Документ z0368-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.03.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.05.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.03.2018  № 141


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 березня 2018 р.
за № 368/31820

Про затвердження Порядку надання статусу офіційного ветеринарного лікаря, уповноваженого ветеринара, працівника бійні, уповноваженого на виконання обов’язків помічника державного ветеринарного інспектора, та здійснення їх діяльності

Відповідно до статті 9 та частини другої статті 31 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання статусу офіційного ветеринарного лікаря, уповноваженого ветеринара, працівника бійні, уповноваженого на виконання обов’язків помічника державного ветеринарного інспектора, та здійснення їх діяльності, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 01 вересня 2000 року № 45 «Про затвердження Положення про державний ветеринарно-санітарний нагляд та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання щодо забою тварин, переробки, зберігання, транспортування й реалізації продукції тваринного походження», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2000 року за № 760/4981 (із змінами).

3. Департаменту аграрної політики та сільського господарства забезпечити в установленому законодавством порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності одночасно із набранням чинності Законом України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», але не раніше дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра

М. Мартинюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів
Володимир ЛапаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
16.03.2018  № 141


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 березня 2018 р.
за № 368/31820

ПОРЯДОК
надання статусу офіційного ветеринарного лікаря, уповноваженого ветеринара, працівника бійні, уповноваженого на виконання обов’язків помічника державного ветеринарного інспектора, та здійснення їх діяльності

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру надання територіальними органами Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі - територіальний орган) особам, визначеним Законом України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» (далі - Закон), повноважень щодо здійснення окремих заходів державного контролю (далі - уповноважені особи), позбавлення таких повноважень, контролю правомірності та ефективності їхньої діяльності.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, визначених у Законі та інших нормативно-правових актах України.

II. Надання статусу уповноваженої особи

1. Територіальний орган в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці своїм рішенням визначає потужності (господарства), на яких мають право здійснювати окремі заходи державного контролю уповноважені особи.

2. Керівники державних установ, що входять до системи компетентного органу та підпорядковані йому, подають письмове звернення до територіального органу про надання уповноваженим особам повноважень щодо здійснення окремих заходів державного контролю на (у) визначених потужностях (господарствах).

Розгляд питання надання статусу уповноваженої особи здійснює територіальний орган після письмового звернення керівника державної установи, що входить до системи компетентного органу та підпорядкована йому.

3. Офіційним ветеринарним лікарем є уповноважена особа, яка має досвід практичної роботи за фахом не менш як два роки, вищу освіту за ступенем не нижче спеціаліста/магістра у галузі ветеринарної медицини.

Уповноважений ветеринар повинен мати досвід практичної роботи за фахом не менш як один рік.

Працівники бійні, уповноважені на виконання обов’язків помічника державного ветеринарного інспектора, мають право виконувати обов’язки помічника державного ветеринарного інспектора у межах державного контролю свіжого м’яса птиці та зайцеподібних у разі виконання умов, визначених розділом VI Закону, та лише в частині технічної допомоги, необхідної для виконання завдань державного ветеринарного інспектора.

4. Рішення про надання статусу уповноваженої особи оформляється наказом територіального органу.

5. У межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць територіальний орган веде облік уповноважених осіб та оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті рішення про надання та позбавлення статусу уповноваженої особи не пізніше наступного робочого дня після їх прийняття.

Компетентний орган оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті узагальнену інформацію від територіальних органів про статус уповноважених осіб.

III. Здійснення діяльності уповноваженими особами

1. Державний контроль за діяльністю операторів ринку щодо забою тварин, переробки, зберігання, транспортування й реалізації харчових продуктів, продукції тваринного походження, у тому числі неперероблених харчових продуктів, харчових продуктів здійснює компетентний орган, його територіальні органи та уповноважені особи у випадках, визначених Законом.

2. Територіальний орган проводить перевірки уповноважених осіб у разі потреби, але не рідше одного разу на рік.

