Документ z0350-09, чинний, поточна редакція — Редакція від 17.01.2014, підстава - z2194-13

                                                          
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ
П О С Т А Н О В А
25.03.2009 N 110
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 квітня 2009 р.
за N 350/16366

Про внесення змін до Порядку відбору
навчальних закладів для організації професійної
підготовки, перепідготовки або підвищення
кваліфікації безробітних за рахунок коштів
Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України
на випадок безробіття
{ Постанова фактично втратила чинність у зв'язку з втратою
чинності Постанови Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок
безробіття N 59 ( z0818-08 ) від 24.07.2008, до якої
вносились зміни }

Відповідно до статті 24 Закону України "Про зайнятість
населення" ( 803-12 ), статті 7 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ), пункту 13 Статуту Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття (далі - Фонд) та з метою забезпечення
єдиного підходу у діяльності робочих органів виконавчої дирекції
Фонду при закупівлі послуг з проживання під час професійного
навчання безробітних правління Фонду П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Внести до Порядку відбору навчальних закладів для
організації професійної підготовки, перепідготовки або підвищення
кваліфікації безробітних за рахунок коштів Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття, затвердженого постановою правління Фонду
від 24.07.2008 N 59 ( z0818-08 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 09.09.2008 за N 818/15509, такі зміни: пункт 1.2 після третього абзацу доповнити новим абзацом
такого змісту: "забезпечення проживання безробітних у період професійного
навчання у випадку організації його для безробітних не за місцем
проживання;". У зв'язку з цим абзац четвертий уважати абзацом п'ятим; пункт 1.5 доповнити реченням такого змісту: "Проживання безробітних на період такого навчання, за
необхідності, забезпечується центром зайнятості або підприємством,
установою, організацією за домовленістю."; пункт 2.3 після слів "або навчальних груп" доповнити словами
та знаками "прогнозована кількість слухачів, які потребуватимуть
місць проживання," і після слів "навчально-методичної бази,"
доповнити словами та знаками "наявності гуртожитку, його
відповідності санітарним нормам,"; у пункті 2.6: після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту: "інформацію щодо вартості проживання одного слухача згідно з
кошторисом витрат; ". У зв'язку з цим абзаци шостий, сьомий, восьмий та дев'ятий
уважати відповідно абзацами сьомим, восьмим, дев'ятим та десятим; дев'ятий абзац викласти у такій редакції: "інформацію про наявність транспортного сполучення з
навчальним закладом, наявність гуртожитку для проживання
іногородніх слухачів, їх відповідність санітарним нормам, а у разі
відсутності власного гуртожитку - дані про можливість розташування
слухачів у гуртожитках інших підприємств, організацій та/або в
пансіонатах, будинках відпочинку, готелях, приватному секторі,
підтверджені відповідними договорами;"; пункт 2.7 після слів та знаку "освітніх програм," доповнити
словами та знаком "місцями проживання безробітних на період
професійного навчання та їх відповідність санітарним нормам,"; пункт 3.1 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом
такого змісту: "опис умов проживання, їх відповідність санітарним нормам;". У зв'язку з цим абзаци п'ятий, шостий, сьомий, восьмий,
дев'ятий та десятий уважати відповідно абзацами шостим, сьомим,
восьмим, дев'ятим, десятим та одинадцятим; пункт 4.2 після слів "проведення професійного навчання"
доповнити словами "та проживання в період навчання".
2. Виконавчій дирекції Фонду подати постанову правління на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Ця постанова набирає чинності з дня офіційного
опублікування.
Голова правління Фонду Я.Жугаєвич

ПОГОДЖЕНО:
Міністр освіти і науки України І.О.Вакарчук
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужельвгору