 02.08.2006 } ім'я фізичної особи - заявника (заявників) або повне
найменування юридичної особи - заявника (заявників); ім'я автора (авторів); ім'я фізичної особи - власника (власників) або повне
найменування юридичної особи - власника (власників) свідоцтва,
його адресу та двобуквений код держави відповідно до стандарту
BOIB ST.3; назву топографії ІМС; реферат; ім'я та реєстраційний номер представника у справах
інтелектуальної власності (патентного повіреного) або ім'я (повне
найменування) іншої довіреної особи; { Абзац п'ятнадцятий пункту
2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і
науки N 585 ( z1016-06 ) від 02.08.2006 } місце проживання та ім'я фізичної особи або місцезнаходження
та повне найменування юридичної особи, якій надсилається
свідоцтво, адресу для листування. ( Пункт 2.1 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 806
( z1203-03 ) від 09.12.2003; із змінами, внесеними Наказом
Міністерства освіти і науки N 318 ( z0553-04 ) від 19.04.2004 )
2.2. У процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості
щодо: зміни імені фізичної особи - власника (власників) або
повного найменування юридичної особи - власника (власників) і/або
адреси власника (власників) свідоцтва; зміни складу заявників, авторів; { Абзац третій пункту 2.2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 585 ( z1016-06 ) від 02.08.2006 } зміни назви топографії ІМС; зміни стосовно представника у справах інтелектуальної
власності (патентного повіреного) або іншої довіреної особи; зміни, пов'язаної зі зміною особи власника (власників)
свідоцтва; { Абзац шостий пункту 2.2 в редакції Наказу
Міністерства освіти і науки N 585 ( z1016-06 ) від 02.08.2006 } видача ліцензії на використання топографії ІМС; ( Абзац
сьомий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 806 ( z1203-03 ) від 09.12.2003 ) змін до відомостей про видачу ліцензії на використання
топографії ІМС; ( Абзац восьмий пункту 2.2 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 806 ( z1203-03 )
від 09.12.2003 ) визнання реєстрації топографії ІМС недійсною; припинення дії свідоцтва; видачі дубліката свідоцтва; зміни внаслідок виправлення помилок (граматичних,
синтаксичних, інформаційних тощо); ( Абзац дванадцятий пункту 2.2
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 806 ( z1203-03 ) від 09.12.2003 ) зміни адреси для листування; змін стосовно діловодства з ведення реєстру.
2.3. Підставою для внесення відомостей до реєстру є: рішення Держдепартаменту; рішення судових органів; клопотання власника (власників) свідоцтва.
2.4. У разі зміни імені фізичної особи - власника (власників)
свідоцтва або повного найменування юридичної особи - власника
(власників) свідоцтва і/або зміни адреси власника (власників)
свідоцтва, зміни адреси для листування, зміни складу авторів,
зміни щодо представника в справах інтелектуальної власності
(патентного повіреного) або іншої довіреної особи, зміни особи
власника (власників) свідоцтва, за виключенням передачі права
власності на топографію ІМС за договором, видачі дубліката
свідоцтва та виправлення помилок власник (власники) свідоцтва у
тому числі його (їх) правонаступник (правонаступники) за своєю
ініціативою подає до Держдепартаменту клопотання щодо зазначених
змін, викладене українською мовою. Клопотання має стосуватися
одного свідоцтва і містити: { Абзац перший пункту 2.4 із змінами,
внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки N 806
( z1203-03 ) від 09.12.2003, N 585 ( z1016-06 ) від 02.08.2006 } номер свідоцтва; номер заявки; дату подання заявки; назву топографії ІМС; ім'я фізичної особи - власника (власників) або повне
найменування юридичної особи - власника (власників) й адресу
власника (власників) свідоцтва; зміну, що вноситься { Пункт 2.4 доповнено абзацом сьомим
згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 585 ( z1016-06 )
від 02.08.2006 } адресу для листування. Клопотання підписується власником (власниками) свідоцтва у
тому числі його (їх) правонаступником (правонаступниками), якщо
власник свідоцтва - юридична особа, то клопотання підписує особа,
що має на це повноваження. Підпис складається з повного
найменування посади особи, яка підписує клопотання, особистого
підпису, ініціалів, прізвища, дати і скріплюється печаткою.
{ Абзац дев'ятий пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 585 ( z1016-06 ) від 02.08.2006 } У разі подання клопотання про зміну складу авторів воно
підписується особами, що зазначені в заявці як автори, а також
особами, які фактично є авторами, але в заявці авторами не
зазначені. До клопотання додаються: документ про сплату збору за внесення до реєстру (за
ініціативою власника свідоцтва) змін щодо реєстрації топографії
ІМС, за винятком виправлення помилок; ( Абзац одинадцятий пункту
2.4 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 806
( z1203-03 ) від 09.12.2003 ) документи, що підтверджують правомірність змін (за потреби). У разі подання клопотання про внесення зміни імені (повного
найменування) власника (власників) свідоцтва і/або зміни адреси
власника (власників) свідоцтва клопотання підписується лише тим
власником свідоцтва, якого зазначені зміни стосуються. Клопотання
про внесення інших змін, зазначених в абзаці першому цього пункту,
підписується усіма власниками свідоцтва. { Пункт 2.4 доповнено
абзацом чотирнадцятим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 585 ( z1016-06 ) від 02.08.2006 } Під час розгляду клопотання та документів, що до нього
додаються, Держдепартамент має право надіслати запит про подання
додаткових документів, необхідних для прийняття рішення, у разі
виникнення обґрунтованих сумнівів щодо вірогідності інформації, що
містять подані до Держдепартаменту документи. { Пункт 2.4
доповнено абзацом п'ятнадцятим згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 585 ( z1016-06 ) від 02.08.2006 } У разі відповідності клопотання та документів, що до нього
додаються, вимогам цього пункту та/або пункту 2.5 цього Положення
та наявності у випадках, передбачених цим Положенням, документа
про сплату збору за внесення змін Держдепартаментом протягом
місяця від дати надходження зазначеного клопотання та документів,
що до нього додаються, вносяться відповідні відомості до Реєстру.
{ Пункт 2.4 доповнено абзацом шістнадцятим згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 585 ( z1016-06 ) від 02.08.2006 } У разі невідповідності клопотання та/або документів, що до
нього додаються, вимогам цього пункту та/або пункту 2.5 цього
Положення, та/або відсутності документа про сплату збору за
внесення змін (у разі необхідності його подання) особі, яка подала
клопотання, протягом місяця від дати надходження зазначеного
клопотання та документів, що до нього додаються, надсилається про
це повідомлення із пропозицією щодо усунення недоліків. Виправлені
та/або відсутні документи мають надійти до Держдепартаменту
протягом двох місяців від дати одержання зазначеного повідомлення
особою, яка подала клопотання. В іншому разі клопотання вважається
неподаним, про що особі, яка подала клопотання, надсилається
повідомлення. { Пункт 2.4 доповнено абзацом сімнадцятим згідно з
Наказом Міністерства освіти і науки N 585 ( z1016-06 ) від
02.08.2006 }
2.5. Клопотання про зміну відомостей, що занесені до реєстру,
або видачу дубліката свідоцтва може подати представник у справах
інтелектуальної власності (патентний повірений) або інша довірена
особа. У цьому разі до клопотання додається довіреність, оформлена
з дотриманням вимог чинного законодавства. Довіреність може стосуватись як одного свідоцтва або заявки,
так і всіх свідоцтв або заявок одного й того самого власника за
умови, що про це зазначено в довіреності. У довіреності зазначаються: ім'я особи, якій видана довіреність; обсяг повноважень, які надаються особі, на ім'я якої видано
довіреність; дата її вчинення. { Абзац шостий пункту 2.5. із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 585
( z1016-06 ) від 02.08.2006 } Довіреність підписується особою, яка її видала. Якщо
довіреність видається юридичною особою України, то підпис особи,
що має на це повноваження, скріплюється печаткою. Підпис
складається з повного найменування посади особи, яка підписує
довіреність, особистого підпису, ініціалів, прізвища. Строк довіреності встановлюється у довіреності. Якщо строк
довіреності не встановлений, вона зберігає чинність до припинення
її дії. Довіреність, у якій не вказана дата її вчинення, є
нікчемною. { Абзац восьмий пункту 2.5 в редакції Наказу
Міністерства освіти і науки N 585 ( z1016-06 ) від 02.08.2006 } Форма і строк дії довіреності, виданої поза межами України,
визначаються за законом країни, де була видана довіреність. Якщо довіреність викладена не українською мовою, то до неї
додають переклад на українську мову. Довіреність представнику в справах інтелектуальної власності
(патентному повіреному), зареєстрованому в Держдепартаменті, для
представництва особи, яка проживає за межами України, може бути
видана як самим власником свідоцтва, так і представником власника,
що має відповідну довіреність, видану власником свідоцтва.
Довіреність, видана в порядку передоручення, має бути нотаріально
посвідчена, крім випадків, установлених частиною четвертою статті
245 Цивільного кодексу України ( 435-15 ). { Абзац одинадцятий
пункту 2.5. із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 585 ( z1016-06 ) від 02.08.2006 } Будь-яке призначення представника у справах інтелектуальної
власності (патентного повіреного) або іншої довіреної особи може
бути скасоване особами, які здійснили це призначення, або їх
правонаступниками. Особа, яка видала довіреність і згодом скасувала її, повинна
негайно повідомити про це Держдепартамент. Датою такого
повідомлення вважається дата одержання Держдепартаментом
відповідного письмового повідомлення. { Пункт 2.5 доповнено
абзацом тринадцятим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 585 ( z1016-06 ) від 02.08.2006 } Представник у справах інтелектуальної власності (патентний
повірений) або інша довірена особа може відмовитись від свого
призначення шляхом надання підписаного ним повідомлення. У таких випадках власник має повідомити про це
Держдепартамент.
