Документ z0356-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.12.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.04.2014. Подивитися в історії? )

Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію або ліквідацію банку у разі необхідності доповнює перелік витрат на підставі обґрунтування, зокрема витратами, які відносяться до специфіки конкретного банку, супутніми витратами на отримання цільової позики, а також витратами на непередбачені цілі, які не можуть бути більшими ніж 10 % від суми всіх витрат, визначених кошторисом.

1.4. Підготовку проекту кошторису здійснює уповноважена особа Фонду на підставі наявного у неплатоспроможного банку фінансування.

В окремих випадках за умови недостатності коштів у банку для оплати його витрат Фонд може здійснювати за рахунок коштів Фонду відповідно до пункту 2 частини другої статті 20 Закону фінансування витрат за такими напрямами:

витрати, пов'язані із забезпеченням операційної діяльності банку в період тимчасової адміністрації (договори про надання послуг (виконання робіт), закупівля канцелярських товарів, витрати на оцінку та реалізацію майна банку, які забезпечують операційну діяльність банку, зокрема договори про оренду нерухомого майна, надання комунальних послуг, послуг зв'язку, охорони тощо), у межах кошторису витрат, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду;

витрати, пов’язані із залученням до роботи в процесі здійснення тимчасової адміністрації за рахунок банку будь-якого службовця, експерта, консультанта, в межах кошторису витрат, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду;

витрати, пов’язані з проведенням аудиторських перевірок та юридичних експертиз з питань діяльності банку в процесі здійснення тимчасової адміністрації, в межах кошторису витрат, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду;

витрати, пов’язані із залученням до своєї роботи інших спеціалістів, оплата праці яких здійснюється відповідно до нормативно-правових актів Фонду, у процесі здійснення ліквідації банку, у межах кошторису витрат, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду.

Виконавча дирекція Фонду приймає рішення про оплату таких витрат банку за рахунок коштів Фонду в межах кошторису витрат Фонду, затвердженого адміністративною радою Фонду.

Недостатність коштів у банку розраховується за такою формулою:

НДКі = (ВАі+Ні)/Ві,

де

НДКі

-

недостатність коштів у банку;


ВАі

-

сума високоліквідних активів банку, що включають суму коштів за групами 100, 110, 120, 130, 140, 150 за балансом на день звернення. Сума за групами не враховується у разі накладення арешту на відповідні групи рахунків;


Ні

-

сума прогнозних надходжень у вигляді грошового потоку у відповідному місяці (без врахування надходжень до банку за договором цільової позики);


Ві

-

сума прогнозних витрат банку на відповідний місяць, визначена кошторисом витрат банку, який затверджений виконавчою дирекцією Фонду.

Якщо це співвідношення становить менше одиниці, в банку настає недостатність коштів для оплати витрат у відповідному місяці.

У разі необхідності фінансування оплати витрат банку, які визначені цим пунктом, за рахунок коштів Фонду уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію або ліквідацію банку відповідно до пункту 17 частини п’ятої статті 12 Закону подає на розгляд виконавчої дирекції Фонду звернення, що обов’язково містить:

заявку про фінансування витрат за рахунок коштів Фонду (із зазначенням суми необхідних коштів та розміру дефіциту коштів для забезпечення витраті строків проведення платежу(ів));

прогнозні суми надходжень та витрат банку за період дії тимчасової адміністрації або у разі ліквідації банку - на поточний квартал (у вигляді грошового потоку).

У разі прийняття рішення виконавчою дирекцією Фонду про фінансування таких витрат банку за рахунок коштів Фонду в межах кошторису витрат Фонду, затвердженого адміністративною радою Фонду, між уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрації або ліквідацію банку та Фондом в особі директора-розпорядника протягом трьох робочих днів укладається договір, яким визначаються умови, строки перерахування фінансування банку.

Загальна сума фінансування визначається на підставі кошторису витрат банку, за вирахуванням витрат на оплату праці та нарахування на фонд оплати праці працівників банку і непередбачених витрат банку.

Після укладання договору для отримання коштів на фінансування витрат банку уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію або ліквідацію банку подає на розгляд виконавчої дирекції:

заявку про фінансування витрат за рахунок коштів Фонду (із зазначенням суми необхідних коштів та розміру дефіциту коштів для забезпечення витраті строків проведення платежу(ів), обґрунтування необхідності здійснення витрат та відповідності їх віднесення до цілей, визначених Законом);

платіжний календар банку зі щоденною розбивкою на період дії тимчасової адміністрації або в разі ліквідації банку на поточний квартал;

виписки з рахунків банку на день подання заявки (кореспондентських рахунків або накопичувального рахунку, а також коштів у касі банку та у відокремлених підрозділах банку);

проект(и) договору(ів) або договір(договори), за яким(и) планується здійснення витрат банком;

прогнозні суми надходжень та витрат банку за період дії тимчасової адміністрації або в разі ліквідації банку на поточний квартал (у вигляді грошового потоку), розраховані на день подання заявки.

За умови недостатності коштів у банку для оплати витрат, зазначених у заявці, виконавча дирекція Фонду приймає рішення про оплату таких витрат банку за рахунок коштів Фонду в межах суми, визначеної договором.

Перерахунок Фондом коштів згідно з договором відбувається за розпорядженням директора-розпорядника Фонду про перерахування коштів на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду згідно з поданою уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію або ліквідацію банку заявкою.

Фінансування витрат банку за рахунок коштів Фонду припиняється на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду за умови:

достатності коштів для оплати таких витрат банку, що підтверджують виписки з рахунків банку (кореспондентських рахунків або накопичувального рахунку, а також у касі банку або коштів у відокремлених підрозділах);

використання банком коштів Фонду не за цільовим призначенням.

У разі припинення фінансування витрат банку при встановленні факту використання ним коштів Фонду з порушенням цього Положення відновлення фінансування витрат банку за рахунок коштів Фонду здійснюється згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду за зверненням уповноваженої особи Фонду після повернення у повному обсязі коштів Фонду, використаних банком не за цільовим призначенням, на рахунок Фонду.

Облік коштів Фонду здійснюється банком на окремому рахунку бухгалтерського обліку.

Не використані банком кошти Фонду повертаються ним на рахунок Фонду не пізніше останнього дня тимчасової адміністрації.

1.5. До кошторису, який подається на затвердження виконавчій дирекції Фонду, додаються:

обґрунтування, розрахунки за кожною статтею планових витрат, які підтверджують потребу їх включення до кошторису;

прогнозні суми надходжень та відтоку банку (у вигляді грошового потоку) протягом дії тимчасової адміністрації або в разі ліквідації банку на квартал за кожні сім календарних днів, а також дані про наявність високоліквідних активів, пропозиції щодо джерел фінансування касових розривів кошторису банку на проведення витрат, потрібних для здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації.

1.6. Виконавча дирекція Фонду за потреби має право вимагати від уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію або ліквідацію банку додаткових пояснень і обґрунтувань щодо складання, внесення змін та виконання кошторису.

1.7. Кошторис витрат банку, пов’язаних із здійсненням тимчасової адміністрації або ліквідації банку, затверджується виконавчою дирекцією Фонду.

1.8. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію або ліквідацію банку:

забезпечує правильність складання проекту кошторису, а також змін до нього;

відповідає за виконання кошторису в межах, затверджених виконавчою дирекцією Фонду;

зобов’язана використовувати кошти виключно на потреби та в межах, передбачених відповідним кошторисом.

1.9. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію або ліквідацію банку має право внести на розгляд виконавчої дирекції Фонду пропозиції щодо змін до кошторису. Зміни до кошторису за наявності обґрунтованого клопотання такої уповноваженої особи Фонду розглядає виконавча дирекція Фонду та затверджує їх або відмовляє в їх затвердженні.

1.10. Витрати Фонду, пов'язані з виведенням неплатоспроможного банку з ринку (у тому числі: цільова позика, що надавалася Фондом неплатоспроможному банку, витрати Фонду згідно з кошторисом витрат Фонду на тимчасову адміністрацію або ліквідацію, витрати банку, які були здійснені за рахунок коштів Фонду), відшкодовуються Фонду у фактично понесених ним розмірах:

не пізніше трьох днів після капіталізації неплатоспроможного банку новим власником відповідно до умов плану врегулювання та договору купівлі-продажу акцій неплатоспроможного банку;

за рахунок ліквідаційної маси неплатоспроможного банку відповідно до статті 52 Закону.

1.11. Контроль за виконанням затвердженого кошторису покладається на відповідальну особу (працівника банку), визначену уповноваженою особою Фонду.

Відповідальна особа щодня аналізує та перевіряє додержання витрат у межах затвердженого кошторису в розрізі статей та їх складових частин та щотижня і щомісяця подає звіт уповноваженій особі Фонду.

Звіт про виконання кошторису витрат (додаток 5) за період дії тимчасової адміністрації або щокварталу протягом ліквідації неплатоспроможного банку разом з пояснювальною запискою до нього подається виконавчій дирекції Фонду на розгляд і затвердження.

У разі отримання банком фінансування витрат за рахунок коштів Фонду уповноважена особа Фонду:

щотижня подає звіт про використання коштів Фонду (додаток 6) виконавчій дирекції Фонду;

подає документи (зокрема завірені копії договору, рахунку-фактури), що підтверджують цільове використання коштів, наданих Фондом, протягом двох робочих днів з дати проведення платежів.»;

2) пункт 2.1 глави 2 викласти в такій редакції:

«2.1. Уповноважена особа Фонду зобов'язана інформувати Фонд про режим роботи неплатоспроможного банку, а також дні та години прийому громадян (вкладників неплатоспроможного банку).»;

3) главу 3 викласти в такій редакції:

«3. Звітування уповноваженої особи Фонду перед Фондом

3.1. Уповноважена особа Фонду подає виконавчій дирекції Фонду:

щомісяця - звітність про здійснення тимчасової адміністрації банку або про його ліквідацію;

звіт про виконання плану врегулювання.

3.2. Уповноважена особа Фонду подає виконавчій дирекції Фонду:

щомісячну звітність до 5-го числа місяця, що настає за звітним;

звіт про виконання плану врегулювання у день закінчення тимчасової адміністрації та/або ліквідації неплатоспроможного банку.

3.3. Якщо в період здійснення тимчасової адміністрації виконувався затверджений виконавчою дирекцією Фонду план врегулювання, звіт про здійснення тимчасової адміністрації включає інформацію про стан виконання плану врегулювання.

3.4. Звіт про здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації неплатоспроможного банку має, зокрема, містити:

інформацію про розрахунки з вкладниками;

висновок про стан виконання плану врегулювання;

перелік заходів, здійснених уповноваженою особою Фонду за період її діяльності, їх результати;

звіт про виконання кошторису витрат (додаток 5) за період дії тимчасової адміністрації або в разі ліквідації неплатоспроможного банку щоквартальні звіти протягом дії ліквідації разом з пояснювальними записками до них. У разі отримання банком фінансування витрат за рахунок коштів Фонду уповноважена особа Фонду обов’язково у звіті зазначає підстави надання фінансування, підтверджуючи документами про його цільове використання.

3.5. Виконавча дирекція Фонду затверджує звіт уповноваженої особи Фонду про виконання плану врегулювання, про завершення ліквідаційної процедури.

Звіт про завершення ліквідаційної процедури має, зокрема, містити інформацію про реалізацію майна банку та задоволення вимог кредиторів та/або вичерпання заходів, спрямованих на задоволення вимог кредиторів.».

7. Доповнити Положення трьома новими додатками 4 - 6 (додаються).

Начальник
відділу стратегії
та нормативно-методологічного
забезпечення
Н.О. Лапаєва
Додаток 4
до Положення про виведення
неплатоспроможного банку
з ринку
(пункт 1.1 глави 1 розділу VI)


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
від ________________ № _______

Директор-розпорядник Фонду
____________
(підпис, П. І. Б.)

КОШТОРИС
витрат__________________________________
(найменування банку)
на здійснення
________________________
(тимчасової адміністрації/ліквідації)
на ______________________
(період)

(тис. грн)

№ з/п

Стаття витрат

План, всього

У тому числі

місяць

місяць

місяць

1

Фонд заробітної плати

2

Нарахування на ФОП

3

Оренда

4

Експлуатаційні витрати

5

Послуги зв’язку

6

Послуги охорони

7

Інші витрати (у тому числі на канцелярські товари, господарські товари, обслуговування автомобілів, витратні матеріали, супроводження програмних продуктів, витрати на закриття відокремлених підрозділів тощо)

8

Витрати на податки та збори, обов’язкові платежі

9

Комісійні витрати (у тому числі: витрати на забезпечення виплат вкладникам)

10

Витрати на опублікування оголошень

11

Витрати на оцінку та реалізацію майна

12

Витрати на проведення аудиту

13

Витрати на оплату послуг осіб, залучених для забезпечення здійснення покладених на уповноважену особу Фонду функцій

14

Непередбачені витрати

УСЬОГО

Уповноважена особа Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб
на тимчасову адміністрацію/ліквідацію______________________________
             (найменування банку)

_______________
(підпис)

__________________
(П. І. Б.)

Відповідальна особа банку

_______________
(підпис)

_________________
(П. І. Б.)
Додаток 5
до Положення про виведення
неплатоспроможного банку
з ринку
(пункт 1.11 глави 1 розділу VI)


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
від ______________ № _______

Директор-розпорядник Фонду
____________
(підпис, П. І. Б.)

ЗВІТ
про виконання кошторису витрат
__________________________________
(найменування банку)
на здійснення
________________________
(тимчасової адміністрації/ліквідації)
на_____________________
(період)

(тис. грн)

№ з/п

Стаття витрат

План, усього

Фактично, всього

Відхилення

Використання, %

1

Фонд заробітної плати

2

Нарахування на ФОП

3

Оренда

4

Експлуатаційні витрати

5

Послуги зв’язку

6

Послуги охорони

7

Інші витрати (у тому числі на канцелярські товари, господарські товари, обслуговування автомобілів, витратні матеріали, супроводження програмних продуктів, витрати на закриття відокремлених підрозділів тощо)

8

Витрати на податки та збори, обов’язкові платежі

9

Комісійні витрати (у тому числі: витрати на забезпечення виплат вкладникам)

10

Витрати на опублікування оголошень

11

Витрати на оцінку та реалізацію майна

12

Витрати на проведення аудиту

13

Витрати на оплату послуг осіб, залучених для забезпечення здійснення покладених на уповноважену особу Фонду функцій

14

Непередбачені витрати

УСЬОГО

Уповноважена особа Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб
на тимчасову адміністрацію/ліквідацію______________________________
             (найменування банку)

_______________
(підпис)

__________________
(П. І. Б.)

Відповідальна особа банку

_______________
(підпис)

_________________
(П. І. Б.)вгору