Документ z0364-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.03.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.04.2018. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

01.03.2018  № 291


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 березня 2018 р.
за № 364/31816

Про затвердження Змін до Характеристики та класифікаційних ознак видів добровільного страхування

Відповідно до пунктів 21-1, 21-2 частини четвертої та частини п’ятої статті 6 Закону України "Про страхування", підпункту 61 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Зміни до Характеристики та класифікаційних ознак видів добровільного страхування, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 09 липня 2010 року № 565, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 листопада 2010 року за № 1119/18414, що додаються.

2. Департаменту державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Страховикам протягом двох років після набрання чинності цим розпорядженням привести правила страхування у відповідність до нього. Правила страхування до приведення їх у відповідність до цього розпорядження діють у частині, що не суперечить цьому розпорядженню.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О.М.

Голова Комісії

І. Пашко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби України


Ксенія ЛяпінаЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
01.03.2018  № 291


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 березня 2018 р.
за № 364/31816

ЗМІНИ
до Характеристики та класифікаційних ознак видів добровільного страхування

1. Пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Характеристика та класифікаційні ознаки видів добровільного страхування спрямовані на впорядкування видів добровільного страхування, на які видається ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на послуги у сфері страхування в частині проведення конкретних видів страхування, визначених законодавством, згідно з ознаками, що відображають відмінності в предметі договору страхування та страхових ризиках.".

2. У пункті 3:

1) у підпункті 3.2:

в абзаці першому слова "застрахованої особи, визначеної страхувальником у договорі страхування за згодою застрахованої особи" замінити словами "третьої особи (застрахованої особи), визначеної страхувальником у договорі страхування за її згодою";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Даний вид страхування передбачає обов’язок страховика за встановлену договором страхування плату (страховий внесок, страховий платіж, страхову премію) здійснити страхову виплату відповідно до умов договору страхування в розмірі страхової суми або її частини у випадку смерті страхувальника чи застрахованої особи, тимчасової втрати ним (нею) працездатності, встановлення йому (їй) інвалідності або отримання ним (нею) травматичних ушкоджень та/або функціональних розладів здоров’я, передбачених договором страхування, внаслідок нещасного випадку, який стався зі страхувальником чи застрахованою особою під час дії договору страхування.";

2) у підпункті 3.3:

в абзаці першому слова "застрахованої особи, визначеної страхувальником у договорі страхування за згодою застрахованої особи" замінити словами "третьої особи (застрахованої особи), визначеної страхувальником у договорі страхування за її згодою";

абзац третій викласти в такій редакції:

"оплати вартості медико-санітарної допомоги певного переліку та якості в обсязі обраної страхувальником програми медичного страхування, яка була надана страхувальнику чи застрахованій особі закладами охорони здоров’я, до яких він (вона) звернувся під час дії договору, у зв’язку із захворюванням, загостренням хронічного захворювання або розладом здоров’я внаслідок нещасного випадку, іншої допомоги, передбаченої правилами та договором страхування, що пов’язана з наданням медико-санітарної допомоги;";

абзац четвертий після слів "відшкодування понесених" доповнити словами "страхувальником чи";

3) у підпункті 3.4:

в абзаці першому слова "застрахованої особи, визначеної страхувальником у договорі страхування за згодою застрахованої особи" замінити словами "третьої особи (застрахованої особи), визначеної страхувальником у договорі страхування за її згодою";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Даний вид страхування передбачає обов’язок страховика за встановлену договором страхування плату (страховий внесок, страховий платіж, страхову премію) здійснити страхову виплату відповідно до умов договору страхування в розмірі страхової суми або її частини у випадку смерті страхувальника чи застрахованої особи, тимчасової втрати ним (нею) працездатності, встановлення йому (їй) інвалідності внаслідок хвороби або у випадку його (її) захворювання на хворобу, передбачену договором страхування, яка сталася зі страхувальником чи застрахованою особою під час дії договору страхування;";

4) абзац перший підпункту 3.10 викласти в такій редакції:

"3.10 страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ - вид страхування, за яким предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону, пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном, зазначеним у правилах та договорі страхування (іншим, ніж залізничний, наземний та повітряний транспорт, водний транспорт (морський внутрішній та інші види водного транспорту), вантаж та багаж (вантажобагаж), сільськогосподарська продукція).";

