Про деякі питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
Наказ Міністерства юстиції України; Порядок, Запит, Форма типового документа, Повідомлення від 31.03.2015466/5
Документ z0349-15, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.06.2016, підстава - z0839-16


1. Запит про надання виписки, витягу та довідки в електронній формі подається запитувачем через Реєстраційний портал або офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру.

2. Надання виписки, витягу та довідки в електронній формі через Реєстраційний портал здійснюється на підставі:

1) запиту про надання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку;

2) запиту про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку;

3) запиту про надання довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.

3. Надання виписки щодо юридичної особи, витягу та довідки в електронній формі через офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру здійснюється на підставі запиту, в якому вказуються критерії пошуку для їх формування.

4. У запиті про надання виписки щодо юридичної особи, витягу та довідки в електронній формі з Єдиного державного реєстру на вибір запитувача зазначається один із критеріїв пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі для його формування, визначених пунктами 4-7 розділу ІІ цього Порядку.

5. До запиту про надання відомостей з Єдиного державного реєстру додаються:

1) через Реєстраційний портал:

відсканований документ, що підтверджує повноваження представника, - у разі подання запиту про надання виписки, витягу та довідки уповноваженою особою;

відсканований документ (копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного термінала або квитанція (чек) з поштового відділення зв’язку), що підтверджує внесення плати за отримання відомостей з Єдиного державного реєстру, засвідчений електронним цифровим підписом запитувача;

2) через офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру - інформація про внесення плати за отримання відповідних відомостей з використанням платіжних систем через мережу Інтернет.

Сканування паперових носіїв документів, передбачених підпунктом 1 цього пункту, здійснюється з урахуванням таких вимог:

формат зображення: чорно-біле;

роздільна здатність: 150 х 150 точок на дюйм;

глибина кольору: 4 біти;

формат готового файла: компресований багатосторінковий TIFF.

Документи, які містять більше однієї сторінки, скануються в один файл.

Відсканований документ повинен бути придатний для сприйняття його змісту людиною.

Кожний електронний документ, що подається через Реєстраційний портал, засвідчується електронним цифровим підписом запитувача.

6. Державний реєстратор відмовляє у наданні виписки, витягу та довідки в електронній формі на запит, поданий через Реєстраційний портал, якщо:

запит про надання виписки щодо фізичної особи - підприємця подано особою, яка не підтвердила на це повноваження;

у запиті про надання відомостей з Єдиного державного реєстру відсутні критерії пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі для формування виписки, витягу або довідки;

запитувачем не подано документ, що підтверджує внесення плати за отримання виписки, витягу та довідки, або плата внесена не в повному обсязі.

7. Повідомлення про відмову у наданні відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (додаток 4) на запит, поданий через Реєстраційний портал, направляється державним реєстратором у строк, визначений частиною сьомою статті 20 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

8. Державний реєстратор за відсутності підстав для відмови в наданні виписки, витягу та довідки в електронній формі на запит, поданий через Реєстраційний портал у строк, визначений частиною сьомою статті 20 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", направляє запитувачу засвідчені виписку, витяг, довідку шляхом надання доступу до них на Реєстраційному порталі.

9. Виписки, витяги та довідки в електронній формі на запит, поданий через Реєстраційний портал, засвідчуються електронним цифровим підписом державного реєстратора.

10. Виписки, витяги та довідки на запит, поданий через офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру, формуються за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру та надаються в електронній формі через офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру в режимі реального часу.

11. У виписці, витязі та довідці містяться відомості, визначені пунктами 13-16 розділу ІІ цього Порядку.

IV. Безоплатний доступ до відомостей Єдиного державного реєстру через офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру

1. Безоплатний доступ до актуальних на момент запиту відомостей Єдиного державного реєстру забезпечується через офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру шляхом їх пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування.

2. Пошук інформації на офіційному веб-сайті розпорядника Єдиного державного реєстру здійснюється за такими критеріями:

про юридичних осіб - за повним або скороченим найменуванням юридичної особи або ідентифікаційним кодом юридичної особи;

про фізичних осіб - підприємців - за прізвищем, ім'ям, по батькові фізичної особи - підприємця або реєстраційним номером облікової картки платника податку (або серією та номером паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

про сформовані виписки, витяги та довідки - за номером та датою формування виписки, витягу та довідки.

3. На офіційному веб-сайті розпорядника Єдиного державного реєстру відображаються такі відомості з Єдиного державного реєстру, що сформовані за критеріями пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі, передбаченими абзацами другим та третім пункту 2 цього розділу:

1) про юридичних осіб:

повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності;

повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх наявності;

ідентифікаційний код юридичної особи;

організаційно-правова форма;

центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків;

місцезнаходження юридичної особи;

перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, якщо засновник - фізична особа; найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа;

дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу), у тому числі частки кожного із засновників (учасників), та про дату закінчення його формування;

дані про кінцевого бенефіціарного власника (контролера)  юридичної особи: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання;

дані про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) засновника юридичної особи, якщо засновник - юридична особа: повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) кінцевого бенефіціарного власника (контролера), країна громадянства, місце проживання;

дані про власника істотної участі засновника юридичної особи, якщо засновник - юридична особа: повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) власника істотної участі; країна громадянства, місце проживання;

види діяльності;

відомості про органи управління юридичної особи;

прізвища, імена, по батькові, дати обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори;

дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи;

дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи - у разі коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу - у разі коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

статус відомостей про юридичну особу (підтвердження даних про юридичну особу, відсутність підтвердження даних про юридичну особу, відсутність юридичної особи за місцезнаходженням);

дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення;

назва установчого документа;

дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту;

дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: найменування та місцезнаходження відокремленого підрозділу, його ідентифікаційний код;

дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації: відмітка про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації, прізвища, імена та по батькові розпорядника майна, санатора;

відомості про перебування юридичної особи у процесі припинення;

відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог;

дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення;

дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення;

дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа: повне найменування та місцезнаходження юридичних осіб, їх ідентифікаційні коди;

дані про юридичних осіб - правонаступників: повне найменування та місцезнаходження юридичних осіб, їх ідентифікаційні коди;

місцезнаходження реєстраційної справи;

відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів Державної служби статистики України та Державної фіскальної служби України: дата та номер запису про взяття на облік та зняття з обліку, назви та ідентифікаційні коди органів статистики, органів державної фіскальної служби, у яких юридична особа перебуває на обліку;

дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік;

дані органу державної фіскальної служби про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності;

термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі державної фіскальної служби за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи;

дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (для незавершених виконавчих проваджень);

інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою;

2) про органи державної влади і органи місцевого самоврядування як юридичних осіб:

повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності;

ідентифікаційний код юридичної особи;

місцезнаходження юридичної особи;

дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу;

дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи - у разі коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу - у разі коли державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи - підприємця була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення;

дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: повне найменування та місцезнаходження відокремленого підрозділу, його ідентифікаційний код;

відомості про перебування юридичної особи в процесі припинення;

дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення;

відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів Державної служби статистики України та Державної фіскальної служби України з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: дата та номер запису про взяття на облік та зняття з обліку, назви та ідентифікаційні коди органів статистики, органів державної фіскальної служби, у яких юридична особа перебуває на обліку;

дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік;

дані органу державної фіскальної служби про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності;

термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі державної фіскальної служби за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи;

3) про фізичних осіб - підприємців:

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи;

місце проживання;

види діяльності;

дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про фізичну особу - підприємця - у разі коли державна реєстрація фізичної особи - підприємця була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

дата та номер запису про проведення державної реєстрації фізичної  особи - підприємця;

місцезнаходження реєстраційної справи;

відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів Державної служби статистики України та Державної фіскальної служби України: дата та номер запису про взяття на облік та зняття з обліку, назви та ідентифікаційні коди органів статистики, державної фіскальної служби, у яких фізична особа - підприємець перебуває на обліку;

дані органів державної статистики про основний вид економічної діяльності фізичної особи - підприємця, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік;

дані органів державної фіскальної служби про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності;

термін, до якого фізична особа - підприємець перебуває на обліку в органі державної фіскальної служби за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місця проживання фізичної особи - підприємця;

дані про перебування фізичної особи - підприємця в процесі банкрутства;

прізвище, ім'я, по батькові особи, яка призначена управителем майна фізичної особи - підприємця;

дата та номер запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, підстава для його внесення;

дата відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, підстава для її внесення;

дата відкриття виконавчого провадження щодо фізичної особи - підприємця (для незавершених виконавчих проваджень);

інформація про здійснення зв'язку з фізичною особою - підприємцем.

V. Надання відомостей на запит країн - учасниць Європейського бізнес-реєстру

1. Надання відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з Єдиного державного реєстру на запити країн - учасниць Європейського бізнес-реєстру забезпечується технічним адміністратором у порядку, визначеному відповідним договором, укладеним між технічним адміністратором та учасниками Європейського бізнес-реєстру.

2. Технічний адміністратор щокварталу до 05 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надає розпоряднику Єдиного державного реєстру відомості про загальну кількість запитів, надісланих від учасників Європейського бізнес-реєстру, кількість наданих відповідей з наданими відомостями, загальну суму плати, отриманої за надання інформації з Єдиного державного реєстру.

Директор Департаменту
державної реєстрації


С.В. БенедисюкДодаток 1
до Порядку надання відомостей
з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців
(підпункт 1 пункту 2 розділу ІІ)

ЗАПИТ
про надання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців


Додаток 2
до Порядку надання відомостей
з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців
(підпункт 2 пункту 2 розділу ІІ)

ЗАПИТ
про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2205/5 від 04.11.2015}


Додаток 3
до Порядку надання відомостей
з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців
(підпункт 3 пункту 2 розділу ІІ)

ЗАПИТ
про надання довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців


Додаток 4
до Порядку надання відомостей
з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців
(пункт 10 розділу ІІ)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про відмову у наданні відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємціввгору