Документ z0357-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.03.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.04.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.03.2018  № 340


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 березня 2018 р.
за № 357/31809

Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування

Відповідно до статті 58 Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за № 196/20509 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 лютого 2017 року № 44) (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України та Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Казначейства Державної казначейської служби України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту забезпечення комунікацій та організаційно-аналітичної роботи у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Марченка С.М. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т.Я.

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної казначейської служби України

Голова Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України


Т.Я. Слюз


Л.О. ЄвдоченкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
02.03.2018  № 340


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 березня 2018 р.
за № 357/31809

ЗМІНИ
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування

1. У розділі І:

1) після пункту 13 доповнити новим пунктом 14 такого змісту:

«14. У процесі подання звітності органам Казначейства може здійснюватися обмін документами в електронному вигляді, в тому числі електронними документами. При поданні звітності в електронному вигляді застосовуються вимоги Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» і «Про електронний цифровий підпис».

Форми звітності складаються та подаються із застосуванням автоматизованої системи подання електронної звітності клієнтами Державної казначейської служби України (далі - АС «Є-Звітність»).

Державна казначейська служба України (далі - Казначейство України) забезпечує розміщення на офіційному веб-сайті Казначейства України інформації щодо порядку роботи в АС «Є-Звітність».

При поданні звітності до органів Казначейства АС «Є-Звітність» формує повідомлення про статус документа.

Підтвердженням успішної передачі звітності до органів Казначейства є повідомлення про статус переданого документа в АС «Є-Звітність».

У разі невдалої спроби передавання звітності в електронному вигляді до органів Казначейства АС «Є-Звітність» формує повідомлення про неприйняття звітності. Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів, фонди загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (далі - Фонди) здійснюють заходи щодо повторного передавання звітності.

У разі неможливості подання звітності до АС «Є-Звітність» через мережу Інтернет з технічних причин або в інших випадках, визначених законодавством, звітність подається до АС «Є-Звітність» з окремо налаштованого робочого місця в органі Казначейства.

У разі неможливості подання звітності до АС «Є-Звітність» в порядку, визначеному в абзацах другому та сьомому цього пункту, звітність до органів Казначейства подається на паперових носіях.».

У зв’язку з цим пункти 14-18 вважати відповідно пунктами 15-19;

2) у пункті 15:

в абзаці першому слова «Державною казначейською службою України (далі - Казначейство України)» замінити словами «Казначейством України»;

абзац третій замінити трьома новими абзацами такого змісту:

«Усі примірники бюджетної звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, а також зведена бюджетна звітність головних розпорядників бюджетних коштів (далі - головні розпорядники) та розпорядників нижчого рівня, до мережі яких включені розпорядники бюджетних коштів, у тому числі в інших областях, до подання розпорядникам вищого рівня або іншим користувачам перевіряються і візуються відповідним органом Казначейства шляхом:

накладання електронного цифрового підпису на кожну форму бюджетної звітності і форму щодо розкриття елементів бюджетної звітності (у разі подання звітності із застосуванням АС «Є-Звітність»);

засвідчення підписом, печаткою або штампом на кожній сторінці всіх форм бюджетної звітності і форм щодо розкриття елементів бюджетної звітності (у разі подання звітності на паперових носіях).».

У зв’язку з цим абзаци четвертий - одинадцятий вважати відповідно абзацами шостим - тринадцятим;

абзац шостий після слова «розпорядників» доповнити словами та цифрами «, поданої згідно з вимогами абзацу восьмого пункту 14 цього розділу,»;

3) пункт 17 викласти в такій редакції:

«17. Форми звітності та пояснювальні записки підписуються керівниками і головними бухгалтерами (спеціалістами, на яких покладено виконання обов'язків бухгалтерської служби). Без таких підписів звітність вважається недійсною. В АС «Є-Звітність» накладається електронний цифровий підпис.

Форми звітності одержувачів бюджетних коштів, у штатному розписі яких немає осіб, яким може бути надане право другого підпису, підписуються особами, які мають право першого підпису.

Подання звітності супроводжується листом, в якому зазначаються перелік форм звітності, що подаються, та їх обсяг (кількість аркушів за кожною формою), а також перелік форм, які не подаються у зв'язку з відсутністю показників. При поданні звітності із застосуванням АС «Є-Звітність» кількість аркушів за кожною формою звітності не зазначається.»;

4) пункт 18 виключити.

У зв’язку з цим пункт 19 вважати пунктом 18.

2. У розділі ІІ:

1) в абзаці першому пункту 3 слова «фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (далі - Фонди)» замінити словом «Фондів»;

2) у пункті 5:

абзац одинадцятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци дванадцятий-двадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим-дев’ятнадцятим;

абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:

«Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 20__ рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями (додаток 26);»;

абзац дев’ятнадцятий викласти в такій редакції:

«Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 20__ рік на забезпечення здійснення правосуддя між місцевими та апеляційними судами усіх видів та спеціалізації, вищими спеціалізованими судами та іншими органами судової влади у системі Державної судової адміністрації України (додаток 28).»;

3) у пункті 6:

в абзаці шостому слово «двадцятим» замінити словом «дев’ятнадцятим»;

в абзаці сьомому слово «двадцятим» замінити словом «дев’ятнадцятим»;

4) абзац перший пункту 8 доповнити словами та цифрами «, Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1) (додаток 6)»;

5) абзац четвертий пункту 9 після слова «завізованої» доповнити словами та цифрами «згідно з вимогами абзаців третього - п’ятого пункту 15 розділу І цього Порядку»;

6) абзац другий пункту 10 після слова «завізованої» доповнити словами та цифрами «згідно з вимогами абзаців третього - п’ятого пункту 15 розділу І цього Порядку».

3. У розділі ІV:

1) абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції:

«причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості та вжиті заходи щодо її стягнення та простроченої кредиторської заборгованості, зазначеної у рядку "Інше" Довідки про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду;»;

2) пункт 12 виключити.

У зв’язку з цим пункти 13-21 вважати відповідно пунктами 12-20;

3) пункт 18 викласти в такій редакції:

«18. Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 20__ рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями (додаток 26) складається головними розпорядниками, яким відповідно до Закону України про Державний бюджет України встановлено бюджетні призначення на централізовані заходи у розрізі адміністративно-територіальних одиниць, та подається у складі зведеної бюджетної звітності. У довідці наводиться інформація про затверджені Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін бюджетні призначення на централізовані заходи та їх виконання в розрізі адміністративно-територіальних одиниць.»;

4) абзац перший пункту 20 викласти в такій редакції:

«20. Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 20__ рік на забезпечення здійснення правосуддя між місцевими та апеляційними судами усіх видів та спеціалізації, вищими спеціалізованими судами та іншими органами судової влади у системі Державної судової адміністрації України (додаток 28) складається Державною судовою адміністрацією України та подається у складі зведеної бюджетної звітності. У довідці наводиться інформація про затверджені Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін бюджетні призначення місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів та їх виконання за кодами бюджетної класифікації у розрізі установ та напрямків видатків.».

4. У додатках до Порядку:

1) додатки 7, 22 викласти в новій редакції, що додаються;

2) додаток 20 виключити.

У зв’язку з цим додатки 21-29 вважати відповідно додатками 20-28;

3) у назві додатка 26 до Порядку слова та цифри «на централізовані заходи і програми з охорони здоров’я на 20__ рік» замінити словами та цифрами «Державного бюджету України на 20__ рік на централізовані заходи»;

4) назву додатка 28 до Порядку після слова «рік» доповнити словами «на забезпечення здійснення правосуддя».

5. У тексті Порядку посилання на додатки 21-29 замінити відповідно посиланнями на додатки 20-28.

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. ЛозицькийДодаток 7
до Порядку складання
бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів, звітності
фондами загальнообов’язкового
державного соціального
і пенсійного страхування
(пункт 1 розділу ІІ)

ЗВІТ
про заборгованість за бюджетними коштами
(форма № 7д, № 7м)


Додаток 22
до Порядку складання
бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів, звітності
фондами загальнообов’язкового
державного соціального
і пенсійного страхування
(пункт 5 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштіввгору