Про затвердження Тимчасової інструкції з діловодства в місцевому загальному суді
ДСА України; Наказ, Інструкція, Форма типового документа від 17.02.200520
Документ z0346-05, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 04.08.2006, підстава - z0860-06

                                                          
ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
17.02.2005 N 20
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 березня 2005 р.
за N 346/10626
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Державної судової адміністрації
N 68 ( z0860-06 ) від 27.06.2006 }
Про затвердження Тимчасової інструкції
з діловодства в місцевому загальному суді

Відповідно до Закону України "Про судоустрій України"
( 3018-14 ) та Положення про Державну судову адміністрацію
України, затвердженого Указом Президента України від 03.03.2003
N 182 ( 182/2003 ) (із змінами), з метою удосконалення організації
діловодства в місцевих загальних судах Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Тимчасову інструкцію з діловодства в місцевому
загальному суді (далі - Інструкція), що додається.
2. Юридичному управлінню (Полонський В.О.) організувати
вивчення Інструкції працівниками відповідних структурних
підрозділів центрального апарату Державної судової адміністрації
України.
3. Управлінню документального забезпечення та контролю за
виконанням (Медведюк О.М.) довести наказ до відома начальників
територіальних управлінь державної судової адміністрації в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
(далі - територіальні управління державної судової адміністрації),
голів місцевих військових судів гарнізонів.
4. Начальникам територіальних управлінь державної судової
адміністрації організувати вивчення Інструкції працівниками
територіальних управлінь державної судової адміністрації та
довести його до відома голів місцевих загальних судів (крім
військових).
5. Рекомендувати головам місцевих загальних судів
організувати вивчення Інструкції суддями та працівниками апарату
судів.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Державної судової адміністрації України
Гашицького О.В.
Голова В.Карабань

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової
адміністрації України
17.02.2005 N 20
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 березня 2005 р.
за N 346/10626

ТИМЧАСОВА ІНСТРУКЦІЯ
з діловодства в місцевому загальному суді

1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція встановлює загальні правила ведення
судового діловодства в районних, районних у містах, міських,
міськрайонних судах, військових судах гарнізонів (далі - суди) і
регламентує порядок роботи з документами з моменту їх надходження
чи створення в суді до відправлення або передання в архів,
звернення до виконання судових рішень.
1.2. Положення цієї Інструкції поширюються також і на
організацію роботи з документами, що створюються і опрацьовуються
засобами обчислювальної, комп'ютерної та електронної техніки.
Комп'ютерні (автоматизовані) технології обробки документної
інформації повинні відповідати вимогам державних стандартів та
Інструкції.
1.3. Порядок ведення діловодства, що містить інформацію з
обмеженим доступом, діловодства за зверненнями громадян і
діловодства з питань роботи з кадрами визначається чинним
законодавством України.
1.4. Прийняття вхідної кореспонденції з ознаками підозрілих
вкладень здійснюється із суворим додержанням чинного законодавства
України.
1.5. Установлена Інструкцією система судового діловодства є
обов'язковою для всіх працівників суду. В окремих судах, перелік
яких визначається Державною судовою адміністрацією України
(модельні суди), судове діловодство може здійснюватися відповідно
до іншого чинного законодавства України.
1.6. Організаційне керівництво діяльністю суду здійснює
голова відповідного суду. Організацію діловодства в суді відповідно до цієї Інструкції
забезпечує керівник апарату (завідуючий секретаріатом) суду або
інший працівник апарату суду, який виконує його обов'язки (далі -
керівник апарату суду). Керівник апарату суду підпорядковується голові суду і
координує свою діяльність з відповідним територіальним управлінням
державної судової адміністрації. Керівник апарату суду ознайомлює всіх працівників апарату
суду з нормативно-правовими актами і методичними матеріалами з
діловодства.
1.7. Усі працівники апарату суду зобов'язані виконувати
вимоги Інструкції, є відповідальними за збереження процесуальних
та інших документів, а також за нерозголошення інформації, що
міститься в них. Обов'язки, права і відповідальність працівників апарату суду
визначаються їх посадовими інструкціями, що затверджуються наказом
голови суду. За порушення вимог Інструкції працівники апарату суду
притягаються до відповідальності в порядку, установленому чинним
законодавством України.
1.8. У разі звільнення працівника, а також у разі його
відпустки, відрядження чи тривалої відсутності з різних причин усі
одержані ним для виконання службові документи за вказівкою
керівника апарату суду передаються особі, яка його заміщає.
1.9. Приймання громадян у суді здійснюється згідно з
Правилами внутрішнього розпорядку суду, затвердженими наказом
голови суду, та відповідними законами України. Графік приймання
громадян і Правила внутрішнього розпорядку суду вивішуються в суді
на спеціально пристосованому стенді (дошці об'яв суду).
1.10. Діловодство суду ведеться державною мовою.
1.11. Оформлення організаційно-розпорядчих документів,
створюваних у результаті діяльності суду, здійснюється відповідно
до Національного стандарту України, затвердженого наказом
Держспоживстандарту України від 07.04.2003 N 55 ( v0055609-03 ).
1.12. Усі журнали прошнуровуються і скріплюються гербовою
печаткою, а також підписом голови суду; кожен аркуш журналу
повинен бути пронумерований.
1.13. Заповнення форм статистичної звітності, статистичних
карток на осіб, стосовно яких судом розглянуто кримінальні справи,
та карток обліку сум шкоди, заподіяної злочинами, регламентується
відповідними інструкціями.
2. Порядок приймання судових
справ і кореспонденції
2.1. Усі судові справи та кореспонденція, у тому числі
документи, надіслані електронною поштою, факсимільним зв'язком, а
також телеграми, що надходять до суду, приймаються, опрацьовуються
та передаються за призначенням працівниками апарату суду
відповідно до обов'язків.
2.2. Працівник, який здійснює приймання судових справ і
кореспонденції, у день їх надходження перевіряє цілісність пакетів
та конвертів і відповідність їх адресування, з дотриманням
установлених правил безпеки розкриває пакети й конверти, перевіряє
відповідність вкладень до опису (наявність додатків до документа),
проставляє на правому нижньому чи іншому вільному від тексту місці
супровідного листа до судової справи (матеріалу), першої сторінки
листа чи іншого документа реєстраційний штамп суду, у якому
зазначає дату надходження матеріалу в суд і реєстраційний номер
згідно з журналом реєстрації вхідної кореспонденції за формою,
установленою в додатку 1. Конверти (пакети), у яких надходять документи, приєднуються
до надісланих документів. У разі одержання матеріалів у
пошкодженій упаковці, а також якщо при відкритті конверта (пакета)
виявлено відсутність будь-якого документа чи додатка до нього, про
це складається акт (додаток 2) у двох примірниках, один примірник
якого надсилається відправнику, а другий - долучається до
одержаних матеріалів і передається разом з ним для розгляду за
належністю.
2.3. Прийняття судових справ і вхідної кореспонденції від
кур'єра (кур'єром) здійснюється за пред'явлення документа, що
посвідчує його особу та належність до організації-відправника
(одержувача). У разі відсутності такого документа судові справи,
кореспонденція від нього (ним) не приймаються.
2.4. Не підлягають реєстрації, а передаються для долучення до
справ з відміткою про дату одержання їх судом: а) судові повістки, повернуті суду за неврученням адресату; б) розписки про одержання копій обвинувальних висновків,
скарг, судових повісток. Кореспонденція особистого характеру передається адресату без
реєстрації. Не реєструються рекламні повідомлення, плакати,
вітальні листи, запрошення, а також повернена (як помилково
надіслана судом) кореспонденція. Помилково доставлена суду кореспонденція пересилається за
належністю разом із супровідним листом за підписом голови суду чи
його заступника.
2.5. Скарги приватного обвинувачення, позовні заяви, скарги
та інші матеріали і документи, отримані під час особистого
приймання, невідкладно передаються працівнику, відповідальному за
приймання судових справ і кореспонденції, для реєстрації в журналі
вхідної кореспонденції та у відповідних обліково-статистичних
картках чи реєстраційних журналах, після чого передаються за
призначенням для розгляду.
2.6. Особа, яка подала матеріали чи документ до суду, управі
представити додаткову копію матеріалів (документа), на першій
сторінці яких на її прохання проставляється штамп суду "Отримано",
зазначаються дата отримання матеріалів (документа), посада і
прізвище особи, яка прийняла матеріали (документ), після чого
копія повертається.
3. Реєстрація та облік судових
справ і матеріалів
3.1. Після реєстрації, але не пізніше наступного робочого
дня, усі судові справи та матеріали, що надійшли до суду і
підлягають розгляду відповідно до кримінального, цивільного чи
адміністративного судочинства, передаються для реєстрації у
відповідних обліково-статистичних картках чи реєстраційних
журналах та алфавітних покажчиках за формами згідно з додатками. У разі автоматизованого (комп'ютерного) ведення в суді
реєстрації та обліку повинно бути забезпечене формування на вимогу
учасників судового процесу інформаційних запитів відповідно до
алфавітних покажчиків.
3.2. Кримінальні справи та матеріали, що підлягають розгляду
згідно з кримінальним судочинством, реєструються у відповідних
обліково-статистичних картках, а також в алфавітних покажчиках. 3.2.1. Кримінальна справа, матеріали про застосування
примусових заходів медичного характеру, скарга потерпілого про
притягнення до кримінальної відповідальності в порядку приватного
обвинувачення реєструються в обліково-статистичній картці на
кримінальну справу, скаргу приватного обвинувачення (додаток 3
( za346-05 ) та в алфавітному покажчику кримінальних справ
(додаток 4). До алфавітного покажчика кримінальних справ уносяться
дані щодо кожного обвинуваченого, підсудного, неосудного та особи,
стосовно якої потерпілим заявлено вимогу про притягнення до
кримінальної відповідальності в порядку приватного обвинувачення,
із зазначенням повних прізвища, імені та по батькові. На кримінальну справу щодо декількох осіб
обліково-статистична картка на кримінальну справу, скаргу
приватного обвинувачення заводиться у відповідній кількості
примірників під одним номером, які скріплюються. У першій картці
заповнюються відомості всіх розділів, у решті карток - лише дані
щодо відповідної особи. 3.2.2. Справа про застосування примусових заходів виховного
характеру до неповнолітньої особи реєструється на
обліково-статистичній картці на справу щодо неповнолітнього, до
якого застосовано примусові заходи виховного характеру
(додаток 5 ( za346-05 ), та в алфавітному покажчику кримінальних
справ. В алфавітний покажчик кримінальних справ уносяться дані про
кожну неповнолітню особу. У разі надходження до суду справи щодо кількох неповнолітніх
застосовуються правила, зазначені в абзаці другому підпункту
3.2.1. 3.2.3. Справа з постановою прокурора або слідчого за згодою
прокурора про направлення справи до суду для вирішення питання про
звільнення від кримінальної відповідальності реєструється в
обліково-статистичній картці на справу щодо звільнення особи від
кримінальної відповідальності (додаток 6 ( za346-05 ) та в
алфавітному покажчику кримінальних справ. В алфавітному покажчику
кримінальних справ відображаються дані про кожну особу, стосовно
якої органом досудового слідства винесено постанову. Якщо в суд надійшла кримінальна справа щодо невстановленої
особи, що вчинила злочин, для вирішення питання про її закриття у
зв'язку із закінченням строків давності в пункті "Прізвище"
робиться запис "Невстановлена особа", а в пункті "Інші відмітки" -
зазначаються номер кримінальної справи, наданий органом досудового
слідства, та коротка фабула злочину. Запис про такі кримінальні
справи вноситься і до алфавітного покажчика кримінальних справ: у
спеціально пристосованому розділі "Невстановлені особи". 3.2.4. Матеріали судового контролю за законністю
процесуальних дій і рішень органу дізнання, слідчого, прокурора:
подання органу дізнання, слідчого, прокурора про обрання
запобіжного заходу у вигляді взяття під варту чи його скасування,
заміну запобіжного заходу на взяття під варту, продовження строків
тримання під вартою, проведення обшуку, огляду житла чи іншого
володіння особи тощо; скарги на дії та рішення органу дізнання,
слідчого, прокурора (про відмову в застосуванні заходів безпеки
або про їх скасування, відмову в порушенні кримінальної справи,
про порушення чи закриття кримінальної справи тощо) - реєструються
в обліково-статистичних картках на справу з поданням органу
досудового слідства, слідчого, прокурора і скарги на їх дії та
постанови (додаток 7 ( za346-05 ) та алфавітному покажчику
кримінальних справ. Не реєструються в такому порядку скарги, які
розглядаються при попередньому розгляді або при розгляді
кримінальної справи в суді. 3.2.5. Подання, заява, клопотання, що надійшли в суд у
порядку виконання судових рішень у кримінальних справах,
реєструються в обліково-статистичних картках на справу в порядку
виконання судових рішень у кримінальних справах (додаток 8
( za346-05 ) та в алфавітному покажчику справ у порядку виконання
судових рішень у кримінальних справах (додаток 9). В алфавітному
покажчику справ у порядку виконання судових рішень у кримінальних
справах відображаються дані про кожну особу, стосовно якої
розглядаються клопотання, заява, подання.
3.3. Цивільні справи, позовні заяви, скарги окремого
провадження, заяви, що виникають з адміністративно-правових
відносин, та інші заяви, що розглядаються в порядку цивільного
судочинства, реєструються у відповідних обліково-статистичних
картках, реєстраційних журналах, а також в алфавітному покажчику
цивільних справ (додаток 10). 3.3.1. Цивільна справа, позовна заява, скарга окремого
провадження, заява, що виникає з адміністративно-правових
відносин, реєструються в день надходження до суду в
обліково-статистичній картці на цивільну справу, позовну заяву,
заяву, скаргу (додаток 11) та алфавітному покажчику цивільних
справ. В алфавітному покажчику цивільних справ облік ведеться за
кожним відповідачем і позивачем. У разі об'єднання зустрічних
позовів уносяться записи до відповідних обліково-статистичних
карток. Для полегшення розшуку справ у суді в алфавітному покажчику
цивільних справ облік у справах окремого провадження та в справах,
що виникають з адміністративно-правових відносин, ведеться як за
скаржником, заявником, так і за юридичними та фізичними особами,
стосовно яких розглядаються справи (наприклад, про визнання
громадянина безвісно відсутнім облік додатково ведеться і за
прізвищем цієї особи; про визнання громадянина недієздатним - і за
прізвищем цього громадянина; про оскарження рішень виборчих
комісій - і за найменуванням виборчої комісії тощо). 3.3.2. Заява про забезпечення позову реєструється в журналі
обліку заяв про забезпечення позову (додаток 12) та в алфавітному
покажчику цивільних справ. До алфавітного покажчика цивільних
справ заносяться дані як про заявника, так і про особу, стосовно
якої просять ужити запобіжні заходи. 3.3.3. Заява про перегляд у зв'язку з нововиявленими
обставинами рішення або ухвали суду, що набрали законної сили,
реєструється в обліково-статистичній картці на заяву про перегляд
рішення (ухвали) за нововиявленими обставинами (додаток 13) та в
алфавітному покажчику цивільних справ. Про надходження такої заяви
робиться відмітка у відповідній обліково-статистичній картці на
справу, судове рішення в якій переглядається. Матеріали щодо
розгляду таких заяв підшиваються до відповідної цивільної справи і
зберігаються в ній. 3.3.4. Усі подання державних виконавців, заяви та клопотання
сторін виконавчого провадження та державних виконавців
реєструються в журналі обліку подань, заяв і клопотань у порядку
виконання судових рішень у цивільних справах (додаток 14) і в
алфавітному покажчику цивільних справ. Усі матеріали справ за
такими поданнями і заявами долучаються до відповідних цивільних
справ, а окремі справи формуються лише тоді, коли судове рішення,
щодо якого внесено подання, клопотання чи заява, постановлено
іншим судом.
3.4. Справа про адміністративне правопорушення реєструється в
обліково-статистичній картці на справу про адміністративне
правопорушення (додаток 15) та в алфавітному покажчику справ про
адміністративні правопорушення (додаток 16). В алфавітному
покажчику справ про адміністративні правопорушення відображаються
дані про кожну особу, щодо якої надійшов для розгляду протокол про
адміністративне правопорушення. Заява про скорочення строку позбавлення спеціального права
(керування транспортним засобом чи річковим маломірним судном,
полювання тощо) реєструється в обліково-статистичній картці на
справу про скорочення строку позбавлення спеціального права
(додаток 17) та в алфавітному покажчику справ про адміністративні
правопорушення. В алфавітний покажчик справ про адміністративні
правопорушення вноситься запис про кожну особу, стосовно якої
розглядається таке клопотання.
3.5. Справа про направлення особи, яка зловживає спиртними
напоями або наркотичними засобами (алкоголіка чи наркомана), на
примусове лікування до спеціалізованого лікувального закладу,
дострокове припинення їх лікування чи продовження строку лікування
тощо реєструється в обліково-статистичній картці на справу про
направлення на примусове лікування до спеціалізованого
лікувального закладу (додаток 18) та в алфавітному покажчику справ
про направлення на примусове лікування до спеціалізованих
лікувальних закладів (додаток 19). В алфавітному покажчику справ
про направлення на примусове лікування до спеціалізованих
лікувальних закладів відображається інформація про кожну особу,
стосовно якої справа надійшла до суду. Не реєструються в такому порядку заяви, що надходять до суду
і підлягають розгляду відповідно до Закону України "Про
психіатричну допомогу" ( 1489-14 ), оскільки це цивільні справи,
що розглядаються в порядку окремого провадження (наприклад, заяви
лікаря-психіатра про проведення психіатричного огляду особи в
примусовому порядку, про надання особі психіатричної амбулаторної
допомоги без її усвідомленої згоди або без згоди її законного
представника, про продовження надання такої допомоги в примусовому
порядку, якщо вона необхідна понад шість місяців, заяви
психіатричного закладу про госпіталізацію особи до психіатричного
закладу в примусовому порядку, про продовження госпіталізації в
примусовому порядку тощо).
3.6. Не реєструються в окремих обліково-статистичних картках
апеляції, апеляційні та касаційні скарги, апеляційні та касаційні
подання на вироки, рішення, ухвали (постанови), окремі ухвали
(постанови) суду. Про надходження таких документів до суду
робляться записи у відповідних обліково-статистичних картках і
реєстраційних журналах.
3.7. Для реєстрації та обліку судових справ у суді
встановлюється перелік індексів: "1" - кримінальні справи, матеріали про застосування
примусових заходів медичного характеру, скарги приватного
обвинувачення; "1-н" - справи про застосування до неповнолітніх примусових
заходів виховного характеру; "1-п" - справи з постановою прокурора, слідчого за згодою
прокурора щодо вирішення питання про звільнення особи від
кримінальної відповідальності; "2" - цивільні справи, позовні заяви, заяви окремого
провадження, скарги, що виникають з адміністративно-правових
відносин; "2-з" - заяви про вжиття запобіжних заходів до пред'явлення
позову в цивільних справах; "3" - справи з протоколом про адміністративне правопорушення; "3-к" - справи про скорочення строку позбавлення спеціального
права; "4" - справи судового контролю за законністю процесуальних
дій і рішень органів досудового слідства, слідчого, прокурора; "5" - справи щодо розгляду питань у порядку виконання судових
рішень у кримінальних справах; "6" - справи щодо розгляду питань у порядку виконання судових
рішень у цивільних справах; "7" - справи про направлення на примусове лікування до
спеціалізованого лікувального закладу особи, яка зловживає
спиртними напоями або наркотичними засобами (алкоголіків і
наркоманів); "8" - заяви про перегляд у зв'язку з нововиявленими
обставинами рішень або ухвал суду, що набрали законної сили, у
цивільних справах. У разі відсутності матеріалів відповідної категорії в суді
індекс не використовується.
3.8. Номер судової справи та інших матеріалів, розгляд яких
передбачається процесуальним законодавством, складається з
відповідного індексу, порядкового номера обліково-статистичної
картки на судову справу чи реєстраційного журналу із зазначенням
через дріб двох останніх цифр поточного року. Номер проставляється
на обгортці судової справи або матеріалу. Наприклад: кримінальна справа - N 1 - 30/05; цивільна справа - N 2 - 20/05; справа про адміністративне правопорушення - N 3 - 26/05; матеріали за поданням про умовно-дострокове звільнення від
відбування покарання - N 5 - 15/05 тощо. 3.8.1. Номер судової справи (матеріалу) зазначається у
відповідному алфавітному покажчику. 3.8.2. Усе листування, що стосується окремих судових справ і
матеріалів, зареєстрованих у відповідних обліково-статистичних
картках чи реєстраційних журналах, ведеться за номером судової
справи (матеріалу). 3.8.3. В обліково-статистичних картках і реєстраційних
журналах заповнюються відповідно до руху справи всі пункти і
графи, передбачені формами. У разі автоматизованого
(комп'ютерного) ведення в суді реєстрації та обліку обсяг
інформації не може бути меншим від передбаченого відповідною
формою обліково-статистичної картки, реєстраційного журналу. 3.8.4. Обліково-статистичні картки зберігаються в картотеках
(ящиках) відповідно до переліку індексів окремо від справ у
порядку номерів таким чином, щоб останні номери розміщувалися в
передній частині картотеки (ящика). 3.8.5. На обліково-статистичних картках та обкладинках
кримінальних справ, за якими обвинувачені перебувають під вартою,
ставиться штамп "під вартою" або робиться такий напис. 3.8.6. Після закінчення календарного року
обліково-статистичні картки на справи, що не розглянуті по суті,
перереєстровуються у хронологічному порядку їх надходження в суд
із зазначенням на них нового порядкового номера, наприклад:
Справа N 1 - 250/04
N 1 - 2/05 Переоформлені обліково-статистичні картки переставляються в
картотеку наступного року. Після перенесення карток на всі
нерозглянуті справи минулого року продовжується порядкова
реєстрація справ і матеріалів, що надходять. У картотеку минулого року замість вилучених
обліково-статистичних карток вкладаються картки-замінники, у яких
ставиться номер за картотекою минулого року, робиться напис про
перенесення обліково-статистичної картки в картотеку наступного
року із зазначенням нового номера. Перереєстрація нерозглянутих справ і матеріалів, які
обліковуються в реєстраційних журналах (справи за заявами про
вжиття запобіжних заходів до пред'явлення позову в цивільних
справах, за поданнями і клопотаннями в порядку виконання судових
рішень у цивільних справах), полягає в перепису в хронологічному
порядку в реєстраційний журнал наступного календарного року всіх
нерозглянутих справ і матеріалів з новими порядковими номерами.
При цьому в реєстраційний журнал попереднього року вноситься запис
про новий номер перереєстрованої справи, матеріалу, що були
нерозглянуті за станом на кінець року.
3.9. Судові справи (матеріали), що надійшли з апеляційної чи
касаційної інстанцій на повторний судовий розгляд після скасування
судового рішення, а також кримінальні справи, що надійшли повторно
від прокуратури, реєструються як такі, що надійшли вперше. Кожній
з них присвоюється новий реєстраційний номер і заповнюється нова
обліково-статистична картка на судову справу (матеріал), у
відповідному алфавітному покажчику до попереднього запису
додається відмітка про новий номер судової справи (матеріалу).
3.10. У разі виділення кримінальної справи в окреме
провадження, роз'єднання позовів у цивільній справі в самостійні
провадження нова судова справа реєструється як така, що надійшла
до суду в день постановлення відповідного процесуального документа
(постанови, ухвали) суду. Їй присвоюється новий номер у порядку
черговості відповідної обліково-статистичної картки. В алфавітному
покажчику до попереднього запису додається відмітка про новий
номер судової справи (матеріалу). У новій судовій справі
підшиваються оригінали або завірені суддею копії процесуальних
документів, що мають значення для цієї справи.
3.11. У разі об'єднання судових справ в одну їй присвоюється
номер однієї з об'єднаних справ відповідно до постанови (ухвали)
суду, уносяться необхідні додаткові записи в обліково-статистичну
картку (реєстраційний журнал) під номером об'єднаної справи та
відмітки про об'єднання справ із зазначенням номера нової судової
справи в решті обліково-статистичних карток на об'єднані справи та
відповідному алфавітному покажчику.
3.12. Після реєстрації всі справи і матеріали, що підлягають
розгляду відповідно до процесуального законодавства, передаються
суддям у визначеному головою суду порядку. Передання справ і
матеріалів судді здійснюється під підпис у контрольному журналі
судових справ і матеріалів, переданих для розгляду судді
(додаток 20). Такий журнал ведеться окремо щодо кожного судді.
Записи в журналі здійснюються у міру передання справ і матеріалів;
розподіл їх за формами судочинства, категоріями справ тощо
забороняється. Після закінчення календарного року всі нерозглянуті судові
справи і матеріали перереєстровуються у новому журналі судових
справ і матеріалів, переданих для розгляду судді, наступного року
за новими номерами, про що вносяться записи у відповідні графи
журналу минулого року.
4. Реєстрація та облік звернень громадян
4.1. Викладені в письмовій або усній формі пропозиції
(зауваження), заяви (клопотання) та скарги громадян, що не
підлягають розгляду відповідно до кримінального, цивільного чи
адміністративного судочинства і розглядаються в порядку,
визначеному Законом України "Про звернення громадян"
( 393/96-ВР ), реєструються в журналі вхідної кореспонденції з
дотриманням правил, визначених пунктами 2.1, 2.2 та 2.6
Інструкції.
4.2. Після реєстрації в журналі вхідної кореспонденції
діловодство за зверненнями громадян в суді ведеться згідно з
Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах
державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян,
на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм
власності, в засобах масової інформації, затвердженою постановою
Кабінету Міністрів України від 14.04.97 N 348 ( 348-97-п ), із
змінами.
5. Формування судових справ
5.1. Судові справи (матеріали) підшиваються в спеціальну
обкладинку, виготовлену друкарським способом (додаток 21).
5.2. На обкладинці судової справи вказуються: найменування суду; найменування та номер справи відповідно до
обліково-статистичної картки чи реєстраційного журналу (у
визначеному для цього місці посередині обкладинки); якщо томів справи більше одного, - номер тому справи та
загальна кількість томів; у кримінальній справі, справі про адміністративне
правопорушення - прізвище, ім'я, по батькові кожної з осіб, щодо
якої надійшла справа, та норма закону відповідно до обвинувального
висновку, протоколу про адміністративне правопорушення; у цивільній справі - прізвище, ім'я, по батькові чи
найменування сторін (заявника, скаржника), суть вимог позивача
(заявника, скаржника); у разі пред'явлення зустрічного позову в цивільній справі -
зазначення про це та суть вимог за зустрічним позовом; у справі іншої категорії - прізвище, ім'я, по батькові особи,
стосовно якої надійшла справа (матеріал), суть справи; дата надходження справи в суд. Лівий верхній кут обкладинки справи повинен залишатися
вільним для розміщення в ньому штампа архіву суду при прийнятті
справи на зберігання.
5.3. Для кримінальних справ, що надійшли від органів
досудового слідства (дізнання), може бути використана та
обкладинка, у якій справа надійшла, за умови її належної якості та
цілісності. При цьому на обкладинці заповнюються необхідні
реквізити суду, порядковий номер справи тощо. Якщо кримінальна справа, що надійшла до суду, підшивається
судом у нову обкладинку, то в справі зберігається також
обкладинка, у якій справа надійшла.
5.4. Перевіряється наявність зазначених у додатку до скарги
приватного обвинувачення, позовної заяви (заяви, скарги)
документів, послідовність аркушів кожного документа.
5.5. До матеріалів кримінальної справи, що надійшла до суду,
документи підшиваються з дотриманням такої послідовності: бланк опису документів; супровідний лист, з яким справа надійшла до суду; копії повідомлень прокурора та інших учасників процесу про
день попереднього розгляду справи суддею; клопотання учасників процесу, що надійшли у зв'язку з
попереднім розглядом справи; постанова судді за результатами попереднього розгляду справи; протокол, якщо він вівся при попередньому розгляді справи; копії повідомлень та інших листів, надісланих відповідно до
постанови судді за результатами попереднього розгляду справи; документи про вручення копії обвинувального висновку
підсудному та копії повідомлень у зв'язку з призначенням справи до
судового розгляду; документи, що надійшли до суду на виконання постанови судді
за результатами попереднього розгляду справи, та документи і
клопотання, що надійшли з ініціативи учасників процесу; за вказівкою судді також інші документи, що стосуються
справи; розписки про вручення повісток про виклик до суду.
5.6. Документи цивільної справи підшиваються з дотриманням
такої послідовності: бланк опису документів (2-3 чистих аркуші для продовження
опису, початого на другій сторінці обкладинки); ухвала про прийняття заяви в цивільній справі, про закінчення
досудової підготовки, призначення справи до судового розгляду; документи, що підтверджують сплату державного мита; позовна заява (заява окремого провадження, скарга, що
виникають з адміністративно-правових відносин), яка надійшла в
порядку усунення недоліків (у разі, якщо позовну заяву (заяву,
скаргу) було залишено без руху і недоліки щодо форми чи змісту
позовної заяви (заяви, скарги) позивачем (заявником, скаржником)
усунуто); позовна заява, заява, скарга (первинна позовна заява (заява,
скарга) у разі, якщо позовну заяву (заяву, скаргу) було залишено
без руху і недоліки щодо форми чи змісту позовної заяви позивачем,
заявником, скаржником усунуто); документи, додані до позовної заяви (заяви, скарги); конверт, у якому надійшла позовна заява (заява, скарга); якщо позовну заяву (заяву, скаргу) було залишено без руху і
недоліки позивачем усунуто - ухвала про залишення позовної заяви
(заяви, скарги) без руху та документи, надані позивачем,
заявником, скаржником (крім документів, що підтверджують сплату
державного мита, а також позовної заяви (заяви, скарги), що
надійшла в порядку усунення недоліків, які підшиваються відповідно
до абзаців четвертого та п'ятого цього пункту); заяви про забезпечення позову, ухвали суду, винесені за
результатами розгляду заяв про забезпечення позову; документи і матеріали, що надійшли до суду в стадії
підготовки справи до судового розгляду; розписки про одержання сторонами та іншими особами, які
беруть участь у справі, судових повісток про розгляд справи
(судових повісток про виклик у судове засідання).
5.7. Документи справи, у якій позовну заяву (заяву, скаргу)
було залишено без руху і недоліки позивачем (заявником,
скаржником) не усунуто, підшиваються в такій послідовності: ухвала про залишення позовної заяви (заяви, скарги) без руху; конверт, у якому надійшла позовна заява (заява, скарга); копія супровідного листа щодо надіслання ухвали про залишення
позовної заяви (заяви, скарги) без руху позивачеві (заявнику,
скаржнику); інше листування з приводу залишення позовної заяви (заяви,
скарги) без руху; ухвала про повернення позовної заяви (заяви, скарги) як
такої, що вважається неподаною; супровідний лист щодо надіслання позивачеві (заявнику,
скаржнику) ухвали про повернення позовної заяви (заяви, скарги); супровідний лист щодо повернення позовної заяви (заяви)
позивачеві (заявнику, скаржнику); інше листування (у хронологічному порядку).
5.8. У разі відмови в прийнятті позовної заяви (заяви,
скарги) документи справи підшиваються в такій послідовності: ухвала про відмову в прийнятті позовної заяви (заяви, скарги)
та повернення позивачеві (заявникові, скаржникові) позовної заяви
(заяви, скарги); конверт, у якому надійшла позовна заява (заява, скарга); копія супровідного листа щодо надіслання позивачеві
(заявникові, скаржникові) ухвали про відмову в прийнятті позовної
заяви (заяви, скарги) разом з позовною заявою (заявою, скаргою) та
всіма доданими до неї документами; інше листування (у хронологічному порядку).
5.9. Конверти підшиваються після документів, що надійшли в
них до суду. Якщо конверт надійшов як вкладення, він підшивається
після відповідного документа.
5.10. Усі документи та конверти, підшиті в судовій справі,
нумеруються шляхом проставлення у верхньому правому куті першої
сторінки кожного аркуша документа (верхньому правому куті
конверта) м'яким графічним олівцем чергового номера аркуша в
порядку розміщення документів у справі.
5.11. У кожній судовій справі складається опис документів у
справі (додаток 22). У справі, що надійшла до суду, опис
документів продовжується. Опис документів може бути здійснено чи
розпочато на другій сторінці обкладинки справи.
5.12. До опису документів під номерами в порядку зростання
вноситься інформація про кожний документ (конверт), підшитий у
справі, у порядку їх розміщення. Обов'язково зазначається,
оригінал чи копію документа підшито, порядкові номери аркушів,
присвоєні відповідному документові (конвертові).
5.13. Опис підписується працівником апарату суду, який
оформляє справу, із зазначенням біля підпису свого прізвища.
5.14. У процесі подальшого надходження документів справа
продовжує формуватись у хронологічному порядку надходження
документів до суду.
5.15. Справи з великою кількістю документів формуються в
окремі томи з кількістю аркушів не більше 250. Кожен том справи оформляється окремо, має власну нумерацію
аркушів і власний опис.
5.16. Усі матеріали підшиваються до справи нитками через
п'ять (для документів формату А4) або три (для документів меншого
формату) проколювання голкою. Уклеювання документів до справи, прикріплення степлером або
вкладення будь-яким іншим способом, відмінним від зазначеного в
абзаці першому цього пункту, категорично забороняється.
5.17. При автоматизованій реєстрації формується банк
реєстраційних даних. Користувач повинен мати можливість одержати
інформацію за всіма реквізитами реєстрації та точне
місцезнаходження документа або судової справи, матеріалів.
6. Оформлення кримінальних справ у стадії
попереднього розгляду справи суддею
6.1. У межах встановленого Кримінально-процесуальним кодексом
України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) строку попереднього розгляду
справи, що надійшла від прокурора, суддя вивчає справу та визначає
день і час попереднього розгляду кримінальної справи.
6.2. Працівниками апарату суду згідно з розподілом обов'язків
здійснюється комплекс відповідних заходів щодо супроводження
подальшого руху кримінальної справи.
6.3. За вказівкою судді надсилаються повідомлення про день і
час попереднього розгляду справи прокурору та іншим учасникам
процесу (обвинуваченому, його захиснику та законному представнику,
потерпілому та його представнику). Обвинувачений, який тримається
під вартою, інформується про попередній розгляд справи через
адміністрацію слідчого ізолятора. Учасники процесу повинні бути
повідомлені про дату і час попереднього розгляду справи суддею
завчасно.
6.4. Клопотання, що надходять у зв'язку з попереднім
розглядом справи суддею від прокурора, обвинуваченого, його
захисника чи законного представника, потерпілого чи його
представника, невідкладно після реєстрації в журналі вхідної
кореспонденції передаються судді, який здійснює попередній розгляд
справи.
6.5. Залежно від рішення судді за результатами попереднього
розгляду справи працівник апарату суду проводить відповідні дії. 6.5.1. У разі прийняття суддею рішення про призначення справи
до судового розгляду: якщо суддею прийнято рішення про призначення захисника,
оформляються та надсилаються відповідні повідомлення в адвокатське
об'єднання та підсудному чи його законному представнику; надсилаються повідомлення прокурору, захиснику підсудного,
законному представнику підсудного, представнику потерпілого про
місце та час розгляду справи з урахуванням можливості одержання
повідомлень адресатами не пізніш як за три дні до розгляду справи; перевіряються дотримання в копії обвинувального висновку, що
вручається підсудному, вимоги Кримінально-процесуального кодексу
України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) щодо забезпечення безпеки
осіб, які підлягають виклику в судове засідання (у копії
обвинувального висновку не зазначаються, зокрема, адреси цих
осіб); уживаються заходи до виклику в суд підсудного (крім осіб,
щодо яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою),
законного представника неповнолітнього підсудного для вручення
повістки про виклик до суду та копії обвинувального висновку; у
разі неявки цих осіб указані документи вручаються їм через
розсильного чи рекомендованим поштовим відправленням із зворотною
розпискою про їх одержання; адміністрації слідчого ізолятора надсилаються повідомлення
про дату розгляду справи та копія обвинувального висновку для
вручення підсудному, який тримається під вартою, а також вимога
судді щодо доставки підсудного в судове засідання із зазначенням
дати і часу доставки, скріплена печаткою суду (додаток 23); копія обвинувального висновку надсилається законному
представникові неповнолітнього підсудного, який тримається під
вартою; особі, яку суддя визнав законним представником
обвинуваченого, потерпілим, відповідачем, представником
потерпілого, позивача, відповідача (якщо рішення про це не було
прийняте під час розслідування справи) надсилається повідомлення з
роз'ясненням її процесуальних прав, а також права на ознайомлення
з усіма матеріалами справи; з урахуванням змісту постанови про призначення справи до
судового розгляду щодо кола учасників судового процесу та, у разі
його складення, графіка допиту свідків оформляються і надсилаються
повістки про виклик до суду (додаток 24) потерпілого, цивільного
позивача, цивільного відповідача, свідків (законних представників
неповнолітніх свідків), експертів, перекладача та інших осіб (за
умови перебування їх на території України). У необхідних випадках особам, зазначеним в абзацах другому,
третьому, п'ятому та дев'ятому цього підпункту, може бути
надіслано повідомлення чи виклик у судове засідання телефонограмою
або телеграмою, зміст яких повинен відповідати загальним вимогам
щодо судових повідомлень (повісток). Якщо підсудний є призовником, надсилається повідомлення про
розгляд справи до відповідного військового комісаріату. Підсудному, який не володіє мовою, якою складені
обвинувальний висновок та повістка про виклик до суду, ці
документи вручаються перекладеними на його рідну мову або іншу
мову, якою він володіє. 6.5.2. Особі, щодо якої застосовані заходи безпеки,
надсилається повістка виключно через орган, який здійснює цей
захід, з дотриманням установлених вимог щодо забезпечення захисту
інформації. 6.5.3. Потерпілий, його представник, цивільний позивач,
цивільний відповідач, свідки та їх представники, експерти та інші
особи, які перебувають за межами території України, можуть бути за
їх згодою викликані для здійснення процесуальних дій на території
України суддею, у провадженні якого перебуває справа, шляхом
надіслання запитів про виклик через територіальні органи
Міністерства юстиції України, яке відповідно до законодавства
України здійснює виконання міжнародних зобов'язань, у тому числі і
з питань, пов'язаних із врученням документів і проведенням окремих
процесуальних дій. Запити про виклик та додані до них документи
повинні відповідати вимогам, установленим Міністерством юстиції
України відповідно до міжнародних угод. Особам, які проживають за
кордоном, надсилаються спеціальні повідомлення про виклик до суду
без попередження про кримінальну відповідальність за неявку. 6.5.4. У разі зміни, скасування або обрання запобіжного
заходу щодо підсудного надсилаються відповідні повідомлення
виконавцям чи вживаються інші заходи щодо виклику в суд
підсудного. 6.5.5. Копія постанови судді в частині забезпечення
цивільного позову надсилається прокурору для організації
виконання. 6.5.6. Усі документи, що надсилаються, повинні бути викладені
чітко і зрозуміло, акуратно оформлені, скріплені в необхідних
випадках печаткою суду. Копії всіх повідомлень, супровідних листів із зазначенням на
них дати та вихідного номера, а також повідомлення про вручення
повісток (розписки), що повернулися до суду, підшиваються до
справи в хронологічному порядку. 6.5.7. У разі, коли надіслана повістка повернулася до суду з
відміткою про невручення адресату, невідкладно з'ясовуються
причини невручення, про що доповідається судді. За вказівкою судді
вживаються заходи для вручення судової повістки. 6.5.8. Підсудному в справі, порушеній за скаргою потерпілого,
вручаються, а в разі його неявки на виклик суду - надсилаються
копія скарги потерпілого, копія постанови судді про порушення
кримінальної справи за скаргою потерпілого та повістка про виклик
його в судове засідання. Ці самі правила застосовуються й у разі
об'єднання зустрічних обвинувачень в одну справу. 6.5.9. Повідомлення, повістки та інші виклики і документи
надсилаються з розрахунком можливості їх одержання адресатами не
пізніше строків, установлених Кримінально-процесуальним кодексом
України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ), та повернення в суд
відповідних повідомлень (розписок). 6.5.10. За вказівками судді виконуються й інші дії з
підготовки до судового розгляду та оформлення кримінальних справ. 6.5.11. У разі прийняття суддею рішення про зупинення
провадження в справі до розшуку обвинуваченого чи до видужання
обвинуваченого невідкладно: надсилається прокурору копія постанови судді про зупинення
провадження в справі для організації розшуку обвинуваченого (якщо
провадження в справі зупинено до розшуку обвинуваченого); надсилається захиснику обвинуваченого і потерпілому
повідомлення про зупинення провадження у справі в порядку
інформування. 6.5.12. У разі прийняття судом рішення про направлення справи
за підсудністю справа з оригіналом постанови про направлення
справи за підсудністю надсилається до відповідного суду, про що
інформуються учасники процесу: прокурор, підсудний, його захисник
чи представник, потерпілий та його представник. Копія постанови
про направлення справи за підсудністю надсилається також прокурору
за місцем надіслання справи. Якщо підсудний тримається під вартою,
адміністрації слідчого ізолятора надсилаються скріплене печаткою
суду (за підписом судді) повідомлення про перерахування
обвинуваченого за судом, до якого надіслана справа, та копія
постанови. 6.5.13. У разі прийняття судом рішення про повернення справи
на додаткове розслідування, досудове слідство копія постанови про
повернення справи на додаткове розслідування, досудове слідство
протягом трьох діб після її винесення надсилається прокурору,
підсудному, його захиснику чи представнику, потерпілому та його
представнику. Після закінчення встановленого законом строку для
подання апеляцій на постанову про повернення справи на додаткове
розслідування, досудове слідство справа надсилається прокурору для
організації додаткового розслідування, досудового слідства за
підписом судді з повідомленням про це зазначених вище учасників
процесу. Заповнені статистичні картки на осіб, стосовно яких
розглянуто кримінальну справу, вилучаються, обробляються та
надсилаються за належністю. У разі подання апеляції на постанову про повернення справи на
додаткове розслідування, досудове слідство справа надсилається в
апеляційний суд, про що також інформуються учасники процесу. У всіх випадках надіслання справ заповнюються відповідні
розділи обліково-статистичних карток. 6.5.14. У разі прийняття судом рішення про повернення справи
прокурору для усунення виявлених порушень копія постанови про
повернення справи прокурору для усунення виявлених порушень
протягом трьох діб після її винесення надсилається прокурору.
Після закінчення встановленого законом строку для внесення
апеляційного подання прокурора на постанову про повернення справи
прокурору для усунення виявлених порушень справа надсилається
прокурору за підписом судді з повідомленням про це учасників
процесу. У разі внесення прокурором апеляційного подання на
постанову про повернення справи прокурору для усунення виявлених
порушень справа надсилається до апеляційного суду, про що також
інформуються учасники процесу. Якщо підсудний тримається під вартою, адміністрації слідчого
ізолятора надсилаються скріплене печаткою суду (за підписом судді)
повідомлення про перерахування обвинуваченого за прокуратурою, до
якої надіслана справа, та копія постанови про повернення справи
прокурору для усунення виявлених порушень. 6.5.15. Якщо судом прийнято рішення про закриття справи,
копія відповідної постанови протягом трьох діб після її винесення
надсилається прокурору, підсудному, його захиснику чи законному
представнику, потерпілому та його представнику. Після закінчення
встановленого законом строку для подання апеляцій на постанову про
закриття справи судове рішення звертається до виконання за
правилами, зазначеними в розділі 13 Інструкції (заінтересованим
органам (особам) надсилаються повідомлення про виконання постанови
про закриття справи в частині скасування запобіжного заходу,
повернення застави, заходів забезпечення цивільного позову та
конфіскації майна, вирішення питання про речові докази тощо. У
цьому випадку до повідомлення додається копія постанови про
закриття справи). Закрита кримінальна справа після закінчення строку для
подання апеляцій і виконання дій, зазначених в абзаці першому
цього підпункту, та за умови отримання в необхідних випадках
повідомлень про виконання постанови судді передається в архів
суду. Заповнені статистичні картки на осіб, стосовно яких
розглянуто кримінальну справу, вилучаються, обробляються та
надсилаються за належністю. У всіх випадках надіслання справ заповнюються відповідні
розділи обліково-статистичних карток. 6.5.16. Копії постанов про повернення справи на додаткове
розслідування, досудове слідство, прокурору або направлення справи
за підсудністю зберігаються разом з копіями супровідних листів та
повідомлень в окремій справі за номенклатурою справ суду. Копії
усіх супровідних листів і повідомлень підшиваються також до справи
перед її надісланням адресату. 6.5.17. Попередній розгляд у кримінальних справах, які
порушуються за скаргою потерпілого (справи приватного
обвинувачення), здійснюється суддею з додержанням особливостей,
визначених Кримінально-процесуальним кодексом України
( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ). Після порушення суддею кримінальної справи приватного
обвинувачення і призначення її до розгляду підсудному завчасно,
але не пізніш як за три доби до дня слухання справи, вручаються
повістка про виклик його в судове засідання, копія постанови судді
про порушення кримінальної справи та копія скарги потерпілого. У разі залишення без розгляду скарги потерпілого з проханням
порушити справу скарга разом з копією постанови про залишення
скарги без розгляду невідкладно надсилається рекомендованим
поштовим відправленням із зворотною розпискою про його одержання
потерпілому, оригінал постанови про залишення скарги без розгляду
зберігається у справі, сформованій з додержанням правил,
визначених у розділі 5 Інструкції. Копія постанови судді про відмову в порушенні кримінальної
справи за скаргою потерпілого невідкладно надсилається
потерпілому. Після закінчення встановленого законом строку для
подання потерпілим апеляції на постанову судді про відмову в
порушенні кримінальної справи скарга з постановою судді про
відмову в порушенні кримінальної справи після сформування у справу
з додержанням правил, визначених у розділі 5 Інструкції,
зберігається в спеціальній справі відповідно до номенклатури справ
суду. У разі подання апеляції на постанову судді про відмову в
порушенні кримінальної справи справа надсилається в апеляційний
суд, про що інформуються потерпілий та особа, стосовно якої
надійшла скарга.
6.6. Кримінальна справа з підшитими постановою судді про
призначення справи до судового розгляду та іншими документами
повертається в апарат суду, після чого заповнюється відповідний
розділ обліково-статистичної картки.
6.7. Суддя визначає категорію кримінальної справи, за якою
вона враховується у відповідному статистичному звіті суду, про що
робиться відмітка у верхній частині першої сторінки обкладинки
справи. Інформація про це вказується в обліково-статистичній
картці на кримінальну справу.
7. Робота з позовними заявами, заявами
окремого провадження, скаргами, що виникають
з адміністративно-правових відносин,
залишеними без руху
7.1. Позовні заяви, заяви окремого провадження, скарги, що
виникають з адміністративно-правових відносин, залишені в
передбачених Цивільним процесуальним кодексом України
( 1501-06, 1502-06, 1503-06 ) випадках ухвалою судді без руху,
вкладаються без підшивання в окремі обкладинки і протягом
установленого суддею строку для усунення недоліків зберігаються у
справі "Матеріали, залишені без руху", передбаченій номенклатурою
справ суду.
7.2. Позивачу (заявнику, скаржнику) не пізніше наступного дня
після винесення ухвали про залишення позовної заяви (заяви,
скарги) без руху надсилається рекомендованим поштовим
відправленням із зворотною розпискою про його одержання копія цієї
ухвали (копія супровідного листа зберігається з позовною заявою
(заявою, скаргою) та ухвалою).
7.3. Позовна заява (заява, скарга) з ухвалою про залишення
позовної заяви (заяви, скарги) без руху передається для розгляду
судді: у разі надходження від позивача (заявника, скаржника)
додаткових документів - невідкладно, у разі неусунення недоліків у
визначений суддею строк - не пізніше трьох діб після закінчення
зазначеного в ухвалі про залишення позовної заяви (заяви, скарги)
без руху терміну. Про рух позовної заяви (заяви, скарги) робиться відмітка у
відповідній обліково-статистичній картці.
7.4. У разі усунення позивачем (заявником, скаржником)
недоліків, зазначених в ухвалі про залишення позовної заяви
(заяви, скарги) без руху, подальше оформлення справи здійснюється
в загальному порядку. Датою надходження позовної заяви (заяви,
скарги) уважається день першого її подання до суду.
7.5. У разі винесення суддею ухвали щодо повернення позовної
заяви (заяви, скарги) її копія не пізніш як другого дня
надсилається позивачу (заявнику, скаржнику) рекомендованим
поштовим відправленням із зворотною розпискою про його одержання.
Позовна заява (заява, скарга) з оригіналами ухвал про залишення
позовної заяви (заяви, скарги) без руху і про повернення позовної
заяви (заяви, скарги) та копіями супровідних листів в обкладинці
повертаються до справи "Матеріали, залишені без руху" згідно з
номенклатурою справ суду для збереження протягом строку
апеляційного оскарження ухвали про повернення позовної заяви
(заяви, скарги), про що робиться відмітка у відповідній
обліково-статистичній картці.
7.6. У разі надходження апеляції на ухвалу про повернення
позовної заяви (заяви, скарги) вона разом з усіма матеріалами
невідкладно передається для оформлення справи згідно з вимогами
Цивільного процесуального кодексу України ( 1501-06, 1502-06,
1503-06 ), про що робиться відмітка в обліково-статистичній
картці.
7.7. Якщо апеляційна скарга, апеляційне подання прокурора на
ухвалу про повернення позовної заяви (заяви, скарги) не надійшли,
не пізніше трьох діб після закінчення строку, наданого позивачу
(заявнику, скаржнику) для апеляційного оскарження ухвали про
залишення позовної заяви (заяви) без руху, позовна заява (заява,
скарга) разом з усіма документами надсилаються рекомендованим
поштовим відправленням із зворотною розпискою про його одержання
позивачу (заявнику, скаржнику). Оригінали ухвал про залишення
позовної заяви (заяви, скарги) без руху, про повернення позовної
заяви (заяви, скарги) з копіями супровідних листів про надіслання
копій цих ухвал, про повернення позовної заяви (заяви, скарги)
підшиваються в обкладинку і зберігаються в порядку, визначеному
для розглянутих судових справ. В обліково-статистичній картці у
відповідні пункти вносяться відомості про рух позовної заяви
(заяви, скарги). Обліково-статистична картка залишається в
загальній картотеці.
8. Робота з позовними заявами (заявами,
скаргами), у прийнятті яких позивачеві
(заявникові, скаржникові) відмовлено
8.1. У разі постановлення суддею ухвали про відмову в
прийнятті позовної заяви (заяви, скарги) копія цієї ухвали
невідкладно надсилається рекомендованим поштовим відправленням із
зворотною розпискою про його одержання позивачеві (заявникові,
скаржникові) разом з позовною заявою (заявою, скаргою) та всіма
доданими до неї документами.
8.2. Оригінал ухвали про відмову в прийнятті позовної заяви
(заяви, скарги) з копіями супровідних листів про надіслання копії
цієї ухвали, про повернення позовної заяви (заяви, скарги)
підшивається в обкладинку і зберігається в порядку, визначеному
для розглянутих судових справ. В обліково-статистичній картці у
відповідні пункти вносяться відомості про рух позовної заяви
(заяви, скарги). Обліково-статистична картка залишається в
загальній картотеці.
8.3. У разі надходження апеляційних скарг, апеляційного
подання прокурора на зазначену в пункті 8.1 ухвалу справа
оформляється апаратом суду для надіслання в апеляційний суд.
9. Оформлення цивільних справ після закінчення
підготовки справи до судового розгляду
9.1. Після закінчення підготовки справи до судового розгляду
і призначення справи до розгляду особам, які беруть у ній участь,
невідкладно надсилаються повістки про виклик до суду (додаток 24).
Відповідачеві надсилаються також копії позовної заяви та доданих
до неї документів, про що зазначається в судовій повістці; крім
того, зазначається про право подати письмове заперечення проти
позову.
9.2. У разі надходження зустрічного позову чи позову третьої
особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору у справі,
позовна заява реєструється відповідно до вимог розділу 3
Інструкції. Про прийняття зустрічного позову сповіщаються особи,
які беруть участь у справі.
9.3. Відповідно до вказівок судді та в порядку, передбаченому
Цивільним процесуальним кодексом України
( 1501-06, 1502-06, 1503-06 ), провадяться інші дії щодо
підготовки справи до судового розгляду.
10. Дії секретаря судового засідання
при розгляді справ
10.1. Безпосередньо перед розглядом кримінальної чи цивільної
справи секретарем судового засідання перевіряється явка учасників
судового процесу та вживаються заходи до з'ясування причин неявки,
уточнюються відомості про вручення судових викликів, повідомлень,
судових повісток та інших матеріалів, про що доповідається судді.
10.2. Після розгляду справи або відкладення її на інший час
на повістках осіб, викликаних у суд, відмічається час їх явки та
час залишення суду, завіряється цей запис підписом секретаря
судового засідання та відбитком відповідного штампа суду.
10.3. Після закінчення судового засідання секретарем судового
засідання у терміни відповідно до процесуального законодавства
складається, підписується і передається судді протокол судового
засідання. Протокол перевіряється та підписується суддею. Про
строк виготовлення протоколу судового засідання повідомляються
учасники судового розгляду, які заявили клопотання про
ознайомлення з ним. З моменту одержання цього повідомлення вони
вправі ознайомитись із протоколом та подати на нього зауваження у
термін, визначений процесуальним законодавством України.
10.4. Секретар судового засідання: підшиває до справи в хронологічному порядку документи, додані
до справи в ході судового розгляду (у порядку їх надходження),
протокол судового засідання, вирок, рішення, постанову, ухвалу
суду; продовжує нумерацію аркушів справи та опис документів, що
містяться у справі; робить запис про результати розгляду справи та дату
виготовлення протоколу судового засідання (якщо він складався) у
журналі розгляду судових справ і матеріалів суддею (додаток 25) та
в обліково-статистичній картці; виписує виконавчі листи у справах, рішення в яких підлягають
негайному виконанню; після здійснення необхідних дій щодо оформлення завершеної
розглядом справи (не пізніше наступного дня після виготовлення
протоколу судового засідання) передає справу на зберігання в
канцелярію суду.
10.5. Якщо розгляд кримінальної або цивільної справи
відкладено з призначення на інший день, то викликаним і присутнім
у судовому засіданні особам (крім підсудних, які перебувають під
вартою) вручаються відповідні повістки про виклик до суду,
повідомлення або оголошується про це з роз'ясненням наслідків
неявки під розписку на окремому аркуші, що додається до протоколу
судового засідання. Особам, які не були присутніми в судовому
засіданні, але участь яких суд визнав необхідною, повістки про
виклик їх у суд надсилаються не пізніше наступного дня. Для
повторного виклику підсудних, які перебувають під вартою,
начальнику місця попереднього ув'язнення надсилається відповідне
розпорядження (додаток 26). Виконуються вимоги пункту 10.3
Інструкції щодо протоколу судового засідання. Про відкладення розгляду справи та про день і час, на який
перенесено розгляд справи, робиться відмітка в журналі судового
засідання. Після відкладення розгляду справи секретар судового
засідання оформляє справу. В обліково-статистичній картці на
справу зазначається причина відкладення.
11. Фіксування судового процесу
технічними засобами
11.1. Повне фіксування судового процесу за допомогою
звукозаписувальної апаратури чи інших технічних засобів
здійснюється у випадках і порядку, передбаченими процесуальним
законодавством.
11.2. Порядок роботи з технічними засобами (фіксування
судового засідання, повне або часткове відтворення технічного
запису, повне або часткове роздрукування технічного запису,
зберігання носіїв інформації тощо) регламентується відповідною
інструкцією.
12. Приймання й облік апеляційних скарг
та апеляційних подань на судові рішення
12.1. Апеляції на вирок, який не набрав законної сили,
постанову про застосування чи незастосування примусових заходів
виховного чи медичного характеру, ухвалу (постанову) про закриття
кримінальної справи або про направлення справи на додаткове
розслідування, досудове слідство, окрему ухвалу (постанову) чи
іншу постанову суду в кримінальній справі, апеляційна скарга та
апеляційне подання на рішення, ухвалу в цивільній справі, що
надійшли в суд, реєструються в журналі вхідної кореспонденції та в
журналі обліку апеляцій, апеляційних і касаційних скарг та
апеляційних і касаційних подань прокурора (додаток 27). Про
надходження апеляції робиться запис у відповідній
обліково-статистичній картці. На першій сторінці апеляції
проставляється штамп вхідної кореспонденції із зазначенням дати
надходження документа в суд та реєстраційного номера документа. У
такому самому порядку реєструються заперечення на апеляції,
апеляційні скарги, апеляційні подання, що надійшли до суду.
12.2. Не пізніше наступного дня після надходження в суд
апеляція передається головуючому у справі, який перевіряє
додержання особою, яка подала апеляцію, вимог
Кримінально-процесуального кодексу України
( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) щодо змісту апеляції. 12.2.1. У разі винесення головуючим у справі постанови про
залишення апеляції без руху у зв'язку з невиконанням особою, яка
подала апеляцію, вимог Кримінально-процесуального кодексу України
( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) щодо змісту апеляції, копія
постанови про залишення апеляції без руху не пізніше наступного
робочого дня надсилається особі, яка подала апеляцію,
рекомендованим поштовим відправленням із зворотною розпискою про
його одержання. 12.2.2. Якщо особою, яка подала апеляцію, дотримано вимоги
закону щодо змісту апеляції, а також у разі усунення порушень
вимог закону щодо змісту апеляції відповідно до постанови про
залишення апеляції без руху за вказівкою головуючого у справі
особам, інтересів яких стосується апеляція, невідкладно
надсилається повідомлення про надходження апеляції (додаток 28).
Засудженому, який тримається під вартою, надсилаються через
адміністрацію слідчого ізолятора повідомлення про надходження
апеляції та її копія з роз'ясненням права протягом п'яти діб з
часу вручення цих документів подати свої заперечення на апеляцію,
за формою, установленою в додатку 29. На дошці об'яв суду в порядку, визначеному головою суду,
розміщується оголошення про надходження апеляції. В оголошенні
зазначаються номер справи, прізвище та ініціали засудженого, від
кого (статус учасника/учасників процесу, у необхідних випадках -
прізвище та ініціали) надійшла апеляція. У разі надходження
апеляцій від інших учасників процесу після розміщення оголошення
на дошці об'яв суду зміст оголошення може відповідно уточнюватися.
Допускається розміщення в одному оголошенні інформації про
надходження апеляцій у кількох кримінальних справах. 12.2.3. Постанова про залишення апеляції без руху залишається
на контролі в апараті суду і разом з документами, що надійшли на
її виконання, або не пізніше наступного дня після закінчення
визначеного строку для виконання вимог закону передається
головуючому в справі. 12.2.4. Копія постанови про визнання апеляції такою, що не
підлягає розгляду з мотивів невиконання особою, яка подала
апеляцію, виконання вимог закону, зазначених у постанові про
залишення апеляції без руху, не пізніше наступного робочого дня
після її винесення надсилається особі, яка подала апеляцію,
рекомендованим поштовим відправленням із зворотною розпискою про
його одержання. У разі надходження скарги на постанову суду про
визнання апеляції такою, що не підлягає розгляду, скарга
реєструється в загальному порядку і за вказівкою головуючого разом
із справою надсилається в апеляційній суд, про що повідомляється
особа, яка подала апеляцію.
12.3. У разі залишення апеляційної скарги, апеляційного
подання прокурора без руху у зв'язку з порушенням вимог цивільного
процесуального законодавства України щодо їх оформлення чи
несплатою державного мита застосовуються правила, зазначені в
розділі 7 Інструкції. Не пізніше наступного дня після отримання належно оформленої
апеляційної скарги, апеляційного подання прокурора їх копії та
додані матеріали надсилаються особам, які беруть участь у справі,
разом з повідомленням про надходження апеляційної скарги,
апеляційного подання прокурора (додаток 30).
12.4. Після надходження в суд усіх апеляційних скарг та
апеляційних подань прокурора в цивільній справі або через три дні
після закінчення строку на подання апеляційної скарги чи
апеляційного подання прокурора вони разом зі справою надсилаються
в апеляційний суд, про що повідомляються сторони, які беруть
участь у справі. Апеляційні скарги, що надійшли після виконання судом вимог
абзацу першого цього пункту, не пізніше наступного робочого дня
після їхнього надходження надсилаються в апеляційний суд, про що
також повідомляються сторони, які беруть участь у справі.
12.5. Касаційні скарги, касаційні подання прокурора на судові
рішення в кримінальній справі, що надійшли в місцевий суд,
повертаються особам, які їх подали, із супровідним листом за
підписом судді, який головував у суді першої інстанції, чи голови
суду. У супровідному листі дається роз'яснення порядку касаційного
оскарження, унесення касаційного подання. У журналі обліку апеляційних і касаційних скарг та
апеляційних і касаційних подань прокурора робиться запис про
повернення касаційної скарги, касаційного подання прокурора, а все
листування з цього питання підшивається до матеріалів відповідної
кримінальної справи.
12.6. Касаційні скарги, касаційні подання прокурора щодо
оскарження судових рішень у цивільних справах після реєстрації в
журналі вхідної кореспонденції обліковуються в журналі обліку
апеляційних і касаційних скарг та апеляційних і касаційних подань
прокурора. Про оскарження судових рішень робиться запис у
відповідній обліково-статистичній картці. 12.6.1. Не пізніше наступного дня після отримання належно
оформленої касаційної скарги, касаційного подання прокурора
надсилаються копії та додані матеріали особам, які беруть участь у
справі, з повідомленням їх про строк, протягом якого вони можуть
надати пояснення на касаційну скаргу, касаційне подання прокурора. 12.6.2. Після закінчення строку, установленого для подання
пояснень на касаційну скаргу (касаційне подання прокурора)
касаційна скарга (касаційне подання прокурора) разом з доданими до
неї матеріалами, поясненнями осіб, які беруть участь у справі, та
справою невідкладно надсилається в касаційну інстанцію. 12.6.3. Усі доповнення до касаційної скарги, касаційного
подання прокурора чи їх зміни долучаються до матеріалів цивільної
справи і надсилаються разом з ними у касаційну інстанцію. У разі надходження від особи, яка подала касаційну скаргу, чи
прокурора в суд заяви про відкликання касаційної скарги,
касаційного подання прокурора чи про відмову від них і справа ще
не надіслана в касаційну інстанцію ці заяви передаються судді для
вирішення питання про повернення касаційної скарги, касаційного
подання прокурора чи про прийняття відмови і закриття у зв'язку з
цим касаційного провадження. Якщо ж цивільну справу вже надіслано в касаційну інстанцію,
зазначені в абзаці першому цього підпункту заяви невідкладно
надсилаються до касаційної інстанції.
12.7. Про дату надіслання справи в апеляційний суд, касаційну
інстанцію, повернення справи в суд і наслідки розгляду справи за
скаргою чи поданням зазначається у відповідних
обліково-статистичних картках.
13. Звернення до виконання судових рішень
13.1. Звернення до виконання судових рішень покладається на
суд. Вироки, рішення, ухвали та постанови суду передаються на
виконання після того, як вони набрали законної сили, крім випадків
негайного їх виконання. Усе листування щодо звернення до виконання вироків, рішень,
ухвал і постанов покладається на апарат суду. 13.1.1. Після набрання вироком суду законної сили копія
вироку із супровідним листом, підписаним суддею та зареєстрованим
в апараті суду, надсилається за належністю відповідно до вимог
Кримінально-процесуального кодексу України
( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) та в строки, установлені ним. Якщо за справою декілька засуджених і щодо деяких з них
подано апеляційні скарги чи подання, вирок суду звертається до
виконання стосовно всіх засуджених не пізніше ніж через три доби
після повернення справи з апеляційної інстанції. 13.1.2. Вирок, що набрав законної сили, звертається до
виконання судом, який його постановив, не пізніш як через три доби
з дня набрання ним законної сили або повернення справи з
апеляційної чи касаційної інстанцій. Вирок чи постанова
апеляційного суду звертається до виконання судом першої інстанції,
судове рішення якого переглянуто апеляційною інстанцією, крім
випадків, зазначених в абзаці другому цього підпункту. Якщо на підставі рішення апеляційного суду засуджений
підлягає звільненню з-під варти, суд звільняє його з-під варти в
залі судового засідання. У разі відсутності засудженого копія
вироку надсилається протягом доби адміністрації місця попереднього
ув'язнення для виконання. Адміністрація місця попереднього
ув'язнення зобов'язана протягом доби з дня одержання копії рішення
повідомити суд першої інстанції про звільнення ув'язненого з-під
варти. 13.1.3. У разі набрання законної сили вироком, за яким
засуджено призовника, копія вироку в семиденний строк надсилається
у військовий комісаріат за місцем проживання засудженого. 13.1.4. Стосовно особи, яка засуджена до позбавлення волі або
арешту, та не перебуває під вартою, органу внутрішніх справ за
місцем проживання засудженого надсилаються дві копії вироку, копії
апеляційної, касаційної ухвал і розпорядження про виконання
вироку, що набрав законної сили (додаток 31). Розпорядження про
виконання вироку, що набрав законної сили, підписується головуючим
у суді першої інстанції та працівником апарату суду. 13.1.5. У разі звернення до виконання вироку щодо особи,
засудженої до позбавлення волі або арешту, яка перебуває під
вартою, дві копії вироку, копії апеляційної, касаційної ухвал і
розпорядження про виконання вироку, що набрав законної сили,
надсилаються адміністрації місця попереднього ув'язнення. Справа підлягає здачі в архів суду після долучення до
матеріалів справи повідомлення органу, що виконує покарання, про
місце відбування покарання засудженого. Якщо за вироком чи ухвалою суду необхідно взяти під варту
засудженого, який не перебуває під вартою, справа передається до
архіву суду після одержання від відповідного органу внутрішніх
справ повідомлення про взяття засудженого під варту. Якщо засуджений після винесення вироку переховується, справа
передається в архів суду тільки після одержання повідомлення від
органу, що виконує покарання, про місце відбування покарання
засудженого. 13.1.6. Якщо особу засуджено до покарання у виді тримання в
дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, одна копія вироку
разом з розпорядженням про виконання вироку, що набрав законної
сили, надсилається командиру військової частини, де проходить
службу засуджений військовослужбовець, друга - командиру
дисциплінарного батальйону. Після отримання судом повідомлення про місце відбування
покарання засудженого військовослужбовця справа підлягає передачі
в архів суду. 13.1.7. Звернення вироку до виконання в частині конфіскації
майна засудженого полягає в направленні у відділ державної
виконавчої служби за місцезнаходженням майна таких документів:
виконавчого листа встановленої форми, копії вироку, протоколу
накладення арешту на майно й опису майна або протоколу про
відсутність майна, яке підлягає опису, або довідки суду про їх
відсутність у кримінальній справі, а в разі потреби - й копії
постанови про накладення арешту на майно. У разі відсутності в справі відомостей щодо опису майна
виконавчий лист надсилається для виконання за останнім місцем
проживання засудженого. Про надіслання виконавчого листа у відділ державної
виконавчої служби сповіщається відповідна фінансова установа. Справу можна передати в архів суду тільки після повернення в
суд належним чином оформленого виконавчого листа з відміткою про
виконання. 13.1.8. Якщо особу засуджено до покарання у виді службових
обмежень для військовослужбовців, копія вироку разом з
розпорядженням про виконання вироку, що набрав законної сили,
надсилається командиру військової частини, де проходить службу
засуджений військовослужбовець. Після отримання судом від командира військової частини
повідомлення про прийняття вироку до виконання справа підлягає
передачі в архів суду. 13.1.9. У разі засудження особи до виправних робіт копії
вироку надсилаються: а) до кримінально-виконавчої інспекції за місцем роботи
засудженого - для виконання (дві копії вироку разом з
розпорядженням про виконання вироку, що набрав законної сили, і
підпискою засудженого про явку в кримінально-виконавчу інспекцію); б) органу внутрішніх справ за місцем проживання засудженого -
для проведення індивідуально-профілактичної роботи. Справа підлягає здачі в архів суду після долучення до
матеріалів справи повідомлення органу, що виконує покарання, про
місце відбування покарання засудженого. 13.1.10. Щодо особи, засудженої до громадських робіт, копії
вироку надсилаються: а) до кримінально-виконавчої інспекції за місцем проживання
засудженого - для виконання (дві копії вироку разом з
розпорядженням про виконання вироку, що набрав законної сили, і
підпискою засудженого про явку до кримінально-виконавчої
інспекції); б) органу внутрішніх справ за місцем проживання засудженого -
для проведення індивідуально-профілактичної роботи. Справа підлягає здачі в архів суду після долучення до
матеріалів справи повідомлення органу, що виконує покарання, про
місце відбування покарання засудженого. 13.1.11. У разі призначення судом покарання (основного чи
додаткового) у виді позбавлення права обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю копії вироку надсилаються: а) до кримінально-виконавчої інспекції за місцем роботи - для
виконання (дві копії вироку разом з розпорядженням про виконання
вироку, що набрав законної сили, і підпискою засудженого про явку
до кримінально-виконавчої інспекції); б) органу внутрішніх справ за місцем проживання засудженого -
для проведення індивідуально-профілактичної роботи. Якщо покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади
або займатися певною діяльністю призначено як додаткове покарання
до арешту, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні
військовослужбовців або позбавлення волі на певний строк,
виконання покарання покладається на адміністрацію арештного дому,
кримінально-виконавчої установи, командування дисциплінарного
батальйону, військової частини чи начальника гарнізону. Тому в ці
органи разом з розпорядженням про виконання вироку, що набрав
законної сили, надсилається додаткова копія вироку, яка після
відбуття засудженим основного покарання або в разі
умовно-дострокового звільнення чи заміни покарання більш м'яким
надсилається в кримінально-виконавчу інспекцію за місцем
проживання засудженого або військову частину за місцем служби
засудженого. Справа підлягає здачі в архів суду після долучення до
матеріалів справи повідомлення органу, що виконує покарання, про
місце відбування покарання засудженого. 13.1.12. Після набрання вироком про позбавлення засудженого
військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного
класу законної сили його копія надсилається органові чи посадовій
особі, які присвоїли це звання, чин або кваліфікаційний клас. Стосовно військовослужбовця запасу копія вироку надсилається
до військового комісаріату за місцем його проживання. Справа підлягає здачі в архів суду після долучення до
матеріалів справи повідомлення відповідного органу або посадової
особи про виконання вироку. Таке повідомлення орган або посадова
особа має надіслати в суд протягом місяця з дня отримання для
виконання копії вироку. 13.1.13. Якщо особі призначено покарання (основне чи
додаткове) у виді сплати штрафу, засудженому надсилається лист з
роз'ясненням обов'язку сплатити штраф у місячний строк після
набрання вироком законної сили, про що повідомити суд шляхом
представлення документа про сплату штрафу. Якщо в установлений
строк штраф не сплачено, протягом трьох діб із дня закінчення
строку для добровільної сплати штрафу оформляється та надсилається
до відділу державної виконавчої служби за місцезнаходженням майна
засудженого виконавчий лист про примусове стягнення штрафу. Справа підлягає здачі в архів суду після долучення до
матеріалів справи квитанції про сплату штрафу або належним чином
оформленого виконавчого листа з відміткою про виконання вироку. 13.1.14. У разі звільнення засудженого від відбування
покарання з випробуванням суд надсилає кримінально-виконавчій
інспекції за місцем проживання засудженого дві копії вироку, копії
ухвал апеляційної і касаційної інстанцій, розпорядження про
виконання вироку, що набрав законної сили, і підписку засудженого
про явку до кримінально-виконавчої інспекції); щодо
неповнолітнього - службі у справах неповнолітніх і відповідному
органу внутрішніх справ, а щодо військовослужбовців - командирам
військових частин, які здійснюють контроль за поведінкою таких
засуджених. Справа підлягає здачі в архів суду після долучення до
матеріалів справи копії постанови суду про звільнення засудженого
від призначеного покарання у зв'язку із закінченням іспитового
строку або копії судового рішення про скасування звільнення від
відбування покарання з випробуванням і направлення засудженого для
відбування покарання. 13.1.15. У разі звільнення від відбування покарання з
випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до
семи років, суд надсилає кримінально-виконавчій інспекції за їх
місцем проживання, яка здійснює контроль за поведінкою таких
жінок, дві копії вироку з розпорядженням про виконання вироку, що
набрав законної сили, і підписку засудженої про явку в
кримінально-виконавчу інспекцію. Справа підлягає здачі в архів суду після долучення до
матеріалів справи копії постанови суду про звільнення засудженої
від покарання у зв'язку із закінченням іспитового строку або копії
судового рішення про направлення засудженої для відбування
покарання, призначеного вироком суду. 13.1.16. Якщо до особи, яку засуджено до позбавлення чи
обмеження волі, застосовано примусове лікування від хвороби, що
становить небезпеку для здоров'я інших людей (туберкульоз,
психічні, венеричні захворювання, СНІД, лепра, хронічний
алкоголізм, наркоманія тощо), виконання вироку в цій частині
здійснюється за місцем відбування покарання. Якщо примусове лікування застосовано до особи, яку засуджено
до інших видів покарання, копія вироку з роз'ясненням про
обов'язок лікування вручається під розписку засудженому, а також
надсилається до спеціального лікувального закладу та органу
внутрішніх справ за місцем проживання засудженого. Справа підлягає здачі в архів суду після долучення до
матеріалів справи документів, що стверджують закінчення
примусового лікування від хвороби, що становить небезпеку для
здоров'я інших людей, або копії постанови про припинення
примусового лікування. 13.1.17. Якщо за судовим рішенням до особи, яка перебуває під
вартою, застосовано примусові заходи медичного характеру, копія
ухвали, копія акта судово-психіатричної експертизи (завірена
підписом судді та гербовою печаткою суду), особисті документи, що
містяться при матеріалах справи, надсилаються органу за
місцезнаходженням неосудного (обмежено осудного), а щодо особи,
яка не перебуває під вартою, зазначені документи надсилаються
головному лікарю установи, де перебуває хворий. 13.1.18. У разі застосування примусових заходів виховного
характеру до неповнолітньої особи копії вироку надсилаються: а) службі у справах неповнолітніх за місцем проживання
неповнолітнього - для виконання; б) органу внутрішніх справ за місцем проживання
неповнолітнього - для проведення індивідуально-профілактичної
роботи; в) батькам неповнолітнього або особам, які їх замінюють; г) педагогічному або трудовому колективу, окремим
громадянам - якщо застосовано примусові заходи виховного характеру
у виді передачі неповнолітнього їм під нагляд за їх згодою чи на
їх прохання; ґ) призначеному судом вихователю. Справа підлягає здачі в архів суду після долучення до
матеріалів справи повідомлення служби у справах неповнолітніх,
органу внутрішніх справ, педагогічного, трудового колективу,
окремих громадян про отримання копії ухвали. 13.1.19. Якщо суд закриває кримінальну справу з передачею
особи на поруки колективу підприємства, установи чи організації за
їх клопотанням про це, прийнятим на загальних зборах, по одній
копії постанови про закриття кримінальної справи надсилається
відповідному колективу, а також органу внутрішніх справ за місцем
проживання особи. Матеріали щодо контролю за виконанням таких постанов (ухвал)
перебувають протягом одного року в контрольному провадженні на
кожну особу в апараті суду, також ведеться журнал обліку осіб,
яких передано на поруки колективу підприємств, установ,
організацій (додаток 32). Справа підлягає здачі в архів суду після однорічного терміну
дії поручительства колективу, якщо до матеріалів кримінальної
справи долучено спостережне провадження з характеристиками на
особу, яку звільнено від кримінальної відповідальності, або з
відомостями про притягнення особи до кримінальної відповідальності
у зв'язку з порушенням умов передачі на поруки. 13.1.20. Якщо провадження в кримінальній справі судом закрито
(у зв'язку з відсутністю події чи складу злочину, унаслідок зміни
обстановки, у зв'язку з дійовим каяттям, з примиренням
обвинуваченого, підсудного з потерпілим, у зв'язку із закінченням
строків давності тощо), копія постанови про закриття кримінальної
справи протягом трьох діб після її винесення надсилається
прокуророві, особі, яка притягалася до відповідальності, особі, за
заявою якої була порушена кримінальна справа, а також потерпілому
та цивільному позивачеві. Справа підлягає здачі в архів суду після приєднання до
матеріалів справи копій супровідних листів, за якими надіслано
копії судових рішень. 13.1.21. У тих випадках, коли особа зобов'язана до
відшкодування збитків, заподіяних злочином, виконавчі листи
виписуються не пізніше трьох днів після набрання судовим рішенням
законної сили або після повернення справи з апеляційної чи
касаційної інстанцій. Якщо відшкодування збитків покладено солідарно на декількох
осіб, виконавчі листи виписуються за кількістю боржників з
обов'язковим зазначенням у кожному виконавчому листі загальної
суми, що підлягає стягненню, та всіх осіб, які зобов'язані
відшкодувати збитки. Виконавчі листи нумеруються (N 1, N 2 і
т.ін.). Справа підлягає здачі в архів суду після долучення до
матеріалів справи повернутих виконавчих листів з відмітками про
відшкодування збитків (якщо стягнення проводилося на користь
держави чи до державного бюджету) або копій супровідних листів, за
якими надіслано виконавчі листи до відділу державної виконавчої
служби за місцезнаходженням майна засудженого, місцем роботи чи
місцем проживання засудженого (якщо стягнення проводилося на
користь фізичних чи юридичних осіб). 13.1.22. Судове рішення в частині стягнення судових витрат
звертається до виконання з дотриманням порядку, зазначеного в
підпункті 13.1.21 Інструкції. 13.1.23. Виконання окремої ухвали (постанови) в кримінальних
справах полягає в направленні (рекомендованим листом з розпискою
про отримання) однієї її копії органу, посадовій чи іншій особі до
відома чи для виконання. До отримання повідомлення про виконання окремої ухвали
(постанови) її копія перебуває на контролі у відповідній справі за
номенклатурою суду. Якщо протягом місяця в суд не надійде від
посадової особи повідомлення про результати вжиття заходів до
усунення порушень закону, зазначених в окремій ухвалі (постанові),
працівник апарату суду, який здійснює контроль за своєчасним
виконанням судових рішень у кримінальних справах, складає та
передає судді, який виніс окрему ухвалу (постанову), протокол про
вчинення посадовою особою адміністративного правопорушення,
передбаченого статтею 185-6 Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80732-10 ). Справа підлягає здачі в архів суду після отримання та
долучення до матеріалів справи повідомлення про результати вжиття
необхідних заходів або копії постанови про накладення на посадову
особу адміністративного стягнення за залишення нею окремої ухвали
(постанови) без розгляду. 13.1.24. Якщо за судовим рішенням необхідно знищити речові
докази, які зберігаються в суді, вони знищуються після набрання
судовим рішенням законної сили. Знищення речових доказів
проводиться комісією в складі не менше трьох осіб: судді -
головуючого в суді першої інстанції, керівника апарату суду,
секретаря судового засідання, секретаря суду чи іншого працівника
апарату суду. Знищення оформляється актом, у якому зазначаються
номер справи та дата судового рішення, дата, місце, спосіб
знищення речових доказів (речового доказу), прізвища та посади
членів комісії. Акт підписується всіма членами комісії,
затверджується головою суду, чий підпис скріплюється гербовою
печаткою суду, та долучається до матеріалів справи. У журналі
обліку речових доказів (додаток 33) робиться запис про виконання
судового рішення в частині знищення речових доказів; справа після
проведення таких дій підлягає здачі в архів суду. В окремих випадках, коли це викликано особливими
властивостями речових доказів, вони передаються спеціальним
органам інших відомств (органам внутрішніх справ, охорони
здоров'я, представникам військових частин тощо). Разом з речовим
доказом, який підлягає знищенню, надсилаються копія судового
рішення та супровідний лист. Копія супровідного листа та отриманий
після знищення акт про знищення підшивається до матеріалів справи.
У журналі обліку речових доказів робиться запис про виконання
судового рішення в частині знищення речового доказу; справа після
проведення таких дій підлягає здачі в архів суду. Якщо речові докази перебувають за межами суду, копія судового
рішення або витяг з нього (з указівкою про знищення речових
доказів) надсилається за місцезнаходженням речових доказів. До
суду повинен надійти належним чином оформлений акт про знищення
речових доказів, який долучається до матеріалів справи, а в
журналі обліку речових доказів робиться відповідний запис. Після
проведення таких дій справа підлягає здачі в архів суду. Про необхідність отримати речові докази суд повідомляє їх
власника (якщо речові докази перебувають у суді). У разі особистої
явки власника речового доказу обов'язково встановлюється його
особа (на підставі паспорта чи іншого документа, який містить
фотографію). У розписці про отримання речових доказів чітко
зазначається, на підставі якого документа встановлено особу, а
також указуються орган, що видав документ, місце та дата його
видачі. Якщо речові докази отримує представник юридичної чи
фізичної особи, крім указаних дій, необхідно вимагати пред'явлення
відповідної довіреності, яка долучається до матеріалів справи
разом з розпискою про отримання речових доказів. Речові докази, інші предмети, які необхідно повернути їх
власнику, зберігаються в суді до набрання вироком законної сили
або до закінчення строку оскарження постанови чи ухвали про
закриття справи. Якщо протягом шестимісячного строку клопотання
про повернення речових доказів не надходило, працівник апарату
суду, який відповідає за збереження речових доказів, доповідає про
це судді - головуючому при розгляді справи в суді першої інстанції
чи голові суду, які відповідно до статті 41 Конституції України
( 254к/96-ВР ) можуть розглянути це питання в порядку виконання
судового рішення. Справа підлягає здачі в архів суду після долучення до
матеріалів справи повідомлення про виконання судового рішення в
повному обсязі. Якщо за судовим рішенням необхідно повернути речові докази,
що перебувають на зберіганні поза межами суду, копія судового
рішення разом із супровідним листом надсилаються для виконання
відповідному органу, установі, підприємству тощо, де перебувають
на зберіганні речові докази. Про зазначену дію повідомляється
власник. Справа підлягає здачі в архів суду після долучення до
матеріалів справи повідомлення про повернення речового доказу
власникові. У разі прийняття судом рішення щодо конфіскації речового
доказу виконавчий лист, копія вироку та копія документа, що
засвідчує місце зберігання речового доказу, передається для
виконання державній виконавчій службі за місцезнаходженням
речового доказу. Справа підлягає здачі в архів суду після отримання судом і
долучення до матеріалів справи виконавчого листа з відміткою про
конфіскацію речових доказів. 13.1.25. Після набрання вироком законної сили заповнюється та
за підписом судді з проставленням гербової печатки суду
повертається органу досудового слідства, що закінчував справу,
довідка про результати розгляду кримінальної справи встановленої
форми. 13.1.26. Кримінальна справа вважається закінченою після
звернення до виконання вироку, ухвали, постанови, у тому числі
постанови про звільнення від покарання або пом'якшення покарання
внаслідок акта амністії чи помилування та одержання повідомлення
про виконання зазначених рішень. У разі неодержання повідомлення про виконання вироку, ухвали
чи постанови про це доповідається судді, який головував у справі.
13.2. Постанова судді про закриття кримінальної справи у
зв'язку зі звільненням від кримінальної відповідальності, винесена
у справі, що надійшла в суд без обвинувального висновку,
звертається до виконання так: - якщо відмовлено у звільненні від кримінальної
відповідальності, копія постанови про відмову у звільненні від
кримінальної відповідальності надсилається прокуророві, особі,
стосовно якої розглянуто справу, потерпілому. Органу, який
надіслав у суд матеріали справи, остання повертається разом з
оригіналом постанови про відмову у звільненні від кримінальної
відповідальності; копія постанови про відмову у звільненні від
кримінальної відповідальності підшивається до відповідної справи
за номенклатурою суду; - якщо кримінальну справу закрито та особу звільнено від
кримінальної відповідальності, копія постанови про закриття
кримінальної справи надсилається органу, який надіслав до суду
матеріали справи, прокуророві, особі, стосовно якої розглянуто
справу, та потерпілому. Справи зазначеної категорії зберігаються в
суді згідно з правилами, установленими відповідними інструкціями з
архівної справи.
13.3. Постанови (ухвали) про задоволення подань органів
досудового слідства про ізоляцію неповнолітнього чи про поміщення
його в приймальник-розподільник для неповнолітніх, про
застосування заходів безпеки, про заміну запобіжного заходу на
взяття під варту, скасування запобіжного заходу, про обрання
запобіжного заходу у виді взяття під варту, про продовження строку
тримання під вартою, про проведення обшуку житла чи іншого
володіння особи, про направлення обвинуваченого на стаціонарну
експертизу, про усунення захисника від участі у справі тощо
надсилаються органу, який вніс до суду подання. Постанова (ухвала)
про застосування, скасування чи зміну запобіжного заходу негайно
оголошується під розписку особі, стосовно якої вона винесена. Якщо
копії постанови (ухвали) вручалися, до матеріалів справи
приєднуються відповідні розписки про отримання судового рішення. Справа підлягає здачі в архів суду після приєднання до
матеріалів справи належним чином оформлених документів про
отримання органом, який вніс до суду подання, та особою, стосовно
якої розглянуто подання, копій судових рішень.
13.4. Постанова судді за результатами розгляду скарги на дії
та рішення прокурора, органів досудового слідства та органів
дізнання (про відмову в застосуванні заходів безпеки або про їх
скасування, про відмову в порушенні кримінальної справи, про
закриття кримінальної справи, про порушення кримінальної справи
тощо) звертається до виконання так: - якщо скаргу задоволено, копії постанови надсилаються особі,
яка винесла постанову, що була оскаржена, прокуророві та особі,
яка подала скаргу. Разом з копією постанови органу дізнання,
органу слідства чи прокуророві повертаються для проведення
додаткової перевірки, відновлення слідства або дізнання тощо
матеріали, які були витребувані від них; - якщо скаргу залишено без змін, копії постанови надсилаються
особі, яка винесла постанову, що була оскаржена, прокуророві та
особі, яка подала скаргу. Справа підлягає здачі в архів суду після долучення до
матеріалів справи належним чином оформлених документів про
отримання зазначеними в другому та третьому абзацах цього пункту
особами копій постанови.
13.5. Постанова про умовно-дострокове звільнення від
відбування покарання чи інше звільнення від покарання, скасування
звільнення від покарання з випробуванням, про встановлення,
припинення адміністративного нагляду, застосування обмежень, зміну
обсягу обмежень особам, яким установлено адміністративний нагляд,
про застосування, припинення примусового лікування від
алкоголізму, наркоманії чи інша постанова, що винесена судом у
порядку виконання судового рішення в кримінальних справах,
звертається до виконання шляхом надіслання копії постанови: а) органу чи установі, які звернулися до суду з відповідним
клопотанням, - для виконання; б) суду, який постановив судове рішення, що виконується, -
для долучення до справи; в) особі, стосовно якої розглянуто клопотання, - для відома. Справа підлягає здачі в архів суду після долучення до
матеріалів справи повідомлення про отримання органом, установою
постанови для виконання. Постанова про заміну невідбутої частини покарання більш
м'яким чи про заміну штрафу покаранням у виді громадських робіт,
виправних робіт штрафом, обмеження чи позбавлення волі службовим
обмеженням, позбавлення волі триманням у дисциплінарному
батальйоні виконується за правилами, установленими для виконання
відповідних видів покарань.
13.6. Для виконання судового рішення в цивільній справі, що
набрало законної сили або допущено до негайного виконання,
стягувачу за його письмовою заявою видається виконавчий лист. Якщо
на підставі постановленого рішення належить передати майно, що є в
кількох місцях, або якщо рішення постановлено на користь кількох
позивачів чи проти кількох відповідачів, суд має право за заявою
стягувачів видати кілька виконавчих листів, точно зазначивши, яку
частину рішення треба виконати за кожним листом. У справах окремого провадження та справах, що виникають з
адміністративно-правових відносин, видається копія рішення суду. 13.6.1. Виконавчі листи виписуються не пізніше другого дня
після набрання рішенням суду законної сили, а в справах, у яких
рішення підлягає негайному виконанню, - у день постановлення
рішення. 13.6.2. Виконавчі листи повинні заповнюватись чітко і
грамотно. Ніякі помарки і виправлення у виконавчих листах не
допускаються. Під час заповнення виконавчих листів про стягнення
грошових сум на користь організацій вказуються номери рахунків у
фінансових установах на підставі даних, що є в матеріалах судової
справи. 13.6.3. Виконавчі листи реєструються в журналі обліку
виконавчих документів, виданих судом (додаток 34). У разі особистої явки стягувача виконавчий лист видається
йому на руки під підпис. На прохання стягувача виконавчий лист судом надсилається для
виконання в органи державної виконавчої служби або рекомендованим
відправленням із супровідним листом стягувачу. 13.6.4. У справах про стягнення аліментів, про відшкодування
збитків, завданих злочином, про відшкодування шкоди, заподіяної
каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров'я або втратою годувальника,
про стягнення грошових сум з посадових осіб, винних у незаконному
звільненні чи переведенні працівників або в невиконанні рішення
суду про поновлення на роботі виконавчий лист передається судом на
руки стягувачу після набрання рішенням суду чинності або на вимогу
стягувача надсилається за його місцем проживання. Виконавчі листи про конфіскацію майна, про стягнення сум до
державного бюджету або інші стягнення на користь держави
надсилаються судом в органи державної виконавчої служби. 13.6.5. Листування щодо виконання судового рішення
підшивається до цивільної справи. 13.6.6. Цивільна справа, що вирішена із задоволенням
(частковим задоволенням) позову, уважається закінченою і підлягає
передачі в архів суду після вручення виконавчих листів стягувачам.
У справах, у яких стягувачем є держава, цивільна справа вважається
закінченою і підлягає передачі в архів суду після повернення
виконавчого листа з відміткою про виконання.
13.7. Копія постанови у справі про адміністративне
правопорушення протягом трьох днів після закінчення розгляду
справи вручається під підпис або надсилається рекомендованим
листом особі, щодо якої її винесено. У цей саме термін копія постанови вручається потерпілому або
на вимогу потерпілого надсилається йому рекомендованим листом. 13.7.1. Копії постанов про заходи адміністративного стягнення
надсилаються для виконання до відповідних органів, а також за
місцем роботи, навчання або проживання правопорушника. Виконавчі листи у справах про адміністративні правопорушення
не видаються. 13.7.2. Постанова про накладення адміністративного стягнення
підлягає виконанню з моменту її винесення. У разі опротестування постанови про накладення
адміністративного стягнення постанова підлягає виконанню після
залишення протесту без задоволення, за винятком постанов про
застосування заходу стягнення у вигляді попередження. Не підлягає виконанню постанова про накладення
адміністративного стягнення, якщо її не було звернуто до виконання
протягом трьох місяців із дня винесення. У разі відстрочки виконання постанови перебіг строку давності
зупиняється до закінчення строку відстрочки. 13.7.3. Звернення до виконання постанови, що передбачає
застосування адміністративного арешту, полягає в негайному
надісланні двох копій постанови органу внутрішніх справ для
виконання. Копія постанови надсилається також за місцем роботи (з
роз'ясненням у супровідному листі про правила нарахування
заробітної плати за час перебування під адміністративним арештом),
навчання, проживання особи (останнє може мати місце в разі
застосування інших видів адміністративного стягнення). Справа передається в архів суду лише після долучення до
матеріалів справи повідомлення органу внутрішніх справ про
відбуття правопорушником стягнення. 13.7.4. Якщо до правопорушника застосовано стягнення у виді
виправних робіт, дві копії постанови надсилаються на виконання до
органу Державного департаменту України з виконання покарань не
пізніш як наступного дня після її винесення. Справа передається в архів суду лише після долучення до
матеріалів справи повідомлення органу Державного департаменту
України з виконання покарань про відбуття правопорушником
стягнення. 13.7.5. Якщо до правопорушника застосовано стягнення у
вигляді позбавлення спеціального права, копія постанови
надсилається органу внутрішніх справ (про позбавлення права
керувати транспортним засобом), Головній державній інспекції
України з безпеки судноплавства чи капітану річкового порту
(відповідно про позбавлення права керування маломірним судном чи
річковим судном), органу мисливського господарства (про
позбавлення права полювання). Справа передається в архів суду лише після долучення до
матеріалів справи повідомлення відповідного органу про виконання
постанови. 13.7.6. Постанова про конфіскацію предмета, який став
знаряддям учинення або безпосереднім об'єктом правопорушення,
грошей надсилається на виконання відділу державної виконавчої
служби за місцезнаходженням цього предмета, грошей. Справа передається в архів суду лише після долучення до
матеріалів справи постанови про конфіскацію предмета, грошей з
відміткою про виконання. 13.7.7. Постанова про оплатне вилучення предмета, який став
знаряддям учинення або безпосереднім об'єктом правопорушення,
надсилається на виконання відділу державної виконавчої служби за
місцезнаходженням цього предмета. Справа передається в архів суду після долучення до матеріалів
справи постанови державної виконавчої служби про виконання
постанови. 13.7.8. Звернення до виконання постанови про накладення
штрафу передбачає пропозицію правопорушникові добровільно в
15-денний строк після вручення копії постанови сплатити штраф, про
що роз'яснюється в супровідному листі, або під підпис після
проголошення суддею постанови. У разі несплати штрафу добровільно
копія постанови надсилається державному виконавцеві за
місцезнаходженням майна правопорушника. Справа передається в архів суду після приєднання до
матеріалів справи постанови державної виконавчої служби з
відміткою про стягнення штрафу. 13.7.9. Попередження як адміністративне стягнення вважається
виконаним, якщо правопорушнику вручено копію постанови або
проголошено її зміст і про це є його розписка в справі. 13.7.10. У разі притягнення до адміністративної
відповідальності за стрільбу з вогнепальної, холодної метальної чи
пневматичної зброї в населених пунктах і в не відведених для цього
місцях або з порушенням установленого порядку, а також за
порушення правил зберігання, носіння або перевезення вогнепальної,
холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів особи, якій
вогнепальну зброю, а також бойові припаси ввірено у зв'язку з
виконанням службових обов'язків або передано в тимчасове
користування, копія постанови надсилається відповідному
підприємству, установі, організації для відома й органу внутрішніх
справ для розгляду питання про заборону цій особі користуватися
вогнепальною зброєю. 13.7.11. Постанова про накладення адміністративного стягнення
за корупційні правопорушення у кожному випадку в триденний строк
направляється відповідному державному чи виборному органу для
вирішення питання про звільнення особи з посади (у тому числі
виборної), про інше усунення її від виконання функцій держави або
про дострокове припинення її депутатських повноважень. 13.7.12. Контроль за правильним і своєчасним виконанням
постанови суду про накладення адміністративного стягнення
покладено на суд, тому він повинен вимагати та одержувати
відповідні письмові повідомлення про виконання своїх рішень.
14. Приймання, облік і зберігання речових
доказів та особистих документів
у судових справах
14.1. Приймання, облік і зберігання речових доказів у
кримінальних, цивільних справах і справах про адміністративні
правопорушення, крім цієї Інструкції, провадяться відповідно до
чинного законодавства.
14.2. Для зберігання речових доказів у суді обладнується
спеціальне приміщення (сховище) зі стелажами, решітками на вікнах,
оббитими металом дверима, охоронною та протипожежною
сигналізацією. У разі відсутності такого приміщення виділяється
спеціальне сховище (сейф, металева шафа достатнього розміру).
14.3. Для роботи з речовими доказами (зберігання, обліку
тощо) наказом голови суду призначається працівник апарату суду.
14.4. Доступ до приміщення (сховища) для зберігання речових
доказів можливий лише в присутності працівника апарату суду,
відповідального за роботу з ними. У разі його відсутності доступ до приміщення (сховища)
можливий тільки в присутності голови суду, у якого повинен бути
дублікат ключа від цього приміщення (сховища). У таких випадках складається акт, у якому відображається, у
зв'язку з чим і які саме об'єкти вилучені з приміщення (сховища)
або поміщені в ньому. Акт передається працівникові апарату суду,
на якого наказом голови суду покладені обов'язки щодо роботи з
речовими доказами, для внесення відповідних записів у книгу обліку
речових доказів.
14.5. Для обліку речових доказів у суді ведеться журнал
обліку речових доказів, який зберігається в особи, відповідальної
за роботу з речовими доказами. Ведення журналу обліку речових доказів здійснюється за
правилами ведення документів суворої звітності. Кожний аркуш журналу нумерується, журнал прошнуровується і
скріплюється гербовою печаткою, а також підписом голови суду.
14.6. Усі речові докази, що надходять до суду, реєструються в
день їх надходження.
14.7. У разі надходження речових доказів у кримінальних
справах їх наявність перевіряється працівником апарату суду за
довідкою про речові докази, складеною органами досудового
слідства. Вони повинні бути запаковані, запечатані з описом
вміщеного та номером справи, до якої долучаються. Працівник апарату суду, приймаючи речові докази від органу
досудового слідства, перевіряє цілісність (схоронність) упаковки і
печаток на ній. У разі порушення цілісності упаковки працівник апарату суду в
присутності голови суду або судді, а також особи, яка доставила
речові докази, розпечатує упаковку та звіряє наявність речей, що
містяться в ній, із записами про речові докази в довідці до
обвинувального висновку і з постановою про приєднання речових
доказів до кримінальної справи. Якщо наявність речових доказів відповідає записам у довідці
до обвинувального висновку та постанови про приєднання до справи
речових доказів, вони знову запаковуються та опечатуються. Про
проведене розпечатування складається акт, який підписується
особами, у присутності яких проводилося розпечатування, та
долучається до справи. У тих випадках, коли при розпечатуванні упаковки встановлена
невідповідність фактичної наявності речових доказів записам у
довідці до обвинувального висновку і постанові про долучення до
справи речових доказів, а також коли записи на упаковці (опис
вмісту упаковки) не відповідають цим записам, справа не
приймається до з'ясування посадовими особами зацікавлених органів
причин невідповідності. Про встановлену невідповідність складається акт, який
підписується головою суду (суддею), працівником апарату суду, а
також особою, яка здійснювала доставку речових доказів. Копія акта
надсилається органу, що надсилав справу.
14.8. Суди не можуть приймати предмети та речі, у тому числі
одяг обвинувачених, годинники, гроші та інші речі, що надійшли в
суд разом зі справою, але не визнані в установленому порядку
речовими доказами. Про повернення таких речей складається акт,
який підписується головою суду (суддею), працівником апарату суду
та особою, яка здійснила доставку речових доказів у суд. Копія
акта надсилається органу, що надсилав справу.
14.9. При реєстрації речових доказів у суді їм присвоюється
номер (порядковий номер у журналі), у якому вказуються дата
надходження, найменування речового доказу, кількість, номер
справи, до якої вони долучені, прізвище, ім'я, по батькові
обвинуваченого. Після реєстрації речового доказу до його упаковки
чіпляється бирка, на якій зазначається номер, за яким справа
зареєстрована в суді, а також указується номер речового доказу.
14.10. Вилучені в арештованих паспорти, військові квитки,
трудові книжки та інші особисті документи зберігаються в окремому
опечатаному пакеті, до справи підшивається опис (реєстр) вилучених
документів, який нумерується черговим номером аркуша справи. У разі закриття справи або звільнення з-під варти власника
вилучені речі повертаються йому під розписку. У разі засудження до позбавлення волі військовий квиток і
приписне свідоцтво призовника не пізніше семи днів після набрання
вироком законної сили надсилаються у військовий комісаріат за
місцем останньої реєстрації, а паспорт разом з розпорядженням суду
про виконання вироку - у місце ув'язнення. Усі інші документи, якщо вони не мають значення для справи,
за згодою засудженого повертаються його родичам або зберігаються в
справі до звільнення та витребування їх засудженим.
14.11. Додані до справи як речові докази дорогоцінні метали,
вироби з дорогоцінних металів, лом дорогоцінних металів,
дорогоцінне каміння, перли, монети з дорогоцінних металів,
іноземна валюта, платіжні документи в іноземній валюті, банківські
платіжні документи в національній валюті, сертифікати до набрання
вироком (ухвалою, постановою) законної сили зберігаються у
відповідних фінансових установах органів слідства або здаються
ними на зберігання в установи Національного банку України.
Приймати зазначені цінності на зберігання в суді категорично
заборонено.
14.12. Наркотичні засоби, вогнепальна та холодна зброя, що є
речовими доказами, зберігаються в камері схову речових доказів
органів слідства і судом на зберігання не приймаються.
14.13. У разі передання справи та речових доказів в інший суд
або прокуратуру про кожний з таких речових доказів робиться запис
у журналі обліку речових доказів. Якщо речові докази не направлялися в суд, а зберігаються в
органі досудового слідства чи в іншому органі (установі,
підприємстві, в особи), у журналі обліку речових доказів робиться
відповідний запис про їх місцезнаходження.
14.14. Після винесення судового рішення в журналі обліку
речових доказів зазначаються його дата та прийняте судом рішення
щодо речових доказів. Звернення до виконання судового рішення в частині речових
доказів проводиться за правилами, зазначеними в розділі 13
Інструкції.
14.15. Вимоги, зазначені в пунктах 14.1-14.14, установлені й
щодо обліку речових доказів у справах про адміністративні
правопорушення.
14.16. Речові докази в цивільних справах, що подані
сторонами, іншими учасниками процесу чи витребувані судом,
зберігаються в справі або за окремим описом здаються працівником
апарату суду в камеру схову речових доказів суду. Після набрання рішенням законної сили речові докази
повертаються особам, від яких були одержані, або передаються
особам, за якими суд визнав право на ці речові докази.
14.17. Про рух речових доказів у справі працівник апарату
суду робить відповідні записи в журналі обліку речових доказів.
14.18. До матеріалів справи долучаються акти про знищення
речових доказів, розписки осіб, яким повернуто речові докази,
виконавчі листи, постанови у справах про адміністративні
правопорушення разом з відмітками про повне виконання судового
рішення. Акти про знищення речових доказів, долучені до матеріалів
судових справ, мають обов'язково затверджуватися керівником органу
(установи, підприємства), що проводив знищення, з відбитком
гербової печатки органу (установи, підприємства).
14.19. Використання речових доказів для службових чи інших
потреб категорично заборонено. Також категорично забороняється працівникам апарату суду
реалізація і придбання речових доказів, предметів конфіскації та
участь у прилюдних торгах конфіскованого майна.
14.20. Справа не може бути передана в архів суду без
відповіді про виконання рішення суду в частині речових доказів. До
отримання вказаної відповіді справа не здається в архів суду, а
перебуває на контролі.
14.21. Голова суду зобов'язаний не рідше одного разу на рік
перевіряти стан та умови зберігання речових доказів, правильність
ведення документів щодо їх приймання, передання, про що
складається відповідний акт. Зі змістом акта після його складення
ознайомлюють працівника апарату суду, який відповідає за роботу з
речовими доказами, та інших працівників суду. Акт зберігається у відповідній справі за номенклатурою справ
суду.
14.22. При увільненні працівника апарату суду від виконання
обов'язків щодо роботи з речовими доказами головою суду
утворюється спеціальна комісія для перевірки відповідності
фактичної наявності речових доказів, переданих на зберігання
вказаній особі, записам у журналі обліку речових доказів.
Результати перевірки відображаються в акті приймання-передавання
речових доказів іншому працівникові апарату суду, на кого такі
обов'язки покладено відповідним наказом голови суду.
15. Оформлення документів
15.1. Діяльність суду забезпечується системою процесуальних
документів, наказів і розпоряджень голови суду, що складають його
документообіг.
15.2. Судові документи оформлюються відповідно до вимог
Цивільного процесуального кодексу України
( 1501-06, 1502-06, 1503-06 ), Кримінально-процесуального кодексу
України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ), Кодексу про адміністративні
правопорушення України ( 80731-10, 80732-10 ), інших
нормативно-правових актів і цієї Інструкції.
15.3. Під час підготовки та оформлення документів необхідно
дотримуватись правил, що забезпечують їх юридичну силу, оперативне
та якісне виконання і пошук, можливість обробки за допомогою
комп'ютерної та електронної техніки, використання документів як
одного з джерел інформації.
15.4. Документ має юридичну силу за наявності обов'язкових
реквізитів: найменування (або бланк із зазначенням назви) установи
чи організації (автора), її адреси, посади особи, яка підписала
документ, дати, підпису та в необхідних випадках - відбитка
печатки, реєстраційного номера. У процесі підготовки та оформлення можливе використання інших
реквізитів, якщо цього вимагає призначення документа.
15.5. Документи можуть оформлятися на бланках з порядком
розташування реквізитів, установлених Національним стандартом
України ( v0055609-03 ). Бланки документів виготовляються на папері форматів А4 і А5.
15.6. Найменування суду вказується в документі відповідно до
Указів Президента України від 20.08.2001 N 641 ( 641/2001 ) "Про
Мережу та кількісний склад суддів місцевих судів" та від
30.08.2001 N 769 ( 769/2001 ) "Про утворення військових
апеляційних та військових місцевих судів і затвердження їх
мережі".
15.7. Назва документа повинна відповідати змісту
процесуальної чи управлінської дії (наказ, розпорядження голови
суду тощо), що документується.
15.8. Документи можуть бути адресовані як підприємствам,
установам, організаціям, їх структурним підрозділам, так і
конкретним посадовим особам, а також громадянам.
15.9. При адресуванні документа організації або її
структурному підрозділу їх найменування зазначаються у називному
відмінку, а посада і прізвище посадової особи - у давальному.
Наприклад:
Державна судова
адміністрація України
Управління документального
забезпечення
Петренку О.І.
вул. Липська, 18/5,
м. Київ,
01021
15.10. При адресуванні документа керівникові організації її
найменування включається до складу найменування посади адресата.
Наприклад:
Голові Державної податкової
адміністрації України
Іваненку В.О.
15.11. При адресуванні документа декільком посадовим особам
їхні посади зазначаються узагальнено. Наприклад:
Головам сільських рад
Таращанського району
Київської області
15.12. При адресуванні документа декільком однорідним
установам, організаціям їх найменування зазначаються узагальнено.
Наприклад:
Місцеві суди Київської
області
15.13. Повна поштова адреса, якщо документ надсилається
одному кореспонденту, указується відповідно до загальних поштових
правил. Наприклад:
Інститут економіко-правових
досліджень
(або прізвище, ініціали
конкретної особи)
вул. Університетська, 77,
м. Донецьк,
83048
15.14. Посилання на вхідний номер та дату документа, на який
надсилається відповідь, складається з постійної частини
"на N _______ від _________",
є обов'язковим реквізитом для листів суду, складається і
розміщується під вихідними датою та номером документа. Якщо вихідний лист суду є відповіддю на декілька вхідних
документів одного адресата, посилання на номери та дати всіх
вхідних документів є обов'язковим.
15.15. Заголовок як реквізит документа використовується з
метою оперативного встановлення призначення документа при його
реєстрації та подальшому опрацюванні. Заголовок документа повинен бути стислим, коротким та
вичерпно формулювати зміст документа.
15.16. Якщо документ має додатки, які були названі в тексті,
то під основним текстом листа зазначається про це. Наприклад:
Додаток: на 10 арк.
у 3 прим.
15.17. Якщо додатки за текстом не названі, то необхідно
перелічити їх назви, кількість аркушів та примірників кожного. За
наявності в додатку декількох документів вони вказуються під
порядковими номерами. Наприклад:
Додаток: 1. Копія вироку
на 4 арк.
2. Копія заяви
на 2 арк.
3. Лист на 1 арк.
15.18. На додатках до розпорядчого документа у правому
верхньому куті зазначаються назва документа, його дата і номер.
Наприклад:
Додаток до наказу голови
Печерського районного
суду м. Києва
від 12.01.2005 N 65
15.19. Резолюція як окремий вид документа повинна містити
такі реквізити: прізвище виконавця (виконавців), зміст, термін
виконання, підпис автора резолюції, дату.
15.20. На документах, які не вимагають додаткових указівок і
мають типові терміни виконання, у резолюції вказуються виконавець,
підпис автора резолюції, дата.
15.21. До передачі документа на підпис виконавець повинен
відредагувати його зміст, оформити текст згідно з вимогами
Інструкції.
15.22. Кожний примірник документа, що розсилається не на
бланку суду, повинен містити кутовий штамп суду.
15.23. На листи, що надсилаються простою кореспонденцією,
складаються реєстри на відправлення простої кореспонденції
(додаток 35). Для відправлення рекомендованих листів складаються
реєстри на відправлення рекомендованої кореспонденції
(додаток 36). Ці реєстри підписуються відповідним працівником
апарату суду, який проставляє на них штамп суду, і підшиваються
окремо у відповідну справу згідно з номенклатурою справ суду в
хронологічному порядку.
15.24. Зміст телеграми викладається стисло, чітко, по змозі
без прийменників, сполучників, займенників і розділових знаків.
Цифрові дані в телеграмах рекомендується писати словами.
15.25. Текст телеграми друкується з одного боку аркуша через
два інтервали, без абзаців, переносів і виправлень. Телеграми, що
надсилаються учасникам судового процесу, підписуються суддею, в
інших випадках - головою суду.
15.26. У разі необхідності перед адресою вказують категорію
телеграми: "Термінова" тощо.
15.27. У телеграмі під рискою друкується зворотна адреса (без
скорочення, з розділовими знаками): найменування суду, посада
особи, яка підписала телеграму, її ініціали, прізвище, дата.
15.28. Телеграма виготовляється в трьох примірниках. Перший
примірник телеграми здається у відділення зв'язку для надсилання
адресату, другий - з відміткою відділення зв'язку про прийняття
телеграми повертається виконавцеві для приєднання до справи,
третій - передається до фінансового підрозділу.
15.29. Кореспонденція, що надсилається з розсильним
(кур'єром), записується в розносну книгу для місцевої
кореспонденції (додаток 37) і передається за призначенням під
підпис у цій книзі.
15.30. Судові справи надсилаються за призначенням з
розсильним (кур'єром) або рекомендованими бандеролями, а позовні
заяви, заяви, скарги, копії судових рішень, виконавчі документи та
інші документи стосовно виконання судових рішень - рекомендованими
листами.
16. Підготовка розпорядчих документів
16.1. Проекти наказів розробляє керівник апарату суду за
дорученням голови суду.
16.2. Текст наказу складається з констатуючої та розпорядчої
частин. 16.2.1. У констатуючій частині викладається мета
запропонованих дій. Якщо основою для видання наказу є законодавчий
акт, нормативно-правовий акт чи розпорядчий документ, то в
констатуючій частині зазначаються його назва, дата, номер,
заголовок, викладається зміст тієї частини документа, що
безпосередньо стосується судових органів. 16.2.2. Розпорядча частина починається словом "Наказую". У пунктах розпорядчої частини наказу зазначаються виконавці,
конкретні дії та термін виконання запропонованих дій. Якщо наказ доповнює, скасовує або змінює раніше видані накази
чи їх окремі пункти, про це зазначається в його тексті. В останньому пункті розпорядчої частини, у разі потреби,
указується посадова особа, на яку покладається контроль за
виконанням наказу в цілому. 16.2.3. Наказ підписує голова суду або особа, на яку
відповідно до чинного законодавства покладено виконання обов'язків
голови суду. 16.2.4. Реєстрація наказів здійснюється в журналі реєстрації
наказів, де вказуються дата реєстрації, порядковий номер наказу та
короткий зміст. Накази голови суду формуються в справи за
категоріями залежно від терміну їх зберігання. Сформовані з
наказів справи заносяться до номенклатури справ суду. До передачі
в архів суду накази зберігаються в керівника апарату суду. 16.2.5. Накази нумеруються в межах календарного року за
порядком їх підписання головою суду та реєстрації в журналі
реєстрації наказів.
16.3. Розпорядження оформлюються у такому самому порядку, як
і накази, тільки розпорядча частина починається словом "Пропоную".
16.4. Протокол засідання (наради) - це документ, у якому
фіксується хід обговорення питань і прийняття рішень на нараді
працівників апарату суду. 16.4.1. Текст протоколу засідання (наради) складається з двох
частин: вступної та основної. Вступна частина протоколу засідання (наради) містить такі
реквізити: "Головуючий", "Секретар", "Присутні", "Порядок денний". Основна частина протоколу засідання (наради) складається з
розділів, які відповідають пунктам порядку денного. Зміст кожного
розділу викладається за схемою: "Слухали", "Виступили",
"Постановили" ("Ухвалили"). Основний зміст доповідей і виступів
викладається у протоколі або додається до нього. 16.4.2. Постанова (ухвала) може бути виготовлена окремо й у
цьому разі додається до протоколу. 16.4.3. Протокол підписується головуючим на засіданні
(нараді) та секретарем. 16.4.4. Протоколи засідань (нарад) нумеруються за порядком
складання в межах календарного року. 16.4.5. Протокол спільного засідання (зборів) працівників
суду та інших організацій має складний номер, який включає номери
протоколів засідань (нарад, зборів) організацій, що взяли участь у
роботі загального засідання (зборів). 16.4.6. Матеріали нарад чи засідань апарату суду формуються в
окремі справи відповідно до номенклатури справ суду.
17. Облік та зберігання печаток,
штампів і бланків
17.1. Обов'язковому обліку підлягають усі види печаток та
штампів суду, бланки процесуальних документів та інші бланки зі
штампами, бланки посвідчень особи, посвідчень для відряджень,
трудові книжки тощо.
17.2. Печатки та штампи повинні зберігатись у сейфах або
металевих шафах. Гербова печатка суду зберігається в посадової особи, яка
визначається наказом голови суду.
17.3. Журнали обліку включаються до номенклатури справ.
Аркуші журналів обліку нумеруються, прошиваються та підписуються
головою суду з проставлянням відтиску гербової печатки суду.
17.4. Гербова печатка суду ставиться на документи у випадках,
передбачених законодавством (на акти, довідки про місце роботи,
нараховану і належну заробітну плату, на зразки відбитків печаток
і підписів працівників, які мають право здійснювати
фінансово-господарські операції, посвідчення про відрядження,
кошторис витрат на утримання суду, подання і клопотання про
нагородження орденами і медалями, преміями, у трудових книжках, на
документах бухгалтерської статистичної звітності, фінансових
планів, на судових рішеннях, виконавчих документах, на запитах у
випадках, передбачених законодавством, тощо).
17.5. Виготовлення печаток, штампів і забезпечення суду всіма
видами бланків здійснюється особою суду, яка відповідає за
господарське забезпечення.
17.6. Облік бланків ведеться у відповідному журналі обліку
бланків, видача бланків здійснюється під розписку в цьому журналі.
17.7. Знищення бланків здійснюється за актом на підставі
наказу голови суду з відповідною відміткою про це в журналах
обліку, про що повідомляються відповідні органи.
17.8. Перевірка наявності печаток, штампів і бланків, а також
порядку їх зберігання та використання здійснюється спеціально
утвореною комісією не рідше одного разу на рік.
17.9 Про здійснення складається відповідний акт перевірки та
робляться відмітки в журналах обліку.
18. Складання номенклатури справ суду
18.1. Номенклатура справ являє собою щорічний
систематизований перелік заголовків (назв) справ, що формуються в
поточному діловодстві суду, із зазначенням строків їх зберігання
(зразки заголовків номенклатури справ суду наведено в додатку 38). Номенклатура справ, що формується у поточному діловодстві,
складається відповідно до нормативно-методичних документів
Державного комітету архівів України.
18.2. Номенклатура справ суду (додаток 39) на наступний
календарний рік складається в останньому кварталі попереднього
року на основі попередніх номенклатур справ суду. Зведена номенклатура справ складається з номенклатури справ
суду, розглядається експертною комісією (ЕК) суду та подається на
погодження експертно-перевірній комісії (ЕПК) відповідної
державної архівної установи в чотирьох примірниках.
18.3. Погоджена з ЕПК номенклатура справ затверджується
головою суду не пізніше 15 грудня попереднього року, уводиться в
дію з 1 січня наступного календарного року, є документом
постійного строку зберігання та включається як розділ номенклатури
справ служби діловодства суду.
18.4. Четвертий примірник затвердженої номенклатури справ
суду передається апарату суду для використання в роботі.
18.5. Номенклатура справ призначена для групування документів
у справи, їх систематизації, обліку, індексації та визначення
строків зберігання (постійне чи тимчасове), а також швидкого
пошуку документів за змістом.
18.6. Під час складання номенклатури справ слід керуватись
структурою та штатним розписом суду, номенклатурою справ суду за
минулі роки.
18.7. Графи номенклатури справ суду заповнюються таким чином: - у графі 1 проставляються індекси кожної справи, включеної
до номенклатури. Індекс справи складається з індексу структурного
підрозділу (якщо такий розподіл є в суді) та порядкового номера
заголовка справи за номенклатурою в межах структурного підрозділу.
У номенклатурах справ різних років рекомендується зберігати
однакові індекси для однорідних справ, для перехідних справ індекс
зберігається протягом усіх років дії справи; - у графі 2 вказуються заголовки справ (томів, частин).
Порядок розташування заголовків справ у номенклатурі визначаються
ступенем важливості документів справи та їх взаємозв'язком. На
початку розміщуються заголовки справ, що містять розпорядчу
документацію. Заголовок справи повинен чітко, в узагальненій формі
відображати основний зміст та склад документів справи. Не допускається вживання в заголовках справ неконкретних
формулювань ("Різні матеріали", "Загальне листування" тощо); - графа 3 заповнюється після закінчення календарного року; - у графі 4 проставляється строк зберігання справи. Номер
статті згідно з Переліком у разі внесення до номенклатури справ
заголовків, що включають документи, термін зберігання яких не
передбачений Переліком, строк їх зберігання встановлюються ЕК суду
за погодженням з ЕПК відповідної державної архівної установи; - у графі 5 указують назву переліку документів, використаного
під час визначення строків зберігання справ, ставлять відмітки про
провадження справ, про перехідні справи, про виділення справ до
знищення, про осіб, відповідальних за формування справ, про
передачу справ в іншу установу та про передачу справ в архів.
19. Порядок видачі для ознайомлення судових
справ і копій документів
19.1. Відповідно до норм чинного законодавства особи, які
беруть участь у справі, мають право знайомитися з матеріалами
цивільних, кримінальних, адміністративних справ.
19.2. Справи для ознайомлення видаються апаратом суду: - прокуророві (після пред'явлення службового посвідчення); - учасникам кримінальних і цивільних справ (підсудному, його
захисникові, потерпілому, цивільним позивачам, цивільним
відповідачам та їх представникам, які виступають у кримінальних
справах, позивачеві та відповідачеві, їх представникам, заявникам
з матеріалами, що стосуються цивільного позову, та іншим) - після
пред'явлення документа, що посвідчує особу (паспорта, службового
посвідчення, доручення представника); - адвокатам, які беруть участь у розгляді справ (після
пред'явлення ордера або свідоцтва на право зайняття адвокатською
діяльністю); - іншим особам, які мають право витребування справ за
службовим становищем, але не пов'язаним з розглядом справи, -
після пред'явлення службового посвідчення. Видача справ для проведення аналізів, узагальнень і з іншою
метою, що не пов'язані з розглядом справ, також проводиться на
письмовий запит відповідної установи за письмовим розпорядженням
голови суду чи його заступника.
19.3. Особа, яка одержує справу для ознайомлення,
розписується в журналі видачі справ для ознайомлення (додаток 40),
де вказуються число, місяць, рік, година видачі. При поверненні
справи після ознайомлення керівник апарату суду чи працівник
апарату суду повинен ретельно перевірити наявність усіх матеріалів
у справі, зазначити в журналі видачі справ для ознайомлення час
повернення справи та розписатися про її отримання. У разі
виявлення нестачі документів, аркушів, їх пошкодження складається
акт у двох примірниках, один з яких передається голові суду для
вжиття відповідних заходів, другий долучається до справи.
19.4. Судові справи надсилаються поштою або розсильним
(кур'єром) лише на письмову вимогу органів, яким законом надано
право витребування справ і лише на підставі резолюції голови чи
заступника голови суду. Категорично забороняється надсилати іншим органам судові
справи, провадження яких не закінчено.
19.5. Окремі документи із судових справ, копії цих документів
і письмові довідки у справах видаються працівниками апарату суду
або архіваріусами за письмовою заявою з дозволу голови суду чи
його заступника, головуючого в справі, реєструючи видачу копій в
журналі видачі копій судових документів (додаток 41) і після
сплати, у разі необхідності, державного мита.
19.6. Копії вироків, рішень, ухвал, постанов у справах
повинні бути підписані та скріплені гербовою печаткою. У тих
випадках, коли судове рішення не набрало законної сили, про це
зазначається на копії, що видається. 19.6.1. Копії судових рішень видаються особам, які відповідно
до законодавства мають право на їх одержання. Якщо копія викладена
на кількох аркушах, вони повинні бути прошнуровані і скріплені
підписом працівника апарату суду та печаткою суду із зазначенням
кількості зшитих аркушів. 19.6.2. До копії судового рішення, у яке внесено зміни,
обов'язково додається копія ухвали апеляційного (касаційного)
суду, яким судове рішення змінено. 19.6.3. Видача копій судових рішень, вироків, ухвал,
постанов, що не відповідають зазначеним вимогам, забороняється. 19.6.4. Особа, яка одержала копію, повинна розписатись в її
одержанні. У разі надіслання копії документа поштою про це
зазначається в справі та у відповідному журналі. 19.6.5. Копія вироку вручається засудженому або виправданому
після проголошення вироку в строки, визначені
кримінально-процесуальним законодавством. Якщо вирок викладено
мовою, якої не знає засуджений чи виправданий, йому повинен бути
вручений письмовий переклад вироку на його рідну мову або на мову,
якою він володіє.
20. Передача справ в архів суду
20.1. На суди покладено державну функцію з організації
архівної справи. Завдання її полягають у створені архівів у судах,
організації діловодства, ведення обліку справ і документів,
формування їх для здачі в архів суду, забезпеченні збереження
архівних справ і проведенні експертизи цінності справ та
документів з метою здачі їх у державний архів.
20.2. Відповідальність за організацію архівної справи
покладається на голову суду, а за її ведення - на архіваріуса або
іншого працівника апарату суду, відповідального за ведення архіву
суду.
20.3. Організація обліку, зберігання справ та інших
матеріалів в архіві регламентуються чинним законодавством та
Інструкцією про порядок передання до архіву суду, зберігання в
ньому, відбору та передання до державних архівів судових справ та
документів діяльності суду, затвердженою наказом Державної судової
адміністрації України від 14.07.2003 N 277 ( z0696-03 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.08.2003 за
N 696/8017.
20.4. Належна організація архівної справи полягає в
підготовці справ і формуванні їх згідно з номенклатурою справ
суду.
20.5. Для забезпечення зберігання справ і документів в архіві
повинні бути створені відповідні умови: санітарний, температурний
і, стелажами, шафами, системою обліку архівних документів.
20.6. Судові справи, провадження яких закінчено, та документи
суду передаються в архів згідно із заповненим світловий режими, а
також забезпечення охоронними та протипожежними засобами
працівником апарату суду описом справ, переданих до архіву суду
(додаток 42), та згідно з Інструкцією про порядок передання до
архіву суду, зберігання в ньому, відбору та передання до державних
архівів судових справ та документів діяльності суду, затвердженою
наказом Державної судової адміністрації України від 14.07.2003
N 277 ( z0696-03 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
07.08.2003 за N 696/8017. Судові справи зберігаються в архіві за роками, у порядку
архівних номерів, зв'язані у пачки: кримінальні - по десятках,
інші - по сотнях.
20.7. Видача справ з архіву здійснюється за заявою або
відповідним запитом лише за резолюцією голови суду чи його
заступника.
20.8. Справи, що повертаються в архів після використання,
перевіряються архіваріусом в присутності особи, яка їх повертає. У
разі виявлення нестачі документів, аркушів, їх пошкодження
комісією у складі керівника апарату суду, секретаря суду,
архіваріуса складається акт у двох примірниках, один з яких
передається голові суду для вжиття відповідних заходів, другий -
залишається в архіві суду.
Перший заступник Голови Державної
судової адміністрації України О.Гашицький

Додаток 1
до пункту 2.2. Інструкції

ЖУРНАЛ
РЕЄСТРАЦІЇ ВХІДНОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ

-------------------------------------------------------------------------------- | N |Від кого надійшов |За якими|Короткий зміст|Кому і коли | Розписка|Примітки| |з/п|документ, матеріал|номером | документа, |передано або| про | | | | чи справа |та датою| матеріалу |кому і коли |одержання| | | | | | чи справи | надіслано |документа| | |---+------------------+--------+--------------+------------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | --------------------------------------------------------------------------------
Дата надходження документів зазначається через усю сторінку
поперек граф журналу.

Додаток 2
до пункту 2.2 Інструкції

АКТ
_________________________________________________________________
(найменування суду)
"___" ___________ 20___ р. м.________________
Ми, _________________________________________________________ _________________________________________________________________ ________________________________________________________________,
склали цей акт про те, що при розкриванні поштового відправлення ________________________________________________________________,
(указати якого саме)
яке надійшло від ________________________________________________ ________________________________________________________________,
не виявилося вказаних у додатку документів, відсутній,
пошкоджений документ (потрібне підкреслити), а саме: ___________ _________________________________________________________________
(указати, що саме) _________________________________________________________________
Прізвища: Посади: Підписи: ________________ ________________ _______________
________________ ________________ _______________
________________ ________________ _______________

Додаток 3
до пункту 3.2.1 Інструкції

ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНА КАРТКА
на кримінальну справу, скаргу приватного обвинувачення

Лицьовий бік картки
заводиться в день надходження справи,
скарги приватного обвинувачення 1. Справа N _______/________ р. 2. Стаття КК України, за якою справа обліковується у звіті ______ 3. рядок звіту ______ 4. Перереєстровано у ________ р. 5. за N ____________/____________ р.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |6. Дата надходження до суду 6.1.1 | щодо |23. Справу відкликано прокурором у |31. Справу розглянуто за участю: | |кримінальної справи |кримінальних|порядку ст. 232 | | |чи 6.1.2 скарги (потрібне підкреслити) | справ |КПК України - вимога 23.1 N _____ 23.2|32. суддів ___________________________________________ | |6.2 "____" ________________ р. | |від "___"______ ____ р. | (прізвища суддів, які брали участь | | | |23.3 "_____" ______________ р. | у колегіальному розгляді) | |7.Від кого надійшла _________________________| |(дата повернення справи судом) | | | | |--------------------------------------|33. народних засідателів _______________________________ | |8. Супровідний лист 8.1 від | |24. Постанова судді за результатами | (прізвища народних засідателів) | |"_____" _________ р. 8.2 N _______ | |попереднього | | | | |розгляду справи 24.1 |34. прокурора ________________________________________ | |9. Справа надійшла | |від "____"__________ р. 24.2 про | (прізвище прокурора) | | | |24.2.1 призначення справи до судового | | |9.1 уперше; 9.2 після скасування вироку | |розгляду; |35. Скільки була справа в провадженні | |(ухвали, постанови); | |24.2.2 зупинення провадження в справі;|35.1__ р. 35.2___ міс. 35.3___ дн. | |9.3 за підсудністю; 9.4 після виділення в | |24.2.3 повернення справи прокуророві; | | |окреме провадження | |24.2.4 направлення справи |36. Порушено строк призначення справи до розгляду: | |9.5 після додаткового (досудового) | |за підсудністю; |36.1 попереднього (ст.241 КПК України) | |розслідування | |24.2.5 закриття провадження в справі; |36.1.1 так / 36.1.2 ні; | |9.6 інакше _______________________ (вказати, | |24.2.6 повернення справи на додаткове |36.2 судового (ст.256 КПК України) | |як саме) | |розслідування |36.2.1так / 36.2.2 ні | | |------------+--------------------------------------|37. Результати розгляду справи в суді | |10. Число обвинувачених за справою __________| щодо скарг |25. Постанова судді за результатами |(потрібне підкреслити) | | | потерпілих |попереднього розгляду скарги 25.1 |37.1 розглянуто з винесенням вироку | |11. Прізвище ________________________________| |від "___" _________ р. 25.2 про |37.2 закрито провадження в справі | | | |25.2.1 залишення скарги без розгляду; |37.3 застосовано заходи медичного характеру | |12. Ім'я ____________________________________| |25.2.2 відмову в порушенні |37.4 повернено на додаткове розслідування | | | |кримінальної справи; |37.5 повернено для провадження досудового слідства | |13. По-батькові _____________________________| |25.2.3 надіслання за належністю |37.6 направлено за підсудністю | | | |прокуророві; | | |14. Стать 14.1 чоловіча / 14.2 жіноча | |25.2.4 порушення кримінальної справи |38. Статті КК України, за якими особу | |(потрібне підкреслити) |---------------------------------------------------|38.1 засуджено: 38.1.1 КК України 2001 р. ________________| | |26. Призначення справи до розгляду, причини |38.1.2 КК України 1960 р. ________________________________| |15. Дата народження "_____" ____________ р. |нерозгляду |38.2 виправдано: 38.2.1 КК України 2001 р. _______________| | |26.1 "____" _________ ____ р. 26.2 ______________ |38.2.2 КК України 1960 р. ________________________________| |16. Повнолітній / неповнолітній? (потрібне | |38.3 провадження в справі закрито: 38.3.1 | |підкреслити) |"___" _____________ ____ р. ______________________ |(вказати підстави закриття) | | | |38.3.2.1 КК України 2001 р. ______________________________| |17. Місце роботи, навчання, служби __________|"___" _____________ ____ р. ______________________ |38.3.2.2 КК України 1960 р. ______________________________| |_____________________________________________| |38.4 справу повернуто на додаткове розслідування, | | |"___" _____________ ____ р. ______________________ |досудове слідство | |18. Посада, звання __________________________| |38.4.1 КК України 2001 р. __________ 38.4.2 | | |"___" _____________ ____ р. ______________________ |КК України 1960 р. _________ | |19. За якою статтею КК України | | | |обвинувачується ___________________ |"___" _____________ ____ р. ______________________ |39.Покарання 39.1 (з урахуванням статей | |19.1 КК України 2001 р.:_____________________| |39.1.1 70, 39.1.2 71 КК України) | |19.2 КК України 1960 р.:_____________________|"___" _____________ ____ р. ______________________ |39.2.1 основне __________________________________________ | | | |39.2.2 додаткове __________________________________ | |20. Запобіжний захід застосований: |"___" _____________ ____ р. ______________________ | | |20.1.1 до надходження справи до суду 20.1.2 | |40. Застосовано іспитовий строк на підставі ст. ________ | |після розгляду судом справи |"___" _____________ ____ р. ______________________ |КК України | |20.1.1.1 органами досудового слідства / | | | |20.1.1.2 судом |27. Винесено постанову (ухвалу) про зупинення |41. Сума штрафу, сплаченого добровільно, ___________ грн. | |(потрібне підкреслити) |провадження в справі у зв'язку з | | |20.2.1 не застосовано не застосовано |27.1 оголошенням розшуку "____" ____________ р. |42. Особа в залі суду (потрібне підкреслити): | |20.2.2 підписка про підписка про | "____" ____________ р. | | | невиїзд невиїзд |27.2 тривалою хворобою "____" ____________ р. |42.1 узято під варту 42.2 звільнено з-під | |20.2.3 порука, у т.ч. порука, у т.ч. | "____" ____________ р. | варти | | особиста особиста | | | |20.2.4 застава застава |28. Повідомлення про виконання зазначеної вище |43. Судовій процес фіксування технічними засобами | |20.2.5 узяття під варту узяття під варту |ухвали (постанови) отримано "____" ____________ р. | | |20.2.6 нагляд командування військової частини|"___" __________ _____ р. "____" __________ ___ р. |43.1 судом першої інстанції 43.1.1 так / 43.1.2 ні | |нагляд командування в/ частини | | | | |"___" __________ _____ р. |43.2 апеляційним судом 43.2.1.1 так / 43.2.1.2 ні | |21. Сума застави: 21.1 унесеної _______ грн. | | | |21.2 поверненої заставодавцю __________ грн. |29. Справу розглянуто 29.1 одноособово | | |21.3 зверненої на користь держави _____ грн. |(колегіально) | | |21.4 зверненої на виконання вироку в частині |29.2 "_____" ___________________ р. | | |майнових стягнень _____________________ грн. | | | | |30. під голосуванням судді ______________________ | | |22. Злочин учинено в складі організованої | (прізвище судді) | | |групи чи злочинної організації (потрібне | | | |підкреслити): | | | |22.1 Пред'явлено обвинувачення; 22.2 судом | | | |визнано / не визнано | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зворотний бік картки
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |44. Окрему ухвалу в суді I інстанції | Касаційне провадження |заповню-|ВІДОМОСТІ ПРО ПОТЕРПІЛОГО | | |52. Касаційна скарга, касаційне подання прокурора | ється | | |44.1. Винесено "___"________ _____ р. |52.1. засудженим, 52.2. виправданим, 52.3. позивачем,| щодо |61. ФІЗИЧНА ОСОБА | | |52.4. відповідачем, 52.5. прокурором, |потерпі-| | |44.2. Надіслано на виконання |52.6. іншою особою ______________________________ | лого - |61.1. Кількість осіб за справою, | |"___" _________ ______ р. | |фізичної|яким завдано збитки __________ | | |53. Дата надіслання справи на розгляд | особи |у т.ч. 61.1.1.1. чоловіки _____ | |44.3. Повідомлено про її виконання |у касаційний суд "___"_______ _____ р. | |61.1.1.2. жінки ______ | |"___" __________ _____ р. | | |61.1.2.1. повнолітні _____ | | |54. Дата ухвали "___"________ _____ р. | |61.1.2.2. неповнолітні ______ | |45. Окрема ухвала щодо: | | | | | |55. Результати розгляду справи в касаційному | |61.2. Завдано збитків: | |45.1. причин і умов, що сприяли |порядку (повна резолютивна частина рішення | |61.2.1. життю ________ | |вчиненню злочину; |за скаргою, поданням) | |61.2.3. здоров'ю ______ | | |___________________________________________ | |61.2.2. матеріальних _____ | |45.2. порушення закону, допущені |___________________________________________ | |61.2.4. моральних ______ | |органами слідства; |___________________________________________ |--------+-----------------------------------------------| | |___________________________________________ |заповню-|62. ЮРИДИЧНА ОСОБА, у т.ч. держава | |45.3. інших підстав |___________________________________________ |ється | | | |___________________________________________ |щодо |62.1. Усього осіб (загальна кількість осіб, | |46. Число осіб за справою, яких |___________________________________________ |потерпі-|яким завдано матеріальних збитків) ________ | |оштрафовано за неявку до суду |___________________________________________ |лого - |у т.ч. | |46.1. ______ на суму 46.2. ___ грн. |___________________________________________ |юридич- |62.1.1. держава _______ | | | |ної |62.1.2. установа _______ | | Апеляційне провадження |56. Дата: |особи |62.1.3. підприємство ______ | | | |(цивіль-|62.1.4. організація _______ | |47. Апеляцію подано: |56.1. повернення справи в канцелярію суду |ного | | |47.1. засудженим; 47.2. його законним |після розгляду |пози- | | |представником; 47.3. захисником; | |вача) | | |47.4. виправданим; 47.5. його законним |56.2. набрання вироком (постановою, ухвалою) |--------+-----------------------------------------------| |представником; 47.6. захисником; |законної сили "___"_________ ______ р. |заповню-|63. Загальна сума завданої шкоди | |47.7. законним представником; | |ється |за справою (за вироком) | |47.8. захисником неповнолітнього, |56.3. звернення вироку (постанови, ухвали) |щодо | | |47.9. неповнолітнім, щодо якого |до виконання "___"_________ ______ р. |потерпі-|63.1. визнана судом _________ грн. | |застосовано заходи виховного | |лого - | | |характеру; 47.10. законним представником |56.4. надіслання статкартки на підсудного |юридич- |63.2. відшкодована на стадії | |47.11. захисником особи, щодо якої |(контрольного талону) в ТУ ДСА |ної чи |досудового слідства, дізнання, | |вирішувалося питання про застосування |"____"___________ ___ р. |фізичної|у суді до постановлення вироку _____ грн. | |примусового заходу медичного характеру; | |особи | | |47.12. обвинуваченим, щодо якого справу |57. Дата надходження справи в місцевий суд | |63.3. присуджена до стягнення _______ грн. | |закрито; 47.13. його законним |після розгляду з | | | |представником; 7.14. захисником; |57.1. апеляційної інстанції "___"____ ____ р. | |64. Цивільний позов на суму: | |47.15. обвинуваченим, щодо якого справу |57.2. касаційної інстанції "___"_____ ____ р. | | | |направлено на додаткове розслідування; | | |64.1. заявлено _______________ грн. | |47.16. цивільним відповідачем; |58. Сума судових витрат за справою _____ грн. | | | |47.17. його представником 47.18. прокуром; | | |64.2. задоволено _____________ грн. | |47.19. потерпілим; 47.20. його представником;|58.1. у тому числі сплачено | | | |47.21. цивільним позивачем; |добровільно ______ грн. | |64.3. залишено без розгляду/64.4. інше ___ грн.| |47.22 його представником; позивачем, | | | | |47.22. його представником; 47.23. особою, |59. Призначено захисника судом так/ні | |65. Суддею заповнено картку обліку сум шкоди | |щодо якої винесено окрему ухвалу | | |на загальну суму за справою 65.1. так/65.2. ні| |(постанову) суду; |60. Усунуто захисника від участі у справі | | | |47.24. іншою особою __________________ |60.1.1. так/60.1.2. ні | |66. Виконавчі листи видано _________________ | | (вказати якою саме) | | |____________________________________________ | | |68. Справу передано в архів суду: | |____________________________________________ | |48. Справу призначено до розгляду в |Дата "___"_____________ ______ р. |--------------------------------------------------------| |апеляційній інстанції | |67. ІНШІ ВІДМІТКИ | |на "___" ______________ ________ р. |69. Архівний номер _____________ |______________________________________________ | | | |______________________________________________ | |49. Ухвала апеляційного суду | |______________________________________________ | |49.1.1. про відмову в прийнятті апеляції | |______________________________________________ | |до свого розгляду; 49.1.2. про закриття | | | |апеляційного розгляду справи у зв'язку | | *На момент учинення злочину | |з відмовою апелянта від своїх вимог | | Обліково-статистична картка за цією формою | | | | заповнюється щодо кожної особи, стосовно | |49.2. від "____" _______ _____ р. | | якої розглядається справа | | | | | |50. Апеляцію розглянуто | | | |"___" ________________ ______ р. | | | | | | | |51. Наслідки розгляду апеляції (повна | | | |резолютивна частина рішення за апеляцією) | | | |_________________________________________ | | | |_________________________________________ | | | |_________________________________________ | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 4
до пункту 3.2.1 Інструкції

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ

------------------------------------------------------------------ | Прізвище, | Стаття | Номер | Прізвище |Примітки| | ім'я та |КК України,| справи | судді, | | | по батькові |КПК України|відповідно | у провадженні | | | особи, | | до |якого перебуває| | |стосовно якої | |обліково- | справа | | |розглядається | |статистичної| | | | справа | | картки | | | |--------------+-----------+------------+---------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 5
до пункту 3.2.2 Інструкції

ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНА КАРТКА
НА СПРАВУ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНЬОГО,
ДО ЯКОГО ЗАСТОСОВАНО ПРВМУСОВІ
ЗАХОДИ ВИХОВНОГО ХАРАКТЕРУ
( za346-05 )

Додаток 6
до пункту 3.2.3 Інструкції

ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНА КАРТКА
НА СПРАВУ ЩОДО ЗВІЛЬНЕННЯ ОСОБИ
ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
( za346-05 )

Додаток 7
до пункту 3.2.4 Інструкції

ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНА КАРТКА
НА СПРАВУ З ПОДАННЯМ ОРГАНУ ДОСУДОВОГО
СЛІДСТВА, СЛІДЧОГО, ПРОКУРОРА І СКАРГИ
НА ЇХ ДІЇ ТА ПОСТАНОВИ
( za346-05 )

Додаток 8
до пункту 3.2.5 Інструкції

ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНА КАРТКА
НА СПРАВУ В ПОРЯДКУ ВИКОНАННЯ
СУДОВИХ РІШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ
( za346-05 )

Додаток 9
до пункту 3.2.5 Інструкції

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК СПРАВ
У ПОРЯДКУ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ
У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ

------------------------------------------------------------------ |Прізвище, ім'я| Про що |Номер справи| Прізвище | Примітки | |та по батькові|вирішується| відповідно | судді, у | | | особи, | питання | до |провадженні| | | щодо якої | | обліково- | якого | | |розглядається | |статистичної| перебуває | | | справа | | картки | справа | | |--------------+-----------+------------+-----------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 10
до пункту 3.3 Інструкції

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ

--------------------------------------------------------------------------------- |Прізвище, ім'я|Прізвище, ім'я| Зміст |Номер справи| Прізвище |Примітки| |та по батькові|та по батькові|позовної заяви,| відповідно | судді, у | | | відповідача | позивача | заяви, скарги |до обліково-|провадженні| | | (заявника, |(особи, | |статистичної| якого | | | скаржника, | щодо якої | | картки | перебуває | | | особи, |розглядається | | | справа | | | щодо якої | справа) | | | | | |розглядається | | | | | | | справа) | | | | | | |--------------+--------------+---------------+------------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ---------------------------------------------------------------------------------

Додаток 11
до пункту 3.3.1. Інструкції
Лицьовий бік картки

ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНА КАРТКА
НА ЦИВІЛЬНУ СПРАВУ, ПОЗОВНУ ЗАЯВУ, ЗАЯВУ, СКАРГУ
(заводиться в день надходження справи (позовної заяви,
заяви, скарги)

Дата надходження справи (позовної заяви, заяви, скарги) "_____" _______________ р.
Номер рядка статистичного звіту __________ Справа N _________/_____ р.
Справа позовного провадження перереєстровано в _____ р. за N __________/_____ р. Справа окремого провадження
Справа, що виникає
з адміністративно-правових відносин
(потрібне підкреслити) перереєстровано в _____ р. за N __________/______ р.
Справа надійшла: Позивач (заявник, скаржник) (потрібне підкреслити) П.І.Б.__________________________ а) уперше ________________________________ б) після роз'єднання позовів ________________________________ в) за підсудністю з іншого суду
г) після скасування судового рішення Адреса, номер засобів ґ) інакше __________________________ зв'язку ________________________ (указати, як саме) ________________________________
Позовна заява (заява, скарга)
а) відмовлено в прийнятті та постановлено Відповідач
про це ухвалу П.І.Б.__________________________ від "_____"________ р. (ст. 136 ЦПК) ________________________________ б) ухвалою від "___"____ р. залишено ________________________________ без руху і надано термін до "___"_____ р.
для усунення недоліків (ч. 1 ст. 139 ЦПК) Адреса, номер засобів в) недоліки не усунуто, позовну заяву зв'язку ________________________ (заяву, скаргу) ухвалою ________________________________ від "____" ________ р. повернено
позивачеві (ч. 2 ст. 139 ЦПК) Суть позову (заяви, скарги) г) прийнято до провадження ухвалою ________________________________ від "____"___________ р. ________________________________ Оригінали ухвал, зазначені в пунктах ________________________________ "а", "в", зберігаються в спеціальному наряді ________________________________
Ухвала про закінчення досудової підготовки Ціна позову (ст. 65 ЦПК) ______ грн. та призначення справи до розгляду
від "___" ________________ р. Сума державного мита: а) сплаченого при поданні заяви _____ грн. Призначено до розгляду на б) присудженого до сплати за "___" ___________ р. "___" ___________ р. рішенням суду _______ грн. "___" ___________ р. "___" ___________ р. в) поверненого позивачеві "___" ___________ р. "___" ___________ р. (скаржнику, заявнику) на "___" ___________ р. "___" ___________ р. підставі ст. 69 ЦПК ____________ грн. "___" ___________ р. "___" ___________ р.
"___" ___________ р. "___" ___________ р. Результати розгляду справи: "___" ___________ р. "___" ___________ р. (потрібне підкреслити) а) позов (заяву, скаргу) задоволено Зупинено провадження в справі (повністю/частково) (ст. 221, 222 ЦПК) б) у позові відмовлено "___" ___________ р. "___" ___________ р. в) закрито провадження в справі (ст. 227 ЦПК) г) залишено без Відновлено провадження в справі розгляду (ст. 229 ЦПК) "___" ___________ р. "___" ___________ р. ґ) передано за підсудністю
Надано термін для примирення на ___ міс. Зміст рішення (ухвали, постанови) "___" ___________ р. "___" ___________ р. (резолютивна частина) ________________________________ Справу розглянуто одноособово (колегіально) ________________________________ "___" ____________________________ р. ________________________________ під головуванням судді ______________________ ________________________________ (прізвище головуючого)
та суддями __________________________________ Сума, присуджена до стягнення з
_____________________________________________ посадової особи, винної в (прізвища суддів, які брали участь незаконному звільненні, ______ грн. у колегіальному розгляді)
Рішення (ухвала, постанова) набрало Скільки була справа в провадженні __ р. __ міс. __ дн. законної сили "_____"___________ р.
Окрему ухвалу в суді першої інстанції Рішення (ухвалу, винесено "___" ________ р. "___" ________ р. постанову) звернуто до виконання надіслано на виконання "___" ________ р. "_____"_______________________ р. "___" ________ р.
повідомлено про її виконання "___" ________ р. Подано апеляційну скаргу, апеляційне подання Чи фіксувався судовий процес технічними - позивачем (заявником, засобами судом першої інстанції так /ні ______ скаржником), представником апеляційним судом так/ні _____________________ позивача;
Технічна характеристика ______________________ - відповідачем, представником відповідача; - третьою особою, представником третьої особи; - прокурором; - іншою особою (потрібне підкреслити)
Ухвалою від "___" ___________ р. апеляційну скаргу повернено в порядку ст. 139 ЦПК
Зворотний бік картки
Дата направлення справи до апеляційного суду "_____" ____ ____ р.
АПЕЛЯЦІЙНИЙ РОЗГЛЯД
Справу розглянуто апеляційною інстанцією "___" ______ ______р.
I. Постановлено ухвалу про закриття апеляційного провадження
у зв'язку з відмовою апелянта від своїх вимог
II. Постановлено ухвалу про відхилення апеляційної скарги,
апеляційного подання прокурора
III. Постановлено ухвалу про скасування рішення (ухвали)
суду першої інстанції і
1) направлено справу на новий судовий
розгляд _____________________________
(указати, у який саме суд)
2) закрито провадження в порушеній справі;
3) залишено заяву без розгляду
IV. Постановлено ухвалу про зміну рішення (ухвали) по суті
позовних вимог __________________________________________________ _________________________________________________________________
V. Ухвалено нове рішення по суті позовних вимог _________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
VI. Скасовано ухвалу суду першої інстанції і вирішено питання
по суті _________________________________________________________ _________________________________________________________________
Подано касаційну скаргу, касаційне подання прокурора
(потрібне підкреслити)
- позивачем (заявником, скаржником) представником позивача;
- відповідачем, представником відповідача;
- третьою особою, представником третьої особи;
- прокурором
- іншою особою ________________________________
Ухвала суду про поновлення строку на касаційне оскарження (про
повернення касаційної скарги, касаційного подання прокурора)
від "_____" _________________ ________ р.
Ухвалою від "___" ___________ _____р. касаційну скаргу (подання)
у зв'язку з її відкликанням повернено судом:
першої інстанції/апеляційної інстанції (потрібне підкреслити)
Дата направлення справи до суду касаційної інстанції
"_____" ________ _________ р.
Ухвалою від "____" _________ _____ р. касаційну скаргу (подання)
повернено в порядку ст. 139 ЦПК
КАСАЦІЙНИЙ РОЗГЛЯД
I. Постановлено ухвалу про закриття касаційного провадження
у зв'язку з відмовою особи (прокурора) від своїх вимог
II. Постановлено ухвалу про відхилення касаційної скарги,
касаційного подання прокурора
III. Постановлено ухвалу про повне (часткове) скасування
оскаржуваного судового рішення і
1) направлено справу на новий розгляд у суд першої інстанції
(указати, у який суд) _________________________________________
2) направлено справу на новий розгляд в суд апеляційної
інстанції (указати, у який суд) ________________________________
3) закрито провадження в порушеній справі;
4) залишено заяву без розгляду
5) залишено в силі судове рішення, що було помилково
скасовано судом апеляційної інстанції
IV. Постановлено ухвалу про зміну рішення (ухвали) по суті справи _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Дата надходження справи в місцевий суд після розгляду скарги,
подання прокурора
- апеляційною інстанцією "____"_____________ ____р.;
- касаційною інстанцією "____"______________ ____р.
ДОВІДКА ІНШІ ВІДМІТКИ __________________________________ 1) Число осіб у справі, яких оштрафовано за __________________________________ неявку в суд ____ на суму ___________ грн. __________________________________ 2) Усиновлено дітей _________, у т.ч. дівчаток ____ __________________________________ 3) із них усиновлено іноземними громадянами _________, __________________________________ у т.ч. дівчаток ____________ __________________________________ 4) Надіслано копію рішення (постанови, ухвали) суду __________________________________ згідно зі ст. 216 ЦПК України: __________________________________ позивачу "_____" __________ _____ р.
відповідачу "_____"________ _____ р. ПРИМІТКА
третім сторонам "_____" _____ ___ р. Строки розгляду справ 5) Сума судових витрат за справою ____ грн.
у тому числі сплачено Нескладні справи (Складні справи) добровільно ___________ грн.
Категорії справ Для підготовки справи Для розгляду справ Весь строк Справу передано в архів суду: (ст. 146 ЦПК), дні (ст. 148 ЦПК), дні розгляду, Дата "_____" ___________ ______ р.
трудові справи 7 (20) 7 (7) 14 (27) Архівний номер __________________
про стягнення аліментів, 7 (20) 10 (10) 17 (30) про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, втратою годувальника
усі інші справи 7 (20) 15 (15) 22 (35)

Додаток 12
до пункту 3.3.2 Інструкції

ЖУРНАЛ
ОБЛІКУ ЗАЯВ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Дата | Прізвище, |Прізвище, ім'я| Вид | Дата |Наслідки| Прізвище | Розмір | Дата | Дата | N |Примітки з/п|надходження| ім'я та |та по батькові|запобіж-|розгляду|розгляду| судді, у |застави,|звернення|подання |цивільної| | до суду |по батькові| особи, щодо | ного | | |провадженні| грн. | до |позовної| справи | | | заявника | якої просять | заходу | | | якого | |виконання| заяви | | | | | ужити | | | | перебувала| | ухвали | | | | | | запобіжних | | | | заява | | | | | | | | заходів | | | | | | | | | ---+-----------+-----------+--------------+--------+--------+--------+-----------+--------+---------+--------+---------+-------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 13
до пункту 3.3.3 Інструкції

ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНА КАРТКА
НА ЗАЯВУ ПРО ПЕРЕГЛЯД РІШЕННЯ (УХВАЛИ)
ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ
заводиться в день надходження заяви до суду

Лицьовий бік картки
Номер рядка статистичного звіту Справа N ___________ / ______ р.
за формою N 34 ________ перереєстровано за N ______/_____ р.
Дата надходження заяви в суд "___" _________ ______ р.
Заява надійшла: а) уперше; б) після скасування ухвали;
в) інакше __________________
(указати, як саме)
Заява надійшла від - прокурора; - позивача/відповідача;
- іншої особи, яка брала участь у справі
Нововиявлені обставини
а) істотні для справи обставини, що не були і не могли бути
відомі заявникові;
б) завідомо неправдиві показання свідка, - завідомо неправильні
висновки експерта, - завідомо неправильний переклад,
- фальшивість документів або речових доказів, що потягло
за собою ухвалення незаконного рішення, що встановлено вироком
суду, який набрав законної сили;
в) злочинні дії сторін, інших осіб, які брали участь у справі;
- злочинні діяння суддів, учинені при розгляді цієї справи,
установлені вироком суду, що набрав законної сили;
г) скасування рішення, вироку, ухвали (постанови) суду
чи постанови іншого органу, що стали підставою для винесення
цього рішення, цієї ухвали;
ґ) визнання неконституційним закону, який був застосований судом
при вирішенні справи;
д) інші _________________________________________________________
(указати, які саме)
Заявник, П.і.Б. _________________________________________________ _________________________________________________________________
Адреса, номер засобів зв'язку ___________________________________ _________________________________________________________________
Суть заяви ______________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Заяву подано на рішення (ухвалу) суду від "___" _________ ___ р.
(справа N ____________)
а) відмовлено в прийнятті заяви та постановлено про це ухвалу
від "_____" ___________ _____ р.;
б) ухвалою від "_____" _________________ ________ р. заяву
залишено без руху і надано термін до "______" ________ _______ р.
для усунення недоліків;
в) недоліки не усунено, заяву ухвалою від "____" ________ ____ р.
повернено заявнику;
г) заяву прийнято до провадження ухвалою від "____" ______ ___ р.
Справу призначено до розгляду на
"___" _________ ___ р. "___" ________ ____ р. "___" _____ ____ р.
"___" _________ ___ р. "___" ________ ____ р. "___" _____ ____ р.
Заяву розглянуто з винесенням остаточної ухвали "___" ____ ___ р.
Заяву розглянуто суддею _________________________________________
(прізвище судді)
Скільки була справа в провадженні _____ р. ______ міс. ______ дн.
Судовий процес фіксувався технічними засобами так/ні
Технічна характеристика засобу __________________________________
Зворотний бік картки
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ЗАЯВИ
а) заяву задоволено (повністю/частково) та рішення (ухвалу)
суду скасовано;
б) у задоволенні заяви відмовлено;
в) закрито провадження в справі;
г) заяву залишено без розгляду;
ґ) інше _________________________________________________________ _________________________________________________________________
АПЕЛЯЦІЙНИЙ РОЗГЛЯД
На ухвалу суду подано апеляційну скаргу/апеляційне подання
Дата направлення справи до апеляційного суду "___" ______ ____ р.
Дата розгляду апеляційної скарги/апеляційного
подання "_____" _____________ ____ р.
Результати розгляду апеляційної скарги/апеляційного подання _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
КАСАЦІЙНИЙ РОЗГЛЯД
Подано касаційну скаргу/касаційне подання
Дата направлення справи до касаційного суду "____" ______ ____ р.
Дата розгляду касаційної скарги/касаційного
подання "_____" _____________ _____ р.
Результати розгляду касаційної скарги/касаційного подання _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Ухвала суду набрала законної сили "____" ___________ _________ р.
Справу перереєстровано за N ______________/_________ р.*
Примітки _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
1. Обліково-статистична картка за даною формою заповнюється
на кожну заяву про перегляд рішення (ухвали) суду за
нововиявленими обставинами.
2. *Відмітка про перереєстрацію справи робиться після
скасування рішення (ухвали) суду за заявою про перегляд рішення
(ухвали) за нововиявленими обставинами.
3. Матеріали щодо розгляду цієї заяви підшиваються до
матеріалів відповідної цивільної справи

Додаток 14
до пункту 3.3.4 Інструкції

ЖУРНАЛ
ОБЛІКУ ПОДАНЬ, ЗАЯВ І КЛОПОТАНЬ У ПОРЯДКУ
ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ

-------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Прізвище, ім'я|Суть подання,| Дата |Наслідки розгляду| Прізвище | Дата |Примітки| |з/п|та по батькові| заяви, |розгляду| | судді, у |звернення| | | | заявника | клопотання | | |провадженні| до | | | | (найменування| | | | якого |виконання| | | | відділу | | | | перебувала| ухвали | | | | державної | | | | заява | | | | | виконавчої | | | | | | | | | служби), що | | | | | | | | | звернувся до | | | | | | | | | суду | | | | | | | |---+--------------+-------------+--------+-----------------+-----------+---------+--------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | --------------------------------------------------------------------------------------------
Дата надходження документів зазначається через усю сторінку
поперек граф журналу/

Додаток 15
до пункту 3.4. Інструкції
Лицьовий бік картки

ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНА КАРТКА
НА СПРАВУ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ
ПРАВОПОРУШЕННЯ

1. Справа N ___________ / ______ р.
2. Перереєстровано за N _______/_____ р.
3. Дата надходження в суд "___" ___________________ ______ р.
4. Справа надійшла (потрібне підкреслити)
4.1. уперше;
4.2. після належного оформлення;
4.3. інакше ________________
указати, як саме
5. Прізвище _________________
6. Ім'я______________________
7. По батькові ______________
8. Вік* _____ 8.1. повнолітній/8.2. неповнолітній
9. Стать 9.1. чоловіча/9.2. жіноча
10. Місце роботи (навчання, служби) ____________________
11. Посада, звання _____________________________________
12. Учинене правопорушення, передбачене
12.1. ст. ______ 12.2.1. Кодексу _______________
12.2.2. іншого акта законодавства (указати, якого саме) _________
13. Суть правопорушення _________________________________________
14. Справу повернено для належного оформлення "___"_______ ___ р.
15. Дати призначення до розгляду "____" _______ _________ р.
"____" _______ _________ р.
15.1. Дата розгляду "______" ________________ _________ р.
16. Прізвище судді, який розглянув справу _______________________
17. Винесено постанову про (потрібне підкреслити)
17.1. накладення адміністративного стягнення;
17.2. закриття провадження в справі;
17.3. застосування заходів, передбачених ст. 24-1 КУпАП
18. Накладено адміністративне стягнення
18.1. основне (потрібне підкреслити):
18.1.1. попередження; 18.1.2. штраф у сумі _____________ грн.;
18.1.3. оплатне вилучення предмета
(указати, чого саме в одиницях виміру) __________________________
18.1.4. конфіскація предмета, грошей ____________________________
18.1.5. позбавлення спеціального права
(керування транспортним засобом, полювання)
на 18.1.5. ________ р. 18.1.5. ________ міс. 18.1.5. _______ дн.;
18.1.6. виправні роботи на ____ міс. ___ дн.
з відрахуванням ________ % заробітку;
18.1.7. адміністративний арешт на ________ діб; інше ____________
18.2. додаткове (потрібне підкреслити і вказати,
чого саме в одиницях виміру):
18.2.1. оплатне вилучення предмета ______________________________
18.2.2. конфіскація предмета, грошей ____________________________
19. Застосовано заходи впливу до неповнолітнього, передбачені
ст. 24-1 КУпАП
19.1. зобов'язання вибачитись перед потерпілим;
19.2. застереження;
19.3. догана, сувора догана;
19.4. передано під нагляд _______________
(указати, кому)
Зворотний бік картки
20. Провадження в справі закрито у зв'язку з
20.1. відсутністю події і складу правопорушення;
20.2. неосудністю особи;
20.3. скасуванням акта, що встановлює відповідальність;
20.4. недосягненням 16-річного віку на момент учинення
правопорушення;
20.5. учиненням дії в стані крайньої необхідності або
необхідної оборони;
20.6. закінченням строків, передбачених ст. 38 КУпАП;
20.7. смертю особи, щодо якої розпочато провадження;
20.8. іншими причинами ______________________________
(указати, якими саме)
*Повне число років на момент учинення правопорушення
21. Провадження справи закрито і:
21.1. оголошено усне зауваження;
21.2. передано матеріали на розгляд громадській організації,
трудовому колективу;
21.3. передано матеріали прокурору, органу досудового слідства
чи дізнання
21.4. інше ____________________________________________________
22. Сума штрафу, сплачена добровільно 22.1. _______грн.
22.2. ("___" _________ ______ р.)
23. Дата звернення постанови до виконання "___" ________ _____ р.
24. Дата виконання "___"_______ ___ р.; "___"_______ ___ р.;
25. У зв'язку із закінченням строку давності не звернено
до виконання постанову; у т.ч.
25.1. про стягнення штрафу;
25.2. не стягнуто штраф на суму __ грн.
26. Матеріальні збитки на суму:
26.1. встановлено судом _______________ грн.;
26.2. відшкодовано ____________ грн.;
26.3. повернено власнику в порядку відшкодування
(з п.26.2.) _____ грн.
27. Оплатно вилучено цінностей на суму ______ 27.1. _______ грн.
27.2.1. Квитанція N ____ 27.2.2. від "___" ___________ _______ р.
28. Конфісковано: 28.1. товарів та цінностей на суму _______
28.1.1. _______________ грн.
28.2.1. Квитанція N _________ 28.2.2. від "____" ______ ______ р.
28.2. валюти на суму _______ 28.2.1. ____________ грн.
28.2.2.1. Квитанція N _____ 28.2.2.2. від "___" _______ ______ р.
29. Вилучено: вогнепальної зброї ____ одиниць;
бойових припасів _______ одиниць; вибухових речовин ________ кг;
наркотичних засобів __________ г; отруйних, сильнодійних
і радіоактивних речовин __________ г;
30. Справу передано в архів суду:
30.1. Дата "___" ______ ____ р. 30.2. Архівний номер ____________
31. Примітки
Обліково-статистична картка за цією формою заповнюється на
кожну особу, стосовно якої до місцевого суду надійшла для розгляду
справа про вчинення адміністративного правопорушення

Додаток 16
до пункту 3.4 Інструкції

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК
СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

------------------------------------------------------------------ |Прізвище, | Стаття Кодексу | Номер |Прізвище судді,|Примітки| | ім'я | України про | справи | у провадженні | | | та по |адміністративні |відповідно|якого перебуває| | | батькові |правопорушення, | до | справа | | | право- | акта |обліково- | | | |порушника | законодавства, |стистичної| | | | | що передбачає | картки | | | | |адміністративну | | | | | |відповідальність | | | | |----------+-----------------+----------+---------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 17
до пункту 3.4 Інструкції

ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНА КАРТКА НА СПРАВУ
про скорочення строку позбавлення
спеціального права

1. Справа N _____/_______ р.
2. Перереєстровано за N _______/_____ р.
3. Дата надходження клопотання "___" __________________ ______ р.
4. Справа (клопотання) надійшла (потрібне підкреслити):
4.1. уперше; 4.2. інакше ________________________________________
(указати, як саме)
5. Питання порушено _________________________________
(указати, ким порушено)
про скорочення строку позбавлення спеціального права:
5.1. керування транспортним засобом;
5.2. керування річковим маломірним судном; 5.3. полювання;
5.4. інше
6. Прізвище __________________________
ім'я _____________ по батькові ___________________
7. Дата народження " ___" ______ ___ р.
8. Повнолітній/неповнолітній (потрібне підкреслити)
9. Постанова суду, за якою позбавлено спеціального права,
від "_______" ____________ _____ р.
10. Учинене правопорушення, передбачене ст.
10.1. ____________ Кодексу 10.2. _________________
10.3. іншого акта законодавства _____________________
(указати, якого саме)
11. Резолютивна частина цієї постанови: _________________________ _________________________________________________________________
12. Дата повернення клопотання для належного оформлення
"_____"_____________ ________ р.
13. Дата призначення справи до розгляду "____" ________ ______ р.
"____" ________ ______ р.
14. Клопотання розглянуто "_____" __________________ _________ р.
15. Прізвище судді, який розглянув справу _______________________
16. Результати розгляду
16.1. клопотання задоволено, у тому числі частково
16.2. відмовлено в задоволенні клопотання
16.3. інше ______________________________________________________
(указати, як саме)
17. Дата звернення постанови до виконання "____" _______ _____ р.
18. Дата виконання "____" ________ ________ р.
19. Справу передано в архів суду:
19.1. Дата "____" ______ ____ р. 19.2. Архівний номер ___________
20. Примітки ____________________________________________________ _________________________________________________________________
Обліково-статистична картка за цією формою заповнюється щодо
кожної особи, стосовно якої до суду надійшло клопотання про
скорочення строку позбавлення спеціального права

Додаток 18
до пункту 3.5. Інструкції
Лицьовий бік картки

ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНА КАРТКА
НА СПРАВУ ПРО НАПРАВЛЕННЯ НА ПРИМУСОВЕ
ЛІКУВАННЯ ДО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО
ЛІКУВАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

1. Справа N ___________/ _______ р.
2. Перереєстровано за N ________ р.
3. Дата надходження подання до суду "____" ___________ _______ р.
4. Подання надійшло (потрібне підкреслити)
4.1. уперше;
4.2. після скасування постанови;
4.3. інакше _____________________________
(вказати як саме)
5. Ким подано подання ___________________________________________
6. Супровідний лист від "___" 6.1 _____ р. 6.2 за N ___________
7. Прізвище __________________
8. Ім'я ______________________
9. По батькові _______________
10. Стать:
10.1. чоловіча/10.2. жіноча (потрібне підкреслити)
11. Дата народження "____" __________ _________ р.
13. Освіта (потрібне підкреслити):
13.1. вища 13.4. базова загальносередня
13.2. вища базова 13.5. початкова загальна
13.3. повна професійно-технічна 13.6. без освіти
14. Місце роботи, навчання, служби ______________________________
15. Раніше застосовувались заходи примусового лікування:
(потрібне підкреслити)
15.1. так 15.2. ні
16. Раніше судимий (потрібне підкреслити):
16.1. так 16.2. ні
17. Подання про:
17.1. направлення на примусове лікування алкоголіків/наркоманів;
17.2. дострокове припинення лікування алкоголіків/наркоманів;
17.3. продовження строку лікування алкоголіків/наркоманів;
17.4. інше (вказати про що саме) ________________________________
18. Дата повернення подання для належного оформлення
"_____" _________ _____ р.
19. Дати розгляду подання
"_____"____________ _____ р. "_____"____________ _____ р.
"_____"____________ _____ р. "_____"____________ _____ р.
20. Прізвище судді, який розглянув справу _______________________
21. Скільки справа була в провадженні
22.1. ____ р. 22.2. ____ міс. 22.3. _____ дн.
Зворотний бік картки
22. Результати розгляду (потрібне підкреслити):
22.1. подання задоволено
22.2. відмовлено в задоволенні подання
22.3. закрито провадження в справі
22.4. інше ________________________________________________
23.. Апеляційний розгляд
23.1. Апеляцію подано:
23.1.1. особою, стосовно якої застосовано примусове лікування
23.1.2. прокурором
23.1.3. іншою особою _______________________________________
(вказати якою)
23.2. Справу призначено до розгляду в апеляційній інстанції на
"_____"_____________ ______ р.
23.3. Ухвала апеляційного суду
23.3.1.1. про відмову в прийнятті апеляції до свого розгляду;
23.3.1.2. про закриття апеляційного розгляду справи у зв'язку
з відмовою апелянта від своїх вимог (потрібне підкреслити )
23.3.2. від "______" __________ ________ р.
23.4. Апеляцію розглянуто "_____"___________ ________ р.
24. Результати розгляду апеляції _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
25. Дата звернення постанови до виконання "____"________ _____ р.
26. Дата виконання "____"____________ _________ р.
27. Справу передано в архів суду:
27.1. дата "_____" ____________ _______ р.
27.2. архівний номер ____________________
28. Примітки _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

Додаток 19
до пункту 3.5 Інструкції

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК
СПРАВ ПРО НАПРАВЛЕННЯ НА ПРИМУСОВЕ ЛІКУВАННЯ
ДО СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

------------------------------------------------------------------ |Прізвище, ім'я| Про що | Номер |Прізвище судді,|Примітки| |та по батькові|вирішується| справи | у провадженні | | | особи, | питання |відповідно |якого перебуває| | | щодо якої | | до | справа | | | вирішується | | обліково- | | | | питання | |статистичної| | | | | | картки | | | |--------------+-----------+------------+---------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 20
до пункту 3.12 Інструкції

КОНТРОЛЬНИЙ ЖУРНАЛ
СУДОВИХ СПРАВ І МАТЕРІАЛІВ, ПЕРЕДАНИХ
ДЛЯ РОЗГЛЯДУ СУДДІ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Номер справи| Дата |Прізвища, імена|Суть справи| Кількість | Дата |Підпис| Дата | Наслідки | Дата та |Примітки| |з/п| (матеріалу) |надходження|та по батькові |(матеріалу)| аркушів |пере- |судді |розгля-| розгляду | підпис | | | | відповідно | до суду |осіб, щодо яких| | у справі |дання | про | ду | справи | працівника| | | | до | справи |розглядатиметь-| |(матеріалі)|судді |отри- |справи |(матеріалу)| апарату | | | | обліково- |(матеріалу)| ся справа | | | |мання |(мате- | | суду про | | | | статистичної| | (матеріал) | | | |справи|ріалу) | | отримання | | | | картки | | | | | |(мате-| | | справи | | | | (реєстрацій-| | | | | |ріалу)| | |(матеріалу)| | | |ного журналу)| | | | | | | | | | | |---+-------------+-----------+---------------+-----------+-----------+------+------+-------+-----------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
У цей журнал заноситься інформація про всі справи і
матеріали, що передаються судді для розгляду, у тому числі і про
позовні заяви (заяви, скарги), справи про адміністративні
правопорушення.

Додаток 21
до пункту 5.1 Інструкції
Перша сторінка

УКРАЇНА
_________________________________________________________________
(повне найменування суду)
СПРАВА N _________________
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(суть справи) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Том N_______ з ______ томів
Перша інстанція Друга інстанція
надійшла ________ 20____ р. надійшла ______________ 20____ р.
розглянута ______ 20____ р. розглянута ____________ 20____ р.
Третя інстанція
надійшла ________ 20 ____ р.
розглянута ______ 20 ____ р.
Справу здано в архів "___" __________ 20 ___ р.
Архівний N ___________________
ОПИС ДОКУМЕНТІВ У СПРАВІ
------------------------------------------------------------------ | N | Найменування документів | Аркуш | Примітка | |з/п | | справи | | |----+--------------------------------------+---------+----------| | | | | | |----+--------------------------------------+---------+----------| | | | | | |----+--------------------------------------+---------+----------| | | | | | |----+--------------------------------------+---------+----------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Секретар _______________________________
(підпис, прізвище)
ДОВІДКОВИЙ ЛИСТ ДО СПРАВИ
------------------------------------------------------------------ | Дата | Які дії проведено | Примітка | |---------+------------------------------------------+-----------| | | | | |---------+------------------------------------------+-----------| | | | | |---------+------------------------------------------+-----------| | | | | |---------+------------------------------------------+-----------| | | | | ------------------------------------------------------------------
Виконання судового рішення за справою перевірено. Справа підлягає здаванню в архів.
Головуючий у справі _______________________________
(підпис, прізвище)
"____" _____________ 20 _____ р.

Додаток 22
до пункту 5.11 Інструкції

ОПИС ДОКУМЕНТІВ У СПРАВІ

------------------------------------------------------------------ | N | Найменування документів | Аркуш | Примітка | |з/п | | справи | | |----+--------------------------------------+---------+----------| | | | | | |----+--------------------------------------+---------+----------| | | | | | |----+--------------------------------------+---------+----------| | | | | | |----+--------------------------------------+---------+----------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Секретар __________________
(підпис, прізвище)

Додаток 23
до пункту 6.5.1 Інструкції

Штамп суду, Начальнику слідчого ізолятора
вихідний номер і дата _____________________________ _____________________________
(указати найменування)

Надсилається копія обвинувального висновку, а також інші
документи, передбачені статтею 254 КПК України (__________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________)
(указати, які) для негайного вручення під розписку обвинуваченому за ст. КК
України __________________________________________________________ _________________________________________________________________,
(указати статті КК України, повне прізвище, ім'я, по батькові
підсудного та рік його народження)
який перебуває під вартою.
Суд пропонує негайно повідомити підсудного про час і місце
розгляду справи та доставити його до суду на ______ годину
"__" ______ 20__ року для розгляду щодо нього кримінальної справи.
Підсудного доставити ________________________________________
(адреса суду) __________________________________________________________________
Розписку підсудного про одержання копії обвинувального
висновку та інших документів просимо негайно повернути в суд.
Додаток: на ___ аркушах.
Суддя ___________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
Секретар ________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
Місце гербової печатки суду

Додаток 24
до пунктів 6.5.1,
9.1 Інструкції

Підлягає врученню Місце для марки
адресату

ПОВІСТКА
про виклик до суду в справі кримінальній,
цивільній, про адміністративне
правопорушення, іншій
(потрібне підкреслити)
Справа N _________________

------------------------------------------------------------------ |_______________________________ Кому ________________________ | |_______________________________ _____________________________ | |_______________________________ | |_______________________________ Куди ________________________ | | найменування суду _____________________________ | |викликає Вас як _______________ ____________________________ | |на ___ год. ____ хв. | |"___" __________ 20___р. | |у справі ______________________ | |______________________________. | | | |Адреса суду ___________________ | |_______________________________ Додатково просимо подати такі | |_______________________________ документи:__________________ | | ____________________________ | |Секретар суду _________________ ____________________________ | | (підпис, ініціали, ____________________________ | | прізвище) | |----------------------------------------------------------------| | 2 | | | | Наслідки неявки за викликом суду | | | | 1. У кримінальних справах наслідки нез'явлення підсудного| |передбачені статтею 288 КПК України, потерпілого - статтями 72,| |290 КПК України та статтею 185-3 Кодексу України про| |адміністративні правопорушення, цивільного позивача або| |представника його інтересів - статтею 291 КПК України, свідків -| |статтями 70, 71, 292 КПК України та статтею 185-3 Кодексу| |України про адміністративні правопорушення, експертів -| |статтями 77, 292 КПК України та статтею 1853 Кодексу України про| |адміністративні правопорушення, перекладача - статтею 185-3| |Кодексу України про адміністративні правопорушення. | | | | 2. У цивільних справах наслідки нез'явлення в судове| |засідання осіб, які беруть участь у справі, передбачені| |статтями 172, 174 ЦПК України та статтею 185-3 Кодексу України | |про адміністративні правопорушення. | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ | 3 | | | |Підлягає поверненню Справа кримінальна, цивільна, | |в суд про адміністративне правопорушення, інша| | (потрібне підкреслити) | | | | РОЗПИСКА | | Повістка на ім'я _____________________________________ про явку| | в ____________________________________________________________ | | (найменування суду) | | на ____ год. ____ хв. "___" _________ 20___ року як __________ | | одержав "___" ___________ 20____ року: | | | | 1. Особисто ___________________ | | (підпис одержувача) | | 2. Для передання ____________ | | ______________________________________________________________ | | (підпис одержувача із зазначенням посади або відношення | | до адресата, а також даних документа, що посвідчують особу) | | | | Підпис одержувача посвідчую: листоноша _______________________ | | (підпис, прізвище) | | 3. Повістка не вручена через _________________________________ | | | | Посвідчую: листоноша _______________________________________ | | (підпис, прізвище) | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ | 4 | |Підлягає поверненню Оплачено наклеюванням| | марки на повістці | | | | | | ПОВІДОМЛЕННЯ | | про одержання повістки | | | | | | Кому ________________________________________________________ | | (найменування суду) | | Куди ________________________________________________________ | | (адреса суду) | | | | Правила вручення | | | | 1. Повістка вручається адресатові особисто під розписку| |на другій половині повістки, що підлягає поверненню до суду.| |Повістка, що адресується установі, підприємству, організації,| |вручається під розписку посадовій особі. | | | | 2. У разі відсутності адресата повістка вручається під| |розписку повнолітнім членам сім'ї, за їх відсутності -| |адміністрації ЖЕО, виконавчому комітету місцевої ради народних| |депутатів або адміністрації за місцем його роботи. | | Особа, яка прийняла повістку, зобов'язана при змозі негайно| |вручити її адресатові. | | | | 3. У разі тимчасової відсутності адресата особа, яка| |доставила повістку, на другій половині повістки зазначає, куди| |вибув адресат і коли він повернеться. Ці відомості повинні бути| |посвідчені відповідним ЖЕО, виконавчим комітетом місцевої ради| |народних депутатів або адміністрацією за місцем роботи| |адресата. | | | | 4. Якщо адресат відмовився прийняти повістку, особа, яка її| |доставляла, зазначає про це на повістці. Відмову адресата| |прийняти повістку посвідчує ЖЕО, виконавчий комітет місцевої| |ради народних депутатів, адміністрація за місцем його роботи або| |не менше двох громадян. | ------------------------------------------------------------------

Додаток 25
до пункту 10.4 Інструкції

ЖУРНАЛ
РОЗГЛЯДУ СУДОВИХ СПРАВ І МАТЕРІАЛІВ СУДДЕЮ

---------------------------------------------------------------------------------------------------- | Номер | Година |Прізвище,| Суть | Наслідки | Дата | Дата | Підпис |Примітки| | судової | початку | ініціали| судової | розгляду |виготовлення|повернення|працівника| | | справи, | та | особи, | справи, | судової | протоколу |справи до |канцелярії| | |матеріалу|закінчення|щодо якої| матеріалу | справи, | судового |канцелярії| суду за | | | | розгляду |розгляда-| (стаття |матеріалу, | засідання | суду |одержання | | | | справ і | ється | Кодексу, | причини | (якщо | | судової | | | |матеріалів| справа | зміст |відкладення| складався) | | справи, | | | | | | позовної | чи | | |матеріалу | | | | | | заяви | зупинення | | | | | | | | | (заяви, |провадження| | | | | | | | | скарги), | | | | | | | | | |клопотання,| | | | | | | | | | подання, | | | | | | | | | | постанови | | | | | | | | | | тощо) | | | | | | |---------+----------+---------+-----------+-----------+------------+----------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Дата розгляду судових справ і документів зазначається поперек
граф журналу.

Додаток 26
до пункту 10.5 Інструкції

Штамп суду, ________________________________________
вихідний номер ________________________________________
і дата ________________________________________
(прізвище, ініціали начальника установи,
у якій тримається під вартою підсудний,
найменування установи)

____________________________________________ суд направляє Вам
(найменування суду)
доставленого підсудного _________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові підсудного)
для подальшого тримання його під вартою та одночасно просить
доставити для продовження розгляду справи "___" _____ 20____ року
о _____ год. _____ хв.
Підсудного доставити за адресою: _______________________________
Суддя ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
Секретар ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
Місце гербової печатки суду
Лінія відриву _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Одержав виклик про доставку в суд для продовження розгляду
кримінальної справи "___"_______ 20___ року о ____ год. _____ хв.
особи, яка перебуває під вартою ________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові
підсудного)
Начальник конвою ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
"___" _____________ 20___ року

Додаток 27
до пункту 12.1 Інструкції

ЖУРНАЛ
ОБЛІКУ АПЕЛЯЦІЙ, АПЕЛЯЦІЙНИХ І КАСАЦІЙНИХ
СКАРГ ТА АПЕЛЯЦІЙНИХ І КАСАЦІЙНИХ
ПОДАНЬ ПРОКУРОРА

------------------------------------------------------------------------------------ | N | Прізвище, | N справи, | Дата | Підпис | Результати| Дата |Примітки| |з/п| ініціали |дата поста-|передання| судді | вивчення | надіслання| | | | особи, | новлення |апеляції,| про | апеляції | справи | | | | найменування| судового | скарги, |отримання| суддею | до суду | | | |підприємства,| рішення, | подання |апеляції,| першої |апеляційної| | | | установи, | що оскар- |прокурора| скарги, | інстанції | чи | | | | організації,| жується | судді | подання | (залишення| касаційної| | | | які подали | (опротес- | |прокурора| без руху | інстанцій | | | | апеляцію, | товується)| | |та розгляду| | | | | скаргу, | | | | тощо) | | | | | подання | | | | | | | | | прокурора | | | | | | | |---+-------------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ------------------------------------------------------------------------------------
Дата надходження документів зазначається через усю сторінку
поперек граф журналу.

Додаток 28
до пункту 12.2.2 Інструкції

Штамп суду, ___________________________________
вихідний номер ___________________________________
і дата ___________________________________ ___________________________________
(прізвище, ініціали особи,
якій адресується повідомлення
про надходження апеляції,
поштова адреса)

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО НАДХОДЖЕННЯ АПЕЛЯЦІЇ

Повідомляється, що на вирок/постанову/ухвалу _______________
суду від "___"______ 20__ року кримінальної справи щодо __________ __________________________ подано ______________________ апеляцію.
(прізвище, ініціали особи, (указати, ким подано
стосовно якої розглянуто апеляцію)
справу)
Оголошення про надходження апеляції поміщено на дошці об'яв
суду "___" ______ 20__р.
Роз'яснюється, що протягом п'яти діб з часу поміщення
оголошення Ви маєте право одержати в суді копію апеляції або
ознайомитися з нею в суді.
Суддя ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

Додаток 29
до пункту 12.2.2 Інструкції
Перший аркуш

Штамп суду, __________________________________
вихідний номер __________________________________
і дата __________________________________ __________________________________ __________________________________
(прізвище, ініціали начальника
установи, у якій тримається
під вартою засуджений,
найменування установи)
Надсилаються повідомлення про надходження апеляції та її
копія для вручення засудженому за вироком ___________________ суду
від "____"___________ 20___ року ________________________________.
(прізвище, ініціали засудженого)
Додатки: 1. Повідомлення на 1 арк.
2. Копія апеляції на ______ арк.
Суддя ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
Штамп суду, _________________________________
вихідний номер _________________________________
і дата _________________________________ _________________________________ _________________________________
(прізвище, ініціали засудженого)

Повідомляється, що на вирок ____________________________ суду
(найменування суду)
надійшла апеляція від _______________________________________
(статус особи в справі, її прізвище)
Ви маєте право протягом п'яти діб з часу вручення апеляції
подати на неї свої заперечення.
Додаток: на _____ арк.
Суддя ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

Додаток 30
до пунктів 12.3 Інструкції

Штамп суду, _____________________________________
вихідний номер _____________________________________
і дата _____________________________________
(прізвище, ініціали адресата, повна
адреса місця його проживання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО НАДХОДЖЕННЯ АПЕЛЯЦІЙНОЇ СКАРГИ,
АПЕЛЯЦІЙНОГО ПОДАННЯ ПРОКУРОРА

Повідомляється, що на судове рішення від "___"_____ 20__ року
надійшла апеляційна скарга/апеляційне подання прокурора, копія
якої/якого Вам надсилається. До "___"________ 20___ року Ви можете надати свої пояснення
щодо апеляційної скарги/апеляційного подання прокурора.
Додаток: на _____ арк.
Суддя ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

Додаток 31
до пункту 13.1.4 Інструкції

Штамп суду, ______________________________________
вихідний номер ______________________________________
і дата (найменування органу, на який
покладається обов'язок виконати вирок)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ПРО ВИКОНАННЯ ВИРОКУ, ЩО НАБРАВ ЗАКОННОЇ СИЛИ
Вирок _______________________________________________________
найменування суду, який постановив вирок від "_____"____________________ 20_______ року щодо засудженого __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(повністю прізвище, ім'я, по батькові засудженого,
рік його народження та адреса проживання) за ст. ________________________________________________ КК України
до покарання у виді ______________________________________________
набрав законної сили та підлягає негайному виконанню.
Про виконання вироку прошу повідомити суд.
Додатки: 1. Копія вироку на ________ арк. у ______ прим.
2. Паспорт засудженого, який тримається під вартою:
серія ___ N_______
Суддя ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
Секретар ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
Місце гербової печатки суду

Додаток 32
до пункту
13.1.19 Інструкції

ЖУРНАЛ
ОБЛІКУ ОСІБ, ЯКИХ ПЕРЕДАНО НА ПОРУКИ
КОЛЕКТИВУ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Номер |Прізвище, ім'я,| Дата | Стаття |Місце роботи,| Найменування | Дата |Примітки| |з/п|кримінальної| по батькові |винесення| КК | навчання |підприємства, |--------------------------| | | | справи | особи, яку | судового|України, | | установи, |надход- |надход- | закін- | | | | | передано на | рішення |за якою | | організації, | ження | ження | чення | | | | | поруки | |обвинува-| |за клопотанням|характе-| досуду |поручи- | | | | | | |чувалася | | трудового | ристик |відмови |тельства| | | | | | | особа | |колективу яких|на особу| від | | | | | | | | | |особу передано| |поручи- | | | | | | | | | | їм на поруки | |тельства| | | |---+------------+---------------+---------+---------+-------------+--------------+--------+--------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 33
до пункту
13.1.24. Інструкції

ЖУРНАЛ
ОБЛІКУ РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата |Найменування|Кількість| Номер справи, | Зберігання | Рішення | Виконання |Примітки| |з/п|надходження| речових | | прізвище, ім'я|-------------------------|суду щодо|-----------------------------| | | | | доказів | | та по батькові| місце | кому | речових | кому | дата | кому | | | | | | | підсудного, | фактичного | і коли | доказів,|надіслані |виконання| і коли | | | | | | |провопорушника,| зберігання | передано | дата |(передані)| рішення |передані| | | | | | |сторін у справі| із |для огляду| рішення |документи | в | речові | | | | | | | | зазначенням | і коли | | на | частині | докази | | | | | | | | прізвища |повернено | |виконання | речових | | | | | | | | |відповідальної| | | | доказів | | | | | | | | | особи | | | | | | | |---+-----------+------------+---------+---------------+--------------+----------+---------+----------+---------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 34
до пункту 13.6.3 Інструкції

ЖУРНАЛ
ОБЛІКУ ВИКОНАВЧИХ ДОКУМЕНТІВ, ВИДАНИХ СУДОМ

--------------------------------------------------------------------------------------- | N | Номер |Боржник|Стягувач|Характер | Сума | Кому |Відмітка про|Примітки| |з/п| справи, | | |стягнення|стягнення|надсилається| надіслання | | | | дата | | | | |(видається) |(отримання) | | | |винесення| | | | | | | | | | судового| | | | | | | | | | рішення | | | | | | | | |---+---------+-------+--------+---------+---------+------------+------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ---------------------------------------------------------------------------------------
Дата надіслання (видачі) документів зазначається через усю
сторінку поперек граф журналу

Додаток 35
до пункту 15.23 Інструкції

РЕЄСТР
на відправлення простої кореспонденції
за "____" ____________ 20 __ р.

------------------------------------------------------------------- | N | Кому | Куди | Вихідний | Примітки | |з/п| | | номер | | |---+------------------+------------------+------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -------------------------------------------------------------------

Додаток 36
до пункту 15.23 Інструкції

РЕЄСТР
на відправлення рекомендованої кореспонденції
за "____"_________ 20__ р.

Відправник _______________________________________________________
(повне найменування суду)

------------------------------------------------------------------ | N | Кому | Куди |Вихідний| Маса | Сума |Примітки| |з/п| | | номер | | | | | | | | і дата | | | | |---+--------------+-------------+--------+------+------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------
Опис складено __________________________
(посада, підпис, прізвище)
Керівник апарату суду _________________________
(підпис, прізвище)
Місце печатки апарату суду

Додаток 37
до пункту 15.29 Інструкції

РОЗНОСНА КНИГА ДЛЯ МІСЦЕВОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ

----------------------------------------------------------------------------------- | N |Адресат| Найменування |Вихідний | Дата |Розписка | Посада, |Примітки| |з/п| |кореспонденції| номер і |одержання| про | прізвище та | | | | | | дата |документа|одержання|ініціали особи,| | | | | |документа| |документа| яка одержала | | | | | | | | | документ | | |---+-------+--------------+---------+---------+---------+---------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | -----------------------------------------------------------------------------------

Додаток 38
до пункту 18.1 Інструкції

ЗРАЗКИ
заголовків номенклатури справ суду

1.1. Акти органів державної влади.
1.2. Рішення та матеріали органів суддівського
самоврядування, листування з ними.
1.3. Рішення та матеріали кваліфікаційних комісій, листування
з ними.
1.4. Накази голови суду з основної діяльності.
1.5. Накази голови суду про прийняття, переведення,
заохочення, звільнення працівників суду.
1.6. Накази голови суду про надання відпусток.
1.7. Накази голови суду про стягнення, відрядження
працівників; з адміністративно-господарських питань.
1.8. Постанови Пленуму Верховного Суду України, постанови
Президій Верховного Суду України, апеляційного суду.
1.9. Матеріали узагальнення судової практики апеляційного
суду та Верховного Суду України.
1.10. Листування з органами державної влади.
1.11. Плани роботи суду та матеріали щодо їх виконання.
1.12. Протоколи нарад (зборів) працівників суду.
1.13. Акти, доповідні записки, протоколи та інші матеріали
щодо вивчення стану організаційного забезпечення діяльності суду.
1.14. Довідки про роботу суду з розгляду звернень громадян,
доповідні записки та узагальнення за результатами вивчення цієї
роботи.
1.15. Статистичні звіти про роботу суду, листи та роз'яснення
до них.
1.16. Копії судових рішень Верховного Суду України,
апеляційного суду стосовно перегляду судових рішень, постановлених
місцевим судом (том 1 - у кримінальних справах, том 2 - у
цивільних справах, том 3 - у справах про адміністративні
правопорушення, том 4 - у справах інших категорій).
1.17. Копії судових рішень, за якими справи надіслано на
додаткове (досудове) розслідування чи повернено прокуророві в
порядку статті 249-1 КПК України або для додаткової перевірки.
1.18. Копії судових рішень про відмову в задоволенні
постанови органів досудового слідства про звільнення від
кримінальної відповідальності.
1.19. Копії окремих ухвал і листування щодо їх виконання
(том 1 - копії окремих ухвал і повідомлень про їх виконання,
том 2 - контрольний, у якому зберігаються копії окремих ухвал до
одержання повідомлень про їх виконання).
1.20. Матеріали, залишені без руху (до вирішення суддею
питання про прийняття позовної заяви/заяви, скарги/).
1.21. Журнал реєстрації вхідної кореспонденції.
1.22. Картотеки (окремо за реєстраційними індексами).
1.23. Алфавітні покажчики (окремо за категоріями).
1.24. Журнал обліку заяв про забезпечення позову.
1.25. Журнал обліку подань, заяв і клопотань у порядку
виконання судових рішень у цивільних справах.
1.26. Контрольний журнал судових справ і матеріалів,
переданих для розгляду судді.
1.27. Журнал обліку осіб, яких передано на поруки колективу
підприємств, установ, організацій.
1.28. Журнал обліку речових доказів.
1.29. Журнал обліку виконавчих документів, виданих судом.
1.30. Розносна книга для місцевої кореспонденції.
1.31. Журнал видачі справ для ознайомлення.
1.32. Журнал видачі копій судових документів.
1.33. Опис (реєстр) рекомендованих бандеролей (листів), опис
(реєстр) простої кореспонденції.
1.34. Опис справ, переданих в архів суду та в державний
архів.
1.35. Номенклатура справ суду.

Додаток 39
до пункту 18.2 Інструкції

________________________________________________________________
(найменування суду)
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова суду ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
"____"____________ 20___ р.

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ СУДУ
НА _____ РІК

------------------------------------------------------------------ |Індекс| Заголовок |Кількість справ|Термін зберігання|Примітки | |справи|справи (тому,|(томів, частин)| справи (тому, | | | | частини) | |частини) та номер| | | | | | статті згідно | | | | | | з Переліком | | |------+-------------+---------------+-----------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |------+-------------+---------------+-----------------+---------| | | | | | | |------+-------------+---------------+-----------------+---------| | | | | | | |------+-------------+---------------+-----------------+---------| | | | | | | |------+-------------+---------------+-----------------+---------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник апарату суду ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
ПОГОДЖЕНО
Протокол ЕК суду від "___"_________ 20____ р.
ПОГОДЖЕНО:
Протокол ЕПК регіонального
управління Державної архівної
служби України від "___"_________ 20____ р.

Додаток 40
до пункту 19.3 Інструкції

ЖУРНАЛ
ВИДАЧІ СПРАВ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Номер | Прізвище, |Суть справи|Кількість| Прізвище, | Дата | Прізвище, | Дата | Прізвище, |Примітки| |з/п|справи|ініціали особи,| | аркушів | ініціали | та година | ініціали | та година | ініціали | | | | | стосовно якої | | у справі|особи, якій | видачі для | працівника | повернення | працівника | | | | | оформлена | | | видається |ознайомлення| суду, який |справи після| суду, який | | | | | справа | | | справа для | | видавав |ознайомлення| приймав | | | | | | | |ознайомлення| | справу для | |справу після| | | | | | | | | |ознайомлення| |ознайомлення| | |---+------+---------------+-----------+---------+------------+------------+------------+------------+------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 41
до пункту 19.5 Інструкції

ЖУРНАЛ
ВИДАЧІ КОПІЙ СУДОВИХ ДОКУМЕНТІВ

-------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Від кого надійшла |Зміст заяви|Номер | Наслідки | Сума | Підпис |Примітки| |з/п| заява (прізвище, | |справи|розгляду заяви|сплаченого|заявника про| | | |ім'я та по батькові| | | |державного| одержання | | | | заявника, | | | | мита | копії | | | | найменування | | | | | документа | | | | організації) | | | | |(працівника | | | | | | | | | канцелярії | | | | | | | | | про | | | | | | | | | надіслання | | | | | | | | | копії | | | | | | | | | документа) | | |---+-------------------+-----------+------+--------------+----------+------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | --------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 42
до пункту 20.6 Інструкції

ОПИС СПРАВ, ПЕРЕДАНИХ ДО АРХІВУ СУДУ

------------------------------------------------------------------------------ | N | Номер справи |Найменування справи|Кількість| Строк | Інші | |з/п| або матеріалу | чи матеріалу | аркушів |зберігання|відмітки| | |----------------------| | | | | | |реєстраційний|архівний| | | | | |---+-------------+--------+-------------------+---------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------------------вгору