2.6. Держдепартамент повідомляє власника (власників)
свідоцтва чи довірену особу власника (власників) щодо внесення
змін до реєстру протягом місяця від дати публікації в офіційному
бюлетені відповідних відомостей. { Пункт 2.6 в редакції Наказу
Міністерства освіти і науки N 585 ( z1016-06 ) від 02.08.2006 }
3. Видача свідоцтва
3.1. Видача свідоцтва здійснюється Держдепартаментом в
місячний строк після реєстрації топографії ІМС.
3.2. Свідоцтво видається за встановленою формою, наведеною в
додатку до цього Положення. Свідоцтво засвідчується підписом голови Держдепартаменту та
печаткою Держдепартаменту. Аркуші, на яких викладено текст свідоцтва, прошнуровуються
або скріплюються у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без
порушення цілісності, пронумеровуються, кількість аркушів
завіряється підписом посадової (уповноваженої на те) особи та
скріплюється печаткою Держдепартаменту. При цьому друга сторінка
свідоцтва не заповнюється. Кожна сторінка свідоцтва, крім
титульної і другої, нумерується. { Пункт 3.2 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 585
( z1016-06 ) від 02.08.2006 }
3.3. Свідоцтво видається особі, яка має право на його
одержання, або надсилається за адресою для листування. Якщо заявка
подана кількома заявниками, то їм видається одне свідоцтво і
надсилається тому заявникові, адреса якого з цією метою зазначена
в заяві, а за відсутності такого зазначення - першому заявникові
за списком указаних у заяві заявників.
{ Пункт 3.4 виключено на підставі Наказу Міністерства освіти
і науки N 585 ( z1016-06 ) від 02.08.2006 }
3.4. У випадку втрати чи зіпсування свідоцтва за клопотанням
його власника (власників) Держдепартамент протягом місяця від дати
надходження клопотання видає або надсилає за адресою, зазначеною в
клопотанні, дублікат свідоцтва. Дублікат свідоцтва містить весь текст виданого свідоцтва,
оригінал якого вважається таким, що втратив чинність. Клопотання оформлюється та розглядається відповідно до
пунктів 2.4, 2.5 цього Положення. До клопотання додається документ
про сплату збору за видачу дубліката свідоцтва. { Пункт 3.4 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 585
( z1016-06 ) від 02.08.2006 }
4. Надання відомостей, що занесені до реєстру
Після внесення відомостей про топографію ІМС до реєстру
Держдепартамент за клопотанням будь-якої особи надає їй виписку з
реєстру за умови надходження документа про сплату збору за подання
цього клопотання. Виписка стосується однієї топографії ІМС. Виписка видається особі, яка подала клопотання, або
надсилається за адресою, зазначеною в клопотанні, протягом місяця
від дати надходження клопотання. Виписка засвідчується підписом голови Держдепартаменту та
скріплюється печаткою Держдепартаменту. Відомості про автора не надаються, якщо він вимагає, щоб його
не згадували в будь-якій публікації. { Розділ 4 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 585
( z1016-06 ) від 02.08.2006 }
Начальник відділу правового
забезпечення Л.А.Цибенко
Додаток
до пункту 3.2 Положення
про Державний реєстр України
топографій інтегральних
мікросхем
(в редакції Наказу МОН
02.08.2006 N 585
( z1016-06 )

(Титульна сторінка свідоцтва)
УКРАЇНА UKRAINE
(Державний
Герб
України)

СВІДОЦТВО
про державну реєстрацію
топографії інтегральної мікросхеми
N ___________

Видано відповідно до Закону України "Про охорону прав на
топографії інтегральних мікросхем".
Зареєстровано в Державному реєстрі України топографій
інтегральних мікросхем ___________ 20___ р.
Голова Державного департаменту
інтелектуальної власності ________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище) М.П.
(сторінка 3 свідоцтва)
UA (зазначається номер свідоцтва)
==================================================================
Номер заявки: Автор(и) (зазначається ім'я
автора (авторів), код держави):
Власник(и) (зазначається ім'я або
повне найменування та адреса
власника (власників) свідоцтва,
код держави):
Дата подання заявки:
Дата першого використання
топографії ІМС (ці відомості
наводяться в разі наявності їх
у реєстрі
):
Дата, з якої є чинними права
на топографію ІМС:
Дата публікації відомостей про
реєстрацію топографії ІМС та
номер бюлетеня:
Назва топографії ІМС (зазначається в одну колонку на ширину
сторінки):
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 470
( z0559-01 ) від 20.06.2001; в редакції Наказу Міністерства освіти
і науки N 585 ( z1016-06 ) від 02.08.2006 }
Начальник відділу правового забезпечення Л.А.Цибенко
{ Додаток 2 до Положення виключено на підставі Наказу
Міністерства освіти і науки N 585 ( z1016-06 ) від 02.08.2006 }вгору