Документ z0353-96, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 02.11.2000, підстава - z0769-00

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 65 від 28.06.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
15 липня 1996 р.
vd960628 vn65 за N 353/1378

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінекоресурсів
N 161 ( z0769-00 ) від 10.10.2000 )
Про затвердження Інструкції про порядок розробки,
встановлення, перегляду та доведення лімітів викидів
забруднюючих речовин в атмосферне повітря

З метою упорядкування розробки, встановлення, перегляду та
доведення лімітів викидів забруднюючих речовин в атмосферне
повітря для стягнення платежів за викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок розробки, встановлення,
перегляду та доведення лімітів викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря (додається). 2. Секретаріату (О.Даниляк) забезпечити тиражування і
доведення Інструкції до структурних підрозділів Мінекобезпеки
України. 3. Керівникам структурних підрозділів Мінекобезпеки України
на місцях забезпечити дотримання вимог зазначеної Інструкції. 4. Вважати такою, що втратила чинність, Тимчасова інструкція
про порядок розробки, встановлення і перегляду, а також доведення
лімітів на викиди, скиди забруднюючих речовин і розміщення
відходів, затверджена Мінприроди України 23 березня 1992 року, в
частині, що стосується лімітів на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря. 5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Я.Мовчана.
Міністр Ю.Костенко
Затверджено
наказом Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища та ядерної безпеки
України від 28 червня
1996 року N 65
Інструкція
про порядок розробки, встановлення, перегляду та
доведення лімітів викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря
Відповідно до Законів України "Про охорону навколишнього
природного середовища", ( 1264-12 ) "Про охорону атмосферного
повітря" ( 2707-12 ), а також протокольного рішення засідання
Президії Кабінету Міністрів України від 27 вересня 1993 року N 20,
ліміти викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
встановлюються з метою вдосконалення економічного механізму
стягнення платежів за викиди в атмосферне повітря. Інструкція про порядок розробки, встановлення, перегляду та
доведення лімітів викидів забруднюючих речовин (далі по тексту
- Інструкція) містить в собі методичні вказівки по розробці
матеріалів, вимоги щодо оформлення необхідних документів по
встановленню лімітів. В Інструкції викладені вимоги щодо взаємодії Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських Рад народних депутатів, органів
Мінекобезпеки України та суб'єктів підприємницької діяльності,
незалежно від форм власності з питань розробки, встановлення,
перегляду і доведення лімітів викидів забруднюючих речовин.
1. Загальні положення
1.1. Ліміти викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
є основою для встановлення платежів за забруднення навколишнього
природного середовища. 1.2. Ліміти викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
- це допустимі дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин
стаціонарними джерелами по інгредієнтах в цілому для підприємства
в тоннах на рік. 1.3. Ліміти викидів для пересувних джерел не встановлюються. 1.4. Ліміти викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
встановлюються для підприємств, установ, організацій - платників
за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, перелік яких
визначається органами Мінекобезпеки України. 1.5. Платниками за викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повітря є об'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм
власності, потенціальні викиди яких складають 25 і більше тонн на
рік або 5 і більше тонн на рік однієї речовини. Потенціальний викид - це максимальний загальний викид
забруднюючої речовини від стаціонарних джерел викиду при роботі
підприємства в режимі номінального навантаження технологічного
обладнання, що передбачається проектно-кошторисною документацією. 1.6. Загальні по території Автономної Республіки Крим,
областей, а також міст Києва та Севастополя ліміти викидів
забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел
викиду встановлює Мінекобезпеки України для основних забруднюючих
речовин, перелік яких наведено в додатку N 1, терміном на один
рік. 1.7. Ліміти викидів забруднюючих речовин від стаціонарних
джерел для підприємств, установ, організацій встановлюються
органами Мінекобезпеки України для основних забруднюючих речовин,
перелік яких наведено в додатку N 1. Враховуючи місцеві умови, Верховна Рада Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські Ради народних
депутатів за поданням органів Мінекобезпеки України, можуть
збільшувати перелік забруднюючих речовин, за які стягуються
платежі за викиди в атмосферне повітря. 1.8. Ліміти викидів забруднюючих речовин встановлюються
терміном на один рік і доводяться підприємствам не пізніше першого
липня попереднього року. 1.9. У разі необхідності, до завершення строку дії
встановлених лімітів, їх анулювання здійснюється за рішенням
органу, який затвердив ліміт або за рішенням його вищестоящого
органу. 1.10. Спірні питання щодо встановлення лімітів викидів
забруднюючих речовин вирішуються у порядку, встановленому
законодавством України.
