Документ z0350-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.02.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.04.2016. Подивитися в історії? )

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

11.02.2016  № 135


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 березня 2016 р.
за № 350/28480

Про затвердження Змін до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Відповідно до пункту 1 частини третьої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12 липня 2012 року № 7, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 вересня 2012 року за № 1547/21859, що додаються.

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

4. Банкам, що внесені до реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, привести свою діяльність у відповідність до вимог Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12 липня 2012 року № 7, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 вересня 2012 року за № 1547/21859, не пізніше чотирнадцяти днів після набрання чинності цим рішенням.

5. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

Директор-розпорядник

К.М. ВорушилінЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
11.02.2016  № 135


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 березня 2016 р.
за № 350/28480

ЗМІНИ
до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

1. Пункт 3 розділу I викласти в такій редакції:

«3. Фонд зобов’язаний один раз на рік, станом на 01 січня, розміщувати на своєму офіційному веб-сайті перелік учасників Фонду не пізніше одного місяця після настання відповідного строку. Фонд зобов’язаний додатково розміщувати на своєму офіційному веб-сайті інформацію про зміни в переліку учасників Фонду не пізніше 14 днів після внесення відповідних змін до реєстру учасників Фонду, а також перелік учасників Фонду.».

2. У розділі ІІ:

1) підпункт 7 пункту 5 викласти в такій редакції:

«7) прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) голови правління (ради директорів) або виконуючого обов’язки голови правління (ради директорів), директора чи виконуючого обов’язки директора учасника Фонду, уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію;»;

2) пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. До реєстру в електронному вигляді, крім наведених у пункті 5 цього розділу, додатково вносяться такі відомості:

1) прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата та місце народження, місце проживання та паспортні дані (посвідки на тимчасове/постійне проживання), реєстраційний номер облікової картки платника податків, інформація щодо дати та номера розпорядчого документа, який підтверджує факт призначення/переведення/звільнення та дату фактичного початку виконання посадових обов’язків у повному обсязі, номери телефонів та електронна адреса таких категорій осіб:

членів спостережної (наглядової) ради учасника Фонду;

членів правління (ради директорів) учасника Фонду;

голови правління (ради директорів), або виконуючого обов’язки голови правління (ради директорів), або директора чи виконуючого обов’язки директора учасника Фонду, або уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію;

заступників голови правління чи заступників директора;

головного бухгалтера або виконуючого обов'язки головного бухгалтера учасника Фонду.

У разі якщо зазначені вище особи через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, до реєстру вноситься інформація про відмітку у паспорті таких осіб щодо наявності у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для резидентів);

2) код банку (МФО);

3) код за ЄДРПОУ;

4) номер кореспондентського рахунку банку в Національному банку України;

5) інформація щодо двадцяти найбільших учасників банку (за винятком перехідного банку);

6) адреса абонента електронної пошти Національного банку України;

7) інформація про куратора банку Національного банку України (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата призначення/заміни/уповноваження іншої особи на виконання функцій куратора банку/відміни, номер та дата рішення про запровадження особливого режиму контролю за діяльністю банку та призначення куратора банку/заміну/уповноваження іншої особи на виконання функцій куратора банку/відміну);

8) інформація щодо материнської компанії учасника Фонду, в якому частка іноземного капіталу складає більше 50 відсотків, країна компанії.».

3. У розділі ІІІ:

1) пункт 1 викласти у такій редакції:

«1. Включення учасника Фонду до реєстру учасників Фонду.

Фонд вносить відомості про банк до реєстру з присвоєнням йому унікального номера - реєстраційного номера учасника Фонду та здійснює видачу Свідоцтва після:

1) отримання Фондом повідомлення Національного банку України про видачу банківської ліцензії;

2) отримання від банку відомостей, що повинні міститися в реєстрі.

Для внесення відомостей про банк до реєстру та для отримання Свідоцтва банки протягом семи робочих днів з дня отримання банківської ліцензії зобов'язані подати до Фонду відомості у вигляді:

1) заяви на отримання свідоцтва учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення (далі - Заява);

2) завіреної в установленому законодавством порядку копії банківської ліцензії, виданої Національним банком України;

3) таблиці в електронному вигляді в форматі Excel-файла щодо інформації про осіб, відомості про яких включаються до реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за формою, наведеною в додатку 2 до цього Положення;

4) копій документів, завірених підписом особи, уповноваженої банком, та відбитком печатки банку (за наявності), щодо голови правління (ради директорів) або виконуючого обов’язки голови правління (ради директорів), директора або виконуючого обов’язки директора учасника Фонду, а саме: розпорядчого документа, який підтверджує факт та дату призначення/переведення/звільнення, та письмової згоди Національного банку України на заступлення кандидатів на посади голови правління (ради директорів) та головного бухгалтера;

5) інформації щодо двадцяти найбільших учасників банку за формою, встановленою розділом 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року № 124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 травня 2003 року за № 353/7674, для форми № 670 (квартальна);

6) інформації про материнську компанію учасника Фонду та її рейтинги із посиланням на веб-сторінку відповідного агентства, на якій у вільному доступі можливий перегляд цієї інформації, або копії звіту відповідного агентства про присвоєння кредитного рейтингу материнській компанії, засвідченої головою правління (ради директорів) такого учасника Фонду (якщо материнська компанія учасника Фонду, в якому участь іноземного капіталу більше 50 відсотків, має довгостроковий кредитний рейтинг за міжнародною шкалою за зобов'язаннями в іноземній валюті, присвоєний одним або декількома рейтинговими агентствами, такими як: «Standard & Poor's», «Fitch Ratings» або «Moody's Investors Service»), у вигляді електронної таблиці за формою, наведеною у додатку 5 до цього Положення.

Перехідний банк звільняється від обов’язку подання Фонду інформації, зазначеної у підпунктах 5 та 8 пункту 6 розділу ІІ цього Положення.

Фонд уносить інформацію про банк до реєстру та здійснює оформлення Свідоцтва згідно з додатком 3 до цього Положення, яке видається голові правління банку (ради директорів), директору учаснику Фонду або уповноваженій ним особі на підставі належним чином оформленої довіреності.»;

2) у пункті 2:

в абзаці другому слова «, включаючи перехідний банк, створений відповідно до частини сімнадцятої статті 42 Закону,» виключити;

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:

«У разі змін інформації щодо материнської компанії та її рейтингів, наведених у додатку 5 до цього Положення, учасник Фонду зобов’язаний надати до Фонду інформацію щодо таких змін, засвідчену головою правління (ради директорів) такого учасника Фонду, протягом семи робочих днів з дати виникнення змін у вигляді електронної таблиці за формою, наведеною у додатку 5 до цього Положення.».

У зв’язку з цим абзаци третій - двадцять другий вважати відповідно абзацами четвертим - двадцять третім;

абзаци шостий - восьмий викласти в такій редакції:

«У разі зміни інформації щодо двадцяти найбільших учасників банку (форма № 670, встановлена розділом 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року № 124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 травня 2003 року за № 353/7674) така інформація подається протягом семи робочих днів після строку, визначеного для подання зазначеної форми звітності до Національного банку України, із супровідним листом в електронному вигляді засобами електронного зв'язку Національного банку України. Перехідний банк звільняється від обов'язку надавати таку інформацію.

Датою виникнення змін щодо відомостей про призначення/переведення/звільнення голови правління (ради директорів) або виконуючого обов’язки голови правління (ради директорів), директора або виконуючого обов’язки директора учасника Фонду, уповноваженої особи Фонду на здійснення тимчасової адміністрації, заступників голови правління (ради директорів) або заступників директора, головного бухгалтера учасника Фонду або виконуючого обов'язки головного бухгалтера, членів правління (ради директорів) учасника Фонду, членів спостережної (наглядової) ради учасника Фонду є дата, вказана у розпорядчому документі, який підтверджує факт призначення/переведення/звільнення, або дата фактичного початку виконання посадових обов'язків у повному обсязі (якщо заступлення кандидатів на посади потребує погодження з Національним банком України).

Датою виникнення змін щодо відомостей про призначення/заміну/уповноваження іншої особи на виконання функцій куратора банку/відміну куратора банку Національного банку України є дата отримання банком рішення про запровадження особливого режиму контролю за діяльністю банку та призначення куратора банку/заміну/уповноваження іншої особи на виконання функцій куратора банку/відміну.»;

після абзацу восьмого доповнити новим абзацом дев’ятим такого змісту:

«Датою виникнення змін щодо відомостей про місцезнаходження та найменування учасника Фонду є дата державної реєстрації Статуту учасника Фонду у новій редакції.».

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий - двадцять третій вважати відповідно абзацами десятим - двадцять четвертим;

абзац тринадцятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий - двадцять четвертий вважати відповідно абзацами тринадцятим - двадцять третім;

в абзаці шістнадцятому слова «шляхом злиття, приєднання або перетворення» виключити;

в абзаці сімнадцятому слова «дня реєстрації Національним банком України змін, передбачених абзацом першим цього пункту» замінити словами «дати затвердження балансу банку-правонаступника».

4. Додатки 1, 2 викласти у новій редакції, що додаються.

5. Доповнити новим додатком 5, що додається.

Начальник
відділу стратегії
та нормативно-методологічного
забезпечення
Н.О. Лапаєва


Додаток 1
до Положення про порядок ведення
реєстру учасників Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
(пункт 1 розділу III)

ЗАЯВА
на отримання свідоцтва учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осібДодаток 2
до Положення про порядок ведення
реєстру учасників Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
(пункт 1 розділу III)

ІНФОРМАЦІЯ
про осіб, відомості про яких включаються до реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

№ з/п

Код посади

Назва посади

Код: діюча (1)/недіюча (0)/ до погодження (3)

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків, присвоєний контролюючим органом*

Номер та серія паспорта або іншого документа, що засвідчує особу

Ким виданий паспорт або інший документ, що засвідчує особу

Дата видачі паспорта або іншого документа, що засвідчує особу

Місце проживання особи

Розпорядчий документ, який підтверджує факт призначення/переведення на посаду (дата, номер, назва документа)

Дата призначення/переведення на посаду

Дата фактичного початку виконання посадових обов'язків

Розпорядчий документ, який підтверджує факт звільнення/ переведення з посади (дата, номер, назва документа)

Дата звільнення/переведення з посади

Дата народження особи

Місце народження особи

Номер телефону

Електронна адреса

__________
* У разі якщо особи через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, до реєстру вноситься інформація про відмітку у паспорті таких осіб щодо наявності у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для резидентів).

Дані заповнюються банком при змінах в даних за такими категоріями осіб:

Коди посад:

Код посади-1

Назва посади

1

Голова правління (ради директорів) учасника Фонду

2

Виконуючий обов'язки голови правління (ради директорів)

3

Головний бухгалтер

4

Виконуючий обов'язки головного бухгалтера

5

Член правління (ради директорів) учасника Фонду

6

Заступник голови правління (ради директорів)

8

Голова спостережної ради

9

Член спостережної ради

10

Заступник голови спостережної ради

11

Директор

12

Виконуючий обов'язки директора

13

Заступник директора

14

Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію

15

Інше (якщо в переліку не передбачена відповідна назва)

__________
-1 У разі якщо одна особа має декілька посад, дані в таблицю вносяться двома різними рядками за кожним кодом посади.
-2 Учасники Фонду гарантування вкладів фізичних осіб повинні чітко дотримуватись структури шаблону таблиці файла Еxcel, вказувати значення виключно у передбачених для цього комірках, не доповнювати додатковими стовпцями та рядками, крім рядків таблиці. Даний файл потрібно зберігати у форматі файла "Книга Excel 97-2003" (*.xls).

Файл Еxcel повинен мати таку структуру-2:

рядок 1: назва таблиці;

рядок 2, колонка A: реєстраційний номер учасника Фонду, 3 цифри;

рядок 3, починаючи з колонки A: повне найменування банку;

рядок 4, колонка A: дата заповнення таблиці (формат ДД.ММ.РРРР);

З 5-го рядка - таблиця згідно з додатком 2 до цього Положення.

Комірки таблиці у колонках B («Код посади») та D («Код: діюча (1)/недіюча (0)/до погодження (3)») повинні містити тільки цифри.

Комірки таблиці у колонках L («Дата призначення/переведення на посаду») та P («Дата народження особи») повинні містити дати у форматі ДД.ММ.РРРР. Комірки таблиці у колонках M («Дата фактичного початку виконання посадових обов'язків») та O («Дата звільнення/переведення з посади») повинні містити дати у форматі ДД.ММ.РРРР або бути порожніми (якщо зазначена подія не відбулася на дату заповнення таблиці).

Ім'я файла Excel повинно складатися з 12 символів та мати такий формат:

Кbbbmrrn.XLS,

де К, X, L, S - фіксовані символи, які визначають належність файла до інформації щодо керівників банку та тип файла;

bbb - реєстраційний номер учасника Фонду (3 цифри);

m - кодований місяць надання файла;

rr - останні дві цифри року надання файла;

n - номер посилки за поточний місяць.

Кодування номера місяця та номера посилки проводиться таким чином: номери від 1 до 9 відповідають цифрам 1-9, номери 10-35 відповідають літерам латинського алфавіту A-Z, а номер 36 відповідає цифрі 0 (див. табл. 1).

Таблиця 1

Номер

Код

Номер

Код

1

1

19

J

2

2

20

K

3

3

21

L

4

4

22

M

5

5

23

N

6

6

24

O

7

7

25

P

8

8

26

Q

9

9

27

R

10

A

28

S

11

B

29

T

12

C

30

U

13

D

31

V

14

E

32

W

15

F

33

X

16

G

34

Y

17

H

35

Z

18

I

36

0

Номер місяця знаходиться в межах від 1 до 12 - [1 - 9, A - C].

Номер посилки знаходиться в межах від 1 до 36 - [1 - 9, A - Z, 0].Додаток 5
до Положення про порядок ведення
реєстру учасників Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
(пункт 1 розділу III)

ІНФОРМАЦІЯ
про материнську компанію учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та її рейтинги

№ за реєстром Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Найменування учасника Фонду

Найменування материнської компанії

Країна материнської компанії

% участі материнської компанії в банку

Довгостроковий кредитний рейтинг за міжнародною шкалою за зобов'язаннями в іноземній валюті

«Standard & Poor's»

«Fitch Ratings»

«Moody's Investors Service»

рівень та прогноз

дата присвоєння/ підтвердження

посилання на джерело

рівень та прогноз

дата присвоєння/ підтвердження

посилання на джерело

рівень та прогноз

дата присвоєння/ підтвердження

посилання на джерело


вгору