Документ z0338-09, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.05.2010, підстава - z0301-10

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
25.03.2009 N 123
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 квітня 2009 р.
за N 338/16354

Про затвердження Порядку складання місячної
та квартальної фінансової звітності
у 2009 році установами та організаціями,
які отримують кошти державного
або місцевих бюджетів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного казначейства
N 115 ( z0301-10 ) від 02.04.2010 }

На виконання Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), Закону
України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні" ( 996-14 ), Положення про Державне казначейство України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005
N 1232 ( 1232-2005-п ), та з метою встановлення єдиних вимог щодо
складання місячної та квартальної фінансової звітності установами
та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих
бюджетів, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок складання місячної та квартальної
фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які
отримують кошти державного або місцевих бюджетів (додається).
2. Установити, що центральні органи виконавчої влади, інші
головні розпорядники бюджетних коштів, установи та організації,
які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, місячну та
квартальну фінансову звітність у 2009 році складають відповідно до
вимог цього Порядку.
3. Порядок складання місячної та квартальної фінансової
звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують
кошти державного або місцевих бюджетів, органам Державного
казначейства України довести до відома установ, що ними
обслуговуються.
4. Самостійним структурним підрозділам Державного
казначейства України в межах повноважень здійснити заходи щодо
забезпечення виконання вимог цього наказу.
5. Департаменту методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) та Юридичному
департаменту (Зіневич О.Л.) забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників голови Державного казначейства України відповідно до
розподілу обов'язків.
7. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Голова Т.Я.Слюз

ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
фінансів України А.І.Мярковський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
казначейства України
25.03.2009 N 123
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 квітня 2009 р.
за N 338/16354

ПОРЯДОК
складання місячної та квартальної фінансової
звітності у 2009 році установами
та організаціями, які отримують кошти
державного або місцевих бюджетів
{ Дію Порядку поширено при складанні фінансової звітності за
I квартал 2010 року установами та організаціями, які отримують
кошти державного або місцевих бюджетів згідно з Наказом Державного казначейства N 115 ( z0301-10 ) від 02.04.2010 }
Відповідно до Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), Закону
України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні" ( 996-14 ), Закону України "Про Державний бюджет України
на 2009 рік" ( 835-17 ), постанов Кабінету Міністрів України від
28.02.2000 N 419 ( 419-2000-п ) "Про затвердження Порядку подання
фінансової звітності", від 28.02.2002 N 228 ( 228-2002-п ) "Про
затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних
вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" та від 17.05.2002
N 659 ( 659-2002-п ) "Про затвердження переліку груп власних
надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів
використання", наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002
N 57 ( z0086-02 ) "Про затвердження документів, що застосовуються
в процесі виконання бюджету", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 01.02.2002 за N 86/6374 (із змінами), та інших
нормативно-правових актів з питань бюджетних відносин в Україні
встановлюється порядок складання та подання місячної та
квартальної фінансової звітності установами та організаціями, які
отримують кошти державного або місцевих бюджетів.
I. Основні положення
1. Цим Порядком визначається склад і принципи складання
фінансової звітності та вимоги до розкриття її елементів.
2. Фінансова звітність повинна бути достовірною. Інформація,
наведена у фінансовій звітності, є достовірною, якщо вона не
містить помилок та перекручень.
3. Фінансова звітність повинна містити інформацію про всі
проведені операції, які відбулися у звітному періоді.
4. Бюджетні установи, у яких згідно із законодавством України
протягом звітного періоду була проведена реорганізація (змінена
підпорядкованість), фінансову звітність складають за весь звітний
період та подають у повному обсязі за новою підпорядкованістю.
Установи вищого рівня у зведеній фінансовій звітності ураховують
фінансову звітність таких бюджетних установ у повному обсязі
наростаючим підсумком з початку року.
5. Форми фінансової звітності розпорядники та одержувачі
бюджетних коштів і форми зведеної фінансової звітності головні
розпорядники бюджетних коштів складають у гривнях з копійками.
6. Форми фінансової звітності заповнюються за всіма
передбаченими позиціями, графами, рядками. За відсутності даних
незаповнені статті прокреслюються або заповнюються нулями. Додаткові статті та показники у форми фінансової звітності
вводити забороняється. Проставлення додаткових кодів економічної класифікації
видатків, які не включені до відповідних форм фінансової
звітності, не допускається.
7. Розпорядники бюджетних коштів операції, проведені в
натуральній формі або іноземній валюті, що здійснюються у
розрахунках за загальним та спеціальним фондами, відображають у
формах фінансової звітності в національній валюті України за
загальним порядком. Для відображення у звітах форм: N 2д, N 2м, N 4-1д, N 4-1м,
N 4-2д, N 4-2м, N 4-3д, N 4-3м, N 4-3д.1, N 4-3м.1 ( za338-09 )
проведених операцій у натуральній формі (отримання матеріальних
цінностей, робіт, послуг) або іноземній валюті розпорядники
бюджетних коштів після проведення операцій складають Довідку про
надходження у натуральній формі відповідно до Порядку
обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з
надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів
державного бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства
України від 25.05.2004 N 89 ( z0716-04, za716-04 ) і
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.2004 за
N 716/9315, та Порядку казначейського обслуговування місцевих
бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України
від 04.11.2002 N 205 ( z0919-02 ) і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26.11.2002 за N 919/7207, або Довідку про операції
в іноземній валюті відповідно до Порядку відображення в обліку
операцій в іноземній валюті, затвердженого наказом Державного
казначейства України від 24.07.2001 N 126 ( z0670-01 ) і
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.08.2001 за
N 670/5861, та подають до органу Державного казначейства України
не пізніше останнього робочого дня місяця. З метою врахування операцій, проведених у натуральній формі,
у консолідованому звіті про виконання державного бюджету вони
умовно прирівнюються до надходжень та касових видатків, які
здійснюються у межах планових показників. У вищенаведених формах фінансової звітності при здійсненні
операцій в іноземній валюті у графах "Залишок на початок року",
"Надійшло коштів" та "Залишок на кінець звітного періоду"
відсотки, нараховані банком на залишок коштів, не відображаються. Відсотки, нараховані банком на залишок коштів в іноземній
валюті, відображаються у Довідці про суми дебіторської та
кредиторської заборгованості установи за операціями, які не
відображаються у формі N 7д, N 7м "Звіт про заборгованість за
бюджетними коштами" (додаток 14) ( za338-09 ).
8. Кошти, які протягом звітного періоду надходять на ім'я
установ на відновлення касових видатків, згідно із законодавством
України (за телефонні переговори, помилково перераховані тощо),
відображаються у відповідних формах фінансової звітності як
зменшення касових видатків за тим кодом економічної класифікації
видатків, за яким вони були проведені у звітному періоді.
9. Операції, що здійснювались бюджетними установами, але
відповідно до законодавства України не передбачені кошторисом
бюджетної установи (наприклад, розрахунки за виплатою допомоги і
компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, за внутрівідомчими розрахунками з централізованого
постачання матеріальних цінностей, розрахунки за депонованою
заробітною платою), у звітах про надходження та використання
коштів загального фонду (форма N 2д, N 2м) ( za338-09 ), про
надходження і використання коштів спеціального фонду (форми N 4д,
N 4м) не відображаються. Суми заборгованості за виплатою допомоги і компенсацій
громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
за внутрівідомчими розрахунками з централізованого постачання
матеріальних цінностей; розрахунки за депозитними операціями;
довгострокові зобов'язання, короткострокові позики, поточна
заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями, короткострокові
векселі видані (за винятком тієї заборгованості, джерелом
погашення якої будуть кошторисні призначення); заборгованість за
недостачами і крадіжками коштів та матеріальних цінностей;
розрахунки з депонентами; розрахунки за коштами Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності (у разі коли суми
кредиторської заборгованості перед працівниками та суми
дебіторської заборгованості Фонду однакові) та заборгованість за
іншими сумами, що не відносяться до виконання кошторису установи,
не включаються до форми N 7д, N 7м ( za338-09 ).
10. При складанні звітів за формою N 2 ( za338-09 ) - про
надходження та використання коштів загального фонду, за
відповідними формами N 4 - про надходження і використання коштів
спеціального фонду, за формою N 7 - про заборгованість за
бюджетними коштами потрібно обов'язково підкреслити номер форми,
за якою складений звіт, указати коди бюджетної класифікації
видатків та їх назву. При складанні звітів за формою N 7, крім
цього, потрібно зазначити назву загального чи спеціального фонду
бюджету, за коштами якого складений звіт.
11. Форми фінансової звітності та пояснювальні записки
підписуються керівниками установ та організацій і головними
бухгалтерами (керівниками фінансових служб). Без таких підписів
звіти вважаються недійсними.
12. Головні розпорядники коштів державного або місцевих
бюджетів можуть установлювати для підвідомчих установ додаткові
довідки до пояснювальної записки та отримувати від них додаткову
інформацію, не передбачену цим Порядком.
13. При казначейській формі обслуговування кошторисів дані
фінансової звітності розпорядників бюджетних коштів перевіряються
в частині відповідності аналогічних даних, відображених в обліку
органів Державного казначейства України, і візуються останніми (з
проставленням підпису, печатки або штампа на кожній сторінці всіх
форм фінансового звіту). Віза органу Державного казначейства України засвідчує, що
дані фінансової звітності розпорядників бюджетних коштів є
тотожними аналогічним даним обліку органів Державного казначейства
України і підлягають консолідації у зведеній фінансовій звітності
розпорядника бюджетних коштів вищого рівня. Дані обліку органу Державного казначейства України за
операціями з обслуговування кошторисів розпорядників бюджетних
коштів, що формуються в інформаційній системі Державного
казначейства України, уважаються остаточними. У завізовані звіти забороняється вносити зміни без
попереднього погодження з органом Державного казначейства України,
який ці звіти візував.
14. Розпорядники бюджетних коштів про всі проведені операції
за коштами загального, спеціального фондів та іншими операціями,
за всіма виконуваними програмами (функціями) складають квартальну
фінансову звітність та подають установі вищого рівня за відомчою
підпорядкованістю в обсязі, визначеному у пункті 1 глави 2.
15. Зведена фінансова звітність складається головними
розпорядниками бюджетних коштів та розпорядниками бюджетних коштів
нижчого рівня, які мають підвідомчі установи, на підставі
фінансової звітності підвідомчих їм установ, а також фінансової
звітності за своїми операціями. Зведена фінансова звітність розпорядниками бюджетних коштів,
що мають підвідомчі установи, до подання головному розпоряднику
бюджетних коштів повинна бути перевірена і завізована відповідним
органом Державного казначейства України, за винятком розпорядників
бюджетних коштів, які мають підвідомчі установи в різних областях. Зведена фінансова звітність головних розпорядників бюджетних
коштів повинна дорівнювати аналогічним зведеним звітним даним
органів Державного казначейства України. Головні розпорядники бюджетних коштів, що мають у своєму
підпорядкуванні одержувачів бюджетних коштів, до зведеної
квартальної фінансової звітності подають окремі зведені звіти
форми N 2д, N 2м, N 4д, N 4м, N 7д, N 7м, N 7д.1, N 7м.1
( za338-09 ) за всіма кодами програмної класифікації видатків та
кредитування державного бюджету або за всіма кодами тимчасової
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів: щодо бюджетних установ; щодо одержувачів бюджетних коштів; загальний зведений звіт. Зведена фінансова звітність обласних державних адміністрацій
до подання Державному казначейству України повинна бути перевірена
і завізована відповідним Головним управлінням Державного
казначейства України.
16. Розпорядники бюджетних коштів подають у повному обсязі
квартальну фінансову звітність: органу Державного казначейства України; установі вищого рівня. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади зведену
квартальну фінансову звітність подають: Державному казначейству України; Рахунковій палаті. Головні розпорядники коштів місцевого бюджету зведену
квартальну звітність подають: органу Державного казначейства України; фінансовому органу. Усі примірники квартальної фінансової звітності до подачі
установі вищого рівня повинні бути перевірені і завізовані
відповідним органом Державного казначейства України (з
проставленням підпису, печатки або штампа на кожній сторінці всіх
форм фінансової звітності) та мають однакову юридичну силу.
{ Пункт 17 розділу I виключено на підставі Наказу Державного
казначейства N 115 ( z0301-10 ) від 02.04.2010 }
17. Форми фінансової звітності подаються на електронних
носіях у вигляді транспортних файлів звітних даних згідно з
вимогами автоматизованої системи Державного казначейства України.
18. Терміни подання фінансової звітності до органів
Державного казначейства України (головні управління, управління)
установлюються ними і визначаються у межах термінів, установлених
постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 N 419
( 419-2000-п ) "Про затвердження Порядку подання фінансової
звітності". Головні розпорядники бюджетних коштів затверджують терміни
подачі фінансової звітності підпорядкованими установами з таким
розрахунком, щоб вони вкладались у терміни подання фінансової
звітності до органів Державного казначейства України, з
урахуванням термінів, визначених Міністерством фінансів України.
II. Склад фінансової звітності
1. Квартальну фінансову звітність бюджетні установи, які
утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів,
складають за такими формами ( za338-09 ): "Баланс" (форма N 1); "Звіт про надходження та використання коштів загального
фонду" (форма N 2д, N 2м); "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як
плата за послуги, що надаються бюджетними установами" (форма
N 4-1д, N 4-1м); "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за
іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ" (форма
N 4-2д, N 4-2м); "Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду" (форма N 4-3д, N 4-3м); "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на
виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку
регіонів" (форма N 4-4д); "Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)"
(форма N 4-3д.1, N 4-3м.1); "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (форма N 7д,
N 7м); "Звіт про заборгованість за окремими програмами" (форма
N 7д.1, N 7м.1). До форм квартальної фінансової звітності додається
пояснювальна записка, яка включає текст та додатки, передбачені
цим Порядком. Головні розпорядники бюджетних коштів та бюджетні установи,
які мають підвідомчі установи, зведену квартальну фінансову
звітність про виконання кошторисів складають у такому самому
обсязі.
2. Одержувачі бюджетних коштів (підприємства, громадські та
інші організації, що не мають статусу бюджетної установи, які
одержують безпосередньо через розпорядників кошти з бюджету як
фінансову підтримку або уповноважені органами державної влади на
виконання державних цільових програм та надання послуг) (далі -
одержувачі) про використання отриманих бюджетних коштів подають до
органів Державного казначейства України такі форми квартальної
фінансової звітності ( za338-09 ): "Звіт про надходження та використання коштів загального
фонду" (форма N 2д, N 2м); "Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду" (форма N 4-3д, N 4-3м); "Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)"
(форма N 4-3д.1, N 4-3м.1); "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (форма N 7д,
N 7м); "Звіт про заборгованість за окремими програмами" (форма
N 7д.1, N 7м.1). У "Звіті про надходження та використання коштів загального
фонду" (форма N 2д, N 2м) ( za338-09 ), "Звіті про надходження і
використання інших надходжень спеціального фонду" (форма N 4-3д,
N 4-3м) та "Звіті про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)"
(форма N 4-3д.1, N 4-3м.1) графа "Фактичні видатки" не
заповнюється. Одержувачі бюджетних коштів, які уповноважені у поточному
році на виконання бюджетних програм (функцій), реєструють
фінансові зобов'язання в органах Державного казначейства України
відповідно до плану використання бюджетних коштів. У "Звіті про заборгованість за бюджетними коштами" (форма
N 7д, N 7м) ( za338-09 ) на початок року суми дебіторської та
кредиторської заборгованості не відображаються. На звітну дату
відображаються суми дебіторської та кредиторської заборгованості,
які склалися при виконанні плану використання бюджетних коштів за
звітний період. Усі розрахунки мають бути завершені на кінець року у межах
виділених бюджетних асигнувань. Одержувачі бюджетних коштів суми
дебіторської та кредиторської заборгованості на кінець року не
відображають. Інші форми фінансової звітності про використання бюджетних
коштів, передбачені цим Порядком, у тому числі "Баланс" (форма
N 1) (додаток 1) ( za338-09 ), одержувачами бюджетних коштів не
складаються та до органів Державного казначейства України не
подаються.
3. Місячні форми фінансової звітності бюджетні установи та
одержувачі бюджетних коштів складають і подають до органів
Державного казначейства України за такими формами ( za338-09 ): "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (форма N 7д,
N 7м); "Звіт про заборгованість за окремими програмами" (форма
N 7д.1, N 7м.1). Головні розпорядники коштів державного бюджету, що виконують
програми спеціального фонду державного бюджету за рахунок позик
міжнародних фінансових організацій, складають і подають до органів
Державного казначейства України Довідку щодо виконання розпису
витрат спеціального фонду Державного бюджету України за
програмами, які фінансуються за рахунок позик міжнародних
фінансових організацій (додаток 10) ( za338-09 ).
4. Розпорядники бюджетних коштів операції за бюджетними
програмами, призначення за якими встановлюються законом про
Державний бюджет України за загальнодержавними видатками та/або
рішенням відповідної ради про затвердження місцевого бюджету в
частині міжбюджетних трансфертів, для відображення у фінансовій
звітності складають і подають до органів Державного казначейства
України "Звіт про надходження та використання коштів загального
фонду" (форма N 2д, N 2м) ( za338-09 ) та/або "Звіт про
надходження і використання інших надходжень спеціального фонду"
(форма N 4-3д, N 4-3м). Такі звіти подаються також відповідним головним розпорядникам
бюджетних коштів, яким за бюджетними програмами (функціями)
встановлені бюджетні призначення законом про Державний бюджет
України або рішенням про місцевий бюджет.
III. Заповнення форм фінансової звітності
1. "Баланс" (форма N 1) (додаток 1) ( za338-09 ) містить
узагальнені підсумкові показники, отримані на підставі звірених
даних бухгалтерського обліку станом на початок та на кінець
звітного періоду. Звітні дані мають бути достовірними,
об'єктивними, реальними. Звітні дані статей "Балансу" на початок
року повинні бути тотожними даним графи "На кінець року"
фінансової звітності попереднього звітного періоду, крім окремих
випадків (наприклад реорганізація бюджетних установ тощо). { Абзац
перший пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного казначейства N 115 ( z0301-10 ) від 02.04.2010 } Розпорядники бюджетних коштів складають єдиний "Баланс"
(форма N 1) ( za338-09 ), який відображає результат усіх
проведених господарських операцій за коштами загального і
спеціального фондів відповідного бюджету. Кожна бюджетна установа заповнює в "Балансі" тільки ті рядки,
які стосуються її діяльності, при цьому керуючись такими
вказівками.
АКТИВ
Розділ I
НЕОБОРОТНІ АКТИВИ
У розділі I "Необоротні активи" відображається вартість
матеріальних і нематеріальних активів бюджетної установи,
отриманих і призначених для використання установою. Рядки 110, 120, 130 "Залишкова вартість". Наводиться
залишкова вартість необоротних активів, яка визначається
розрахунковим шляхом як різниця між первісною (відновлювальною)
вартістю та сумою зносу. Рядки 111, 121, 131 "Знос". Призначені для відображення суми
зносу необоротних активів, нарахованого в останній робочий день
грудня. Рядки 112, 122, 132 "Первісна вартість". Відображається
первісна вартість необоротних активів, тобто фактична вартість
придбання, спорудження, виготовлення необоротних активів з
урахуванням змін, що збільшували або зменшували цю вартість. Рядок 140 "Незавершене капітальне будівництво". Призначений
для відображення вартості незавершеного капітального будівництва
(виготовлення, створення) необоротних активів. У цьому рядку в
графі 3 "На початок року" буде відображатися сума видатків за
незавершеним капітальним будівництвом, які були проведені протягом
минулих бюджетних періодів.
Розділ II
ОБОРОТНІ АКТИВИ
Розділ II "Оборотні активи" передбачений для відображення
грошових коштів і їх еквівалентів, а також інших активів,
призначених для реалізації або використання протягом року. Рядок 150 "Матеріали і продукти харчування". Призначений для
відображення вартості матеріалів та продуктів харчування, що
зберігаються на складах або в коморах: реактивів і хімікатів, скла
і хімпосуду, металу, електроматеріалу і радіоматеріалу, радіоламп,
фотоприладдя, паперу, медикаментів, компонентів, бактерицидних
препаратів, перев'язувальних засобів, господарських матеріалів, що
використовуються для поточних потреб бюджетних установ (електричні
лампи, мило, щітки та ін.), будівельних матеріалів для поточного
ремонту; усіх видів палива, пального і мастильних матеріалів
(дрова, вугілля, торф, бензин, гас, мазут, автол та ін.);
поворотної тари та обмінної тари (бочки, бідони, ящики, банки
скляні, пляшки та ін.); запасних частин для ремонту і заміни
спрацьованих частин машин (медичних, електронно-обчислювальних та
ін.), обладнання, тракторів, комбайнів, транспортних засобів;
сіна, вівса, інших видів кормів і фуражу для худоби та інших
тварин, а також насіння, добрив та інших матеріалів. Рядок 160 "Малоцінні та швидкозношувані предмети". Наводиться
вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, термін
експлуатації яких не перевищує одного року. Рядок 170 "Інші запаси". Наводиться вартість запасів
бюджетної установи, що не враховані в рядках 150 "Матеріали і
продукти харчування" та 160 "Малоцінні та швидкозношувані
предмети", тобто: сировини і матеріалів, конструкцій, деталей і спеціального
обладнання, що призначені для науково-дослідних робіт і
капітального будівництва; тварин на вирощуванні і відгодівлі, птиці, звірів, кролів,
сімей бджіл, хутрових звірів незалежно від їх вартості; готових виробів, виготовлених у виробничих (навчальних)
майстернях, готової друкованої продукції та продукції підсобних
сільських і навчально-дослідних господарств. Рядок 180 "Дебіторська заборгованість". Відображається сума
дебіторської заборгованості юридичних та/або фізичних осіб. Сума
рядка утворюється з таких рядків: 181 "Розрахунки з постачальниками, підрядниками та
замовниками за виконані роботи й надані послуги". Призначений для
відображення дебіторської заборгованості бюджетних установ за
оплачені матеріальні цінності, роботи та послуги. У цьому рядку
відображається також дебіторська заборгованість за роботи з
капітального будівництва; 182 "Розрахунки із податків та платежів". Наводиться сума
переплат за податками, зборами (обов'язковими платежами), а також
інша дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом; 183 "Розрахунки із страхування". Відображається дебіторська
заборгованість бюджетній установі фондів та інших організацій, що
проводять страхування; 184 "Розрахунки з відшкодування завданих збитків".
