Документ z0353-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 29.06.2019, підстава - z0652-19

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

11.02.2016  № 138


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 березня 2016 р.
за № 353/28483

Про затвердження Положення про порядок здійснення та розрахунку витрат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на утримання та продаж заставленого майна

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 313 від 01.02.2018}

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
№ 2271 від 27.10.2016
№ 3816 від 30.08.2017
№ 313 від 01.02.2018
№ 2079 від 26.07.2018
№ 3056 від 14.11.2018
№ 481 від 28.02.2019
№ 1419 від 03.06.2019}

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» з метою реалізації вимог абзацу другого частини третьої статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок здійснення та розрахунку витрат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на утримання та продаж заставленого майна, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 313 від 01.02.2018}

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на веб-сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

Директор-розпорядник

К.М. ВорушилінЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
11.02.2016  № 138


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 березня 2016 р.
за № 353/28483

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок здійснення та розрахунку витрат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на утримання та продаж заставленого майна

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 313 від 01.02.2018}

{У тексті слова «цей Порядок» у всіх відмінках замінено словами «це Положення» у відповідних відмінках згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 313 від 01.02.2018}

І. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», інших нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд).

2. Це Положення визначає порядок здійснення розрахунку витрат Фонду (який діє безпосередньо або через уповноважену особу Фонду) від імені неплатоспроможного банку на утримання та продаж заставленого майна, що утримується Фондом як ліквідатором, відповідно до вимог частини третьої статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - витрати Фонду).

3. Терміни, що використовуються в цьому Положенні, вживаються у таких значеннях:

дата продажу (реалізації) заставленого майна - дата укладання договору купівлі-продажу заставленого майна;

залишок оціночної вартості заставленого майна - оціночна вартість заставленого майна на відповідну дату, в якій враховано вибуття (у зв’язку з реалізацією (продажем) такого майна, погашенням кредиту) або набуття майна банком;

звітний період - період тривалістю не менше ніж 12 місяців, наступних за останнім місяцем попереднього розрахунку рівня витрат Фонду на утримання та продаж заставленого майна;

паспорт банку - форма звітності, яку подають банки до Фонду відповідно до внутрішнього розпорядчого документа Фонду;

фактичні витрати банку - сплачені витрати банку, відображені у звіті про виконання кошторису витрат, що подається відповідно до пункту 1.11 глави 1 розділу VI Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 липня 2012 року № 2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за № 1581/21893.

{Розділ I доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 481 від 28.02.2019}

ІІ. Порядок розрахунку та відшкодування витрат Фонду

1. Витрати Фонду, що відшкодовуються Фонду, включають прямі та непрямі витрати Фонду, зокрема:

{Абзац перший пункту 1 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 3816 від 30.08.2017}

1) витрати на комунальні послуги, що необхідні для підтримання систем та комунікацій приміщень неплатоспроможного банку або банку, що ліквідується, в робочому стані, зокрема опалення (у тому числі шляхом електропостачання та газопостачання) тощо;

2) витрати на охорону заставленого майна (фізична охорона, технічна охорона, пожежна сигналізація, телекомунікаційні та інші послуги, пов’язані з охороню) неплатоспроможного банку або банку, що ліквідується;

3) податки та інші обов’язкові платежі (податок на землю, оренда земельної ділянки тощо) неплатоспроможного банку або банку, що ліквідується;

4) витрати на організацію реалізації заставленого майна (оцінка, передпродажна підготовка майна, публікація оголошень тощо), які сплачуються неплатоспроможним банком або банком, що ліквідується;

5) витрати на оплату праці та відрядження найманих працівників неплатоспроможного банку або банку, що ліквідується (обслуговування кредитного портфеля);

6) інші витрати, пов’язані із реєстраційними, нотаріальними та іншими послугами щодо заставленого майна, які сплачуються неплатоспроможним банком або банком, що ліквідується, відповідно до законодавства;

7) витрати, пов’язані із супроводженням роботи третіх осіб, які залучені неплатоспроможним банком або банком, що ліквідується, для виконання робіт (надання послуг), пов’язаних із заставленим майном.

Витрати Фонду розраховуються з дати запровадження тимчасової адміністрації для неплатоспроможних банків або з дати ліквідації для банків, що ліквідуються на підставі частини другої статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», до дати фактичного переходу права власності на реалізоване заставлене майно банку у порядку, встановленому законодавством України, залежно від виду такого майна.

{Абзац дев'ятий пункту 1 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 3056 від 14.11.2018}

2. Рівень витрат Фонду, що відшкодовуються Фонду, залежить від виду заставленого майна неплатоспроможного банку або банку, що ліквідується, яке реалізується, а саме:

{Абзац перший пункту 2 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 3816 від 30.08.2017}

1) при реалізації майна неплатоспроможного банку або банку, що ліквідується, у вигляді нерухомого майна рівень витрат Фонду, які відшкодовуються заставодержателем, становить 6,0 відсотків від суми його реалізації.

{Абзац перший підпункту 1 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 3816 від 30.08.2017, № 481 від 28.02.2019}

Витрати Фонду розраховуються за такою формулою:

ВФ = Р х РВ - Д,

де

ВФ

-

витрати Фонду;


Р

-

сума, отримана від реалізації заставленого майна;


РВ

-

рівень витрат у відсотках;


Д

-

доходи, отримані банком від заставленого майна за період з дати запровадження тимчасової адміністрації для неплатоспроможних банків або з дати ліквідації для банків, що ліквідуються на підставі частини другої статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», до дати реалізації такого майна, за вирахуванням податку на додану вартість.

{Абзац сьомий підпункту 1 пункту 2 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 3056 від 14.11.2018}

Якщо кошти, отримані від реалізації заставленого майна (активів), перевищують основну суму заборгованості за забезпеченим таким майном (активами) зобов'язанням разом з нарахованими процентами, витрати Фонду розраховуються за такою формулою:

ВФ = Р х РВ - Д,

де

ВФ

-

витрати Фонду;


Р

-

сума, отримана від реалізації заставленого майна, але не більше суми заборгованості за забезпеченим таким майном (активами) зобов'язанням;


РВ

-

рівень витрат у відсотках;


Д

-

доходи, отримані банком від заставленого майна за період з дати запровадження тимчасової адміністрації для неплатоспроможних банків або з дати ліквідації для банків, що ліквідуються на підставі частини другої статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", до дати реалізації такого майна, за вирахуванням податку на додану вартість. Якщо Д більше за добуток Р та РВ, ВФ дорівнює нулю.

При цьому сума коштів, що спрямовується на погашення вимог заставодержателя в межах суми заборгованості за забезпеченим таким майном (активами) зобов'язанням, зменшується на суму витрат Фонду, розрахованих за формулою, зазначеною в абзаці восьмому цього підпункту. Решта коштів, отриманих від реалізації заставленого майна, включається до ліквідаційної маси банку;

{Підпункт 1 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1419 від 03.06.2019}

2) при реалізації заставленого майна неплатоспроможного банку або банку, що ліквідується, у вигляді цінних паперів та банківських металів рівень витрат Фонду, що відшкодовуються заставодержателем, становить:

для облігацій внутрішньої державної позики - 0,05 відсотка від суми їх реалізації;

для інших цінних паперів - 22,0 відсотка від суми їх реалізації;

{Абзац третій підпункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 481 від 28.02.2019}

банківські метали - 0,05 відсотка від суми їх реалізації;

3) при реалізації прав вимоги за заборгованістю за наданими банком, віднесеним до категорії неплатоспроможних або таким, що ліквідується, кредитами рівень витрат Фонду, що відшкодовуються заставодержателем, становить 6,0 відсотків від суми їх реалізації;

{Підпункт 3 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 3816 від 30.08.2017, № 481 від 28.02.2019}

4) при реалізації інших видів майна неплатоспроможного банку або банку, що ліквідується, рівень витрат Фонду, що відшкодовуються заставодержателем, становить 3 відсотки від суми їх реалізації.

Для розрахунку витрат Фонду використовується сума, отримана від реалізації заставленого майна за вирахуванням податку на додану вартість.

{Підпункт 4 пункту 2 розділу ІІ доповнено новим абзацом другим згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2271 від 27.10.2016}

Додатково до розрахованої суми витрат додається сума фактично сплаченого банком судового збору щодо такого майна, у тому числі для отримання такого майна (звернення стягнення на заставу тощо) для обліку на балансі неплатоспроможного банку або банку, що ліквідується, а також сума сплаченого авансового внеску при пред’явленні виконавчого документу щодо відповідного майна за вирахуванням поверненої невикористаної суми такого авансового внеску.

{Абзац третій підпункту 4 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2079 від 26.07.2018}

Зазначені рівні витрат Фонду з ініціативи Фонду щороку та додатково за потреби переглядаються Фондом на основі даних щодо реалізації майна Фондом (по кожному майну, що було реалізовано протягом звітного періоду, окремого неплатоспроможного банку або банку, що ліквідується на підставі частини другої статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність») за рішенням виконавчої дирекції Фонду та відповідно до основних принципів, наведених у додатку до цього Положення.

{Абзац четвертий підпункту 4 пункту 2 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 481 від 28.02.2019}

3. Кошти, отримані від реалізації заставного майна, повинні обліковуватись Фондом/уповноваженою особою Фонду (у разі делегування їй повноважень) на окремому аналітичному рахунку.

Такі кошти (за виключенням витрат Фонду, розрахованих відповідно до цього Положення) перераховуються заставодержателю у такі строки:

протягом 5-ти банківських днів з дня затвердження виконавчою дирекцією Фонду результатів інвентаризації майна неплатоспроможного банку або банку, що ліквідується, та формування ліквідаційної маси (за винятком коштів, що надійшли від реалізації заставленого майна протягом місяця, у якому затверджено результати інвентаризації майна неплатоспроможного банку або банку, що ліквідується);

надалі - щомісяця не пізніше десятого банківського дня після закінчення календарного місяця.