5) у підпункті 3.11:

абзац перший після слів "та багаж (вантажобагаж)" доповнити словами ", сільськогосподарська продукція";

абзац третій викласти в такій редакції:

"Умови добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 статті 6 Закону України "Про страхування") можуть передбачати:";

доповнити новими абзацами четвертим, п’ятим такого змісту:

"страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;

відшкодування витрат на заходи із розбирання та/або переміщення будівель, споруд, обладнання на нове місце, що були виконані для рятування майна та/або з метою зменшення збитків, та витрат на прибирання зазначеної в договорі страхування території від уламків (залишків) майна, яке постраждало внаслідок страхового випадку, передбаченого договором страхування, інших витрат, пов’язаних із заходами щодо зменшення збитку, що виник унаслідок страхового випадку;";

6) у підпункті 3.12:

абзац другий викласти в такій редакції:

"Даний вид страхування передбачає обов’язок страховика за встановлену договором страхування плату (страховий внесок, страховий платіж, страхову премію) здійснити виплату страхового відшкодування відповідно до умов договору страхування за шкоду, яка була заподіяна життю, здоров’ю і працездатності та/або майну третьої особи особою, цивільна відповідальність якої застрахована, під час експлуатації вказаного в договорі страхування наземного транспортного засобу та здійснення перевезень чи транспортного експедирування вантажу;";

абзац третій виключити;

7) у підпункті 3.13:

абзац другий викласти в такій редакції:

"Даний вид страхування передбачає обов’язок страховика за встановлену договором страхування плату (страховий внесок, страховий платіж, страхову премію) здійснити виплату страхового відшкодування відповідно до умов договору страхування за шкоду, яка була заподіяна життю, здоров’ю і працездатності та/або майну третьої особи особою, цивільна відповідальність якої застрахована, внаслідок авіаційної події (авіаційної пригоди) під час експлуатації вказаного в договорі страхування повітряного транспортного засобу та здійснення перевезень чи транспортного експедирування вантажу;";

абзац третій виключити;

8) у підпункті 3.14:

абзац перший після слів "транспортного експедирування" доповнити словом "вантажу";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Даний вид страхування передбачає обов’язок страховика за встановлену договором страхування плату (страховий внесок, страховий платіж, страхову премію) здійснити виплату страхового відшкодування відповідно до умов договору страхування за шкоду, яка була заподіяна життю, здоров’ю і працездатності та/або майну третьої особи особою, цивільна відповідальність якої застрахована, внаслідок морської події (аварії), під час експлуатації вказаного в договорі страхування водного транспортного засобу та здійснення перевезень чи транспортного експедирування вантажу;";

абзац третій виключити;

9) у підпункті 3.15:

абзац другий викласти в такій редакції:

"Даний вид страхування передбачає обов’язок страховика за встановлену договором страхування плату (страховий внесок, страховий платіж, страхову премію) здійснити виплату страхового відшкодування відповідно до умов договору страхування за шкоду, яка була заподіяна життю, здоров’ю і працездатності та/або майну третьої особи особою, цивільна відповідальність якої застрахована, внаслідок здійснення нею діяльності, яка визначена в правилах та договорі страхування;";

абзац третій виключити;

10) абзац четвертий підпункту 3.16 після слів "відповідним договором" доповнити словами " , у тому числі внаслідок невиконання своїх зобов’язань гарантом (поручителем) за кредитним договором";

11) підпункт 3.18 викласти в такій редакції:

"3.18 страхування фінансових ризиків - вид страхування, за яким предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону, пов’язані з фінансовими (матеріальними) збитками внаслідок порушення договірних зобов’язань перед страхувальником або подій, передбачених у договорі страхування.

Даний вид страхування передбачає обов’язок страховика за встановлену договором страхування плату (страховий внесок, страховий платіж, страхову премію) здійснити виплату страхового відшкодування відповідно до умов договору страхування шляхом відшкодування страхувальнику або іншій особі, визначеній страхувальником у договорі страхування (вигодонабувачу), збитку, понесеного внаслідок перерви в господарській діяльності, порушення договірних зобов’язань (невиконання або неналежне виконання контрагентом договірних зобов’язань перед страхувальником), крім відшкодування збитків, передбачених страхуванням кредитів, інвестицій, судових витрат та страхуванням відповідальності власників транспортних засобів (включаючи відповідальність перевізника).