IV. Організація державного контролю

1. Офіційні ветеринарні лікарі та уповноважені ветеринари підпорядковуються відповідним головним державним ветеринарним інспекторам областей, міста Києва, перебувають у штаті районної (міської) державної лікарні ветеринарної медицини, а в місті Києві - Об’єднання ветеринарної медицини в м. Києві.

2. У м’ясопереробних цехах, на бойнях малої потужності, незалежно від форми власності, без поточного процесу переробки тварин та в забійних цехах птахофабрик та інших потужностях державний контроль здійснює офіційний ветеринарний лікар.

У такому разі офіційні ветеринарні лікарі здійснюють свої повноваження одночасно у декількох м’ясопереробних цехах, на бойнях та інших підприємствах без поточного процесу переробки тварин.

3. Для проведення лабораторних досліджень харчових продуктів тваринного походження за показниками, встановленими ветеринарно-санітарними правилами, технологічними інструкціями тощо, оператор ринку направляє матеріали, що підлягають дослідженню, до уповноважених лабораторій, де такі дослідження проводяться за рахунок операторів ринку відповідно до Закону.

V. Права та обов’язки офіційних ветеринарних лікарів

1. Під час здійснення державного контролю офіційний ветеринарний лікар має право:

здійснювати на (у) визначених компетентним органом потужностях (господарствах) повноваження державного ветеринарного інспектора у межах передбачених Законом заходів державного контролю харчових продуктів тваринного походження та живих тварин;

здійснювати безперешкодний доступ без попередження до потужностей під час їх роботи;

здійснювати інспектування потужностей, випробувальних лабораторій, що розміщуються на потужностях і пов’язані з виробництвом та/або обігом харчових продуктів та/або кормів;

здійснювати відбір зразків з метою перевірки відповідності законодавству про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин;

проводити аудит системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках за умови наявності відповідної підготовки;

перевіряти документи щодо дотримання операторами ринку законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин, отримувати копії;

здійснювати інтерпретацію результатів лабораторних досліджень (випробувань) зразків;

збирати докази, що підтверджують порушення операторами ринку положень Закону, законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин, у тому числі здійснювати відбір зразків;

здійснювати позапланові інспектування потужностей з метою перевірки виконання операторами ринку приписів, розпоряджень та рішень, прийнятих за результатами здійснення попередніх заходів державного контролю;

видавати (заповнювати) за зверненням оператора ринку міжнародні сертифікати, що підтверджують відповідність вантажів з харчовими продуктами або кормами, що експортуються з України, вимогам країни призначення або вимогам законодавства України. Міжнародний сертифікат, що підтверджує відповідність вантажу, що експортується з України, вимогам законодавства України, видається за відповідним зверненням оператора ринку, лише якщо компетентні органи України та країни призначення не погодили форми міжнародного сертифіката і законодавство країни призначення не передбачає обов’язковості супроводження такого вантажу міжнародним сертифікатом встановленої форми;

наносити позначки придатності на туші відповідно до Інструкції із застосування позначки придатності та ветеринарних штампів, затвердженої наказом Державного комітету ветеринарної медицини України від 02 лютого 2010 року № 46, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07 квітня 2010 року за № 278/17573 (із змінами).

2. Під час здійснення державного контролю офіційний ветеринарний лікар повинен:

дотримуватися законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин;

не розголошувати інформацію з обмеженим доступом, що належить оператору ринку.

VI. Права та обов’язки уповноваженого ветеринара

1. Під час здійснення державного контролю уповноважений ветеринар має такі права:

перевіряти дотримання законодавства щодо виробництва сирого молока та/або молозива, стану здоров’я тварин та використання ветеринарних препаратів;

перевіряти дотримання операторами ринку гігієнічних вимог, встановлених законодавством про харчові продукти;

використовувати під час здійснення державного контролю результатів лабораторних досліджень (випробувань) показників безпечності сирого молока та/або молозива, проведених оператором ринку або на його замовлення;

перевіряти стан впровадження оператором ринку процедури періодичної перевірки сирого молока для визначення рівня загального бактеріологічного забруднення та/або кількості соматичних клітин;

