Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв на приватизацію
Фонд державного майна; Наказ, Порядок від 01.07.1997683
Документ z0362-97, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 10.07.2018, підстава - z0730-18

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.07.97 № 683


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 серпня 1997 р.
за № 362/2166

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 675 від 22.05.2018}

Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв на приватизацію

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна
№ 1625 від 17.08.98
№ 1698 від 15.08.2000
№ 2261 від 27.10.2004
№ 483 від 10.04.2012
№ 1892 від 24.10.2016
№ 66 від 19.01.2017
№ 1584 від 19.10.2017}

Відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок подання та розгляду заяв на приватизацію, що додається.

2. Скасувати наказ Фонду державного майна України від 26 серпня 1992 р. № 345 "Про розмір плати та порядок подання і розгляду заяви на приватизацію".

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на в.о.заступника Голови Фонду С. Лєдомську.

В.о. Голови Фонду

В. Лановий


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Фонду державного
майна України
01.07.1997 № 683


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 серпня 1997 р.
за № 362/2166

ПОРЯДОК
подання та розгляду заяв на приватизацію

{У тексті Порядку слова «орган приватизації» у всіх відмінках замінено словами «державний орган приватизації» у відповідних відмінках згідно з Наказом Фонду державного майна № 1892 від 24.10.2016}

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна".

1.2. Порядок визначає процедуру подання та розгляду заяв на приватизацію (далі - заява). Форма заяви додається.

1.3. Цей Порядок не поширюється на приватизацію об'єктів груп А, Д, а також групи Ж, які підлягають приватизації способами, встановленими для об'єктів малої приватизації.

Спосіб приватизації радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств і організацій вибирається загальними зборами (зборами уповноважених) працівників радгоспу відповідно до Положення про порядок приватизації майна радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, а також заснованих на їх базі господарських товариств, створених членами трудового колективу, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 серпня 2000 року № 1718, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 вересня 2000 року за № 668/4889 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 10 липня 2012 року № 3101).

{Пункт 1.3 глави 1 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Фонду державного майна № 1892 від 24.10.2016}

{Пункт 1.3 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна № 1625 від 17.08.98, № 1892 від 24.10.2016}

2. Порядок подання та реєстрації заяви

2.1. Заява подається після опублікування переліку об’єктів, які підлягають приватизації до державних органів приватизації, а саме:

{Абзац перший пункту 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 1892 від 24.10.2016}

до Фонду державного майна України або його регіонального відділення, представництва.

{Абзац третій пункту глави 2 виключено на підставі Наказу Фонду державного майна № 483 від 10.04.2012}

Заява подається заявником у відповідний державний орган приватизації за місцезнаходженням підприємства або за місцезнаходженням державного органу приватизації, який має здійснювати підготовку об’єкта до продажу.

{Абзац третій пункту 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 1892 від 24.10.2016}

2.2. Заявником вважається юридична особа (в тому числі господарське товариство членів трудового колективу підприємства, що приватизується), фізична особа, що може бути визнана покупцем відповідно до ст.8 Закону України "Про приватизацію державного майна" або уповноважена потенційним покупцем особа (представник), яка діє на підставі довіреності, що оформлена згідно з вимогами законодавства.

{Пункт 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 1892 від 24.10.2016}

2.3. Заявник складає заяву у двох примірниках за встановленою формою.

2.4. Заявник заповнює бланк заяви державною мовою. Текст заповнюється друкованими літерами. Помарки та виправлення не допускаються.

{Пункт 2.4 глави 2 виключено на підставі Наказу Фонду державного майна № 483 від 10.04.2012}

2.5. Заява складається з чотирьох частин:

у першій частині "Об'єкт" наводяться дані про об'єкт приватизації;

у другій частині "Заявник" наводяться дані про заявника або уповноважену ним особу;

у третій частині "Спосіб приватизації" зазначається прийнятний для заявника спосіб приватизаці;

у четвертій частині "Документи" наводиться перелік документів, що додаються до заяви.

{Пункт 2.5 в редакції  Наказу Фонду державного майна № 1698 від 15.08.2000}

2.6. Додаткова інформація, що не передбачена формою заяви, може подаватись на запит державного органу приватизації при згоді заявника.

2.7. На заяві, що надійшла до канцелярії відповідного державного органу приватизації, проставляється дата надходження та вхідний номер. Працівник канцелярії робить на заяві позначки про наявність необхідних документів, проставляє кількість аркушів з яких складаються ці документи, засвідчує заяву власним підписом та штампом канцелярії державного органу приватизації. Після цього заява передається з канцелярії до відповідного структурного підрозділу державного органу приватизації для реєстрації, яка здійснюється протягом трьох робочих днів з дня отримання заяви канцелярією.

2.8. Працівник державного органу приватизації реєструє заяву в книзі реєстрації заяв, проставляє на заяві дату реєстрації, реєстраційний номер, під яким заява внесена в книгу реєстрації, код відповідного державного органу приватизації.

2.9. Державний орган приватизації має право відмовити заявнику в прийомі та реєстрації заяви з наступних причин:

заява складена у невідповідності з встановленою формою;

бланк заяви заповнено з помилками, помарками та виправленнями;

відсутні або подані заявником не в повному обсязі документи, передбачені заявою.

2.10. Обґрунтована відмова в реєстрації заяви в письмовій формі надсилається заявникові протягом трьох днів з дня отримання заяви.

3. Порядок розгляду та прийняття рішення щодо заяви

3.1. У строк, що не перевищує 20 днів з дня прийняття та реєстрації заяви, державний орган приватизації розглядає заяви та приймає рішення щодо приватизації об'єкта і в п'ятиденний термін з дня прийняття рішення письмово повідомляє про своє рішення заявника, адміністрацію та трудовий колектив підприємства, що приватизується, а також відповідний орган, уповноважений управляти цим майном.

Заява щодо об’єкта групи Г та паливно-енергетичного комплексу розглядається державним органом приватизації після набрання чинності рішенням Кабінету Міністрів України про приватизацію відповідного об’єкта, з урахуванням вимог статті 18-4 Закону України «Про приватизацію державного майна».

Заява щодо підприємств агропромислового комплексу, що приватизуються на підставі рішення Кабінету Міністрів України, розглядається державними органами приватизації після набрання чинності відповідним рішенням Кабінету Міністрів України.

{Пункт 3.1 глави 3 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Фонду державного майна № 66 від 19.01.2017}

{Пункт 3.1 глави 3 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Фонду державного майна № 1892 від 24.10.2016}

{Пункт 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 483 від 10.04.2012}

3.2. У разі відмови в приватизації відповідний державний орган приватизації повідомляє заявників в письмовій формі про причину відмови.

3.3. Відмова в приватизації можлива тільки у випадках, коли:

підприємство, що пропонується приватизувати, перебуває у процесі ліквідації;

законодавством встановлено обмеження щодо приватизації цього підприємства;

об'єкт приватизації знаходиться в заповідній зоні, або розташований у прибережних захисних смугах морів, річок, озер на відстані ближче ніж 100 метрів від них.

{Пункт 3.3 глави 3 в редакції Наказу Фонду державного майна № 483 від 10.04.2012}

3.4. Заява визнається недійсною у випадку, коли дані, наведені в ній, не відповідають дійсності.

За недостовірність, неповноту поданих документів, а також обов’язок довести відсутність ознак, передбачених частиною третьою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна», відповідає потенційний покупець.

{Пункт 3.4 глави 3 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Фонду державного майна № 1892 від 24.10.2016}

4. Порядок прийняття рішення про приватизацію при відсутності заяви

4.1. При відсутності заяви державний орган приватизації приймає рішення про приватизацію об’єкта, включеного до переліку об’єктів, які підлягають приватизації, з урахуванням визначеного/вибраного способу приватизації.

{Пункт 4.1 глави 4 в редакції Наказу Фонду державного майна № 1892 від 24.10.2016}

4.2. В п'ятиденний термін з дня прийняття рішення про приватизацію державний орган приватизації письмово повідомляє про своє рішення адміністрацію та трудовий колектив підприємства, що приватизується, а також відповідний орган, уповноважений управляти цим майном.Додаток
до Порядку подання та розгляду
заяв на приватизацію
(пункт 2.3 розділу ІІ)

ЗАЯВА
на приватизацію

{Додаток в редакції Наказу Фонду державного майна № 1698 від 15.08.2000; із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 483 від 10.04.2012; в редакції Наказу Фонду державного майна № 1892 від 24.10.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 1584 від 19.10.2017}вгору