Умови добровільного страхування фінансових ризиків можуть передбачати страхування на випадок завдання збитку страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування (вигодонабувачу), внаслідок припинення права власності на майно, втрати роботи та/або доходу, неможливості здійснення подорожі (поїздки) з причин, визначених у правилах та договорі страхування, непередбачених фінансових витрат та фінансових збитків, пов’язаних із ризиками здійснення операцій з використанням платіжних карток;";

12) у підпункті 3.20:

в абзаці другому слова "страхувальнику (кредитору)" замінити словом "кредитору";

в абзаці третьому слова "страхувальнику (гаранту, поручителю)" замінити словами "гаранту (поручителю)";

в абзаці п’ятому слово "кредитору" замінити словами "страхувальнику, якщо страхувальник є кредитором,";

в абзаці шостому слова "гаранту (поручителю)" замінити словами "страхувальнику, якщо страхувальник є гарантом (поручителем)," та слово "позичальником" замінити словом "боржником";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"Умови добровільного страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій можуть передбачати страхування фінансових гарантій, які надаються незалежними фінансовими посередниками, що надають послуги з видачі фінансових гарантій в порядку та на умовах, визначених Митним кодексом України, на випадок невиконання забезпечених такими гарантіями зобов’язань зі сплати митних платежів;";

13) у підпункті 3.21:

в абзаці першому:

слова "застрахованої особи та медичними витратами застрахованої особи, а також її" замінити словами "страхувальника чи третьої особи (застрахованої особи), визначеної страхувальником у договорі страхування за її згодою, а також медичними та";

після слова "здійснення" доповнити словами "страхувальником чи";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Даний вид страхування передбачає обов’язок страховика за встановлену договором страхування плату (страховий внесок, страховий платіж, страхову премію) здійснити страхову виплату відповідно до умов договору страхування в розмірі страхової суми або її частини шляхом відшкодування документально підтверджених витрат на отримання страхувальником чи застрахованою особою медико-санітарної та іншої допомоги у зв’язку з настанням страхового випадку під час здійснення страхувальником чи застрахованою особою подорожі (поїздки);";

14) доповнити новими підпунктами 3.23, 3.24 такого змісту:

"3.23 страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за шкоду, яку може бути завдано у зв’язку з виконанням його обов’язків, - вид страхування, за яким предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону, пов’язані з відшкодуванням шкоди, заподіяної страхувальником або іншою особою, цивільно-правова відповідальність якої застрахована, третім особам внаслідок професійної діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

Даний вид страхування передбачає обов’язок страховика за встановлену договором страхування плату (страховий внесок, страховий платіж, страхову премію) здійснити виплату страхового відшкодування відповідно до умов договору страхування третій особі за шкоду, яка була заподіяна внаслідок неумисних дій або помилки під час здійснення повноважень арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);";

3.24 страхування життя і здоров’я волонтерів на період надання ними волонтерської допомоги - вид страхування, за яким предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону, пов’язані з життям та здоров’ям застрахованої особи, якою надається волонтерська допомога за одним або декількома напрямами волонтерської діяльності, передбаченими законом.

Даний вид страхування передбачає обов’язок страховика за встановлену договором страхування плату (страховий внесок, страховий платіж, страхову премію) здійснити страхову виплату відповідно до умов договору страхування в розмірі страхової суми або її частини у випадку смерті застрахованої особи, тимчасової втрати нею працездатності, встановлення їй інвалідності або отримання нею передбачених договором страхування травматичних ушкоджень чи іншого розладу здоров’я, що пов’язані з наданням застрахованою особою волонтерської допомоги.".

3. Пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Правила страхування можуть передбачати умови відшкодування витрат, понесених страхувальником при настанні страхового випадку щодо запобігання або зменшення збитків.".

Начальник
управління державного
регулювання на ринках
фінансових послуг
департаменту державного
регулювання та методології
нагляду на ринках
фінансових послуг
Н. Лехвгору