отримувати від оператора ринку повідомлення про невідповідність визначеного рівня загального бактеріологічного забруднення та/або кількості соматичних клітин у сирому молоці;

здійснювати передзабійний огляд тварин у господарстві походження та перевіряти інформацію про харчовий ланцюг і повідомляти результати перевірки помічнику державного ветеринарного інспектора, присутньому на бійні;

здійснювати передзабійний та післязабійний огляд свійських копитних тварин, диких ссавців, вирощених на фермі, відмінних від зайцеподібних, а також забій свійської птиці та кролів не на бійні, в обсязі, що не перевищує трьох голів свійських парнокопитних тварин або інших копитних тварин на тиждень, а також п’яти голів свійської птиці, кролів на день.

2. Під час здійснення державного контролю уповноважений ветеринар повинен:

дотримуватися законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин;

інформувати про невідповідність визначеного рівня загального бактеріологічного забруднення та/або кількості соматичних клітин у сирому молоці державного ветеринарного інспектора у разі отримання від оператора ринку повідомлення про таку невідповідність;

інформувати державного ветеринарного інспектора про необхідність встановлення заборони відправлення сирого молока з господарства, якщо протягом трьох місяців з дати такого повідомлення оператор ринку не усунув зазначену невідповідність;

інформувати державного ветеринарного інспектора про порушення гігієнічних вимог, встановлених законодавством про харчові продукти;

не розголошувати інформацію з обмеженим доступом, що належить оператору ринку.

VII. Права та обов’язки працівника бійні, уповноваженого на виконання обов’язків помічника державного ветеринарного інспектора

1. Працівники бійні, уповноважені на виконання обов’язків помічника державного ветеринарного інспектора, мають право виконувати обов’язки помічника державного ветеринарного інспектора у межах державного контролю свіжого м’яса птиці та зайцеподібних у разі виконання умов, визначених розділом VI Закону, та лише в частині технічної допомоги, необхідної для виконання завдань державного ветеринарного інспектора.

2. Територіальний орган на основі проведеного аналізу ризиків, що враховує, зокрема, результати попередніх заходів державного контролю та інформацію щодо виконання персоналом бійні своїх професійних обов’язків, має право уповноважити працівників бійні на виконання обов’язків помічника державного ветеринарного інспектора у межах державного контролю свіжого м’яса птиці та зайцеподібних за таких умов:

на потужності протягом щонайменше 12 останніх місяців дотримуються гігієнічні вимоги та ефективно застосовується система аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках;

працівники бійні пройшли підготовку та склали кваліфікаційні іспити, що є обов’язковими для помічника державного ветеринарного інспектора в частині функцій, які виконуватимуть такі працівники;

під час здійснення функцій помічника державного ветеринарного інспектора працівники бійні перебувають під наглядом, керівництвом та відповідальністю державного ветеринарного інспектора, який періодично проводить перевірку дотримання законодавства такими працівниками, зокрема під час передзабійних та післязабійних оглядів, та документує результати відповідних перевірок;

працівники бійні, що виконують функції помічника державного ветеринарного інспектора, є незалежними від працівників, відповідальних за процес виробництва на відповідній потужності, для уникнення конфлікту інтересів;

відбір зразків для лабораторних досліджень (випробувань) здійснюють лише працівники бійні, які пройшли спеціальну практичну підготовку, під наглядом державного ветеринарного інспектора.

3. Територіальний орган позбавляє статусу працівника бійні, уповноваженого на виконання обов’язків помічника державного ветеринарного інспектора (повністю або в частині окремих повноважень), якщо за результатами проведеної ним перевірки виявлено факт невиконання або неналежного виконання уповноваженою особою наданих їй повноважень.

4. Працівник бійні, уповноважений на виконання обов’язків помічника державного ветеринарного інспектора, який виявив ознаки порушення оператором ринку законодавства про харчові продукти, корми, здоров’я та благополуччя тварин, зобов’язаний негайно повідомити про це державного ветеринарного інспектора та вжити заходів, встановлених Законом.

Директор Департаменту
аграрної політики
та сільського господарстваВ. Топчійвгору