2. Порядок розробки, встановлення, доведення та перегляду лімітів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
2.1. Органи Мінекобезпеки України визначають перелік
підприємств - платників за викиди в атмосферне повітря за
критеріями, що викладені в п.1.5 цієї Інструкції. 2.2. За узгодженням з Верховною Радою Автономної Республіки
Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими Радами
народних депутатів органи Мінекобезпеки України відповідно до п.7
цієї інструкції визначають додатковий перелік речовин, по яких
будуть встановлюватись ліміти викидів забруднюючих речовин для
підприємств. 2.3. Органи Мінекобезпеки України направляють на адресу
платників за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
повідомлення про необхідність представлення на погодження проектів
лімітів викидів забруднюючих речовин за формою, що надається в
установлений термін (таблиця 2.1. додатка N 2). 2.4. Платники за забруднення атмосферного повітря зобов'язані
надати на адресу органів Мінекобезпеки України в установлений
термін проект лімітів викидів забруднюючих речовин з пояснювальною
запискою. В пояснювальній записці надається слідуюча інформація: - вихідні дані, які прийняті для розрахунку; - план заходів, які забезпечують виконання лімітів; - пояснення зменшення (збільшення) кількості забруднюючих
речовин, які викидаються в атмосферу по відношенню до встановлених
величин попереднього і наступного року. У разі збільшення викидів
надається детальний розрахунок та обгрунтування причин росту. 2.5. Ліміти викидів забруднюючих речовин встановлюються на
підставі питомих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
на одиницю виробленої продукції. Ліміти викидів забруднюючих речовин не можуть перевищувати
оціночних величин валових викидів у складі затверджених проектів
нормативів гранично допустимих викидів підприємства, установи,
організації. 2.6. Надані підприємством, установою, організацією проекти
лімітів викидів забруднюючих речовин розглядаються органами
Мінекобезпеки України протягом десяти днів. При погодженні проектів лімітів викидів забруднюючих речовин
органи Мінекобезпеки України ставлять відмітку про узгодження
(штамп, печатку) на титульному листі проекта ліміта. При
відхиленні проекту лімітів на адресу платників надсилається лист з
викладенням причин відхилення та встановлюється термін повторного
представлення. 2.7. На підставі погоджених проектів лімітів викидів
забруднюючих речовин для підприємств, установ, організацій органи
Мінекобезпеки України готують проекти загальних по території
Автономної Республіки Крим, областях, містах Києву та Севастополю
лімітів викидів забруднюючих речовин за формою, що надається
(таблиця 3.1 додатка N 3) і направляють їх на затвердження в
Мінекобезпеки України. 2.8. Мінекобезпеки України затверджує загальні по території
ліміти викидів забруднюючих речовин і направляє їх органам на
місцях за встановленою формою (додаток N 4). 2.10. Органи Мінекобезпеки України після отримання
затверджених загальних по території лімітів викидів забруднюючих
речовин встановлюють та доводять до підприємств, установ,
організацій ліміти викидів за встановленою формою (додаток N 5). 2.11. У разі необхідності підприємство, установа, організація
мають право до першого березня року, на який встановлено ліміти
викидів, звернутись до органу, який встановив ліміт на викиди, з
проханням скорегувати встановлений ліміт. Органи Мінекобезпеки України можуть корегувати встановлені
ліміти викидів для підприємств, установ, організацій до першого
квітня року, на який встановлено ліміт. 2.12. Мінекобезпеки України може корегувати у разі
необхідності загальний по території ліміт викидів. При цьому
органи Мінекобезпеки України звертаються до Мінекобезпеки України
з обгрунтованим проханням скорегувати затверджений загальний ліміт
викидів.
Додаток N 1
до інструкції про порядок розробки,
встановлення, перегляду та доведення
лімітів викидів забруднюючих речовин
Перелік основних забруднюючих речовин, по яких
встановлюються загальні по території та для
підприємств ліміти викидів забруднюючих речовин
в атмосферне повітря
1. Азоту оксиди 14. Марганець та його 2. Аміак сполуки 3. Ангідрид сірчистий 15. Нікель та його 4. Ацетон сполуки 5. Бенз(о)пирен 16. Озон 6. Бутилацетат 17. Ртуть та її сполуки 7. Ванадію п'ятиокис 18. Свинець та його 8. Водень хлористий сполуки 9. Вуглецю окис 19. Сірководень 10. Вуглеводні 20. Сірковуглець 11. Газоподібні фтористі 21. Спирт н-бутиловий
сполуки 22. Стирол 12. Завислі речовини 23. Фенол 13. Кадмій та його сполуки 24. Формальдегід
25. Хром та його сполуки
Додаток N 2
до інструкції про порядок розробки,
встановлення, перегляду та доведення
лімітів викидів забруднюючих речовин
Погоджено: _________________________________ __________
(керівник структурного підрозділу (підпис)
органу Мінекобезпеки України)
"____" _______________ 199__ р.
М.П.
Проект ліміту викидів в атмосферне повітря
на ___________ рік стаціонарними джерелами __________________________________________
(назва підприємства)
Таблиця N 2.1. —————————————————————————————————————————————————————————————————— |NN |Найменування|Викиди за |Ліміт на рік, що пере-| Ліміт | |п/п| речовин |звітний рік|дує року, для якого |на _____ рік| | | | т/рік |встановлюється ліміт | т/рік | | | | | т/рік | | |———+————————————+———————————+——————————————————————+————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Керівник підприємства підпис
Додаток N 3
до інструкції про порядок розробки,
встановлення, перегляду та доведення
лімітів викидів забруднюючих речовин
Проект загального ліміту викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря на __________ рік
по Автономній Республіці Крим, області, містах
Києву та Севастополю
Таблиця N 3.1. —————————————————————————————————————————————————————————————————— |NN |Найменування|Викиди за |Ліміти на рік, що пе-|Проект ліміту| |п/п|речовин |звітний рік|редує року, для якого|на _____ рік | | | | т/рік |встановлюється ліміт | т/рік | | | | | т/рік | | |———+————————————+———————————+—————————————————————+—————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
___________________________ ____________ ______________
(посада уповноваженої особи (підпис) (прізвище)
органу, який надає проект
ліміта)
Додаток N 4
до інструкції про порядок розробки,
встановлення, перегляду та доведення
лімітів викидів забруднюючих речовин
Титульний лист загального ліміту викидів
забруднюючих речовин в атмосферне повітря
Міністерство охорони навколишнього природного середовища
та ядерної безпеки України
Загальний ліміт N ____________
на викиди забруднюючих речовин
в атмосферне повітря
Видано: __________________________________________________________
(назва установи, якій доводиться загальний ліміт) Адреса: __________________________________________________________
Строк дії: _______________________________________________________
Орган, який затвердив ліміт: Мінекобезпеки України
Дата видачі: _____________________________________________________
Примітка: ліміти викидів наведені в таблиці, що додається на _____ ____ арк. в 1 прим.
___________________________ ___________ ____________
(посада уповноваженої особи (підпис) (прізвище)
органу, який затвердив ліміт)
М.П.
Загальні ліміти викидів забруднюючих речовин
в атмосферне повітря на ______ рік стаціонарними
джерелами викидів по Автономній Республіці Крим,
області, містах Києву та Севастополю
Таблиця N 4.1. ————————————————————————————————— | Назва речовин | Ліміт викидів | | | т/рік | |———————————————+———————————————| | 1 | 2 | —————————————————————————————————
Начальник управління
атмосферного повітря підпис
Додаток N 5
до інструкції про порядок розробки,
встановлення, перегляду та доведення
лімітів викидів забруднюючих речовин
Титульний лист ліміту викидів забруднюючих речовин
в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
Ліміт N ______
на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря стаціонарними
джерелами
Видано: __________________________________________________________
(назва підприємства) Адреса: __________________________________________________________
Строк дії: _______________________________________________________
Орган, який видав ліміт: _________________________________________
Дата видачі: _____________________________________________________
Примітка: ліміти викидів наведені в таблиці, що додається на _____ ____ арк. в 1 прим. ___________________________ ____________ ________________
(посада уповноваженої особи (підпис) (прізвище)
органу, який видав ліміт)
М.П.
Ліміт викидів забруднюючих речовин
в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами на _________________ рік __________________________________
(назва підприємства)
Таблиця N 5.1. ——————————————————————————————————————— | Найменування речовин | Ліміт викиду | | | т/рік | |——————————————————————+——————————————| | 1 | 2 | ——————————————————————————————————————— ______________________________ ____________ ______________
(посада керівника структурного (підпис) (прізвище)
підрозділу органу, який видав
ліміт)вгору