Документ z0356-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.12.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.04.2014. Подивитися в історії? )

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

30.12.2013  № 42


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 березня 2014 р.
за № 356/25133

Про затвердження Змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку

Відповідно до пункту 10 частини першої та пункту 1 частини п’ятої статті 12 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 липня 2012 року № 2, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за № 1581/21893 (додаються).

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним відділом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Відділу зв'язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

Директор-розпорядник

О.І. Шарова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
30.12.2013  № 42


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 березня 2014 р.
за № 356/25133

ЗМІНИ
до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку

1. У главі 2 розділу І:

1) у пункті 2.1:

після абзацу першого доповнити пункт чотирма новими абзацами такого змісту:

«виведення неплатоспроможного банку з ринку - заходи, які здійснює Фонд щодо банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, із передачі його активів та зобов'язань, продажу неплатоспроможного банку та/або перехідного банку у спосіб, визначений Законом, з його ліквідації;

вклад - кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти;

вкладник - фізична особа (крім фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності), яка уклала або на користь якої укладено договір банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або яка є власником іменного депозитного сертифіката;

інвестор - особа, яка виявила намір і надала Фонду письмове зобов'язання про придбання акцій (паїв) неплатоспроможного банку або перехідного банку у процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку;».

У зв’язку з цим абзаци другий - дев’ятнадцятий вважати відповідно абзацами шостим - двадцять третім;

після абзацу шостого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«істотна участь - пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи;».

У зв’язку з цим абзаци сьомий - двадцять третій вважати відповідно абзацами восьмим - двадцять четвертим;

після абзацу восьмого доповнити пункт двома новими абзацами такого змісту:

«контролер - фізична або юридична особа, щодо якої не існує контролерів - фізичних осіб та яка має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння самостійно або спільно з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння здійснювати такий вплив на основі угоди чи будь-яким іншим чином;

ліквідація банку - процедура припинення банку як юридичної особи відповідно до законодавства;».

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий - двадцять четвертий вважати відповідно абзацами одинадцятим - двадцять шостим;

після абзацу одинадцятого доповнити пункт чотирма новими абзацами такого змісту:

«неплатоспроможний банк - банк, щодо якого НБУ прийняв рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних у порядку, передбаченому Законом України «Про банки і банківську діяльність»;

операційна діяльність неплатоспроможного банку - діяльність неплатоспроможного банку, що забезпечує його господарську діяльність, зокрема оплату договорів оренди, надання комунальних послуг, послуг зв’язку, охорони, операції зі сплати комісійних витрат, інших операційних та загальних адміністративних витрат, податку на прибуток;

перехідний банк - банк, який створено у процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку, номінальним власником і управителем акцій якого є Фонд до дня продажу цього банку інвестору;

план врегулювання - рішення Фонду, що визначає спосіб, економічне обґрунтування, строки та умови виведення неплатоспроможного банку з ринку;».

У зв’язку з цим абзаци дванадцятий - двадцять шостий вважати відповідно абзацами шістнадцятим - тридцятим;

після абзацу двадцять шостого доповнити пункт чотирма новими абзацами такого змісту:

«приймаючий банк - банк, який не належить до категорії проблемного або неплатоспроможного та який у процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку приймає від неплатоспроможного банку активи та зобов'язання;

проблемний банк - банк, щодо якого НБУ прийняв рішення про віднесення до категорії проблемних у порядку, передбаченому Законом України «Про банки і банківську діяльність» і нормативно-правовими актами НБУ;

продаж банку - продаж усіх акцій перехідного банку або контрольного пакета акцій (паїв) неплатоспроможного банку;

реєстр учасників Фонду - реєстр, який ведеться Фондом та містить відомості про участь банку в системі обов’язкового гарантування вкладів фізичних осіб;».

У зв’язку з цим абзаци двадцять сьомий - тридцятий вважати відповідно абзацами тридцять першим - тридцять четвертим;

після абзацу тридцять першого доповнити пункт двома новими абзацами такого змісту:

«система гарантування вкладів фізичних осіб - сукупність відносин, що регулюються Законом, суб’єктами яких є Фонд, Кабінет Міністрів України, НБУ, банки та вкладники;

тимчасова адміністрація - процедура виведення банку з ринку, що запроваджується Фондом стосовно неплатоспроможного банку в порядку, встановленому Законом;».

У зв’язку з цим абзаци тридцять другий - тридцять четвертий вважати відповідно абзацами тридцять четвертим - тридцять шостим;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«фінансування витрат банку за рахунок коштів Фонду - перерахування відповідно до пункту 2 частини другої статті 20 Закону Фондом його коштів неплатоспроможного банку для оплати витрат, пов’язаних із здійсненням діяльності, проведенням заходів та залученням до роботи осіб відповідно до пункту 2 частини шостої статті 36, пунктів 7, 8 частини другої статі 37 та частини четвертої статті 47 Закону за умови недостатності коштів у банку для оплати таких витрат.»;

2) пункт 2.2 викласти в такій редакції:

«2.2. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у законодавстві України.».

2. У розділі ІІ:

1) у главі 2:

у пункті 2.2 слова «, оцінки можливого способу виведення такого банку з ринку у разі віднесення його до категорії неплатоспроможних» виключити;

абзац третій пункту 2.3 після слова «до» доповнити словами «Закону та»;

пункт 2.6 виключити.

У зв’язку з цим пункт 2.7 вважати пунктом 2.6;

2) у главі 3:

в абзаці четвертому пункту 3.5 слово «МФО» замінити словом «код»;

абзац третій пункту 3.6 після слів «фінансових послуг,» доповнити словами «Міністерство фінансів України»;

у пункті 3.9:

абзац третій після слова «десять» доповнити словом «календарних»;

абзац четвертий після слова «пізніше» доповнити словом «його» та після слова «наступного» - словом «робочого»;

в абзаці третьому пункту 3.10 слово «МФО» замінити словом «код»;

3) у главі 4:

у пункті 4.6:

в абзаці четвертому слова «порушення проти уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію кримінальної справи або» виключити;

абзац п’ятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци шостий, сьомий вважати відповідно абзацами п’ятим, шостим;

після пункту 4.6 доповнити главу новим пунктом 4.7 такого змісту:

«4.7. На період неможливості виконання своїх обов'язків уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію за станом здоров’я, а також на час перебування у відпустці або у відрядженні виконавча дирекція Фонду може призначати виконуючого обов'язки уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію. Виконуючий обов’язки уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію призначається в порядку, установленому для призначення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію. Повноваження виконуючого обов’язки уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію припиняються в день виходу на роботу уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію.».

У зв’язку з цим пункти 4.7 - 4.16 вважати відповідно пунктами 4.8 - 4.17;

пункт 4.8 викласти в такій редакції:

«4.8. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію, призначена рішенням виконавчої дирекції Фонду відповідно до пункту 4.7 цієї глави, приступає до виконання своїх обов'язків не пізніше наступного робочого дня після свого призначення.

Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію, призначена рішенням виконавчої дирекції Фонду відповідно до:

1) абзацу третього пункту 4.6 цієї глави, приймає від працівників неплатоспроможного банку майно (активи і зобов'язання), документи банку за актом про приймання (підписаним нею);

2) абзаців другого, п’ятого, шостого пункту 4.6 цієї глави, приймає від уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію, повноваження якої припинено, майно (активи і зобов'язання), документи банку за актом про передавання-приймання (підписаним обома уповноваженими особами Фонду). У цьому разі проводиться ревізія банкнот, монет та інших цінностей. У будь-якому разі ревізія та передавання майна і документів мають бути закінчені не пізніше 30 днів з дня початку тимчасової адміністрації.»;

пункт 4.12 доповнити дев’ятьма новими абзацами такого змісту:

«Відмова від виконання договору або його розірвання здійснюється у тій самій формі, в якій укладено договір, якщо інше не встановлено договором, шляхом направлення відповідного письмового повідомлення іншій стороні договору.

Рішення про відмову від виконання договору або необхідність його розірвання приймається уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію на підставі письмового обґрунтованого висновку уповноваженого підрозділу банку/експерта, фахівця, аудитора тощо.

Ознаками збитковості кредитних договорів за участю банку можуть бути, зокрема:

кредит надано під процентну ставку, яка є нижчою від процентної ставки за кредитами, які бере сам банк, і процентної ставки, що виплачується ним за депозитами (крім випадків, коли при здійсненні такої операції банк не має збитків);

кредит надано під процентну ставку та комісійну винагороду, що є нижчими за собівартість цієї послуги в такому банку.