Відображається заборгованість за сумами недостач і крадіжок коштів
та матеріальних цінностей, сумами збитків від псування
матеріальних цінностей, віднесеними на рахунок винних осіб, та
іншими сумами, що підлягають утриманню в установленому порядку; 185 "Розрахунки за спеціальними видами платежів".
Застосовується для відображення дебіторської заборгованості з
відшкодування батьками за утримання дітей у дитячих закладах; за
навчання дітей у музичних школах; за утримання дітей у
школах-інтернатах; за харчування дітей в інтернатах при школах;
працівників за формений одяг та харчування; з оплати за навчання у
закладах освіти; 186 "Розрахунки з підзвітними особами". Відображається
дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами; 187 "Розрахунки за іншими операціями". Призначений для
відображення всієї іншої дебіторської заборгованості, яка не
включена до рядків 181-186, у тому числі за розрахунками з виплати
допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи; дебіторської заборгованості за
розрахунками, що проводились установами банків, які ліквідовані,
відсотки, нараховані банком на залишок коштів у національній та
іноземній валюті за користування тимчасово вільними коштами, якщо
зазначене передбачено нормативно-правовими актами. { Абзац
п'ятнадцятий розділу II в редакції Наказу Державного казначейства
N 115 ( z0301-10 ) від 02.04.2010 } Рядок 190 "Розрахунки за операціями з централізованого
постачання матеріальних цінностей". Відображається сума
дебіторської заборгованості, яка виникла при виконанні
затверджених у встановленому порядку державних цільових програм,
програм, пов'язаних із загальнодержавними заходами, за операціями
з централізованого постачання виробничих запасів, матеріалів,
продуктів харчування, медикаментів та інших товарів, робіт і
послуг. Рядок 200 "Розрахунки за окремими програмами". Відображаються
суми заборгованості бюджетних установ на кінець звітного періоду,
що виникла при виконанні видаткової частини кошторису за окремими
програмами, передбаченими в Державному бюджеті України (за
придбані та відпущені матеріальні цінності державного резерву, за
надані пільгові кредити тощо). Ця заборгованість не пов'язана з
видатками бюджетної установи на її утримання. Рядок 210 "Короткострокові векселі одержані". Наводиться сума
короткострокових векселів, що отримані бюджетною установою у
випадках, передбачених законодавством України. Рядок 220 "Інші кошти". Відображає суму коштів, що перебуває
в акредитивах, чекових книжках, смарт-картках, оплачених талонах
на бензин, мазут, харчування тощо, оплачених путівках у будинки
відпочинку, санаторії, на турбази, повідомленнях на поштові
перекази та в інших грошових документах. Рядок 230 "Грошові кошти в дорозі". У цьому рядку на початок
року залишку не повинно бути. На звітну дату відображається сума
коштів, яка перерахована в останні дні звітного періоду на
реєстраційні, спеціальні реєстраційні, поточні рахунки бюджетної
установи, але буде зарахована на ці рахунки в наступному місяці. Рядок 240 "Рахунки в банках". Відображається залишок
невикористаних коштів, що зберігаються бюджетною установою на
поточних рахунках в установі банку. Сума рядка утворюється з таких
рядків: 241 "Рахунки загального фонду". Наводиться залишок
невикористаних коштів загального фонду бюджетної установи, які
відповідно до законодавства можуть зберігатися на поточних
рахунках в установах банків; 242 "Рахунки спеціального фонду". Наводиться залишок
невикористаних коштів спеціального фонду бюджетної установи, які
відповідно до законодавства можуть зберігатися на поточних
рахунках в установах банків; 243 "Рахунки в іноземній валюті". Наводиться залишок коштів в
іноземній валюті загального чи спеціального фондів бюджету, що
належать бюджетній установі й перебувають на рахунках в установах
банків на звітну дату. Сума коштів відображається у звіті в
національній валюті України; 244 "Інші поточні рахунки". Відображається не наведена у
рядках 241-243 сума коштів, що зберігається на поточних рахунках в
установах банків, відкритих на ім'я бюджетної установи, та яка
отримана нею у тимчасове розпорядження. Сума коштів
розшифровується в Довідці про залишки коштів бюджетних установ на
інших поточних рахунках у банках ( za338-09 ). { Абзац двадцять
п'ятий розділу II в редакції Наказу Державного казначейства N 115
( z0301-10 ) від 02.04.2010 } Рядок 250 "Рахунки в казначействі загального фонду".
Призначений для відображення залишку коштів загального фонду
бюджету, що перебуває на реєстраційному рахунку, відкритому в
органі Державного казначейства України. У цьому рядку залишку
коштів на початок року не повинно бути. Рядок 260 "Рахунки в казначействі спеціального фонду".
Наводиться залишок невикористаних коштів спеціального фонду
бюджетної установи, що зберігаються на спеціальних реєстраційних
рахунках в органі Державного казначейства України. Сума рядка
утворюється з таких рядків: 261 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів,
отриманих як плата за послуги". Відображається залишок коштів, які
надійшли на ім'я установи як плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями; що
отримуються бюджетними установами від господарської та/або
виробничої діяльності; як плата за оренду майна бюджетних установ;
що отримуються бюджетними установами від реалізації майна; 262 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів,
отриманих за іншими джерелами власних надходжень". Відображається
залишок коштів, які надійшли на ім'я бюджетної установи для
виконання окремих доручень, а також гранти, дарунки, благодійні
внески, інвестиції, що згідно із законодавством України отримують
бюджетні установи; 263 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших
надходжень спеціального фонду". У цьому рядку залишку коштів на
початок року в бюджетних установ не повинно бути, крім сум позик
міжнародних фінансових організацій. На звітну дату відображається
залишок невикористаних коштів інших надходжень спеціального фонду
бюджетної установи; 264 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів,
отриманих на виконання програм соціально-економічного та
культурного розвитку регіонів". Бюджетною установою відображається
залишок коштів для виконання програм соціально-економічного та
культурного розвитку регіонів. Рядок 270 "Інші рахунки в казначействі". У цьому рядку
відображаються залишки коштів, які обліковуються на інших рахунках
в органах Державного казначейства України, що не зазначені в
рядках 250, 260. Рядок 280 "Каса". Наводиться залишок коштів, які зберігаються
в касі бюджетної установи на звітну дату в національній та
іноземній валюті, що перерахована в національну валюту за курсом
Національного банку України.
Розділ III
ВИТРАТИ
Розділ III "Витрати" призначений для відображення фактичних
видатків і витрат бюджетних установ, проведених у звітному
періоді. За розділом III "Витрати" у графі 3 "На початок року" записів
не повинно бути, у графі 4 "На кінець звітного періоду"
відображаються суми фактичних видатків, які склалися на кінець
звітного періоду. Рядок 290 "Видатки загального фонду". Наводиться сума
фактичних видатків, проведених бюджетною установою за рахунок
коштів загального фонду державного або місцевого бюджетів на
утримання бюджетної установи та інші заходи, що передбачені
загальним фондом кошторису даної бюджетної установи. Сума рядка
утворюється з таких рядків: 291 "Видатки державного бюджету". Відображаються фактичні
видатки загального фонду державного бюджету; 292 "Видатки місцевого бюджету". Відображаються фактичні
видатки загального фонду місцевого бюджету. Рядок 300 "Видатки спеціального фонду". Відображаються
фактичні видатки спеціального фонду. Сума рядка утворюється з
таких рядків: 301 "Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги".
