Документ z0346-13, перша редакція — Прийняття від 15.02.2013
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.02.2013  № 201


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 березня 2013 р.
за № 346/22878

Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності

Відповідно до статті 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності (додається).

2. Управлінню з питань управління державним майном та орендних відносин подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Управлінню взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення в установленому порядку забезпечити розміщення цього наказу на веб-сторінці Фонду державного майна України.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна України від 14 листопада 2005 року № 2975 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 січня 2006 року за № 29/11903 (із змінами).

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Фонду

О. Рябченко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра
економічного розвитку і торгівлі України

В.о. Голови
Антимономольного комітету України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництваА.А. Максюта


Р. КузьмінМ.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України
15.02.2013  № 201


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 березня 2013 р.
за № 346/22878

ПЕРЕЛІК
документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності

1. Разом із заявою про оренду цілісного майнового комплексу підприємства (організації), його (її) структурного підрозділу (заява подається в довільній формі, при цьому в ній зазначаються ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для юридичних осіб/реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб (крім тих, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)) подаються такі документи:

проект договору оренди об'єкта;

копія відповідного рішення органів Антимонопольного комітету України про надання дозволу на концентрацію відповідно до підпункту 3.9.9.3 пункту 3.9 глави 3 Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання (Положення про концентрацію), затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 лютого 2002 року № 33-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2002 року за № 284/6572, або копія попередніх висновків органів Антимонопольного комітету України про відсутність необхідності отримання дозволу на концентрацію;

копії установчих документів орендаря/копії сторінок паспорта для фізичної особи (сторінки 1, 2 та сторінка із зазначенням останнього місця проживання).

В окремих випадках, передбачених законодавством, подаються:

рішення трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу про оренду цілісного майнового комплексу та щодо створення господарського товариства;

копія ліцензії орендаря на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (у разі якщо на об’єкті оренди передбачається здійснення діяльності, що підлягає ліцензуванню).

2. Разом із заявою про оренду нерухомого майна, що перебуває на балансі підприємства (установи, організації), господарського товариства (заява подається в довільній формі, при цьому в ній зазначаються ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для юридичних осіб/реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб (крім тих, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)) подаються такі документи:

проект договору оренди об'єкта;

копії установчих документів орендаря/копії сторінок паспорта для фізичної особи (сторінки 1, 2 та сторінка із зазначенням останнього місця проживання).

В окремих випадках, передбачених законодавством, подаються:

інформація про орендаря, зареєстрованого згідно з вимогами законодавства та внесеного органами державної податкової служби в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ;

погодження органу охорони культурної спадщини (у разі належності об’єкта оренди до об’єктів культурної спадщини, що є пам’ятками);

копія ліцензії орендаря на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (у разі якщо на об’єкті оренди передбачається здійснення діяльності, що підлягає ліцензуванню).

3. Разом із заявою про оренду іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна, що перебуває на балансі підприємства (установи, організації), господарського товариства (заява подається в довільній формі, при цьому в ній зазначаються ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для юридичних осіб/реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб (крім тих, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)) подаються такі документи:

проект договору оренди об'єкта;

звіт про незалежну оцінку іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна з висновком про вартість об’єкта оренди (у разі якщо майно знаходиться на балансі господарського товариства, створеного в процесі приватизації (корпоратизації), але не увійшло до його статутного (складеного) капіталу, звіт про незалежну оцінку не подається);

копії установчих документів орендаря/копії сторінок паспорта для фізичної особи (сторінки 1, 2 та сторінка із зазначенням останнього місця проживання);

копія ліцензії орендаря на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (у разі якщо на об’єкті оренди передбачається здійснення діяльності, що підлягає ліцензуванню).

Начальник Управління
з питань управління
державним майном
та орендних відносин
В. Пількевичвгору