Ознаками збитковості господарських договорів за участю банку можуть бути, зокрема:

дохід, отриманий банком від реалізації ним укладених договорів щодо продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), визначається відповідно до договірних цін, але не менших від звичайних цін на такі товари, роботи, послуги, що діяли на дату такого продажу, у разі якщо договірна ціна на такі товари (роботи, послуги) відрізняється більше ніж на 20 відсотків від звичайної ціни на такі товари (роботи, послуги);

витрати, понесені банком від реалізації ним укладених договорів щодо придбання товарів (робіт, послуг), визначаються, виходячи з договірних цін, але не вищих за звичайні ціни, що діяли на дату такого придбання, у разі якщо договірна ціна на такі товари (роботи, послуги) відрізняється більше ніж на 20 відсотків від звичайної ціни на такі товари (роботи, послуги).

Непотрібним договором (правочином) є договір (правочин), в існуванні якого немає потреби, зокрема договір оренди приміщення відокремленого підрозділу банку, який є збитковим і має бути закритий, договори, виконання яких непотрібно банку у зв’язку з тим, що такий банк віднесено до категорії неплатоспроможних і він не потребує надання зазначених послуг, у тому числі щодо забезпечення (обслуговування) операцій, пов’язаних з проведенням банківської діяльності та/або господарських операцій.»;

пункт 4.15 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Після укладання уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію договору про надання консультантом, експертом або іншим фахівцем послуг ця уповноважена особа Фонду у строк не пізніше двох робочих днів зобов'язана повідомити Фонд про факт укладення такого договору.».

3. У розділі ІІІ:

1) у главі 1:

у пункті 1.7 слова «, у порядку та на умовах, установлених для виконавчого органу банку, якщо інтереси безпеки уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію або її захист не вимагають установлення особливих умов праці та технічного забезпечення уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію, її представників та інших осіб, залучених до здійснення Фондом тимчасової адміністрації» виключити;

абзац п’ятий пункту 1.16 замінити чотирма новими абзацами такого змісту:

«Зобов'язання банку, передбачені абзацами третім і четвертим цього пункту, виконуються банком у межах його фінансових можливостей у такому порядку:

виплати заробітної плати, авторської винагороди, відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю працівників банку;

оплата комунальних послуг, енерго- та водопостачання, орендних платежів, послуг зв'язку, витрат на охорону та утримання майна банку та його приміщень, витрати на забезпечення проходження платежів;

інші витрати для забезпечення операційної діяльності неплатоспроможного банку.»;

у пункті 1.18:

абзац третій після цифр «30» доповнити словом «календарних»;

абзац десятий після цифр «30» доповнити словом «календарних»;

доповнити пункт чотирма новими абзацами такого змісту:

«Під умовами, гіршими за звичайні, перевищенням реальної вартості товарів, послуг, іншого майна банку, отриманого банком, розуміють умови/вартість, які/яка нижче/більше за звичайні ціни, що діяли на дату укладення відповідного договору (правочину), у разі якщо договірна ціна товарів, послуг, іншого майна банку відрізняється більше ніж на 20 відсотків від звичайної ціни на такі товари (послуги, майно).

Під наданням клієнтом пільг при здійсненні кредитних операцій розуміють:

прийняття меншого забезпечення виконання зобов’язань, ніж вимагається від інших клієнтів;

надання кредиту за відсотковою ставкою/з комісією, що менша за ставки/комісію, встановлені відповідними кредитними програмами банку, або з іншими привілеями щодо погашення кредитної заборгованості, які не відповідають затвердженим кредитним програмам.»;

пункт 1.19 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Нікчемним є договір (правочин), недійсність якого встановлена законом. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію направляє письмове повідомлення про нікчемність договору (правочину) контрагенту за таким договором (правочином) із посиланням на відповідну норму закону, у якій зазначені підстави нікчемності.»;

у пункті 1.20:

слова «прийняття НБУ рішення» замінити словами «, наступну за офіційним отриманням рішення НБУ»;

доповнити пункт шістьма новими абзацами такого змісту:

«Під час інвентаризації перевіряються наявність і відповідність балансової вартості фактичній вартості таких активів та зобов’язань неплатоспроможного банку:

готівки у касі та матеріальних цінностей у сховищі банку;

заборгованості за кредитами перед банком, у тому числі наявності забезпечення виконання зобов’язань за кредитами;

заборгованості за цінними паперами перед банком;

заборгованості за зобов’язаннями банку перед фізичними та юридичними особами;

заборгованості за списаними кредитами, у тому числі наявності забезпечення виконання зобов’язань за такими кредитами.»;

у пункті 1.22 слова «або тих, яких не вистачає,» виключити;

пункт 1.24 викласти в такій редакції:

«1.24. Заборгованість за активними операціями неплатоспроможного банку, що визнана уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію безнадійною, списується неплатоспроможним банком відповідно до вимог, установлених нормативно-правовими актами НБУ.»;

