Document z0349-13, invalid, current version — Loss of force on October 16, 2018, on the basis - z1020-18

МIНIСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.02.2013  № 91


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 березня 2013 р.
за № 349/22881

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства оборони № 380 від 31.07.2018}

Про затвердження Змін до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2006 року № 1081 "Про затвердження Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями", постанови Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2012 року № 1036 "Про затвердження Порядку визначення розміру та надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення", з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства оборони України у відповідність до чинного законодавства і вдосконалення порядку забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей житловими приміщеннями НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 30 листопада 2011 року № 737, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 року за № 24/20337, що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України

П.В. Лебедєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Центрального комітету
Всеукраїнської профспілки
працівників Збройних Сил України
Д.Т. Мірошниченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
12.02.2013  № 91


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 березня 2013 р.
за № 349/22881

ЗМІНИ
до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

1. У розділі І:

1.1. У пункті 1.3:

абзац третій викласти в такій редакції:

"надання для постійного проживання один раз протягом усього часу проходження військової служби житла новозбудованого, виключеного з числа службового, вивільненого або придбаного у фізичних чи юридичних осіб військовослужбовцям та особам, звільненим з військової служби, які перебувають на квартирному обліку за останнім місцем проходження військової служби;";

доповнити пункт абзацом четвертим такого змісту:

"надання за згодою військовослужбовця кредиту для спорудження (купівлі) житла або надання грошової компенсації за належне йому для отримання жиле приміщення;".

У зв’язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати абзацами п’ятим - сьомим відповідно;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Житло, зазначене в абзацах другому, п’ятому та шостому цього пункту, становить фонд службового житла гарнізону".

1.2. Пункт 1.7 після слів "Департаментом капітального будівництва Міністерства оборони України" доповнити словами у дужках "(далі - ДКБ МО України)".

1.3. Абзац третій пункту 1.8 викласти в такій редакції:

"На підставі отриманого Переліку КЕВ (КЕЧ) району спільно з начальником гарнізону та головою гарнізонної житлової комісії готують пропозиції до ГКЕУ ЗС України про кількість службових жилих приміщень, яка визначається рішенням Міністра оборони України по кожному будинку, який планується до введення в експлуатацію в гарнізоні. Зазначені пропозиції подаються до ГКЕУ ЗС України не пізніше ніж за місяць до введення будинків в експлуатацію. Після проведення аналізу наданих пропозицій ГКЕУ ЗС України подає їх на затвердження Міністру оборони України.".

2. У розділі ІІ:

2.1. Пункт 2.5 викласти в такій редакції:

"2.5. На облік приймаються військовослужбовці, які потребують поліпшення житлових умов і зареєстровані в даному населеному пункті, з дня прийняття рішення житловою комісією військової частини, затвердженого командиром цієї військової частини.

Військовослужбовці, які отримали за рахунок житлових фондів МО України житло для постійного проживання, кредит для спорудження (купівлі) житла або грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення у межах встановлених норм жилої площі, знімаються з квартирного обліку у ЗС України як такі, що поліпшили житлові умови.".

2.2. У пункті 2.6:

абзаци шостий та сьомий викласти в такій редакції:

"довідка про проходження військової служби з військової частини (Ф-5) (далі - Ф-5);

довідка про склад сім’ї з військової частини (Ф-7) (далі - Ф-7);";

доповнити пункт після абзацу дванадцятого новим абзацом такого змісту:

"копію свідоцтва про право власності на житло за його наявності (військовослужбовця та членів його сім’ї, які перебувають з ним на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов)".

У зв’язку з цим абзаци тринадцятий - вісімнадцятий вважати абзацами чотирнадцятим - дев’ятнадцятим відповідно.

2.3. Пункт 2.16 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Військовослужбовці, направлені на навчання до військових навчальних закладів з виключенням зі списків військових частин, на весь період навчання залишаються на обліку за попереднім місцем служби.".

3. У розділі ІІІ:

3.1. Абзац другий пункту 3.1 викласти в такій редакції:

"Надання службових жилих приміщень військовослужбовцям та членам їх сімей провадиться після здачі ними жилої площі, яку вони займали за попереднім місцем служби (навчання).".

3.2. Пункт 3.2 викласти в такій редакції:

"3.2. Службові жилі приміщення надаються військовослужбовцям за місцем проходження ними військової служби за рішенням начальника гарнізону, а у гарнізоні міста Києва - Міністра оборони України.

Список розподілу службової житлової площі у гарнізоні (додаток 17 до цієї Інструкції) (далі - Список розподілу службової житлової площі) розробляється КЕВ (КЕЧ) району на підставі пропозицій командирів військових частин.

Командири військових частин надають пропозиції щодо розподілу службового житла до КЕВ (КЕЧ) району з врахуванням рішень загальних зборів військовослужбовців військової частини, що перебувають на квартирному обліку, на яких розглядаються кандидатури військовослужбовців, що подали рапорти на отримання службового житла.

У гарнізоні міста Києва Список розподілу службової житлової площі розробляється Київським квартирно-експлуатаційним управлінням на підставі пропозицій керівництва Генерального штабу Збройних Сил України (далі - ГШ ЗС України) та МО України, які погоджуються житловою комісією гарнізону міста Києва.

Після погодження головою гарнізонної житлової комісії та проведення правової експертизи помічником начальника гарнізону з правової роботи Список розподілу службової житлової площі затверджується начальником гарнізону. У гарнізоні міста Києва Список розподілу службової житлової площі погоджується начальником гарнізону.

Після затвердження (погодження) Список розподілу службової житлової площі разом з першими примірниками облікових справ (додаток 7 до цієї Інструкції) подається керівником КЕВ (КЕЧ) району на перевірку до ГКЕУ ЗС України.

У разі непогодження ГКЕУ ЗС України пропозицій про надання військовослужбовцю службового житла начальник гарнізону після отримання письмового повідомлення про відмову від ГКЕУ ЗС України повинен переглянути пропозиції та надати іншу кандидатуру для затвердження її у встановленому порядку або письмове обґрунтування попереднього рішення.

Після перевірки у ГКЕУ ЗС України Списки розподілу службової житлової площі розглядаються Комісією з контролю за розподілом житла в гарнізонах ЗС України. Список розподілу службової житлової площі в гарнізоні міста Києва перед розглядом Комісією з контролю за розподілом житла в гарнізонах ЗС України проходить правову експертизу в юридичній службі МО України.

Рішення (пропозиції) Комісії з контролю за розподілом житла в гарнізонах ЗС України є остаточними і обов’язковими для розгляду начальником гарнізону, керівником квартирно-експлуатаційного органу, головою гарнізонної житлової комісії та командиром військової частини, установи, організації.

Список розподілу службової житлової площі (додаток 17 до цієї Інструкції), погоджений Комісією з контролю за розподілом житла в гарнізонах ЗС України, повертається ГКЕУ ЗС України разом із завіреною копією протоколу засідання Комісії з контролю за розподілом житла в гарнізонах ЗС України до гарнізону, а у гарнізоні міста Києва - подається головою Комісії з контролю за розподілом житла в гарнізонах ЗС України на затвердження Міністру оборони України.".

3.3. У пункті 3.4:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3.4. Жиле приміщення включається до числа службового на підставі рішення Міністра оборони України виконавчим органом сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад або районною державною адміністрацією за клопотанням:";

абзац третій викласти в такій редакції:

"в інших населених пунктах - начальника гарнізону, погодженим з начальниками КЕВ (КЕЧ) районів та головою житлової комісії гарнізону.".

3.4. Абзац третій пункту 3.5 після слів "найм (піднайм)" доповнити словами ", виключенню з числа службових, крім випадків, коли його виключено з числа житлових приміщень.".

3.5. У пункті 3.10:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"На підставі пропозицій загальних зборів військовослужбовців військової частини, які перебувають на квартирному обліку, командир військової частини приймає рішення про розподіл службових жилих приміщень з врахуванням потреби в отриманні службового житла всіма категоріями військовослужбовців.";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"військовослужбовці, які безпосередньо несуть бойове чергування, льотно-підйомний склад та плавсклад.".

4. У розділі IV:

4.1. Пункт 4.4 викласти в такій редакції:

"4.4. Військовослужбовці та особи, звільнені з військової служби, забезпечуються жилими приміщеннями для постійного проживання за рішенням КЕВ (КЕЧ) району, погодженим з гарнізонною житловою комісією.

Список розподілу жилої площі для постійного проживання (додаток 20 до цієї Інструкції) (далі - Список розподілу постійного житла) розробляється КЕВ (КЕЧ) району відповідно до загальної та пільгових черг гарнізону. У гарнізоні міста Києва Список розподілу постійного житла розробляється Київським квартирно-експлуатаційним управлінням.

Після погодження головою гарнізонної житлової комісії та проведення правової експертизи помічником начальника гарнізону з правової роботи Список розподілу постійного житла затверджується начальником гарнізону. У гарнізоні міста Києва Список розподілу постійного житла погоджується начальником гарнізону.

Після затвердження (погодження) Список розподілу постійного житла разом з першими примірниками облікових справ (додаток 7 до цієї Інструкції) подається керівником КЕВ (КЕЧ) району на перевірку до ГКЕУ ЗС України.

У разі непогодження ГКЕУ ЗС України пропозицій про надання військовослужбовцю постійного житла начальник КЕВ (КЕЧ) району після отримання письмового повідомлення про відмову від ГКЕУ ЗС України повинен переглянути пропозиції та надати іншу кандидатуру для затвердження її у встановленому порядку або письмове обґрунтування попереднього рішення.

Після перевірки у ГКЕУ ЗС України Список розподілу постійного житла розглядається Комісією з контролю за розподілом житла в гарнізонах ЗС України. Список розподілу постійного житла в гарнізоні міста Києва перед розглядом Комісією з контролю за розподілом житла в гарнізонах ЗС України проходить правову експертизу в юридичній службі МО України.

Рішення (пропозиції) Комісії з контролю за розподілом житла в гарнізонах ЗС України є остаточними і обов’язковими для розгляду керівником квартирно-експлуатаційного органу, головою гарнізонної житлової комісії та начальником гарнізону.

Список розподілу постійного житла (додаток 20 до цієї Інструкції), погоджений Комісією з контролю за розподілом житла в гарнізонах ЗС України, повертається ГКЕУ ЗС України разом із завіреною копією протоколу засідання Комісії з контролю за розподілом житла в гарнізонах ЗС України до гарнізону, а у гарнізоні міста Києва - подається головою Комісії з контролю за розподілом житла в гарнізонах ЗС України на затвердження Міністру оборони України".

4.2. Доповнити розділ новими пунктами такого змісту:

"4.12. Військовослужбовці (особи, звільнені з військової служби в запас або у відставку, чи члени сім’ї померлої такої особи), які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, за їх бажанням мають право отримати грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення один раз протягом усього часу проходження військової служби за умови, що ними не було використано право на безоплатну приватизацію житла.

У разі використання військовослужбовцем (особою, звільненою з військової служби в запас або у відставку, чи членом сім’ї померлої такої особи) та/або членами його сім’ї права на приватизацію раніше наданого жилого приміщення у неповному обсязі загальна площа жилого приміщення, яка підлягає компенсації, зменшується на площу, яка була безоплатно передана з державного житлового фонду у приватну власність військовослужбовця (особи, звільненої з військової служби в запас або у відставку, чи члена сім’ї померлої такої особи) та/або членів його сім’ї.

У разі отримання жилого приміщення з державного житлового фонду, яке не приватизовано військовослужбовцем (особою, звільненою з військової служби в запас або у відставку, чи членом сім’ї померлої такої особи) та/або членами його сім’ї, і перебування таких осіб на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, загальна площа житла, яка підлягає грошовій компенсації, зменшується на загальну площу житла, що перебуває у користуванні військовослужбовця (особи, звільненої з військової служби в запас або у відставку, чи члена сім’ї померлої такої особи) та членів його сім’ї.

4.13. На підставі аналізу черги квартирного обліку військовослужбовців ГКЕУ ЗС України під час планування видатків на наступний бюджетний період визначає щорічну потребу в коштах на виплату грошової компенсації та надає її до ДКБ МО України.

У десятиденний строк після затвердження кошторису Міністерства оборони України ДКБ МО України доводить до ГКЕУ ЗС України обсяги асигнувань, які передбачені на виплату грошової компенсації в межах бюджетних призначень на відповідний рік.

У десятиденний строк після отримання обсягів асигнувань, які передбачені на виплату грошової компенсації в межах бюджетних призначень на відповідний рік, ГКЕУ ЗС України проводить їх розподіл між підпорядкованими КЕВ (КЕЧ) районів з урахуванням часу взяття військовослужбовців на квартирний облік та/або включення їх до списку осіб, які мають право на позачергове отримання жилих приміщень, та кількості військовослужбовців, що перебувають на квартирному обліку у відповідному гарнізоні.

У десятиденний строк після отримання обсягів виділених лімітів на виплату грошової компенсації на відповідний рік начальник квартирно-експлуатаційного органу спільно з начальниками гарнізонів, які знаходяться у сфері його відповідальності, розподіляють виділені ліміти між житловими комісіями, з урахуванням часу взяття військовослужбовців на квартирний облік та/або включення їх до списку осіб, які мають право на позачергове отримання жилих приміщень, та кількості військовослужбовців, що перебувають на квартирному обліку у відповідному гарнізоні.

Цей розподіл затверджується спільним рішенням начальника КЕВ (КЕЧ) району та начальників гарнізонів.

Гарнізонні житлові комісії не пізніше 2 місяців з дати оформлення такого спільного рішення складають списки бажаючих та подають їх до КЕВ (КЕЧ) району.

4.14. Житлові комісії військових частин, військових комісаріатів та КЕВ (КЕЧ) району інформують листом з повідомленням про отримання військовослужбовців (осіб, звільнених з військової служби в запас або у відставку, чи членів сімей померлих таких осіб), у яких настала черга на отримання жилих приміщень у поточному році, про їх право на отримання компенсації та про її орієнтовний розмір.

Військовослужбовці (особи, звільнені з військової служби в запас або у відставку, чи члени сімей померлих таких осіб), яким житлова комісія надіслала повідомлення про настання їх черги на отримання компенсації, у місячний строк повинні письмово повідомити житлову комісію про згоду або відмову від отримання компенсації. У разі якщо житлова комісія не отримала у встановлений строк письмового повідомлення про згоду чи відмову від отримання компенсації, вважається, що військовослужбовець (особа, звільнена з військової служби в запас або у відставку, чи член сім’ї померлої такої особи) відмовляється від компенсації за належне йому для отримання жиле приміщення.

Житлова комісія військової частини має право відмовити військовослужбовцю (особі, звільненій з військової служби в запас або у відставку, чи члену сім’ї померлої такої особи) у виплаті грошової компенсації у випадку зняття його з обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, або виключення із списку громадян, що мають право на позачергове одержання жилих приміщень.

Рішення про надання або відмову в наданні компенсації оформлюється у вигляді протоколу засідання житлової комісії.

4.15. Черговість надання компенсації визначається за часом взяття військовослужбовця (особи, звільненої з військової служби в запас або у відставку, чи члена сім’ї померлої такої особи) та членів його сім’ї на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та/або включення до списків осіб, які мають право на позачергове одержання жилих приміщень.

Для отримання грошової компенсації та визначення її остаточного розміру військовослужбовець (особа, звільнена з військової служби в запас або у відставку, чи член сім’ї померлої такої особи) за місцем перебування його на квартирному обліку подає такі документи житловій комісії відповідної військової частини, військового комісаріату чи квартирно-експлуатаційної установи (організації):

рапорт військовослужбовця (заява особи, звільненої з військової служби в запас або у відставку, чи члена сім’ї померлої такої особи) та нотаріально посвідчену згоду членів його сім’ї на отримання компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення;

довідку про склад сім’ї та реєстрацію місця проживання (перебування);

копії паспортів військовослужбовця (особи, звільненої з військової служби в запас або у відставку, чи члена сім’ї померлої такої особи) і повнолітніх членів сім’ї, які перебувають з ним на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

копію свідоцтва про шлюб (за наявності);

копію свідоцтва про народження дитини (за наявності);

копію облікової картки фізичної особи - платника податків (військовослужбовця (особи, звільненої з військової служби в запас або у відставку, чи члена сім’ї померлої такої особи) та членів його сім’ї, які перебувають з ним на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов);

копію свідоцтва про право власності на житло за його наявності (військовослужбовця (особи, звільненої з військової служби в запас або у відставку, чи члена сім’ї померлої такої особи) та членів його сім’ї, які перебувають з ним на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов);

довідку про отримання (неотримання) житла військовослужбовцем (особою, звільненою з військової служби в запас або у відставку, чи членом сім’ї померлої такої особи) з колишнього місця перебування його на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

документ, що підтверджує невикористання житлових чеків для приватизації державного житлового фонду;

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про належне військовослужбовцю (особі, звільненій з військової служби в запас або у відставку, чи члену сім’ї померлої такої особи) та членам його сім’ї, які перебувають з ним на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, нерухоме майно;

дозвіл органу опіки і піклування на отримання неповнолітнім членом сім’ї компенсації у випадках, визначених законодавством.

Житлові комісії та/або квартирно-експлуатаційні організації одночасно перевіряють документи, зазначені у пункті 4.6 цього розділу.

Житлові комісії розглядають рапорти військовослужбовців (заяви осіб, звільнених з військової служби у запас або відставку, чи членів сімей померлих таких осіб) щодо надання компенсації та приймають рішення про надання або відмову в наданні компенсації.

Про прийняте рішення житлова комісія інформує військовослужбовця (особу, звільнену з військової служби у запас або відставку, чи члена сім’ї померлої такої особи) та надає Список громадян, які мають право та надали згоду на отримання грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення (додаток 37) до КЕВ (КЕЧ) району.

На підставі отриманого рішення житлової комісії та документів, передбачених у цьому пункті, начальники КЕВ (КЕЧ) районів спільно з начальниками гарнізонів надають до ГКЕУ ЗС України Список громадян, які мають право та надали згоду на отримання грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення (додаток 38), разом із Розрахунком виплати грошової компенсації за належне для отримання жиле приміщення громадянину (додаток 39) на кожного військовослужбовця (особу, звільнену з військової служби в запас або у відставку, чи члена сім’ї померлої такої особи) окремо, з їх обліковими справами для подальшого розгляду Комісією з контролю за розподілом житла у гарнізонах ЗС України.

ГКЕУ ЗС України здійснює перевірку наданих документів відповідно до дати зарахування на квартирний облік та правомірність визначеного розміру грошової компенсації за належне для отримання жиле приміщення.

4.16. Списки громадян, які мають право та надали згоду на отримання грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення (додаток 40), погоджені Комісією з контролю за розподілом житла у гарнізонах ЗС України, подаються встановленим порядком на затвердження Міністру оборони України в межах кошторисних призначень, виділених на зазначені цілі на відповідний рік.

Затверджені Міністром оборони України Списки громадян, які мають право та надали згоду на отримання грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення (додаток 40), та Розрахунки виплати грошової компенсації за належне для отримання жиле приміщення громадянину (додаток 39) є підставою для оформлення ГКЕУ ЗС України документів на перерахування коштів військовослужбовцю (особі, звільненій з військової служби в запас або у відставку, чи члену сім’ї померлої такої особи) на його поточний рахунок у банку.

Після затвердження Міністром оборони України Списку громадян, які мають право та надали згоду на отримання грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення (додаток 40), та Розрахунку виплати грошової компенсації за належне для отримання жиле приміщення громадянину (додаток 39) ГКЕУ ЗС України через КЕВ (КЕЧ) району інформує військовослужбовця (особу, звільнену з військової служби в запас або у відставку, чи члена сім’ї померлої такої особи) стосовно прийняття рішення про виплату йому грошової компенсації та її розмір.

На підставі отриманого повідомлення військовослужбовець (особа, звільнена з військової служби в запас або у відставку, чи член сім’ї померлої такої особи) відкриває поточний рахунок у банку та повідомляє про це через КЕВ (КЕЧ) району до ГКЕУ ЗС України.

4.17. Перерахування грошової компенсації на поточний рахунок військовослужбовця (особи, звільненої з військової служби в запас або у відставку, чи члена сім’ї померлої такої особи), відкритий в банку, здійснюється Департаментом фінансів Міністерства оборони України (далі - ДФ МО України) з рахунків, відкритих у Державній казначейській службі України (далі - ДКС України).

Для підтвердження факту перерахування коштів ДФ МО України надає ГКЕУ ЗС України завірену копію платіжного доручення (у двох примірниках) з відміткою ДКС України про здійснення оплати.

Після отримання копій платіжного доручення ГКЕУ ЗС України надсилає один примірник до КЕВ (КЕЧ) району та повідомляє про необхідність зняття військовослужбовця (особи, звільненої з військової служби в запас або у відставку, чи члена сім’ї померлої такої особи) та членів його сім’ї з квартирного обліку.

Не пізніше ніж у місячний строк від дня отримання копії платіжного доручення КЕВ (КЕЧ) району надсилає до ГКЕУ ЗС України завірену копію витягу з протоколу житлової комісії про зняття військовослужбовця (особи, звільненої з військової служби в запас або у відставку, чи члена сім’ї померлої такої особи) та членів його сім’ї з квартирного обліку.

4.18. За наявності у військовослужбовця (особи, звільненої з військової служби в запас або у відставку, чи члена сім’ї померлої такої особи) права на отримання однокімнатної квартири компенсація нараховується за житло загальною площею 40 кв. метрів.

4.19. Розрахунок виплати грошової компенсації за належне для отримання жиле приміщення громадянину (додаток 39) здійснюється КЕВ (КЕЧ) району, у зоні відповідальності якого перебуває військова частина, де знаходиться на обліку військовослужбовець (особа, звільнена з військової служби в запас або у відставку, чи член сім’ї померлої такої особи), який виявив бажання отримати грошову компенсацію.

Усі документи, пов’язані із виплатою грошової компенсації військовослужбовцям (особам, звільненим з військової служби в запас або у відставку, чи членам сімей померлих таких осіб), зберігаються у КЕВ (КЕЧ) району протягом п’яти років.

4.20. За організацію та порядок оформлення документів на виплату грошової компенсації військовослужбовцям (особам, звільненим з військової служби в запас або у відставку, чи членам сімей померлих таких осіб) за належне для отримання жиле приміщення відповідає начальник ГКЕУ ЗС України.

У ГКЕУ ЗС України та КЕВ (КЕЧ) району заводиться окрема справа, до якої підшиваються Розрахунок виплати грошової компенсації за належне для отримання жиле приміщення громадянину (додаток 39), завірена копія платіжного доручення з відміткою ДКС України про здійснення оплати та завірена копія витягу з протоколу житлової комісії про зняття військовослужбовця (особи, звільненої з військової служби в запас або у відставку, чи члена сім’ї померлої такої особи) та членів його сім’ї з квартирного обліку, яка зберігається протягом п’яти років.

Також у ГКЕУ ЗС України та КЕВ (КЕЧ) району ведеться Журнал обліку громадян, які отримали грошову компенсацію за належне для отримання жиле приміщення (додаток 41).".

5. У розділі V:

Абзац перший пункту 5.2 викласти в такій редакції:

"5.2. Жила площа в гуртожитках надається військовослужбовцям на час проходження служби в цьому населеному пункті рішенням КЕВ (КЕЧ) району за клопотанням командира військової частини. Список розподілу жилої площі в гуртожитку затверджується начальником гарнізону (у гарнізоні міста Києва - начальником ГКЕУ ЗС України).".

6. У розділі VІІI:

Пункт 8.3 викласти в такій редакції:

"8.3. У ЗС України утворюються:

гарнізонні житлові комісії чисельністю не більше 25 осіб;

житлові комісії органів військового управління, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій ЗС України або об’єднані житлові комісії органів військового управління, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій ЗС України чисельністю до 7 осіб.

У МО України утворюється житлова комісія апарату Міністерства оборони України чисельністю до 15 осіб.".

7. У розділі ІХ:

У пункті 9.8:

абзаци третій та четвертий виключити.

8. Доповнити розділ Х пунктом 10.4 такого змісту:

"10.4. Списки військовослужбовців, яким Комісією з контролю за розподілом житла у гарнізонах ЗС України погоджено розподіл жилих приміщень, розміщуються для загального ознайомлення у військових частинах, квартирно-експлуатаційних органах, а також у друкованих засобах масової інформації та на веб-сайті МО України в мережі Інтернет.".

9. У розділі ХІ:

Пункт 11.3 викласти в такій редакції:

"11.3. Організація контролю за розподілом жилих приміщень у гарнізонах ЗС України, оформленням та виплатою грошової компенсації військовослужбовцям за належне для отримання жиле приміщення покладається на заступника Міністра оборони України.".

10. Додаток 17 та додаток 20 до Інструкції викласти в новій редакції, що додаються.

11. Доповнити Інструкцію додатками 37-41, що додаються.

Начальник Головного
квартирно-експлуатаційного
управління
Збройних Сил України
полковник

В.Б. Бондаренко
Додаток 17
до Інструкції про організацію
забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил України та членів
їх сімей жилими приміщеннями
(у редакції наказу Міністерства
оборони України
12.02.2013  № 91)

СПИСОК
розподілу службової житлової площі у гарнізоні


Додаток 20
до Інструкції про організацію
забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил України та членів
їх сімей жилими приміщеннями
(у редакції наказу Міністерства
оборони України
12.02.2013  № 91)

СПИСОК
розподілу жилої площі для постійного проживання у гарнізоніДодаток 37
до Інструкції про організацію
забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил України та членів
їх сімей жилими приміщеннями


Начальнику квартирно-експлуатаційного органу

СПИСОК
громадян, які мають право та надали згоду на отримання грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення у ___________ гарнізоні

№ з/п

Військове звання, прізвище, ім’я, по батькові військовослужбовця

Прізвище, ім'я, по батькові членів сім'ї, їх родинні стосунки та рік народження

Дата зарахування

Місце проживання

Інформація про здачу житла

Сума компенсації

Примітка

на квартирний облік

до пільгових списків

місцезнаходження

кількість кімнат

загальна площа (кв.м), жила площа (кв.м)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Потреба коштів на виплату компенсації для _____________________ гарнізону
складає ________ грн ____ коп. (__________________________) сума словами

Голова гарнізонної житлової комісії

_________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

М.П.
Додаток 38
до Інструкції про організацію
забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил України та членів
їх сімей жилими приміщеннями


ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальник _______________ гарнізону
__________________________________
"___" ____________ 20__ року

СПИСОК
громадян, які мають право та надали згоду на отримання грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення

№ з/п

Гарнізон, КЕВ (КЕЧ) району

Військове звання, прізвище, ім’я, по батькові військовослужбовця

Прізвище, ім’я, по батькові членів сім’ї, їх родинні стосунки та рік народження

Інформація про здачу житла

Дата зарахування

Обсяги та розмір компенсації (за попередніми розрахунками)

Примітка

на квартирний облік

до пільгових списків

норма площі на склад сім’ї (кв.м)

наявність приватизованого житла (кв.м)

наявність права на додаткову площу (підстави, розмір (кв.м)

розрахована сума грошової компенсації, грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Потреба коштів на виплату компенсації для ____________________ гарнізону
складає ________ грн ____ коп. (_________________________) сума словами

Начальник
квартирно-експлуатаційного органу

ПОГОДЖЕНО
Голова гарнізонної житлової комісії

_________
(підпис)

______________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

_________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

М.П.

М.П.
Додаток 39
до Інструкції про організацію
забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил України та членів
їх сімей жилими приміщеннями


ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальник _______________ гарнізону
__________________________________
"___" ____________ 20__ року

РОЗРАХУНОК
виплати грошової компенсації за належне для отримання жиле приміщення у ___________ гарнізоні

громадянину ___________________________________
                             (прізвище, ім’я та по батькові)

№ з/п

Номер і дата протоколу засідання житлової комісії військової частини

Військове звання, прізвище, ім’я, по батькові військовослужбовця

Прізвище, ім’я, по батькові членів сім’ї, їх родинні стосунки та рік народження

Дата зарахування

Обсяги та розмір компенсації

Місце проживання

Відмітка про здачу житла

Примітка

на квартирний облік

до пільгових списків

норма площі на склад сім’ї (кв.м)

наявність приватизованого житла (кв.м)

наявність права на додаткову площу (підстави, розмір (кв.м)

розмір грошової компенсації, грн

місцезнаходження

кількість кімнат

загальна площа (кв.м), жила площа (кв.м)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Розрахунок величини грошової компенсації за належне для отримання жиле приміщення:

К=(13,65хN+17+Дпл)хВо,

де:

N

-

кількість осіб, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, а саме _______ осіб;


17

-

загальна нежила площа житла на сім’ю з урахуванням вимог державних будівельних норм ДБН В.2.2-15-2005 "Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення", кв.м;


Дпл

-

додаткова жила площа, що надається окремим категоріям військовослужбовців та членам їх сімей, визначеним законодавством, у розмірі 10 кв. метрів (за наявності);


Во

-

гранична вартість 1 кв. м загальної площі житла для населених пунктів, що визначається згідно з Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 року № 193, а саме ______ грн.

Розрахунок:

К=(13,65 х_____+ 17 +_______) х_______
                   (N)                 (Дпл)          (Во)

За результатами розрахунків компенсація складає ______ грн ___ коп. (________________)
                                                                                                                           сума словами

Начальник квартирно-
експлуатаційного органу

ПОГОДЖЕНО
Голова гарнізонної
житлової комісії

ПОГОДЖЕНО
Голова житлової комісії
військової частини

_______
(підпис)

________________
(прізвище, ім’я
та по батькові)

_______
(підпис)

_________________
(прізвище, ім’я
та по батькові)

_______
(підпис)

_________________
(прізвище, ім’я
та по батькові)

М.П.


М.П.


М.П.


Погоджено на засіданні Комісії з контролю за розподілом житла
у гарнізонах Збройних Сил України
Протокол засідання Комісії від "_____"_____________ 20__ р. № ____

Секретар Комісії з контролю за розподілом житла
у гарнізонах Збройних Сил України


_______
(підпис)


_________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)
Додаток 40
до Інструкції про організацію
забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил України та членів
їх сімей жилими приміщеннями


ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністр оборони України
__________________________
"___" ____________ 20__ року

СПИСОК
громадян, які мають право та надали згоду на отримання грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення

№ з/п

Гарнізон, КЕВ (КЕЧ) району

Військове звання, прізвище, ім’я, по батькові військовослужбовця

Прізвище, ім’я, по батькові членів сім’ї, їх родинні стосунки та рік народження

Інформація про здачу житла

Дата зарахування

Розрахована сума компенсації, грн

Дата і номер протоколу засідання Комісії з контролю за розподілом житла у гарнізонах ЗС України, яким погоджено надання компенсації військовослужбовцю

Примітка

на квартирний облік

до пільгових списків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Начальник Головного
квартирно-експлуатаційного управління

Голова Комісії з контролю за розподілом
житла у гарнізонах Збройних Сил України

_________
(підпис)

______________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

_________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

М.П.

М.П.
Додаток 41
до Інструкції про організацію
забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил України та членів
їх сімей жилими приміщеннями

ЖУРНАЛ
обліку громадян, які отримали грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення

№ з/п

Гарнізон, КЕВ (КЕЧ) району

Військове звання, прізвище, ім’я, по батькові військовослужбовця

Прізвище, ім’я, по батькові членів сім’ї, їх родинні стосунки та рік народження

Розрахована сума компенсації, грн

Дата і номер протоколу засідання Комісії з контролю за розподілом житла у гарнізонах Збройних Сил України, яким погоджено надання компенсації військовослужбовцю

Дата і номер рішення Міністра оборони України про перерахування коштів

Дата перерахування коштів

Дата і номер протоколу засідання житлової комісії про зняття військовослужбовця із квартирного обліку

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
on top