Начальник відділу стратегії
та нормативно-методологічного
забезпеченняН.О. ЛапаєваДодаток
до Положення про порядок здійснення
та розрахунку витрат Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб
на утримання та продаж заставленого
майна
(підпункт 4 пункту 2 розділу II)

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ
розрахунку рівня витрат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
на утримання та продаж заставленого майна

1. Для розрахунку витрат на утримання та продаж заставленого банком майна (активу) до дати його продажу (реалізації) Фонд формує базу даних у розрізі такого майна (активів), яка містить:

1) найменування банку, який здійснив продаж (реалізацію) заставленого майна;

2) дату продажу (реалізації) заставленого майна;

3) вид заставленого майна;

4) суму витрат банку, розрахованих з початку введення тимчасової адміністрації та/або ліквідації до дати продажу конкретного заставленого майна. Інформація про такі витрати формується зі звітів про виконання кошторисів витрат, що подаються відповідно до пункту 1.11 глави 1 розділу VI Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 липня 2012 року № 2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за № 1581/21893;

5) суму витрат на заробітну плату уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію/ліквідацію банку;

6) суму витрат на проведення аудиту (комплексного аналізу неплатоспроможності) банку;

7) інші сплачені Фондом витрати, пов’язані з процедурою виведення банку з ринку або ліквідації банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність»;

8) залишок оціночної вартості заставленого майна банку станом на 01 число місяця, в якому був здійснений продаж (реалізація) конкретного заставленого майна. Інформація про таку суму формується із паспортів банку;

9) оціночну вартість проданого (реалізованого) заставленого майна;

10) суму фактичного надходження коштів, отриманих від продажу (реалізації) заставленого майна згідно з договором купівлі-продажу по кожному банку.

2. Розрахунок суми витрат Фонду на утримання та продаж заставленого майна за індивідуально визначеним проданим майном (активом) здійснюється за такою формулою:

де

ВФij

-

витрати Фонду на утримання та продаж заставленого майна, розраховані для i-го активу в j-му банку;


Вij

-

фактичні витрати j-го банку за кошторисом витрат банку, що розраховуються накопичувальним підсумком за період з дати запровадження тимчасової адміністрації для неплатоспроможних банків або з дати ліквідації для банків, що ліквідуються на підставі частини другої статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», до 01 числа місяця, в якому було продане (реалізоване) заставлене майно. До витрат банку додаються витрати на заробітну плату уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію та/або ліквідацію, проведення аудиту (комплексного аналізу неплатоспроможності) банку, а також інші сплачені Фондом витрати, пов’язані з процедурою виведення банку з ринку або ліквідації банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність»;


ОВij

-

залишок оціночної вартості заставленого майна j-го банку на дату його продажу (реалізації). Інформація про залишок оціночної вартості заставленого майна формується із паспорта банку станом на 01 число місяця, в якому був здійснений продаж (реалізація) такого заставленого майна;


ОВРАij

-

оціночна вартість i-го проданого (реалізованого) заставленого майна в j-му банку.

Якщо витрати перевищують вартість реалізованих активів, такі витрати приймаються у розмірі 100 відсотків вартості реалізованих активів.

3. Розрахунок рівня витрат Фонду на утримання та продаж заставленого майна за звітний період здійснюється у відсотках як частка витрат Фонду в сумі коштів, отриманих від продажу (реалізації) заставленого майна, за такою формулою:

де

РВЗ

-

розмір рівня витрат на утримання та продаж заставленого майна, що відшкодовуються Фонду, за звітний період;


ВФij

-

витрати Фонду на утримання та продаж заставленого майна по всіх банках, в яких був здійснений продаж (реалізація) заставленого майна, за звітний період;


Р

-

сума коштів, отриманих від продажу (реалізації) заставленого майна по всіх банках, в яких був здійснений продаж (реалізація) заставленого майна, за звітний період.

4. Окремо складаються два розрахунки за такими видами активів: основні засоби та права вимоги за кредитом. За результатами таких розрахунків обчислюється середнє арифметичне та округлюється за правилами математики. Отриманий результат приймається як рівень витрат, що відшкодовуються Фонду за реалізованими активами (основними засобами та правами вимоги за кредитом).

Розрахунки за іншими видами заставлених активів здійснюються окремо по кожному виду таких активів за умови продажу таких активів у звітному періоді. Отриманий результат округлюється за правилами математики.

5. Розрахований рівень витрат Фонду переглядається на основі даних щодо реалізації майна Фондом не менше ніж за 12 місяців, наступних за останнім місяцем попереднього розрахунку, затверджується рішенням виконавчої дирекції Фонду.

{Положення доповнено Додатком згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 481 від 28.02.2019}вгору