Документ z0367-95, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.09.2001, підстава - z0833-01

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ І ТОРГІВЛІ
УКРАЇНИ
Н А К А З
N 75 від 05.10.95 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
9 жовтня 1995 р.
vd951005 vn75 за N 367/903
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінекономіки
N 201 ( z0833-01 ) від 06.09.2001 )
Про затвердження Положення про форму
зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами МЗЕЗторгу
N 773 ( z0705-96 ) від 28.11.96
N 09-а ( z0035-98 ) від 05.01.98
N 576а ( z0564-98 ) від 10.09.98 )
На виконання пункту 9 спільної постанови Кабінету Міністрів
України і Національного банку України від 17.07.95 р. N 523
( 523-95-п ) "Про стан виконання Указу Президента України від
18 червня 1994 р. N 319 "Про невідкладні заходи щодо повернення в
Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її
межами", Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про форму зовнішньоекономічних
договорів (контрактів), (додається). 2. Головному договірно-правовому управлінню (Нестер Л.Д.)
забезпечити реєстрацію цього наказу у Міністерстві юстиції України
у встановлений законодавством термін. 3. Управлінню інформації та інформатики (Загорняк О.В.)
забезпечити публікацію Положення про форму зовнішньоекономічних
договорів (контрактів) у газеті "Урядовий кур'єр" у дводенний
термін після державної реєстрації цього наказу у Міністерстві
юстиції. 4. Головному управлінню з питань зовнішньої торгівлі
(Віслоух О.В.) довести цей наказ до регіональних управлінь ЗЕЗ
України в дводенний термін після його реєстрації. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Олійника В.І.
Міністр С.Г.Осика
Затверджено
наказом Міністерства
зовнішніх економічних
зв'язків і торгівлі
України
від 5 жовтня 1995 року
N 75
Положення
про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
Це Положення розроблено на виконання пункту 9 спільної
постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України
від 17.07.95 р. N 523 ( 523-95-п ) "Про стан виконання Указу
Президента України від 18 червня 1994 р. N 319 "Про невідкладні
заходи щодо повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно
знаходяться за її межами" та відповідно до статті 6 Закону України
"Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ). Це Положення застосовується при укладанні договорів
купівлі-продажу товарів (надання послуг, виконання робіт) та
товарообмінних договорів між українськими суб'єктами
підприємницької діяльності та іноземними суб'єктами
підприємницької діяльності, незалежно від форм власності та видів
діяльності. Зовнішньоекономічний договір (контракт) - матеріально
оформлена угода двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності та їх іноземних контрагентів, якщо інше не встановлено
законом або міжнародним договором України, та спрямована на
встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов'язків
у зовнішньоекономічній діяльності. Договір (контракт) укладається відповідно до Закону України
"Про зовнішньекономічну діяльність" та інших законів України з
урахуванням міжнародних договорів України. Суб'єкти
підприємницької діяльності при складанні тексту договору
(контракту) мають право використовувати відомі міжнародні звичаї,
рекомендації міжнародних органів та організацій, якщо це не
заборонено прямо та у виключній формі Законом України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" та іншими законами України. У
разі, якщо зовнішньоекономічний договір (контракт) підписується
фізичною особою, потрібен тільки підпис цієї особи. Від імені
інших суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
зовнішньоекономічний договір (контракт) підписують дві особи:
особа, яка має таке право згідно з посадою відповідно до
установчих документів, та особа, яку уповноважено довіреністю,
виданою за підписом керівника суб'єкта зовнішньоекономічної
діяльності одноособово, якщо установчі документи не передбачають
інше. Договір (контракт) може бути визнано недійсним у судовому або
арбітражному порядку, якщо він не відповідає вимогам законів
України або міжнародних договорів України. Права та обов'язки сторін зовнішньоекономічної угоди
визначаються правом місця її укладання, якщо сторони не погодили
інше, і відображаються в умовах договору (контракту).
1. До умов, які повинні бути передбачені в договорі
(контракті), якщо сторони такого договору (контракту) не
погодились про інше щодо викладення умов договору і така
домовленість не позбавляє договір предмета, об'єкта, мети та інших
істотних умов, без погодження яких сторонами договір може
вважатися таким, що неукладений, або його може бути визнано
недійсним в силу недодержання форми згідно з чинним законодавством
України, відносяться: ( Пункт 1 в редакції Наказу МЗЕЗторгу N
576а ( z0564-98 ) від 10.09.98 ) 1.1. Назва, номер договору (контракту), дата та місце його
укладення. 1.2. Преамбула. У преамбулі визначається, повне найменування сторін -
учасників зовнішньоекономічної операції під якими вони офіційно
зареєстровані, з зазначенням країни, скорочене визначення сторін
як контрагентів ("Продавець", "Покупець", "Замовник", "Поставник"
тощо) та найменування документів, якими керуються контрагенти при
укладенні договору (контракту) (статут підприємства, установчий
договір тощо). 1.3. Предмет договору (контракту). У цьому розділі визначається, який товар (роботи, послуги)
один з контрагентів зобов'язаний поставити (здійснити) іншому, із
зазначенням точного найменування, марки, сорта або кінцевого
результату роботи, що виконується. У випадку бартерного (товарообмінного) договору (контракту),
або контракту на переробку давальницької сировини визначається
також точне найменування (марка, сорт) зустрічних поставок (або
назва товару, що є кінцевою метою переробки давальницької
сировини). Якщо товар (робота, послуга) потребує більш детальної
характеристики або номенклатура товарів (робіт, послуг) досить
велика, то все це вказується у додатку (специфікації), який має
бути невід'ємною частиною договору (контракту), про що робиться
відповідна позначка у тексті договору (контракту). Для бартерного (товарообмінного) договору (контракту)
згаданий додаток (специфікація) крім того балансується по
загальній вартості експорту та імпорту товарів (робіт, послуг). У додатку до договору (контракту) на переробку давальницької
сировини вказується відповідна технологічна схема такої переробки.
Технологічна схема переробки давальницької сировини повинна
відображати: усі основні етапи переробки сировини та процес перетворення
сировини у готову продукцію; кількісні показники сировини на кожному етапі переробки з
обгрунтуванням технологічних втрат сировини; витрати виконавця переробки на кожному етапі переробки. ( Пункт 1.3 доповнено згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 09-а
( z0035-98 ) від 05.01.98 )
1.4. Кількість та якість товару (обсяги виконання робіт,
надання послуг). У цьому розділі визначається, у залежності від номенклатури,
одиниця виміру товару, прийнята для товарів такого виду (у тоннах,
кілограмах, штуках тощо), його загальна кількість та якісні
характеристики. У тексті договору (контракту) на виконання робіт (надання
послуг) визначаються конкретні обсяги робіт (послуг) та термін їх
виконання. 1.5. Базисні умови поставки товарів (прийому-здачі виконаних
робіт або послуг). У цьому розділі, вказується вид транспорту та базисні умови
поставки (у відповідності з "Міжнародними правилами інтерпретації
комерційних термінів" у редакції 1990 року), які визначають
обов'язки контрагентів щодо поставки товару і встановлюють момент
переходу ризиків від однієї сторони до іншої, а також конкретний
строк поставки товару (окремих партій товару). У випадку укладення договору (контракту) на виконання робіт
(надання послуг) в цьому розділі визначаються умови та строки
виконаних робіт (послуг). 1.6. Ціна та загальна вартість договору (контракту). У цьому розділі визначається ціна одиниці виміру товару та
загальна вартість товарів або вартість виконаних робіт (наданих
послуг), що поставляються згідно з договором (контрактом) (крім
випадків, коли ціна товару розраховується за формулою), та валюта
платежів. Якщо згідно з договором (контрактом) поставляються
товари різної якості та асортименту, ціна встановлюється окремо
за одиницю товару кожного сорту, марки, а окремим пунктом
договору (контракту) вказується його загальна вартість. У цьому
випадку цінові показники можуть бути вказані у додатках
(специфікаціях), на які робиться посилання у тексті договору
(контракту). У договорі (контракті) на переробку давальницької сировини,
крім того, зазначається її заставна вартість. У бартерному (товарообмінному) договорі (контракті) загальна
вартість товарів, що експортуються, та загальна вартість товарів,
що імпортуються за цим договором (контрактом), виражені в
іноземній валюті, крім того, зазначаються в доларах США. ( Пункт 1.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом МЗЕЗторгу
N 773 ( z0705-96 ) від 28.11.96 )
1.7. Умови платежів. Цей розділ визначає спосіб, порядок та строки фінансових
розрахунків та гарантії виконання сторонами взаємних платіжних
зобов'язань. Залежно від обраних сторонами умов платежу в тексті
договору (контракту) вказуються: - умови банківського переказу до (авансового платежу) та/або
після відвантаження товару, або умови документарного акредитиву
або інкасо (з гарантією), визначені у відповідності зі спільною
Постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку
України від 21 червня 1995 року N 444 ( 444-95-п ) "Про типові
платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і
типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних
договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній
валюті"; - умови по гарантії, якщо вона є або коли вона необхідна (вид
гарантії (на вимогу, умовна), умови та термін дії гарантії,
можливість зміни умов договору (контракту) без зміни гарантій). 1.8. Умови здачі (приймання) товару (робіт, послуг). У цьому розділі визначаються строки та місце фактичної
передачі товару, перелік товаросупровідних документів. Приймання-здача проводиться по кількості відповідно до
товаросупровідних документів, по якості - відповідно до
документів, що засвідчують якість товару. 1.9. Упаковка та маркування. Цей розділ містить відомості про упаковку товару (ящики,
мішки, контейнери тощо), нанесену на ній відповідну маркіровку
(найменування продавця та покупця, номер договору (контракту),
місце призначення, габарити, спеціальні умови складування і
транспортування та інше), а при необхідності також умови її
повернення. 1.10. Форс-мажорні обставини. Цей розділ містить відомості про те, за яких випадків умови
договору (контракту) може бути невиконано сторонами (стихійні
лиха, воєнні дії, ембарго, втручання з боку влади та інше). При
цьому сторони звільняються від відповідальності на строк дії цих
обставин, або можуть відмовитись від виконання договору
(контракту) частково або в цілому без додаткової фінансової
відповідальності. Строк дії форс-мажорних обставин підтверджується
Торгово-Промисловою Палатою відповідної країни. 1.11. Санкції та рекламації. Цей розділ встановлює порядок застосування штрафних санкцій,
відшкодування збитків та пред'явлення рекламацій у зв'язку з
невиконанням або неналежним виконанням одним із контрагентів своїх
зобов'язань. При цьому мають бути чітко визначені розміри штрафних санкцій
(у відсотках від вартості недопоставленого товару або суми
неоплачених коштів, строки виплати штрафів - від якого терміну
вони встановлюються та протягом якого часу діють), строки,
протягом яких рекламації можуть бути заявлені, права та обов'язки
сторін договору (контракту) при цьому, способи врегулювання
рекламацій. 1.12. Арбітраж. У цьому розділі визначаються умови та порядок арбітражного
вирішення спорів щодо тлумачення, невиконання та/або неналежного
виконання договору (контракту) з визначенням назви арбітражного
суду або чітких критеріїв визначення арбітражного суду будь-якою
із сторін у залежності від предмета та характеру спору, а також
погоджений сторонами вибір матеріального і процесуального права,
яке буде застосовуватись цим судом, та правил процедури арбітражу.
( Пункт 1.12 в редакції Наказів МЗЕЗторгу N 773 ( z0705-96 ) від
28.11.96, N 576а ( z0564-98 ) від 10.09.98 ) 1.13. Юридичні адреси, поштові та платіжні реквізити сторін. При цьому вказуються повні юридичні адреси, повні поштові та
платіжні реквізити (N рахунку, назва банку) контрагентів договору
(контракту).
2. За домовленістю сторін в договорі (контракті) можуть
визначатись додаткові умови: страхування, гарантії якості, умови залучення субвиконавців
договору (контракту), агентів, перевізників, визначення норм
навантаження (розвантаження), умови передачі технічної
документації на товар, збереження торгових марок, порядок сплати
податків, мит, зборів, різного роду захисні застереження, з якого
моменту договір (контракт) починає діяти, кількість підписаних
примірників договору (контракту), можливість та порядок внесення
доповнень та змін до договору (контракту) та ін. 3. Перелік законодавчих та нормативних актів України, що
регулюють питання форми, порядку укладання та виконання
зовнішньоторговельних договорів (контрактів): - Цивільний кодекс України ( 1540-06 ); - Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність"
( 959-12 ); - Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в
іноземній валюті" ( 185/94-ВР ); - Закон України "Про операції з давальницькою сировиною у
зовнішньоекономічних відносинах" ( 327/95-ВР ); - Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного
регулювання і валютного контролю" ( 15-93 ); - Указ Президента України "Про індикативні ціни на товари
при здійсненні суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України
експортно-імпортних операцій" ( 691/94 ); - Указ Президента України "Про заходи щодо впорядкування
розрахунків за договорами, що укладають суб'єкти підприємницької
діяльності України" ( 566/94 ); - Указ Президента України "Про застосування Міжнародних
правил інтерпретації комерційних термінів" ( 567/94 ); - Указ Президента України "Про регулювання бартерних
(товарообмінних) операцій у галузі зовнішньоекономічної
діяльності ( 84/95 ); - Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку
України від 21 червня 1995 року N 444 ( 444-95-п ) "Про типові
платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і
типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних
договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній
валюті".вгору