абзац дванадцятий пункту 1.25 виключити;

в абзаці другому пункту 1.26 слова «в іноземній валюті (у розрізі кодів валют) та» виключити;

доповнити главу новим пунктом такого змісту:

«1.29. Кошти, що надійшли протягом тимчасової адміністрації до неплатоспроможного банку, у разі неможливості встановити належного отримувача мають бути повернуті банку, через який ініціювався переказ, у порядку, встановленому законодавством.»;

2) у главі 3:

у пункті 3.4 слово «наступного» замінити словом «тридцятого»;

у пункті 3.5:

абзац четвертий доповнити словами «, на останній місяць, що передує даті опублікування повідомлення»;

абзац п’ятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци шостий - десятий вважати відповідно абзацами п’ятим - дев’ятим;

у пункті 3.6:

абзац перший після слова «Україні,» доповнити словами «у строк, встановлений рішенням виконавчої дирекції Фонду,»;

в абзаці одинадцятому слова «або інші документи,що підтверджують фінансовий стан інвестора та його ділову репутацію» виключити;

абзац чотирнадцятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - шістнадцятим;

в абзаці чотирнадцятому слова «копію погодження набуття істотної участі в банку» замінити словами «копію листа до НБУ з проханням надати погодження набуття істотної участі»;

у пункті 3.7:

абзац перший після слова «держави,» доповнити словами «у строк, встановлений рішенням виконавчої дирекції Фонду,»;

в абзаці п’ятому слова «копію погодження набуття істотної участі в банку» замінити словами «копію листа до НБУ з проханням надати погодження набуття істотної участі»;

пункт 3.8 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Для уточнення інформації, зазначеної в документах, поданих потенційним інвестором, Фонд має право направити запит електронною поштою щодо надання додаткових пояснень та документів. Потенційний інвестор зобов’язаний надати відповідь електронною поштою (у тому числі зі скан-копіями документів) у строки, встановлені у запиті. Останній день надання додаткових пояснень та документів потенційним інвестором не може бути пізнішим за день затвердження плану врегулювання неплатоспроможного банку.»;

пункти 3.10, 3.11 викласти в такій редакції:

«3.10. За рішенням виконавчої дирекції Фонду потенційний інвестор -юридична особа визнається кваліфікованим, якщо:

наявна достатня кількість власних коштів (власного капіталу) у розмірі, що забезпечує виконання зобов'язань щодо формування статутного капіталу банку на підставі розрахунку власних коштів (власного капіталу) юридичних осіб - учасників (вимоги цього абзацу поширюються лише на юридичних осіб, які придбаватимуть банк у цілому);

наявний прибуток у юридичної особи чи її контролера(ів) за результатами останнього звітного періоду (року);

відсутні прострочені зобов'язання перед банками;

відсутні прострочені зобов'язання щодо сплати податків та зборів;

значення показників платоспроможності та фінансової стійкості фінансового стану юридичної особи, зареєстрованої в Україні (за балансом), відповідають оптимальним значенням показників платоспроможності та фінансової стійкості, які наведені в додатку 1 до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1203/19941 (для іноземної юридичної особи зазначені показники розраховуються з урахуванням вимог, установлених законодавством країни її місцезнаходження. Для юридичної особи, що має довгостроковий кредитний рейтинг за міжнародною шкалою за зобов'язаннями в іноземній валюті не нижче ніж інвестиційний рівень «BBB-» за класифікацією рейтингових агентств «Standard & Poor's» або «Fitch-Ratings», не нижче ніж рівень «Baa3» за класифікацією рейтингового агентства «Moody's Investors Service», зазначені показники не розраховуються. Для банку замість зазначених показників здійснюється розрахунок економічних нормативів, установлених законодавством країни місцезнаходження банку, та визначається їх відповідність установленим законодавством значенням);

структура власності інвестора є зрозумілою і прозорою.

3.11. За рішенням виконавчої дирекції Фонду потенційний інвестор - фізична особа визнається кваліфікованим, якщо він відповідає таким критеріям у сукупності:

наявний дохід за останній рік або останні три роки для оплати внеску до статутного капіталу банку (вимоги цього абзацу поширюються лише на фізичних осіб, які придбаватимуть банк у цілому);

відсутні прострочені зобов'язання перед банками;

відсутні прострочені зобов'язання щодо сплати податків та зборів.»;

пункт 3.22 викласти в такій редакції:

«3.22. Фонд направляє НБУ пропозицію щодо прийняття рішення про відкликання ліцензії та ліквідацію неплатоспроможного банку у строки, зазначені у плані врегулювання, але не пізніше граничного терміну завершення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку.».

4. У розділі ІV:

1) у главі 1:

у пункті 1.4 слово «щорічно» замінити словами «за потреби»;

у пункті 1.9:

абзац другий викласти в такій редакції:

«оцінки активів Фондом відповідно до методики, встановленої нормативно-правовими актами Фонду;»;

абзац третій виключити.

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім;

2) підпункт 3.2.2 пункту 3.2 глави 3 доповнити новим абзацом такого змісту:

«На період неможливості виконання своїх обов’язків уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку за станом здоров’я, а також на час перебування у відпустці виконавча дирекція Фонду може призначати виконуючого обов’язки уповноваженої особи Фонду на ліквідацію. Виконуючий обов’язки уповноваженої особи Фонду на ліквідацію призначається в порядку, установленому для призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку. Повноваження виконуючого обов’язки уповноваженої особи на ліквідацію банку припиняються в день виходу на роботу уповноваженої особи на ліквідацію банку.».

5. У розділі V:

1) у главі 1:

пункт 1.5 викласти в такій редакції:

«1.5. Виконавча дирекція Фонду має право прийняти рішення про продовження процедури ліквідації банку.»;

доповнити главу новим пунктом такого змісту:

«1.13. Фонд публікує оголошення про відшкодування коштів вкладникам у газетах «Урядовий кур’єр», «Голос України» та на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет не пізніше ніж через сім днів з дня прийняття рішення про відкликання банківської діяльності та ліквідацію банку.»;

2) у главі 2:

пункт 2.3 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Закінченням технологічного циклу вважається дата зарахування суми переказу на рахунок отримувача або її видачі йому в готівковій формі.»;

у пункті 2.8:

абзац другий виключити.

У зв’язку з цим абзаци третій - п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами другим - чотирнадцятим;

доповнити пункт після абзацу десятого новим абзацом такого змісту:

«повертати ініціаторам переказу коштів їх кошти, що надійшли на накопичувальний рахунок або кореспондентський рахунок банку протягом процедури його ліквідації, у разі їх помилкового переказу або в разі, якщо їх перерахування пов’язано з виплатами пенсії, зарплатами державних службовців, поверненням платежів від державних органів (установ, організацій) або соціальними виплатами (лікарняні, декретні тощо);».

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим - п’ятнадцятим;

абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:

«скласти перелік (реєстр) вимог кредиторів після їх розгляду та проміжний ліквідаційний баланс станом на звітну дату, наступну за датою затвердження такого переліку (реєстру);»;

у пункті 2.18:

в абзаці шостому слова «прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку» замінити словами «призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку»;

абзац дев’ятий доповнити словами «станом на звітну дату, наступну за датою затвердження переліку (реєстру) акцептованих вимог кредиторів»;

абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:

«передачу документів ліквідованого банку до архівних установ відповідно до Переліку видів документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян, що мають надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємств, установ, організацій, які не належать до джерел формування Національного архівного фонду, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14 березня 2013 року № 430/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 березня 2013 року за № 428/22960;»;

доповнити главу новим пунктом такого змісту:

«2.21. Під час здійснення ліквідації уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку з числа обраних Фондом службовців, експертів, консультантів можуть залучатись службовці, експерти та/або консультанти відповідно до Положення про порядок залучення уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб консультантів, експертів та інших фахівців при виведенні неплатоспроможного банку з ринку або ліквідації банку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 23 липня 2012 року № 12, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2012 року за № 1364/21676.

Після укладання уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку договору про надання консультантом, експертом або іншим фахівцем послуг ця уповноважена особа Фонду у строк не пізніше двох робочих днів зобов'язана повідомити Фонд про факт укладення такого договору.»;

3) у главі 3:

пункт 3.2 після слів «національній валюті» доповнити словами «та іноземній валюті (за необхідності)»;

пункт 3.3 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Уповноважена особа Фонду вживає заходів для підключення банку, що ліквідується, до електронної пошти НБУ.»;

пункт 3.5 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі надходження готівкою або на накопичувальний рахунок банку, що перебуває у стадії ліквідації, іноземної валюти внаслідок погашення заборгованості боржниками такого банку уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку має право прийняти такі кошти з подальшим їх продажем та зарахуванням на накопичувальний рахунок у національній валюті.»;

4) у главі 4:

у пункті 4.2 слова «прийняття рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку» замінити словами «призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку»;

у пункті 4.3 слова «іноземній валюті (у розрізі кодів валют) та в гривневому еквіваленті на дату складання такого балансу» замінити словами «гривневому еквіваленті на дату складання такого балансу»;

у пункті 4.6 слова «прийняття рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку» замінити словами «призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку»;

пункти 4.14 - 4.38 викласти в такій редакції:

«4.14. Інвентаризація майна банку та формування ліквідаційної маси мають бути завершені в шестимісячний строк з дня прийняття рішення про ліквідацію банку та відкликання банківської ліцензії. Результати інвентаризації та формування ліквідаційної маси відображаються в акті, який підлягає затвердженню виконавчою дирекцією.

4.15. До ліквідаційної маси банку включаються будь-яке нерухоме та рухоме майно, кошти, майнові права та інші активи банку. До ліквідаційної маси банку не включається майно у випадках, передбачених законами.

4.16. Майно неплатоспроможного банку, що включається до ліквідаційної маси, підлягає оцінці в порядку, встановленому законодавством України, у тому числі цим Положенням. Для здійснення оцінки майна уповноважена особа Фонду на здійснення ліквідації банку має право залучати суб'єктів оціночної діяльності з оплатою їх послуг за рахунок ліквідаційної маси неплатоспроможного банку.

4.17. Залучення суб'єктів оціночної діяльності здійснюється уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку з числа осіб, перелік яких затверджується виконавчою дирекцією Фонду.

4.18. Активи недержавних пенсійних фондів, іпотечні активи, що перебувають в управлінні банку або є забезпеченням виконання зобов'язань за сертифікатами з фіксованою дохідністю, емітентом яких є банк, активи банку, включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій, а також кошти на рахунку фонду фінансування будівництва або майно фонду операцій з нерухомістю, у тому числі кошти на його рахунку, що перебувають в управлінні такого банку, не включаються до ліквідаційної маси банку. Розпорядження цими активами здійснюється відповідно до Законів України «Про недержавне пенсійне забезпечення», «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати», «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» та «Про іпотечні облігації».

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію визначає загальну суму зобов’язань банку як зберігача/управителя активами зазначених фінансових установ станом на день призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку.

У разі якщо банк, що ліквідується, має зобов'язання перед недержавним пенсійним фондом як зберігач, повернення активів здійснюється за процедурою, визначеною договором про обслуговування пенсійного фонду зберігачем, для заміни зберігача або дострокового розірвання договору про обслуговування пенсійного фонду зберігачем.

У разі якщо банк, що ліквідується, є управителем створених ним фондів фінансування будівництва та/або фондів операцій з нерухомістю, уповноважена особа Фонду на ліквідацію повинна вжити заходів для передачі фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю в управління іншій фінансовій установі в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 490 «Про затвердження Порядку передачі фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю в управління іншій фінансовій установі за рішенням суду» .

4.19. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку протягом семи днів із дня розміщення інформації про початок процедури ліквідації в газетах «Урядовий кур'єр» та «Голос України» відповідно до вимог частини другої статті 45 Закону має повернути кредиторам розрахункові документи, що не сплачені в строк з вини неплатоспроможного банку. Одночасно уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку повідомляє кредиторів про початок процедури ліквідації та про строк, протягом якого вони мають право заявити про свої вимоги до неплатоспроможного банку, а також зазначає адресу для їх надсилання.

4.20. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку складає реєстр акцептованих вимог кредиторів за формою, визначеною в додатку 3 до цього Положення, на підставі балансу банку, до якого включає вимоги кредиторів у національній валюті в розмірах, які існували на дату прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

4.21. Вимога, заявлена в іноземній валюті, уключається до реєстру вимог у національній валюті в сумі, визначеній за офіційним курсом, установленим НБУ на дату прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Вимоги кредиторів зі сплати процентів (відсотків) за кредитами, депозитами, за незавершеними розрахунковими операціями тощо переносяться на відповідний рахунок кредитора.

4.22. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку припиняє приймання вимог кредиторів після закінчення 30 днів з дня опублікування відомостей у газетах «Урядовий кур'єр» та «Голос України» відповідно до вимог частини другої статті 45 Закону.

Будь-які вимоги, що надійшли після закінчення цього строку, вважаються погашеними, крім вимог вкладників у межах гарантованої Фондом суми відшкодування за вкладами.

4.23. Протягом 90 днів з дня опублікування відомостей у газетах «Урядовий кур'єр» та «Голос України» відповідно до вимог частини другої статті 45 Закону уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку здійснює такі заходи:

визначає суму заборгованості кожному кредитору та відносить вимоги до певної черги погашення;

відхиляє вимоги в разі, якщо вони непідтверджені фактичними даними, що є в розпорядженні уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку, та в разі потреби заявляє в установленому законодавством порядку заперечення за заявленими до банку вимогами кредиторів;

складає реєстр акцептованих вимог кредиторів відповідно до вимог, установлених цим Положенням та актами Фонду.

4.24. Реєстр вимог подається до Фонду на пронумерованих, прошнурованих (прошитих) аркушах та засвідчується підписом уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку і відбитком печатки банку.

4.25. Реєстр акцептованих вимог кредиторів підлягає затвердженню виконавчою дирекцією Фонду.

4.26. До реєстру акцептованих вимог кредиторів, що подається на затвердження виконавчій дирекції Фонду, уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку додається копія оголошення про початок процедури ліквідації та про строк, протягом якого кредитори мали право заявити уповноваженій особі Фонду на ліквідацію банку про свої вимоги до банку, із зазначенням адреси для їх надсилання.

4.27. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку не має права здійснювати задоволення вимог кредиторів до затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторів, за винятком погашення за погодженням з виконавчою дирекцією Фонду вимог за правочинами, що забезпечують здійснення процедури ліквідації.

4.28. Вимоги, не включені до реєстру акцептованих вимог кредиторів, задоволенню в процедурі ліквідації не підлягають і вважаються погашеними.

4.29. Протягом 20 днів з дня затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторів уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку:

письмово сповіщає кредиторів про акцептування їх вимог;

щотижня публікує в газетах «Голос України» та «Урядовий кур'єр» оголошення про день і місце, де можна ознайомитися з реєстром акцептованих вимог кредиторів, та про дату затвердження цього реєстру виконавчою дирекцією Фонду.

Одночасно з передачею для опублікування в друкованих виданнях зазначена в абзаці третьому цього пункту інформація передається уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку до Фонду, який не пізніше наступного робочого дня оприлюднює її на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет.

4.30. У разі необхідності уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку вносить пропозиції щодо затвердження виконавчою дирекцією Фонду змін до реєстру акцептованих вимог на підставі:

рішення суду, яке набрало законної сили;

свідоцтва про право на спадщину за вимогами кредиторів, які визнані уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку та включені до реєстру акцептованих вимог кредиторів;

документів, які відповідно до законодавства України підтверджують правонаступництво юридичної особи внаслідок реорганізації, за вимогами кредиторів, яких включено до реєстру акцептованих вимог кредиторів;

письмової відмови кредитора від вимог;

клопотання уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку про виправлення помилки, допущеної нею чи попередньою уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку під час акцептування вимог кредиторів.

Фонд за потреби має право вимагати від уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку додаткову інформацію щодо внесення змін до реєстру вимог.

4.31. Будь-які спори щодо акцептування вимог кредиторів підлягають вирішенню у судовому порядку. Судове провадження щодо таких вимог не припиняє перебігу процедури ліквідації.

4.32. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку складає проміжний ліквідаційний баланс за результатами акцептування вимог кредиторів банку, що ліквідується,на наступну звітну дату після затвердження переліку (реєстру) акцептованих вимог кредиторів виконавчою дирекцією Фонду.

Проміжний ліквідаційний баланс банку складається за формою оборотно-сальдового балансу на відповідну дату із зазначенням періоду, за який складено баланс.

Вхідні залишки проміжного ліквідаційного балансу складаються із даних банку на день призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку. Вихідні залишки містять відомості про статутний капітал, фонди, склад майна (активів), зобов’язання банку за затвердженим реєстром акцептованих вимог кредиторів. У проміжному балансі відображаються всі зміни, зумовлені проведенням процедури ліквідації банку, а також зміни вартості активів та зобов’язань такого банку, які сталися за звітний період.

4.33. У разі наявності рішення суду про задоволення вимог кредиторів, які не враховувалися в балансі банку на день призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку/затвердження акцептованих вимог кредиторів, ці зобов'язання також включаються до проміжного ліквідаційного балансу.

4.34. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку зобов'язана подати проміжний ліквідаційний баланс на погодження виконавчої дирекції Фонду у строк не пізніше 10 робочих днів після настання дати, на яку він складений.

4.35. Проміжний ліквідаційний баланс та додатки до нього роздруковуються на паперових носіях, засвідчуються підписами уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку, головного бухгалтера (або особи, яка виконує його обов'язки) і відбитком печатки банку та у прошнурованому вигляді разом з описом документів і супровідним листом подаються до Фонду.

