Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України
МОН України; Наказ, Заява, Форма типового документа від 31.01.200854
Документ z0351-08, чинний, поточна редакція — Прийняття від 31.01.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.05.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
31.01.2008 N 54
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 квітня 2008 р.
за N 351/15042

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових
актів Міністерства освіти і науки України

Відповідно до Законів України "Про охорону прав на винаходи і
корисні моделі" ( 3687-12 ) (із змінами), "Про охорону прав на
промислові зразки" ( 3688-12 ) (із змінами), "Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг" ( 3689-12 ) (із змінами), "Про охорону
прав на топографії інтегральних мікросхем" ( 621/97-ВР ) (із
змінами), Положення про Державний реєстр патентів України на
винаходи, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 12.04.2001 N 291 ( z0379-01 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 28.04.2001 за N 379/5570, Положення
про Державний реєстр патентів України на корисні моделі,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
20.06.2001 N 469 ( z0558-01 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 04.07.2001 за N 558/5749, Положення про Державний
реєстр патентів України на промислові зразки, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України від 12.04.2001 N 290
( z0378-01 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.04.2001 за N 378/5569, Положення про Державний реєстр свідоцтв
України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 N 10
( z0064-02 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.01.2002 за N 64/6352, Положення про Державний реєстр України
топографій інтегральних мікросхем, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 12.04.2001 N 292
( z0375-01 ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
28.04.2001 за N 375/5566, та Порядку сплати зборів за дії,
пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004
N 1716 ( 1716-2004-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів
Міністерства освіти і науки України, що додаються.
2. Державному департаменту інтелектуальної власності
(М.В.Паладій) подати в установленому порядку цей наказ на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України та опублікувати його в
офіційному бюлетені "Промислова власність".
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову
Державного департаменту інтелектуальної власності М.В.Паладія.
Міністр І.О.Вакарчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
31.01.2008 N 54
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 квітня 2008 р.
за N 351/15042

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових
актів Міністерства освіти і науки України

1. В Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення
до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід
(корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу
(корисної моделі), затвердженій наказом Міністерства освіти і
науки України від 16.07.2001 N 521 ( z0644-01 ), зареєстрованій в
Міністерстві юстиції України 30.07.2001 за N 644/5835 (із
змінами):
1.1. У пункті 1.1 розділу 1 "Загальні положення" та
додатках 4-6, 8, 10 слова "Державний реєстр патентів і
деклараційних патентів України на винаходи" та "Державний реєстр
деклараційних патентів України на корисні моделі" в усіх відмінках
замінити відповідно словами "Державний реєстр патентів України на
винаходи" та "Державний реєстр патентів України на корисні моделі"
у відповідному відмінку.
1.2. Пункт 2.1 розділу 2 "Документи, що подаються до
Держдепартаменту" після абзацу п'ятого доповнити абзацом шостим
такого змісту: "довіреність на ім'я представника у справах інтелектуальної
власності (патентного повіреного), оформлену з дотриманням вимог
чинного законодавства, від правонаступника власника патенту, якщо
він є іноземною особою або особою без громадянства, яка проживає
чи має постійне місцезнаходження поза межами України (далі -
іноземна особа)".
1.3. В абзаці четвертому пункту 2.1 розділу 2 "Документи, що
подаються до Держдепартаменту" слова "внесення до реєстру"
замінити словом "опублікування".
1.4. Додатки 1-3, 7, 9 викласти в такій редакції:
"Додаток 1
до пункту 2.2 Інструкції
про подання, розгляд,
публікацію та внесення
до реєстру відомостей
про передачу права власності
на винахід (корисну модель)
та видачу ліцензії
на використання винаходу
(корисної моделі)
Державний департамент інтелектуальної
власності
вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП,
03680
Власник(и) патенту(ів) (правонаступник): ________________________________________
(повне ім'я фізичної особи ________________________________________
або повне офіційне найменування ________________________________________
юридичної особи)
Адреса для листування щодо заяви ________________________________________
тел. ___________________________________
Патент(и) N ____________________________
Дата пріоритету ________________________
Дата публікації ________________________
Номер офіційного бюлетеня ______________

ЗАЯВА

Прошу опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести до Державного реєстру патентів України на
винаходи (Державного реєстру патентів України на корисні моделі)
відомості про передачу права власності на винахід (корисну модель) __________________________________________________________________
(назва винаходу (корисної моделі)
від власника патенту __________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи __________________________________________________________________
або повне офіційне найменування юридичної особи, місце проживання __________________________________________________________________
(місцезнаходження) та адреса для листування)
до _______________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування
юридичної особи, __________________________________________________________________
якій передається право власності на винахід (корисну модель), __________________________________________________________________
місце проживання (місцезнаходження) та адреса для листування)
Додатки: Договір або витяг з договору на _____ арк. у 3 прим. Документ про сплату збору за опублікування відомостей про
передачу права власності на винахід (корисну модель).
Підпис власника патенту
(правонаступника) _______________________ (Ініціали і прізвище)
М.П. (для юридичної особи)
Дата _____________________

Додаток 2
до пункту 2.2 Інструкції
про подання, розгляд,
публікацію та внесення
до реєстру відомостей
про передачу права власності
на винахід (корисну модель)
та видачу ліцензії
на використання винаходу
(корисної моделі)
Державний департамент інтелектуальної
власності
вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП,
03680
Власник(и) патенту(ів): ________________________________________
(повні імена фізичних осіб ________________________________________
або повні офіційні найменування ________________________________________
юридичних осіб)
Адреса для листування щодо заяви ________________________________________
тел. ___________________________________
Патент(и) N ____________________________
Дата пріоритету ________________________
Дата публікації ________________________
Номер офіційного бюлетеня ______________

ЗАЯВА

Прошу опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести до Державного реєстру патентів України на
винаходи (Державного реєстру патентів України на корисні моделі)
відомості про передачу права власності на винахід (корисну модель) __________________________________________________________________
(назва винаходу (корисної моделі)
від співвласника(ів) патенту __________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи __________________________________________________________________
або повне офіційне найменування юридичної особи, місце проживання __________________________________________________________________
(місцезнаходження) та адреса для листування)
до співвласника(ів) ______________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне __________________________________________________________________
найменування юридичної особи, якій передається право власності
на винахід __________________________________________________________________
(корисну модель), місце проживання (місцезнаходження)
та адреса для листування)
Додатки: Договір або витяг з договору на _____ арк. у 3 прим. Документ про сплату збору за опублікування відомостей про
передачу права власності на винахід (корисну модель).
Підпис власника патенту,
який передає право ________________________ (Ініціали і прізвище)
М.П. (для юридичної особи)
Дата _____________________

Додаток 3
до пункту 2.2 Інструкції
про подання, розгляд,
публікацію та внесення
до реєстру відомостей
про передачу права власності
на винахід (корисну модель)
та видачу ліцензії
на використання винаходу
(корисної моделі)
Державний департамент інтелектуальної
власності
вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП,
03680
Ліцензіар (ліцензіат): ________________________________________
(повне ім'я фізичної особи ________________________________________
або повне офіційне найменування ________________________________________
юридичної особи)
Адреса для листування щодо заяви ________________________________________
тел. ___________________________________
Патент(и) N ____________________________
Дата пріоритету ________________________
Дата публікації ________________________
Номер офіційного бюлетеня ______________

ЗАЯВА

Прошу опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести до Державного реєстру патентів України на
винаходи (Державного реєстру патентів України на корисні моделі)
відомості про видачу ліцензії на використання винаходу (корисної
моделі): __________________________________________________________________
(назва винаходу (корисної моделі)
власником патенту (виключної ліцензії) __________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи __________________________________________________________________
або повне офіційне найменування юридичної особи, __________________________________________________________________
місце проживання (місцезнаходження) та адреса для листування)
ліцензіату __________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування
юридичної особи, __________________________________________________________________
якій надається дозвіл на використання винаходу (корисної
моделі), __________________________________________________________________
місце проживання (місцезнаходження) ________________________________
(вид ліцензії)
Додатки: Договір або витяг з договору на _____ арк. у 3 прим. Документ про сплату збору за опублікування відомостей про
видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі).
Підпис ліцензіара (ліцензіата) ______________________________ (Ініціали і прізвище)
М.П. (для юридичної особи)
Дата _____________________

Додаток 7
до пункту 4.1 Інструкції
про подання, розгляд,
публікацію та внесення
до реєстру відомостей
про передачу права власності
на винахід (корисну модель)
та видачу ліцензії
на використання винаходу
(корисної моделі)
Державний департамент інтелектуальної
власності
вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП,
03680
Ліцензіар ______________________________
(повне ім'я фізичної особи ________________________________________
або повне офіційне найменування ________________________________________
юридичної особи)
Ліцензіат ______________________________
(повне ім'я фізичної особи ________________________________________
або повне офіційне найменування ________________________________________
юридичної особи)
Адреса для листування щодо заяви ________________________________________
тел. ___________________________________
Патент(и) N ____________________________

ЗАЯВА

Просимо опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести зміни у відомості про видачу ліцензії на
використання винаходу (корисної моделі), унесені до Державного
реєстру патентів України на винаходи (Державного реєстру патентів
України на корисні моделі) на підставі рішення за N ________ від
"____"__________ ______ р. та опубліковані в офіційному бюлетені
"Промислова власність" N ________ від "____"__________ _______ р.,
ліцензіаром ______________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне __________________________________________________________________
офіційне найменування юридичної особи, місце проживання
(місцезнаходження)
ліцензіату _______________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне __________________________________________________________________
офіційне найменування юридичної особи, місце проживання
(місцезнаходження)
Додатки: Перелік змін на ___ арк. в 1 прим. Документ, що підтверджує сплату збору за опублікування змін.
Ліцензіар ________ (Ініціали, Ліцензіат ________ (Ініціали,
(підпис) прізвище) (підпис) прізвище)
М.П. (для юридичної особи) М.П. (для юридичної особи)
Дата _______________ Дата _______________

Додаток 9
до пункту 4.6.1 Інструкції
про подання, розгляд,
публікацію та внесення
до реєстру відомостей
про передачу права власності
на винахід (корисну модель)
та видачу ліцензії
на використання винаходу
(корисної моделі)
Державний департамент інтелектуальної
власності
вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП,
03680
Ліцензіар ______________________________
(повне ім'я фізичної особи ________________________________________
або повне офіційне найменування ________________________________________
юридичної особи)
Ліцензіат ______________________________
(повне ім'я фізичної особи ________________________________________
або повне офіційне найменування ________________________________________
юридичної особи)
Адреса для листування щодо заяви ________________________________________
тел. ___________________________________
Патент(и) N ____________________________

ЗАЯВА

У зв'язку з достроковим припиненням за взаємною згодою сторін
дії ліцензійного договору між ліцензіаром __________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне __________________________________________________________________
найменування юридичної особи, місце проживання
(місцезнаходження) та ліцензіатом ___________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне _________________________________________________________________,
найменування юридичної особи, місце проживання
(місцезнаходження)
відомості про який унесені до Державного реєстру патентів
України на винаходи (Державного реєстру патентів України на
корисні моделі) на підставі рішення за N ________ від
"_____"___________ _______ р. та опубліковані в офіційному
бюлетені "Промислова власність" N ________ від "____"__________ _____ р.,
просимо опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести відомості про дострокове припинення дії
ліцензійного договору до реєстру.
Додається документ, що підтверджує сплату збору за
опублікування змін.
Ліцензіар ________ (Ініціали, Ліцензіат ________ (Ініціали,
(підпис) прізвище) (підпис) прізвище)
М.П. (для юридичної особи) М.П. (для юридичної особи)
Дата _______________ Дата _______________".
1.5. У додатках 4-6 слова "Дата реєстрації" замінити словами
"Дата публікації та реєстрації".
1.6. У додатках 4-6, 8, 10 слова "адреса для листування"
замінити словами "місце проживання (місцезнаходження)".
2. В Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення
до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий
зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка,
затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від
03.08.2001 N 574 ( z0716-01 ), зареєстрованій в Міністерстві
юстиції України 17.08.2001 за N 716/5907 (із змінами):
2.1. Пункт 2.1 розділу 2 "Документи, що подаються до
Держдепартаменту" після абзацу п'ятого доповнити абзацом шостим
такого змісту: "довіреність на ім'я представника у справах інтелектуальної
власності (патентного повіреного), оформлену з дотриманням вимог
чинного законодавства, від правонаступника власника патенту, якщо
він є іноземною особою або особою без громадянства, яка проживає
чи має постійне місцезнаходження поза межами України (далі -
іноземна особа)".
2.2. В абзаці четвертому пункту 2.1 розділу 2 "Документи, що
подаються до Держдепартаменту" слова "внесення до реєстру"
замінити словом "опублікування".
2.3. Додатки 1-3, 7, 9 викласти в такій редакції:
"Додаток 1
до пункту 2.2 Інструкції
про подання, розгляд,
публікацію та внесення
до реєстру відомостей
про передачу права
власності на промисловий
зразок та видачу ліцензії
на використання
промислового зразка
Державний департамент інтелектуальної
власності
вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП,
03680
Власник(и) патенту(ів) (правонаступник): ________________________________________
(повне ім'я фізичної особи ________________________________________
або повне офіційне найменування ________________________________________
юридичної особи)
Адреса для листування щодо заяви ________________________________________
тел. ___________________________________
Патент(и) N ____________________________
Дата пріоритету ________________________
Дата публікації ________________________
Номер офіційного бюлетеня ______________

ЗАЯВА

Прошу опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести до Державного реєстру патентів України на
промислові зразки відомості про передачу права власності на
промисловий зразок __________________________________________________________________
(назва промислового зразка)
від власника патенту __________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи __________________________________________________________________
або повне офіційне найменування юридичної особи, місце
проживання __________________________________________________________________
(місцезнаходження) та адреса для листування)
до _______________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування
юридичної особи, __________________________________________________________________
якій передається право власності на промисловий зразок, __________________________________________________________________
місце проживання (місцезнаходження) та адреса для листування)
Додатки: Договір або витяг з договору на _____ арк. у 3 прим. Документ про сплату збору за опублікування відомостей про
передачу права власності на промисловий зразок.
Підпис власника патенту
(правонаступника) _______________________ (Ініціали і прізвище)
М.П. (для юридичної особи)
Дата _____________________

Додаток 2
до пункту 2.2 Інструкції
про подання, розгляд,
публікацію та внесення
до реєстру відомостей
про передачу права
власності на промисловий
зразок та видачу ліцензії
на використання
промислового зразка
Державний департамент інтелектуальної
власності
вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП,
03680
Власник(и) патенту(ів): ________________________________________
(повні імена фізичних осіб ________________________________________
або повні офіційні найменування ________________________________________
юридичних осіб)
Адреса для листування щодо заяви ________________________________________
тел. ___________________________________
Патент(и) N ____________________________
Дата пріоритету ________________________
Дата публікації ________________________
Номер офіційного бюлетеня ______________

ЗАЯВА

Прошу опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести до Державного реєстру патентів України на
промислові зразки відомості про передачу права власності на
промисловий зразок __________________________________________________________________
(назва промислового зразка)
від співвласника(ів) патенту __________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи __________________________________________________________________
або повне офіційне найменування юридичної особи, місце
проживання __________________________________________________________________
(місцезнаходження) та адреса для листування)
до співвласника(ів) ______________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне
найменування __________________________________________________________________
юридичної особи, якій передається право власності
на промисловий зразок, __________________________________________________________________
місце проживання (місцезнаходження) та адреса для листування)
Додатки: Договір або витяг з договору на _____ арк. у 3 прим. Документ про сплату збору за опублікування відомостей про
передачу права власності на промисловий зразок.
Підпис власника патенту,
який передає право ________________________ (Ініціали і прізвище)
М.П. (для юридичної особи)
Дата _____________________

Додаток 3
до пункту 2.2 Інструкції
про подання, розгляд,
публікацію та внесення
до реєстру відомостей
про передачу права
власності на промисловий
зразок та видачу ліцензії
на використання
промислового зразка
Державний департамент інтелектуальної
власності
вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП,
03680
Ліцензіар (ліцензіат): ________________________________________
(повне ім'я фізичної особи ________________________________________
або повне офіційне найменування ________________________________________
юридичної особи)
Адреса для листування щодо заяви ________________________________________
тел. ___________________________________
Патент(и) N ____________________________
Дата пріоритету ________________________
Дата публікації ________________________
Номер офіційного бюлетеня ______________

ЗАЯВА

Прошу опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести до Державного реєстру патентів України на
промислові зразки відомості про видачу ліцензії на використання
промислового зразка: __________________________________________________________________
(назва промислового зразка)
ліцензіаром __________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи __________________________________________________________________
або повне офіційне найменування юридичної особи, __________________________________________________________________
місце проживання (місцезнаходження) та адреса для листування)
ліцензіату __________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи __________________________________________________________________
або повне офіційне найменування юридичної особи,
якій надається дозвіл __________________________________________________________________
на використання промислового зразка, місце проживання
(місцезнаходження) _________________________________
(вид ліцензії)
Додатки: Договір або витяг з договору на _____ арк. у 3 прим. Документ про сплату збору за опублікування відомостей про
видачу ліцензії на використання промислового зразка.
Підпис ліцензіара (ліцензіата) ______________________________ (Ініціали і прізвище)
М.П. (для юридичної особи)
Дата _____________________

Додаток 7
до пункту 4.1 Інструкції
про подання, розгляд,
публікацію та внесення
до реєстру відомостей
про передачу права
власності на промисловий
зразок та видачу ліцензії
на використання
промислового зразка
Державний департамент інтелектуальної
власності
вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП,
03680
Ліцензіар ______________________________
(повне ім'я фізичної особи ________________________________________
або повне офіційне найменування ________________________________________
юридичної особи)
Ліцензіат ______________________________
(повне ім'я фізичної особи ________________________________________
або повне офіційне найменування ________________________________________
юридичної особи)
Адреса для листування щодо заяви ________________________________________
тел. ___________________________________
Патент(и) N ____________________________

ЗАЯВА

Просимо опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести зміни у відомості про видачу ліцензії на
використання промислового зразка, унесені до Державного реєстру
патентів України на промислові зразки на підставі рішення за
N ____ від "___"_______ ______ р. та опубліковані в офіційному
бюлетені "Промислова власність" N ____ від "___"_______ ______ р.,
ліцензіаром ______________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне __________________________________________________________________
найменування юридичної особи, місце проживання
(місцезнаходження)
ліцензіату _______________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне __________________________________________________________________
найменування юридичної особи, місце проживання
(місцезнаходження)
Додатки: Перелік змін на ___ арк. в 1 прим. Документ, що підтверджує сплату збору за опублікування змін.
Ліцензіар ________ (Ініціали, Ліцензіат ________ (Ініціали,
(підпис) прізвище) (підпис) прізвище)
М.П. (для юридичної особи) М.П. (для юридичної особи)
Дата _______________ Дата _______________

Додаток 9
до пункту 4.6.1 Інструкції
про подання, розгляд,
публікацію та внесення
до реєстру відомостей
про передачу права
власності на промисловий
зразок та видачу ліцензії
на використання
промислового зразка
Державний департамент інтелектуальної
власності
вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП,
03680
Ліцензіар ______________________________
(повне ім'я фізичної особи ________________________________________
або повне офіційне найменування ________________________________________
юридичної особи)
Ліцензіат ______________________________
(повне ім'я фізичної особи ________________________________________
або повне офіційне найменування ________________________________________
юридичної особи)
Адреса для листування щодо заяви ________________________________________
тел. ___________________________________
Патент(и) N ____________________________

ЗАЯВА

У зв'язку з достроковим припиненням за взаємною згодою сторін
дії ліцензійного договору між ліцензіаром __________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне __________________________________________________________________
найменування юридичної особи, місце проживання
(місцезнаходження) та ліцензіатом ___________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне _________________________________________________________________,
найменування юридичної особи, місце проживання
(місцезнаходження)
відомості про який унесені до Державного реєстру патентів
України на промислові зразки на підставі рішення за N ________ від
"_____"___________ ______ р. та опубліковані в офіційному бюлетені
"Промислова власність" N ________ від "____"__________ _______ р., просимо опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести відомості про дострокове припинення дії
ліцензійного договору до реєстру.
Додається документ, що підтверджує сплату збору за
опублікування змін.
Ліцензіар ________ (Ініціали, Ліцензіат ________ (Ініціали,
(підпис) прізвище) (підпис) прізвище)
М.П. (для юридичної особи) М.П. (для юридичної особи)
Дата _______________ Дата _______________".
2.4. У додатках 4-6 слова "Дата реєстрації" замінити словами
"Дата публікації та реєстрації".
2.5. У додатках 4-6, 8, 10 слова "адреса для листування"
замінити словами "місце проживання (місцезнаходження)".
3. В Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення
до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для
товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака
(міжнародного знака) для товарів і послуг, затвердженій наказом
Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001 N 576
( z0718-01 ), зареєстрованій в Міністерстві юстиції України
17.08.2001 за N 718/5909 (із змінами):
3.1. Пункт 2.1 розділу 2 "Документи, що подаються до
Держдепартаменту" після абзацу п'ятого доповнити абзацом шостим
такого змісту: "довіреність на ім'я представника у справах інтелектуальної
власності (патентного повіреного), оформлену з дотриманням вимог
чинного законодавства, від правонаступника власника свідоцтва,
якщо він є іноземною особою або особою без громадянства, яка
проживає чи має постійне місцезнаходження поза межами України
(далі - іноземна особа)".
3.2. В абзаці четвертому пункту 2.1 розділу 2 "Документи, що
подаються до Держдепартаменту" слова "внесення до реєстру"
замінити словом "опублікування".
3.3. Додатки 1-3, 7, 9, 11, 13, 15 викласти в такій редакції:
"Додаток 1
до пункту 2.2 Інструкції
про подання, розгляд,
публікацію та внесення
до реєстру відомостей
про передачу права власності
на знак для товарів і послуг
та видачу ліцензії
на використання знака
(міжнародного знака)
для товарів і послуг
Державний департамент інтелектуальної
власності
вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП,
03680
Сторона договору: ______________________
(повне ім'я фізичної ________________________________________
особи або повне офіційне ________________________________________
найменування юридичної особи)
Адреса для листування щодо заяви ________________________________________
тел. ___________________________________
Свідоцтво(а) N _________________________
Дата пріоритету ________________________
Дата публікації ________________________
Номер офіційного бюлетеня ______________

ЗАЯВА

Прошу опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести до Державного реєстру свідоцтв України на
знаки для товарів і послуг відомості про передачу права власності
на знак для: __________________________________________________________________
(перелік товарів і/або послуг, указаних у свідоцтві
(або їх частина), __________________________________________________________________
із зазначенням класів МКТП)
від власника свідоцтва __________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування __________________________________________________________________
юридичної особи, місце проживання (місцезнаходження)
до _______________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне __________________________________________________________________
найменування юридичної особи, якій передається право власності __________________________________________________________________
на знак, місце проживання (місцезнаходження) та адреса
для листування)
Додатки: Договір або витяг з договору на _____ арк. у 3 прим. Документ про сплату збору за опублікування відомостей про
передачу права власності на знак.
Підпис сторони договору,
яка подала заяву ________________________ (Ініціали і прізвище)
М.П. (для юридичної особи)
Дата _____________________

Додаток 2
до пункту 2.2 Інструкції
про подання, розгляд,
публікацію та внесення
до реєстру відомостей
про передачу права власності
на знак для товарів і послуг
та видачу ліцензії
на використання знака
(міжнародного знака)
для товарів і послуг
Державний департамент інтелектуальної
власності
вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП,
03680
Власники свідоцтв(а): ________________________________________
(повні імена фізичних ________________________________________
осіб або повні офіційні ________________________________________
найменування юридичних осіб)
Адреса для листування щодо заяви ________________________________________
тел. ___________________________________
Свідоцтво(а) N _________________________
Дата пріоритету ________________________
Дата публікації ________________________
Номер офіційного бюлетеня ______________

ЗАЯВА

Прошу опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести до Державного реєстру свідоцтв України на
знаки для товарів і послуг відомості про передачу права власності
на знак для: __________________________________________________________________
(перелік товарів і/або послуг, указаних у свідоцтві, __________________________________________________________________
із зазначенням класів МКТП)
від співвласника(ів) свідоцтва __________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування __________________________________________________________________
юридичної особи, місце проживання (місцезнаходження)
до співвласника(ів) ______________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне __________________________________________________________________
найменування юридичної особи, якій передається право власності __________________________________________________________________
на знак, місце проживання (місцезнаходження)
Додатки: Договір або витяг з договору на _____ арк. у 3 прим. Документ про сплату збору за опублікування відомостей про
передачу права власності на знак.
Підпис власника свідоцтва,
який передає право: __________________________ (Ініціали і прізвище)
М.П. (для юридичної особи)
Дата _____________________

Додаток 3
до пункту 2.2 Інструкції
про подання, розгляд,
публікацію та внесення
до реєстру відомостей
про передачу права власності
на знак для товарів і послуг
та видачу ліцензії
на використання знака
(міжнародного знака)
для товарів і послуг
Державний департамент інтелектуальної
власності
вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП,
03680
Ліцензіар (ліцензіат): ________________________________________
(повне ім'я фізичної ________________________________________
особи або повне офіційне ________________________________________
найменування юридичної особи)
Адреса для листування щодо заяви ________________________________________
тел. ___________________________________
Свідоцтво(а) N _________________________
Дата пріоритету ________________________
Дата публікації ________________________
Номер офіційного бюлетеня ______________

ЗАЯВА

Прошу опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести до Державного реєстру свідоцтв України на
знаки для товарів і послуг відомості про видачу ліцензії на
використання знака для: __________________________________________________________________
(перелік товарів і/або послуг, указаних у свідоцтві
(або їх частина), __________________________________________________________________
із зазначенням класів МКТП)
власником свідоцтва (виключної ліцензії) __________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування __________________________________________________________________
юридичної особи, місце проживання (місцезнаходження)
ліцензіату __________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи __________________________________________________________________
або повне офіційне найменування юридичної особи,
якій надається __________________________________________________________________
дозвіл на використання знака, місце проживання
(місцезнаходження) ________________________________
(вид ліцензії)
Додатки: Договір або витяг з договору на _____ арк. у 3 прим. Документ про сплату збору за опублікування відомостей про
видачу ліцензії на використання знака.
Підпис ліцензіара (ліцензіата) ______________________________ (Ініціали і прізвище)
М.П. (для юридичної особи)
Дата _____________________

Додаток 7
до пункту 4.1 Інструкції
про подання, розгляд,
публікацію та внесення
до реєстру відомостей
про передачу права власності
на знак для товарів і послуг
та видачу ліцензії
на використання знака
(міжнародного знака)
для товарів і послуг
Державний департамент інтелектуальної
власності
вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП,
03680
Ліцензіар ______________________________
(повне ім'я фізичної ________________________________________
особи або повне офіційне ________________________________________
найменування юридичної особи)
Ліцензіат ______________________________
(повне ім'я фізичної ________________________________________
особи або повне офіційне ________________________________________
найменування юридичної особи)
Адреса для листування щодо заяви ________________________________________
тел. ___________________________________
Свідоцтво(а) N _________________________

ЗАЯВА

Просимо опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести зміни у відомості про видачу ліцензії на
використання знака, унесені до Державного реєстру свідоцтв України
на знаки для товарів і послуг на підставі рішення за N ______ від
"___" _____________ ____ р. та опубліковані в офіційному бюлетені
"Промислова власність" N _____ від "___" ___________ ____ р.,
ліцензіаром ______________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне
найменування __________________________________________________________________
юридичної особи, місце проживання (місцезнаходження)
ліцензіату _______________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне
найменування __________________________________________________________________
юридичної особи, місце проживання (місцезнаходження)
Додатки: Перелік змін на ___ арк. в 1 прим. Документ, що підтверджує сплату збору за опублікування змін.
Ліцензіар ________ (Ініціали, Ліцензіат ________ (Ініціали,
(підпис) прізвище) (підпис) прізвище)
Дата _______________ Дата _______________

Додаток 9
до пункту 4.6.1 Інструкції
про подання, розгляд,
публікацію та внесення
до реєстру відомостей
про передачу права власності
на знак для товарів і послуг
та видачу ліцензії
на використання знака
(міжнародного знака)
для товарів і послуг
Державний департамент інтелектуальної
власності
вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП,
03680
Ліцензіар ______________________________
(повне ім'я фізичної ________________________________________
особи або повне офіційне ________________________________________
найменування юридичної особи)
Ліцензіат ______________________________
(повне ім'я фізичної ________________________________________
особи або повне офіційне ________________________________________
найменування юридичної особи)
Адреса для листування щодо заяви ________________________________________
тел. ___________________________________
Свідоцтво(а) N _________________________

ЗАЯВА

У зв'язку з достроковим припиненням за взаємною згодою сторін
дії ліцензійного договору
між ліцензіаром __________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне
найменування __________________________________________________________________
юридичної особи, місце проживання (місцезнаходження)
та ліцензіатом ___________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне
найменування _________________________________________________________________,
юридичної особи, місце проживання (місцезнаходження)
відомості про який унесені до Державного реєстру свідоцтв
України на знаки для товарів і послуг на підставі рішення за
N ____ від "___" ___________ ____ р. та опубліковані в офіційному
бюлетені "Промислова власність" N ____ від "___" _________ ___ р., просимо опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести відомості про дострокове припинення дії
ліцензійного договору до реєстру.
Додається документ, що підтверджує сплату збору за
опублікування змін.
Ліцензіар ________ (Ініціали, Ліцензіат ________ (Ініціали,
(підпис) прізвище) (підпис) прізвище)
М.П. (для юридичної особи) М.П. (для юридичної особи)
Дата _______________ Дата _______________

Додаток 11
до пункту 2.2 Інструкції
про подання, розгляд,
публікацію та внесення
до реєстру відомостей
про передачу права власності
на знак для товарів і послуг
та видачу ліцензії
на використання знака
(міжнародного знака)
для товарів і послуг
Державний департамент інтелектуальної
власності
вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП,
03680
Ліцензіар (ліцензіат): ________________________________________
(повне ім'я фізичної ________________________________________
особи або повне офіційне ________________________________________
найменування юридичної особи)
Адреса для листування щодо заяви ________________________________________
тел. ___________________________________
Міжнародна реєстрація знака N __________

ЗАЯВА

Прошу опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести до Реєстру ліцензійних договорів про
використання міжнародного знака відомості про видачу ліцензії на
використання міжнародного знака для: __________________________________________________________________
(перелік товарів і/або послуг, для яких зареєстровано
міжнародний знак __________________________________________________________________
(або їх частина), із зазначенням класів МКТП)
власником міжнародної реєстрації знака (виключної ліцензії) __________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування __________________________________________________________________
юридичної особи, місце проживання (місцезнаходження)
ліцензіату __________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування
юридичної особи, якій надається __________________________________________________________________
дозвіл на використання міжнародного знака, місце проживання
(місцезнаходження) ________________________________
(вид ліцензії)
Додатки: Договір або витяг з договору на _____ арк. у 3 прим. Документ про сплату збору за опублікування відомостей про
видачу ліцензії на використання знака.
Підпис ліцензіара (ліцензіата) ______________________________ (Ініціали і прізвище)
М.П. (для юридичної особи)
Дата _____________________

Додаток 13
до пункту 4.1 Інструкції
про подання, розгляд,
публікацію та внесення
до реєстру відомостей
про передачу права власності
на знак для товарів і послуг
та видачу ліцензії
на використання знака
(міжнародного знака)
для товарів і послуг
Державний департамент інтелектуальної
власності
вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП,
03680
Ліцензіар ______________________________
(повне ім'я фізичної ________________________________________
особи або повне офіційне ________________________________________
найменування юридичної особи)
Ліцензіат ______________________________
(повне ім'я фізичної ________________________________________
особи або повне офіційне ________________________________________
найменування юридичної особи)
Адреса для листування щодо заяви ________________________________________
тел. ___________________________________
Міжнародна реєстрація знака N __________

ЗАЯВА

Просимо опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести зміни у відомості про видачу ліцензії на
використання міжнародного знака, унесені до Реєстру ліцензійних
договорів про використання міжнародного знака на підставі рішення
за N _______ від "___" ____________ ____ р. та опубліковані в
офіційному бюлетені "Промислова власність" N ______ від "___" ____________ ____ р.,
ліцензіаром ______________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або __________________________________________________________________
повне офіційне найменування юридичної особи, місце проживання
(місцезнаходження)
ліцензіату _______________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або __________________________________________________________________
повне офіційне найменування юридичної особи, місце проживання
(місцезнаходження)
Додатки: Перелік змін на ___ арк. в 1 прим. Документ, що підтверджує сплату збору за опублікування змін.
Ліцензіар ________ (Ініціали, Ліцензіат ________ (Ініціали,
(підпис) прізвище) (підпис) прізвище)
М.П. (для юридичної особи) М.П. (для юридичної особи)
Дата _______________ Дата _______________

Додаток 15
до пункту 4.6.1 Інструкції
про подання, розгляд,
публікацію та внесення
до реєстру відомостей
про передачу права власності
на знак для товарів і послуг
та видачу ліцензії
на використання знака
(міжнародного знака)
для товарів і послуг
Державний департамент інтелектуальної
власності
вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП,
03680
Ліцензіар ______________________________
(повне ім'я фізичної ________________________________________
особи або повне офіційне ________________________________________
найменування юридичної особи)
Ліцензіат ______________________________
(повне ім'я фізичної ________________________________________
особи або повне офіційне ________________________________________
найменування юридичної особи)
Адреса для листування щодо заяви ________________________________________
тел. ___________________________________
Міжнародна реєстрація знака N __________

ЗАЯВА

У зв'язку з достроковим припиненням за взаємною згодою сторін
дії ліцензійного договору між ліцензіаром __________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або __________________________________________________________________
повне офіційне найменування юридичної особи, місце проживання
(місцезнаходження)
та ліцензіатом ___________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або _________________________________________________________________,
повне офіційне найменування юридичної особи, місце проживання
(місцезнаходження)
відомості про який унесені до Реєстру ліцензійних договорів
про використання міжнародного знака на підставі рішення за
N ________ від "___" ____________ ____ р. та опубліковані в
офіційному бюлетені "Промислова власність" N ______ від "___" ____________ ____ р., просимо опублікувати в офіційному бюлетені
"Промислова власність" та внести відомості про дострокове
припинення дії ліцензійного договору до реєстру.
Додається документ, що підтверджує сплату збору за
опублікування змін.
Ліцензіар ________ (Ініціали, Ліцензіат ________ (Ініціали,
(підпис) прізвище) (підпис) прізвище)
М.П. (для юридичної особи) М.П. (для юридичної особи)
Дата _______________ Дата _______________".
3.4. У додатках 4-6, 12 слова "Дата реєстрації" замінити
словами "Дата публікації та реєстрації".
4. В Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення
до реєстру відомостей про передачу права власності на топографію
інтегральної мікросхеми та видачу ліцензії на використання
топографії інтегральної мікросхеми, затвердженій наказом
Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001 N 577
( z0719-01 ), зареєстрованій в Міністерстві юстиції України
17.08.2001 за N 719/5910 (із змінами):
4.1. Пункт 2.1 розділу 2 "Документи, що подаються до
Держдепартаменту" після абзацу п'ятого доповнити абзацом шостим
такого змісту: "довіреність на ім'я представника у справах інтелектуальної
власності (патентного повіреного), оформлену з дотриманням вимог
чинного законодавства, від правонаступника власника топографії
ІМС, якщо він є іноземною особою або особою без громадянства, яка
проживає чи має постійне місцезнаходження поза межами України
(далі - іноземна особа)".
4.2. В абзаці четвертому пункту 2.1 розділу 2 "Документи, що
подаються до Держдепартаменту" слова "внесення до реєстру"
замінити словом "опублікування".
4.3. Додатки 1-3, 7, 9 викласти в такій редакції:
"Додаток 1
до пункту 2.2 Інструкції
про подання, розгляд,
публікацію та внесення
до реєстру відомостей
про передачу права власності
на топографію інтегральної
мікросхеми та видачу
ліцензії на використання
топографії інтегральної
мікросхеми
Державний департамент інтелектуальної
власності
вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП,
03680
Власник(и) зареєстрованої топографії ІМС
(правонаступник):
________________________________________
(повне ім'я фізичної особи ________________________________________
або повне офіційне найменування ________________________________________
юридичної особи)
Адреса для листування щодо заяви ________________________________________
тел. ___________________________________
Свідоцтво(а) N _________________________
Дата реєстрації топографії ІМС _________

ЗАЯВА

Прошу опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести до Державного реєстру України топографій ІМС
відомості про передачу права власності на зареєстровану топографію
ІМС __________________________________________________________________
(назва топографії ІМС)
від власника зареєстрованої топографії ІМС __________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування __________________________________________________________________
юридичної особи, місце проживання (місцезнаходження)
та адреса для листування) до _______________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне __________________________________________________________________
найменування юридичної особи, якій передається право власності __________________________________________________________________
на топографію ІМС, місце проживання (місцезнаходження)
та адреса для листування)
Додатки: Договір або витяг з договору на _____ арк. у 3 прим. Документ про сплату збору за опублікування відомостей про
передачу права власності на топографію ІМС.
Підпис власника зареєстрованої
топографії ІМС (правонаступника) ________________________________ (Ініціали і прізвище)
М.П. (для юридичної особи)
Дата _____________________

Додаток 2
до пункту 2.2 Інструкції
про подання, розгляд,
публікацію та внесення
до реєстру відомостей
про передачу права власності
на топографію інтегральної
мікросхеми та видачу
ліцензії на використання
топографії інтегральної
мікросхеми
Державний департамент інтелектуальної
власності
вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП,
03680
Власники зареєстрованої топографії ІМС: ________________________________________
(повні імена фізичних осіб ________________________________________
або повні офіційні найменування ________________________________________
юридичних осіб)
Адреса для листування щодо заяви ________________________________________
тел. ___________________________________
Свідоцтво(а) N _________________________
Дата реєстрації топографії ІМС _________

ЗАЯВА

Прошу опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести до Державного реєстру України топографій ІМС
відомості про передачу права власності на зареєстровану топографію
ІМС __________________________________________________________________
(назва топографії ІМС)
від співвласника(ів) зареєстрованої топографії ІМС __________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування __________________________________________________________________
юридичної особи, місце проживання (місцезнаходження)
та адреса для листування)
до співвласника(ів) ______________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне __________________________________________________________________
найменування юридичної особи, якій передається право власності __________________________________________________________________
на топографію ІМС, місце проживання (місцезнаходження)
та адреса для листування)
Додатки: Договір або витяг з договору на _____ арк. у 3 прим. Документ про сплату збору за опублікування відомостей про
передачу права власності на топографію ІМС.
Підпис власника зареєстрованої
топографії ІМС, який передає право: ___________________________________ (Ініціали і прізвище)
М.П. (для юридичної особи)
Дата ____________________

Додаток 3
до пункту 2.2 Інструкції
про подання, розгляд,
публікацію та внесення
до реєстру відомостей
про передачу права власності
на топографію інтегральної
мікросхеми та видачу
ліцензії на використання
топографії інтегральної
мікросхеми
Державний департамент інтелектуальної
власності
вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП,
03680
Ліцензіар (ліцензіат): ________________________________________
(повне ім'я фізичної особи ________________________________________
або повне офіційне найменування ________________________________________
юридичної особи)
Адреса для листування щодо заяви ________________________________________
тел. ___________________________________
Свідоцтво(а) N _________________________
Дата реєстрації топографії ІМС _________

ЗАЯВА

Прошу опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести до Державного реєстру України топографій ІМС
відомості про видачу ліцензії на використання зареєстрованої
топографії ІМС __________________________________________________________________
(назва топографії ІМС)
ліцензіаром __________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування
юридичної особи, __________________________________________________________________
місце проживання (місцезнаходження) та адреса для листування)
ліцензіату __________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування
юридичної особи, __________________________________________________________________
якій надається дозвіл на використання топографії ІМС, __________________________________________________________________
місце проживання (місцезнаходження) __________________________________________________________________
(вид ліцензії)
Додатки: Договір або витяг з договору на _____ арк. у 3 прим. Документ про сплату збору за опублікування відомостей про
надання ліцензії на використання топографії ІМС.
Підпис ліцензіара (ліцензіата) ______________________________ (Ініціали і прізвище)
М.П. (для юридичної особи)
Дата _____________________

Додаток 7
до пункту 4.1 Інструкції
про подання, розгляд,
публікацію та внесення
до реєстру відомостей
про передачу права власності
на топографію інтегральної
мікросхеми та видачу
ліцензії на використання
топографії інтегральної
мікросхеми
Державний департамент інтелектуальної
власності
вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП,
03680
Ліцензіар ______________________________
(повне ім'я фізичної особи ________________________________________
або повне офіційне найменування ________________________________________
юридичної особи)
Ліцензіат ______________________________
(повне ім'я фізичної особи ________________________________________
або повне офіційне найменування ________________________________________
юридичної особи)
Адреса для листування щодо заяви ________________________________________
тел. ___________________________________
Свідоцтво(а) N _________________________

ЗАЯВА

Просимо опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести зміни у відомості про видачу ліцензії на
використання зареєстрованої топографії ІМС, унесені до Державного
реєстру України топографій ІМС на підставі рішення за N ________
від "____"__________ ______ р. та опубліковані в офіційному
бюлетені "Промислова власність" N ___ від "___" __________ ____ р.
ліцензіаром ______________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або __________________________________________________________________
повне офіційне найменування юридичної особи, місце проживання
(місцезнаходження)
ліцензіату _______________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або __________________________________________________________________
повне офіційне найменування юридичної особи, місце проживання
(місцезнаходження)
Додатки: Перелік змін на ___ арк. в 1 прим. Документ, що підтверджує сплату збору за опублікування змін.
Ліцензіар ________ (Ініціали, Ліцензіат ________ (Ініціали,
(підпис) прізвище) (підпис) прізвище)
М.П. (для юридичної особи) М.П. (для юридичної особи)
Дата _______________ Дата _______________

Додаток 9
до пункту 4.6.1 Інструкції
про подання, розгляд,
публікацію та внесення
до реєстру відомостей
про передачу права власності
на топографію інтегральної
мікросхеми та видачу
ліцензії на використання
топографії інтегральної
мікросхеми
Державний департамент інтелектуальної
власності
вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП,
03680
Ліцензіар ______________________________
(повне ім'я фізичної особи ________________________________________
або повне офіційне найменування ________________________________________
юридичної особи)
Ліцензіат ______________________________
(повне ім'я фізичної особи ________________________________________
або повне офіційне найменування ________________________________________
юридичної особи)
Адреса для листування щодо заяви ________________________________________
тел. ___________________________________
Свідоцтво(а) N _________________________

ЗАЯВА

У зв'язку з достроковим припиненням за взаємною згодою сторін
дії ліцензійного договору між ліцензіаром __________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або __________________________________________________________________
повне офіційне найменування юридичної особи, місце проживання
(місцезнаходження) та ліцензіатом ___________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або _________________________________________________________________,
повне офіційне найменування юридичної особи, місце проживання
(місцезнаходження)
відомості про який унесені до Державного реєстру України
топографій ІМС на підставі рішення за N _____ від "___" __________ ____ р. та опубліковані в офіційному бюлетені "Промислова
власність" N ___ від "___" ____________ ____ р. просимо
опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" та
внести відомості про дострокове припинення дії ліцензійного
договору до реєстру.
Додається документ, що підтверджує сплату збору за
опублікування змін.
Ліцензіар ________ (Ініціали, Ліцензіат ________ (Ініціали,
(підпис) прізвище) (підпис) прізвище)
М.П. (для юридичної особи) М.П. (для юридичної особи)
Дата _______________ Дата _______________".
4.4. У додатках 4-6 слова "Дата реєстрації" замінити словами
"Дата публікації та реєстрації".
4.5. У додатках 4-6, 8, 10 слова "адреса для листування"
замінити словами "місце проживання (місцезнаходження)".
5. В Інструкції про офіційну публікацію заяви про готовність
надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого
винаходу (корисної моделі) та клопотання про її відкликання,
затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від
16.07.2001 N 520 ( z0643-01 ), зареєстрованій в Міністерстві
юстиції України 30.07.2001 за N 643/5834 (із змінами):
5.1. У пункті 3.2 розділу 3 "Розгляд та офіційна публікація
заяви (клопотання)" та додатках 3, 4 слова "Державний реєстр
патентів і деклараційних патентів України на винаходи" та
"Державний реєстр деклараційних патентів України на корисні
моделі" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Державний
реєстр патентів України на винаходи" та "Державний реєстр патентів
України на корисні моделі" у відповідному відмінку.
5.2. Додатки 1, 2 викласти в такій редакції:
"Додаток 1
до пункту 2.1 Інструкції
про офіційну публікацію
заяви про готовність надання
будь-якій особі дозволу
на використання
запатентованого винаходу
(корисної моделі)
та клопотання
про її відкликання
Державний департамент інтелектуальної
власності
вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП,
03680
Власник(и) патенту: ________________________________________
(повне ім'я фізичної особи ________________________________________
або повне офіційне найменування ________________________________________
юридичної особи)
Адреса для листування щодо заяви ________________________________________
тел. ___________________________________
Патент N _______________________________
Пріоритет від __________________________
Дата публікації ________________________
Номер офіційного бюлетеня ______________

ЗАЯВА

Я (ми), _____________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне
найменування _________________________________________________________________,
юридичної особи, місце проживання (місцезнаходження)
та адреса для листування)
власник патенту України (деклараційного патенту України)
N ______ на винахід (корисну модель) _________________________________________________________________,
(назва винаходу (корисної моделі)
не маючи зобов'язань відносно інших осіб щодо використання
вищевказаного винаходу (корисної моделі), прошу опублікувати в
офіційному бюлетені "Промислова власність" заяву про готовність
надання будь-якій особі дозволу на використання винаходу (корисної
моделі) за зазначеним патентом (деклараційним патентом) на умовах,
визначених законодавством.
Підпис власника патенту _______________________ (Ініціали і прізвище)
М.П. (для юридичної особи)
Дата ____________________

Додаток 2
до пункту 2.1 Інструкції
про офіційну публікацію
заяви про готовність надання
будь-якій особі дозволу
на використання
запатентованого винаходу
(корисної моделі)
та клопотання
про її відкликання
Державний департамент інтелектуальної
власності
вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП,
03680
Власник(и) патенту: ________________________________________
(повне ім'я фізичної особи ________________________________________
або повне офіційне найменування ________________________________________
юридичної особи)
Адреса для листування щодо клопотання ________________________________________
тел. ___________________________________
Патент N _______________________________
Пріоритет від __________________________
Дата публікації ________________________
Номер офіційного бюлетеня ______________

КЛОПОТАННЯ

Я (ми), _____________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне
найменування _________________________________________________________________,
юридичної особи, місце проживання (місцезнаходження)
та адреса для листування)
власник патенту України (деклараційного патенту України)
N _____ на винахід (корисну модель) _________________________________________________________________,
(назва винаходу (корисної моделі)
прошу відкликати заяву про готовність надання будь-якій особі
дозволу на використання винаходу (корисної моделі), реєстраційний
N ____ від "___" _______________ ____ року, опубліковану в
офіційному бюлетені "Промислова власність" N _____, _____ року.
Підпис власника патенту _______________________ (Ініціали і прізвище)
М.П. (для юридичної особи)
Дата ____________________".
5.3. У додатках 3, 4 слова "адреса для листування" замінити
словами "місце проживання (місцезнаходження)".
6. В Інструкції про офіційну публікацію заяви про надання
будь-якій особі дозволу на використання запатентованого
промислового зразка та клопотання про її відкликання, затвердженій
наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001 N 575
( z0717-01 ), зареєстрованій в Міністерстві юстиції України
17.08.2001 за N 717/5908 (із змінами):
6.1. Додатки 1, 2 викласти в такій редакції:
"Додаток 1
до пункту 2.1 Інструкції
про офіційну публікацію
заяви про надання
будь-якій особі дозволу
на використання
запатентованого промислового
зразка та клопотання
про її відкликання
Державний департамент інтелектуальної
власності
вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП,
03680
Власник(и) патенту: ________________________________________
(повне ім'я фізичної особи ________________________________________
або повне офіційне найменування ________________________________________
юридичної особи)
Адреса для листування щодо заяви ________________________________________
тел. ___________________________________
Патент N _______________________________
Пріоритет від __________________________
Дата публікації ________________________
Номер офіційного бюлетеня ______________

ЗАЯВА

Я (ми), _____________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне
найменування _________________________________________________________________,
юридичної особи, місце проживання (місцезнаходження)
та адреса для листування)
власник патенту України N _________ на промисловий зразок _________________________________________________________________,
(назва промислового зразка)
не маючи зобов'язань перед іншими особами щодо використання
вищевказаного промислового зразка, прошу опублікувати в офіційному
бюлетені "Промислова власність" заяву про надання будь-якій особі
дозволу на використання промислового зразка за зазначеним патентом
на умовах, визначених законодавством.
Підпис власника патенту _______________________ (Ініціали і прізвище)
М.П. (для юридичної особи)
Дата _____________________

Додаток 2
до пункту 2.1 Інструкції
про офіційну публікацію
заяви про надання
будь-якій особі дозволу
на використання
запатентованого промислового
зразка та клопотання
про її відкликання
Державний департамент інтелектуальної
власності
вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП,
03680
Власник(и) патенту: ________________________________________
(повне ім'я фізичної особи ________________________________________
або повне офіційне найменування ________________________________________
юридичної особи)
Адреса для листування щодо клопотання ________________________________________
тел. ___________________________________
Патент N _______________________________
Пріоритет від __________________________
Дата публікації ________________________
Номер офіційного бюлетеня ______________

КЛОПОТАННЯ

Я (ми), _____________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне
найменування _________________________________________________________________,
юридичної особи, місце проживання (місцезнаходження)
та адреса для листування)
власник патенту України N _________ на промисловий зразок _________________________________________________________________,
(назва промислового зразка)
прошу відкликати заяву про надання будь-якій особі дозволу на
використання промислового зразка, реєстраційний N ______ від "___" ___________ ____ року, опубліковану в офіційному бюлетені
"Промислова власність" N ___, ____ року.
Підпис власника патенту _______________________ (Ініціали і прізвище)
М.П. (для юридичної особи)
Дата _____________________".
6.2. У додатках 3, 4 слова "адреса для листування" замінити
словами "місце проживання (місцезнаходження)".
Начальник управління державних
реєстрацій, економіки
та інформаційного забезпечення О.П.Горобецьвгору