4.36. Рішення про погодження проміжного ліквідаційного балансу неплатоспроможного банку, затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторів, затвердження змін до реєстру акцептованих вимог кредиторів приймаються виконавчою дирекцією Фонду.

4.37. Уповноваженій особі Фонду на ліквідацію банку повертається один примірник затвердженого реєстру акцептованих вимог кредиторів, змін до реєстру акцептованих вимог кредиторів, погодженого проміжного ліквідаційного балансу. Уповноважений структурний підрозділ Фонду (уповноважений працівник) візує кожен аркуш реєстру акцептованих вимог кредиторів або змін до нього.

4.38. Фонд має право вимагати додаткові документи, які підтверджують дані проміжного ліквідаційного балансу. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку надає додаткові документи у строк не пізніше п'яти робочих днів з дати отримання запиту.»;

пункти 4.39 - 4.41 виключити;

5) абзац другий пункту 5.2 глави 5 викласти в такій редакції:

«У разі якщо планом врегулювання неплатоспроможного банку передбачено виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом ліквідації неплатоспроможного банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов'язань на користь приймаючого банку, норми абзацу першого цього пункту застосовуються з наступного дня, що настає за днем відчуження зазначених активів і зобов'язань.»;

6) пункт 7.1 глави 7 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Об’єктами, обмеженими в обігу, вважаються об’єкти, які можуть належати тільки окремим учасникам цивільного обороту, або обіг таких об’єктів, їх придбання або відчуження можуть здійснюватися лише на підставі відповідного дозволу.»;

7) пункт 8.1 глави 8 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Майном, на яке існує обмежений попит, вважається майно, яке за своїми функціональними властивостями, корисністю або споживчою/культурною цінністю є потрібним обмеженим (певним) категоріям осіб.»;

8) у пункті 9.1 глави 9 слова «, які мають право надавати кредити» виключити;

9) у главі 11:

в абзаці другому пункту 11.1 слова «, а також пропозицію щодо вибору організатора торгів, аукціону, товарної біржі, професійного учасника фондового ринку, підприємства роздрібної торгівлі для реалізації майна відповідно до обраного способу продажу» виключити;

пункт 11.2 викласти в такій редакції:

«11.2. Виконавча дирекція Фонду своїм рішенням погоджує пропозиції уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку щодо порядку реалізації майна банку.».

6. У розділі VI:

1) главу 1 викласти в такій редакції:

«1. Фінансування витрат з виведення неплатоспроможного банку з ринку

1.1. Під час здійснення Фондом виведення неплатоспроможного банку з ринку (тимчасової адміністрації або ліквідації банку) фінансування витрат неплатоспроможного банку здійснюється відповідно до кошторису витрат, пов’язаних із здійсненням тимчасової адміністрації або ліквідації банку (далі - кошторис), форма якого наведена в додатку 4 до цього Положення.

Уповноважена особа Фонду має право здійснювати витрати, пов'язані з розміщенням оголошення в засобах масової інформації згідно з вимогами Закону та нотаріальним засвідченням картки зі зразками підписів, до дати затвердження кошторису виконавчою дирекцією Фонду.

1.2. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію або ліквідацію складає та подає Фонду кошторис витрат банку, пов’язаних із здійсненням тимчасової адміністрації або ліквідації банку, на період тимчасової адміністрації та щокварталу на період ліквідації банку (з розподілом за місяцями) протягом трьох днів після прийняття рішення виконавчою дирекцією Фонду про здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку та призначення відповідно уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію або ліквідацію.

Кошторис витрат банку, пов'язаних із здійсненням ліквідації банку на наступний квартал, складається щокварталу і подається до 15 числа місяця, що передує наступному кварталу, до Фонду для затвердження виконавчою дирекцією Фонду. На початку ліквідації банку кошторис включає період з дня, в якому уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку приступила до виконання своїх обов'язків, до кінця поточного кварталу. Не використана у звітному кварталі сума коштів за кошторисом не переноситься на наступний квартал.

Кошторис витрат складається в тисячах гривень.

1.3. Сума зазначених у кошторисі витрат розраховується на підставі витрат банку за діючими за останні три місяці договорами або прогнозних сум у разі витрат, які не здійснювалися банком до запровадження тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та/або ліквідації банку.

Уповноважена особа Фонду в разі необхідності включає до розрахунку накопичені борги (несплачені рахунки за діючими договорами, які виникли внаслідок відсутності фінансування) за відповідними договорами, несплата яких призведе до унеможливлення продовження дії договору.вгору