Призначений для відображення фактичних видатків спеціального
фонду, проведених за рахунок надходжень, які отримані бюджетною
установою як плата за послуги, що надаються бюджетними установами
згідно з функціональними повноваженнями; від господарської та/або
виробничої діяльності; за оренду майна бюджетних установ; від
реалізації майна; 302 "Видатки за іншими джерелами власних надходжень".
Наводиться сума фактичних видатків спеціального фонду, проведених
за рахунок надходжень, які отримані бюджетною установою для
виконання окремих доручень, а також грантів, дарунків, благодійних
внесків, інвестицій, що згідно із законодавством України отримують
бюджетні установи; 303 "Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду".
Наводиться сума фактичних видатків спеціального фонду кошторису
бюджетної установи в частині інших надходжень спеціального фонду
та за позиками міжнародних фінансових організацій; 304 "Видатки за коштами, отриманими на виконання програм
соціально-економічного та культурного розвитку регіонів".
Призначений для відображення фактичних видатків спеціального
фонду, проведених за рахунок коштів, що отримані бюджетною
установою на виконання програм соціально-економічного та
культурного розвитку регіонів.
ПАСИВ
Розділ I
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Розділ I "Власний капітал". Призначений для відображення сум
фондів бюджетних установ і фінансових результатів діяльності за
минулі роки. Фонди бюджетних установ складаються з фонду в необоротних
активах і фонду в малоцінних та швидкозношуваних предметах. Рядок 330 "Фонд у необоротних активах". Наводиться сума
вкладення у фонд основних засобів, інших необоротних матеріальних
і нематеріальних активів, незавершене капітальне будівництво,
створення, виготовлення необоротних активів, що перебувають у
безпосередньому розпорядженні бюджетної установи, з вирахуванням
нарахованого зносу. Рядок 340 "Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах".
Відображається сума вкладення у фонд у малоцінних і
швидкозношуваних предметах, термін експлуатації яких не перевищує
одного року. Рядок 350 "Результат виконання кошторису за загальним
фондом". Показник за цим рядком відповідає відповідним залишкам на
початок року та на кінець звітного періоду у книзі
"Журнал-головна" за субрахунком 431. Рядок 360 "Результат виконання кошторису за спеціальним
фондом". Показник за цим рядком відповідає відповідним залишкам на
початок року та на кінець звітного періоду у книзі
"Журнал-головна" за субрахунком 432. Рядок 370 "Результати переоцінок". За цим рядком у графі 3
"На початок року" записів не повинно бути. У графі 4 "На кінець
звітного періоду" наводиться результат переоцінок матеріальних,
нематеріальних і фінансових активів, крім операцій з курсовими
різницями, що склався на кінець звітного періоду. Показник за рядками 350, 360 та 370 може бути від'ємний.
Розділ II
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
У розділі II "Зобов'язання" відображаються поточні та
довгострокові зобов'язання бюджетних установ. Рядок 380 "Довгострокові зобов'язання". Наводяться
зобов'язання бюджетної установи, погашення яких буде проведено
після завершення звітного бюджетного періоду відповідно до
законодавства України. Рядок 390 "Короткострокові позики". Відображаються
короткострокові кредити та позики, одержані бюджетною установою у
банках та інших фінансових установах відповідно до законодавства
України. Рядок 400 "Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов'язаннями". Відображається сума заборгованості поточного року
за зобов'язаннями, термін сплати за якими в цілому настане в
наступні роки. Рядок 410 "Короткострокові векселі видані". Наводиться сума
векселів, виданих бюджетною установою згідно із законодавством
України, термін сплати яких установлено протягом одного бюджетного
року. Рядок 420 "Кредиторська заборгованість". Відображається сума
кредиторської заборгованості бюджетної установи перед фізичними
або юридичними особами. Сума рядка утворюється з таких рядків: 421 "Розрахунки з постачальниками, підрядниками та
замовниками за виконані роботи й надані послуги". Призначений для
відображення кредиторської заборгованості бюджетних установ за
товари, роботи і послуги з постачальниками, підрядниками та
замовниками за отримані матеріальні цінності, виконані згідно з
договорами науково-дослідні роботи, надані послуги, реалізовані
готові вироби. Крім того, відображається кредиторська
заборгованість з підприємствами й організаціями за капітальним
будівництвом та за роботи, виконані учнями в процесі виробничого
навчання; 422 "Розрахунки за спеціальними видами платежів". Наводиться
кредиторська заборгованість за спеціальними видами платежів: перед
батьками за утримання дітей у дитячих дошкільних закладах, за
навчання дітей у музичних школах, за утримання дітей у
школах-інтернатах, перед працівниками за формений одяг та
харчування, за харчування дітей в інтернатах при школах; з оплати
за навчання у закладах освіти; 423 "Розрахунки із податків та платежів". Відображається
кредиторська заборгованість бюджетної установи з податків та
платежів у бюджет та інших розрахунків з бюджетом; 424 "Розрахунки із страхування". Наводиться заборгованість
перед фондами та іншими організаціями зі страхування; 425 "Розрахунки із заробітної плати". Відображаються суми за
розрахунками з працівниками, які перебувають і не перебувають у
штаті бюджетної установи, за всіма видами заробітної плати,
преміями, допомогою у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності; 426 "Розрахунки зі стипендіатами". Відображаються суми
розрахунків зі студентами й аспірантами вузів, науково-дослідних
установ та учнями технікумів, училищ, шкіл, слухачами курсів за
стипендіями; 427 "Розрахунки з підзвітними особами". Відображається
кредиторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами; 428 "Розрахунки за депозитними сумами". Наводяться суми за
операціями з грошовими документами, матеріальними цінностями та
іншими депозитними операціями (правоохоронних, митних органів,
органів державної податкової служби тощо); { Абзац чотирнадцятий
розділу II в редакції Наказу Державного казначейства N 115
( z0301-10 ) від 02.04.2010 } 429 "Розрахунки за іншими операціями". Відображаються суми
кредиторської заборгованості за всіма іншими операціями бюджетної
установи, що не ввійшли до рядків 421-428, у тому числі суми
кредиторської заборгованості за розрахунками з працівниками за
товари, продані в кредит торговельними організаціями, за
заробітною платою з безготівкового перерахування на особистий
вклад працівника в установу банку, за утриманням членських
профспілкових внесків, за виконавчими листами та іншими
документами, за розрахунками на виплату допомоги і компенсацій
громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Відображаються також суми коштів, отриманих у тимчасове
розпорядження, як суми коштів, які на кінець бюджетного періоду
надійшли на ім'я бюджетної установи (правоохоронних, митних
органів, органів державної податкової служби тощо) і з настанням
відповідних умов підлягають поверненню або перерахуванню за
призначенням. { Абзац п'ятнадцятий розділу II в редакції Наказу
Державного казначейства N 115 ( z0301-10 ) від 02.04.2010 } Рядок 430 "Розрахунки за операціями з централізованого
постачання матеріальних цінностей". Відображається сума
кредиторської заборгованості, яка виникла при виконанні
затверджених у встановленому порядку державних цільових програм,
програм, пов'язаних із загальнодержавними заходами, за операціями
з централізованого постачання виробничих запасів, матеріалів,
продуктів харчування, медикаментів та інших товарів, робіт і
послуг. Рядок 440 "Розрахунки за окремими програмами". Призначений
для відображення суми заборгованості бюджетної установи на кінець
звітного періоду, що виникла при виконанні видаткової частини
кошторису за окремими програмами, передбаченими в Державному
бюджеті України (за придбані та відпущені матеріальні цінності, за
надані пільгові кредити тощо). Ця заборгованість не пов'язана з
видатками бюджетної установи на її утримання.
Розділ III
ДОХОДИ
Розділ III "Доходи" призначений для відображення всіх
надходжень бюджетної установи, які вона отримує на виконання
кошторису. Залежно від джерел утворення доходів у формах
фінансової звітності вони відображаються при фактичному
надходженні коштів або при нарахуванні доходу за надані послуги. За розділом III "Доходи" у графі 3 "На початок року" записів
не повинно бути, у графі 4 "На кінець звітного періоду"
відображаються отримані та нараховані доходи загального та
спеціального фондів, які склалися на кінець звітного періоду. Рядок 450 "Доходи загального фонду". Наводяться кошти, що
фактично надійшли на рахунок бюджетної установи із загального
фонду бюджету. Рядок поділяється на такі рядки: 451 "Доходи державного бюджету". Відображаються фактичні
надходження загального фонду державного бюджету; 452 "Доходи місцевого бюджету". Відображаються фактичні
надходження загального фонду місцевого бюджету. Рядок 460 "Доходи спеціального фонду". Відображаються доходи
спеціального фонду, отримані бюджетною установою. Сума рядка
утворюється з таких рядків: 461 "Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги".
Наводиться сума доходу, нарахованого бюджетною установою як плата
за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з
функціональними повноваженнями; від господарської та/або
виробничої діяльності; за оренду майна бюджетних установ; від
реалізації майна; 462 "Доходи за іншими джерелами власних надходжень".
Призначений для відображення надходжень бюджетної установи для
виконання окремих доручень, а також грантів, дарунків, благодійних
внесків, інвестицій, що згідно із законодавством України отримують
бюджетні установи; 463 "Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду".
Відображаються інші надходження спеціального фонду установи та
позики міжнародних фінансових організацій, які надійшли на
спеціальні реєстраційні рахунки бюджетних установ; 464 "Доходи за коштами, отриманими на виконання програм
соціально-економічного та культурного розвитку регіонів".
Призначений для відображення надходжень спеціального фонду
бюджетної установи, отриманих на виконання програм
соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.
Розшифрування позабалансових рахунків
У розшифруванні позабалансових рахунків наводяться суми
залишку на початок року, надходження та вибуття протягом звітного
періоду, залишку на кінець кварталу: орендованих необоротних
активів, активів на відповідальному зберіганні та інше.
2. "Звіт про надходження та використання коштів загального
фонду" (форма N 2д, N 2м) ( za338-09 ) (додаток 2) складається про
отримані кошти загального фонду за кожним кодом програмної
класифікації видатків та кредитування державного бюджету або
тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та
класифікації кредитування бюджету. Крім того, складається зведений
звіт форми N 2д, N 2м за всіма кодами програмної класифікації
видатків та кредитування державного бюджету або за всіма кодами
тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих
бюджетів. Заповнення окремих граф звітів форми N 2д, N 2м ( za338-09 )
здійснюється у такому порядку: у графі 4 "Затверджено кошторисом на рік" проставляється
затверджена в кошторисі річна сума планового асигнування
загального фонду з урахуванням змін, унесених до кошторису
протягом звітного періоду; у графі 5 "Затверджено на відповідний період" проставляється
затверджена на звітний період сума планових асигнувань загального
фонду бюджету. Із загальної суми планових асигнувань наводяться
дані за такими кодами економічної класифікації видатків: 1110
"Оплата праці працівників бюджетних установ", 1120 "Нарахування на
заробітну плату", 1132 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали",
1133 "Продукти харчування", 1160 "Оплата комунальних послуг та
енергоносіїв", 1171 "Дослідження і розробки, окремі заходи
розвитку по реалізації державних (регіональних) програм", 1172
"Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не
віднесені до заходів розвитку", 1340 "Поточні трансферти
населенню", 5000 "Інші видатки". Одержувачі бюджетних коштів графу 5 не заповнюють; у графі 6 "Залишок на початок року" наводиться залишок
невикористаних коштів загального фонду бюджетної установи, які
відповідно до законодавства можуть зберігатися на поточних
рахунках в установах банків; у графі 7 "Надійшло коштів за звітний період" відображається
сума коштів загального фонду бюджету в розрізі кодів економічної
класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування
бюджету, яка фактично надійшла на ім'я установи. У цій графі наводиться сума курсової різниці на залишки
коштів на валютному рахунку; у графі 8 "Касові видатки" відображається сума касових
видатків загального фонду бюджету в розрізі кодів економічної
класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету, тобто
видатків, що проведені шляхом перерахування коштів з реєстраційних
(поточних) рахунків установи, відкритих в органах Державного
казначейства України (установах банків) за всіма операціями.
Видатки зменшуються на суми, що надійшли на реєстраційні (поточні)
рахунки на відновлення касових видатків, які були проведені в
поточному році; у графі 9 "Фактичні видатки" наводиться сума фактичних
видатків, тобто дійсних витрат, що оформлені та підтверджуються
відповідними документами, у тому числі видатків за несплаченими
рахунками кредиторів, за нарахованою заробітною платою, за
стипендіями тощо, мінус суми, на які коригуються фактичні видатки
(на суми відновлення касових видатків, проведених у поточному році
тощо). У цій графі наводиться сума курсової різниці при проведенні
переоцінки зобов'язань, узятих в іноземній валюті; у графі 10 "Залишок на кінець звітного періоду" записується
залишок коштів на кінець звітного періоду в розрізі кодів
економічної класифікації видатків бюджету та класифікації
кредитування бюджету.
3. Про надходження і використання коштів спеціального фонду
установи, які отримують кошти державного бюджету або місцевих
бюджетів, складають у розрізі кодів програмної класифікації
видатків та кредитування державного бюджету або в розрізі кодів
тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
такі форми звітності ( za338-09 ): "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як
плата за послуги, що надаються бюджетними установами" (форма
N 4-1д, N 4-1м); "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за
іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ" (форма
N 4-2д, N 4-2м); "Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду" (форма N 4-3д, N 4-3м); "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на
виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку
регіонів" (форма N 4-4д); "Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)"
(форма N 4-3д.1, N 4-3м.1).
4. "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як
плата за послуги, що надаються бюджетними установами" (форма
N 4-1д, N 4-1м) ( za338-09 ) (додаток 3) складається бюджетними
установами, що мають право, відповідно до законодавства України,
отримувати плату за послуги, надання яких пов'язане з виконанням
основних функцій та завдань бюджетної установи; кошти, що
отримуються бюджетними установами від господарської та/або
виробничої діяльності; плату за оренду майна бюджетних установ;
кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна. Бюджетні установи використовують ці кошти за цільовим
призначенням згідно з кошторисом.
5. "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за
іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ" (форма
N 4-2д, N 4-2м) ( za338-09 ) (додаток 4) складається бюджетними
установами, що отримують гранти та дарунки, благодійні внески, а
також кошти на виконання окремих доручень. Сюди також відносяться
інвестиції, що згідно із законодавством України отримують бюджетні
установи, у тому числі на будівництво житла. Ці кошти не мають
постійного характеру та плануються лише у випадках, що попередньо
визначені рішеннями Кабінету Міністрів України або за вже
укладеними договорами. За надходженнями у вигляді грантів, дарунків, благодійних
внесків та інвестицій зміни до кошторисів уносяться у міру їх
надходження відповідно до законодавства України.
6. "Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду" (форма N 4-3д, N 4-3м) ( za338-09 ) (додаток
5) складається установами, які за розподілами головних
розпорядників бюджетних коштів отримують кошти, що відносяться до
інших надходжень спеціального фонду бюджету за кодами програмної
класифікації видатків та кредитування державного бюджету,
тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та
класифікації кредитування бюджету.
7. "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на
виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку
регіонів" (форма N 4-4д) ( za338-09 ) (додаток 6) складається
бюджетними установами, які утримуються за рахунок коштів
державного бюджету і отримують субвенцію з місцевого бюджету на
виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку
регіонів за кодами програмної класифікації видатків та
кредитування державного бюджету та економічної класифікації
видатків залежно від їх економічної сутності.
8. Заповнення окремих граф звітів про надходження і
використання коштів спеціального фонду здійснюється у такому
порядку: у графі "Затверджено кошторисом на рік" відображається річна
сума планових показників за відповідним джерелом надходжень
спеціального фонду. Якщо протягом звітного періоду до кошторису були внесені
зміни, то в цій графі проставляються кошторисні призначення з
урахуванням унесених змін; у графі "Затверджено на відповідний період" проставляється
затверджена на звітний період сума помісячного розпису витрат
спеціального фонду бюджету. Із загальної суми планових асигнувань
наводяться дані за такими кодами економічної класифікації
видатків: 1110 "Оплата праці працівників бюджетних установ", 1120
"Нарахування на заробітну плату", 1132 "Медикаменти та
перев'язувальні матеріали", 1133 "Продукти харчування", 1160
"Оплата комунальних послуг та енергоносіїв", 1171 "Дослідження і
розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних
(регіональних) програм", 1172 "Окремі заходи по реалізації
державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів
розвитку", 1340 "Поточні трансферти населенню", 5000 "Інші
видатки". Графа "Затверджено на відповідний період" заповнюється лише у
формі N 4-3д, N 4-3м ( za338-09 ). Одержувачі бюджетних коштів цю графу не заповнюють; у графах "Залишок на початок року" форм N 4-1д, N 4-1м,
N 4-2д, N 4-2м та N 4-4д ( za338-09 ) наводяться загальні суми
залишків коштів на спеціальних реєстраційних рахунках без
розподілу за кодами економічної класифікації видатків бюджету; у графі "Залишок на початок року" форми N 4-3д, N 4-3м
( za338-09 ) наводиться залишок невикористаних коштів спеціального
фонду бюджетної установи, які відповідно до законодавства можуть
зберігатися на поточних рахунках в установах банків; у графі "Перераховано залишок" відображається сума коштів
спеціального фонду минулого звітного року, що була відповідно до
законодавства України перерахована у звітному періоді (повернена
установі, що надала ці кошти тощо) і не є касовими видатками, а
також не може бути віднесена на зменшення надходжень поточного
року. Такі суми відображаються без розподілу за кодами економічної
класифікації видатків бюджету; графа "Отримано залишок" уведена лише у формі N 4-1д, N 4-1м
( za338-09 ). У цій графі відображається сума коштів минулого
бюджетного періоду, що була отримана бюджетною установою у
звітному періоді. У формі така сума відображається без розподілу
за кодами економічної класифікації видатків бюджету; у графі "Нараховано доходів" відображається сума доходу,
нарахованого за окремими видами діяльності бюджетної установи.
Графа "Нараховано доходів" уведена лише у формі N 4-1д, N 4-1м
( za338-09 ); у графі "Надійшло коштів" відображається сума надходжень
спеціального фонду за відповідним джерелом надходжень, яка
надійшла на спеціальний реєстраційний рахунок бюджетної установи у
звітному періоді, мінус суми коштів, що повернені фізичним і
юридичним особам та/або перераховані підвідомчим установам або
установам вищого рівня у межах однієї програми, з надходжень
поточного року в грошовій та натуральній формах. У цій графі наводиться сума курсової різниці на залишки
коштів на валютному рахунку; у графі "Касові видатки - усього" відображається сума касових
видатків спеціального фонду бюджету за відповідним джерелом
надходжень у розрізі кодів економічної класифікації видатків
бюджету та класифікації кредитування бюджету, тобто видатків, що
проведені шляхом перерахування коштів зі спеціальних реєстраційних
рахунків, відкритих у органах Державного казначейства України.
Видатки зменшуються на суми, що надійшли на спеціальні
реєстраційні рахунки на відновлення касових видатків; у графі "Касові видатки - у т.ч. спрямовано на погашення
заборгованості загального фонду" форми N 4-1д, N 4-1м ( za338-09 )
відображається сума касових видатків спеціального фонду бюджету,
що були направлені на погашення заборгованості загального фонду
бюджету; у графі "Фактичні видатки - усього" відображаються фактичні
видатки бюджетної установи за звітний період у розрізі кодів
економічної класифікації видатків бюджету та класифікації
кредитування бюджету, тобто дійсні витрати, що оформлені та
підтверджуються відповідними документами, у тому числі видатки за
несплаченими рахунками кредиторів, за нарахованою і невиплаченою
заробітною платою, стипендіями тощо. У цій графі наводиться сума курсової різниці при проведенні
переоцінки зобов'язань, узятих в іноземній валюті. При спрямуванні коштів спеціального фонду на погашення
заборгованості загального фонду розпорядники бюджетних коштів
здійснюють коригування обсягів узятих бюджетних зобов'язань
загального фонду бюджету для проведення видатків за цими
зобов'язаннями із спеціального фонду; у графі "Фактичні видатки - у т.ч. проведені за видатками
загального фонду" форми N 4-1д, N 4-1м ( za338-09 ) відображаються
суми фактичних видатків спеціального фонду, що були направлені на
проведення видатків загального фонду бюджету; у графі "Залишок на кінець звітного періоду" записується
залишок коштів на кінець звітного періоду; у графі "Залишок на кінець звітного періоду" у формах N 4-1д,
N 4-1м, N 4-2д, N 4-2м, N 4-4д ( za338-09 ) залишки коштів
наводяться без розподілу за кодами економічної класифікації
видатків бюджету. У формі N 4-3д, N 4-3м залишки коштів
проставляються з розподілом за кодами економічної класифікації
видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету. Залишки
повинні відповідати даним виписок зі спеціальних реєстраційних
рахунків органів Державного казначейства України на відповідні
дати. Показник за рядком 010 "Надходження коштів - усього" форм
фінансової звітності N 4-1, N 4-2, N 4-4 ( za338-09 ) у графі
"Затверджено кошторисом на рік" відображає загальну суму за
джерелами надходження коштів, у тому числі і фінансування. У рядку
"Фінансування" проставляються суми залишків грошових коштів, що
склалися на спеціальних реєстраційних рахунках на початок року, за
умови внесення на їх суму змін до кошторису. Обсяги фінансування
враховуються у загальній сумі надходжень.
9. "Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)"
(форма N 4-3д.1, N 4-3м.1) ( za338-09 ) (додаток 7) складається
установами, які отримують кошти міжнародних фінансових організацій
для підготовки та реалізації проектів економічного і соціального
розвитку України. Заповнення окремих граф звітів форми N 4-3д.1, N 4-3м.1
( za338-09 ) здійснюється у такому порядку: у графі 4 "Затверджено кошторисом на рік" проставляється сума
планового асигнування, затверджена кошторисом. Якщо протягом звітного року до кошторису були внесені зміни,
то в цій графі проставляється сума уточненого асигнування; у графі 5 "Залишок коштів на початок року - ін.валюта"
записується сума залишку коштів на поточному рахунку на початок
звітного року в іноземній валюті; у графі 6 "Залишок коштів на початок року - грн" записується
сума залишку коштів, відображена в графі 5 і перерахована в
національну валюту України. Перерахування валюти здійснюється за офіційним курсом
Національного банку України; у графі 7 "Перераховано залишок - ін.валюта" відображається
сума залишку коштів минулого року в іноземній валюті, що була
перерахована у звітному році (повернена установі, що надала ці
кошти) і не є касовими видатками, а також не може бути віднесена
на зменшення надходжень звітного року; у графі 8 "Перераховано залишок - грн" відображається сума
коштів, наведена в графі 7 і перерахована в національну валюту
України; у графі 9 "Надійшло коштів за звітний період - ін.валюта"
відображається сума коштів, отримана в іноземній валюті; у графі 10 "Надійшло коштів за звітний період - грн"
відображається сума коштів, наведена в графі 9 і перерахована в
національну валюту України. У цій графі наводиться сума курсової різниці на залишки
коштів на валютному рахунку; у графі 11 "Касові видатки - ін.валюта" відображається сума
касових видатків бюджетної установи, проведених в іноземній валюті
шляхом перерахування коштів з поточного рахунку за всіма видами
операцій; у графі 12 "Касові видатки - грн" наводиться сума касових
видатків, проведених в іноземній валюті, відображена в графі 11 і
перерахована в національну валюту України; у графі 13 "Фактичні видатки - ін.валюта" наводиться сума
фактичних видатків бюджетної установи, тобто дійсні витрати, що
оформлені, підтверджені відповідними документами і проведені в
іноземній валюті; у графі 14 "Фактичні видатки - грн" відображається сума
фактичних видатків, відображена в графі 13 і перерахована в
національну валюту України. У цій графі наводиться сума курсової різниці при проведенні
переоцінки зобов'язань, узятих в іноземній валюті; у графі 15 "Залишок коштів на кінець звітного періоду -
ін.валюта" записується сума залишку коштів на поточному рахунку на
кінець звітного періоду в іноземній валюті; у графі 16 "Залишок коштів на кінець звітного періоду - грн"
записується сума залишку коштів, відображена в графі 15 і
перерахована в національну валюту України.
10. "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (форма
N 7д, N 7м) ( za338-09 ) (додаток 8) складається установами, що
отримують кошти державного або місцевих бюджетів на підставі даних
бухгалтерського обліку про фактичну дебіторську та кредиторську
заборгованість, яка виникла в установі при виконанні кошторису за
поточний та минулі роки. Звіт складається в розрізі кодів
програмної класифікації видатків та кредитування державного
бюджету або тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів і кодів економічної класифікації видатків
бюджету та містить інформацію про заборгованість бюджетних установ
як за видатками, так і за нарахованими доходами. Звіт за формою N 7д, N 7м ( za338-09 ) складається окремо про
заборгованість за коштами загального та спеціального фондів. Зведені звіти складаються за всіма кодами програмної
класифікації видатків та кредитування державного бюджету та за
всіма кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів за загальним та спеціальним фондами бюджетів. Заповнення окремих граф звітів форми N 7д, N 7м ( za338-09 )
здійснюється у такому порядку: у рядку 010 "Доходи" відображається загальна сума
дебіторської та загальна сума кредиторської заборгованості на
звітну дату, що виникла при наданні послуг. Наприклад: дебіторська заборгованість - нарахований і неотриманий дохід
за надані послуги; кредиторська заборгованість - надходження оплати за надану
послугу в більшій сумі, ніж була нарахована. Заборгованість за доходами відображається у звітності
загальною сумою і не поділяється за кодами економічної
класифікації видатків бюджету. Рядок 010 заповнюється лише у звітах за спеціальним фондом
(за коштами, отриманими як плата за послуги, які надаються
бюджетними установами відповідно до законодавства України); у рядку 020 "Видатки - усього на утримання установи"
відображається сума узагальненої заборгованості установи за
звітний період, що виникла при виконанні видаткової частини
кошторису або плану використання бюджетних коштів; рядки з 030 "Поточні видатки" до 560 "Капітальні трансферти
до бюджету розвитку" включно розшифровують рядок 020 і
відображають заборгованість за видатками в розрізі кодів
економічної класифікації видатків бюджету; { Абзац одинадцятий
пункту 10 розділу III в редакції Наказу Державного казначейства
N 115 ( z0301-10 ) від 02.04.2010 } у графі 4 "Дебіторська заборгованість на початок року"
наводиться сума дебіторської заборгованості установи, що
відповідає даним графи "Дебіторська заборгованість на звітну дату,
усього" форми N 7д, N 7м ( za338-09 ) річного фінансового звіту за
попередній рік; у графі 5 "Дебіторська заборгованість на звітну дату, усього"
відображається сума дебіторської заборгованості установи, що
виникла при виконанні кошторису за поточний та минулі роки і
перебуває на бухгалтерському обліку станом на дату складання
звіту; у графі 6 "Дебіторська заборгованість на звітну дату,
прострочена" із загальної суми дебіторської заборгованості
установи, що виникла при виконанні кошторису за поточний та минулі
роки і перебуває на бухгалтерському обліку станом на дату
складання звіту, уточнюється сума заборгованості з простроченим
терміном, тобто це заборгованість, що виникає на 30-й день після
закінчення терміну обов'язкового платежу згідно з укладеними
договорами, або якщо дата платежу не визначена після виписування
рахунку на оплату; у графі 7 "Дебіторська заборгованість на звітну дату,
списана" наводиться сума дебіторської заборгованості, яка була
списана протягом звітного періоду в установленому порядку; у графі 8 "Кредиторська заборгованість на початок року,
усього" наводиться сума кредиторської заборгованості установи, що
відповідає даним графи "Кредиторська заборгованість на звітну
дату, усього" форми N 7д, N 7м ( za338-09 ) річної фінансової
звітності за попередній період; у графі 9 "Кредиторська заборгованість на звітну дату,
усього" відображається сума кредиторської заборгованості, що
виникла при виконанні кошторису за поточний та минулі роки і
перебуває на бухгалтерському обліку на звітну дату; у графі 10 "Кредиторська заборгованість на звітну дату,
прострочена" із загальної суми кредиторської заборгованості
бюджетної установи, що виникла при виконанні кошторису за поточний
та минулі роки і перебуває на бухгалтерському обліку станом на
дату складання звіту, уточнюється сума заборгованості з
простроченим терміном, тобто це заборгованість, що виникає на 30-й
день після закінчення терміну обов'язкового платежу згідно з
укладеними договорами, або якщо дата платежу не визначена після
отримання підтвердних документів за отримані товари, виконані
роботи, надані послуги; у графі 11 "Кредиторська заборгованість на звітну дату,
термін оплати якої не настав" із загальної суми кредиторської
заборгованості установи, що виникла на дату складання звіту,
уточнюється сума заборгованості, термін оплати якої не настав; у графі 12 "Кредиторська заборгованість на звітну дату,
списана" наводиться сума кредиторської заборгованості, яка була
списана протягом звітного періоду в установленому порядку; у графі 13 "Зареєстровані фінансові зобов'язання на кінець
звітного періоду, усього" відображаються суми фінансових
зобов'язань, які зареєстровані протягом звітного періоду в органі
Державного казначейства України та залишились непроплаченими на
кінець звітного періоду; у графі 14 "Зареєстровані фінансові зобов'язання на кінець
звітного періоду, усього - з них кредиторська заборгованість" з
усієї суми фінансових зобов'язань, які зареєстровані протягом
звітного періоду в органі Державного казначейства України та
залишились непроплаченими на кінець звітного періоду,
відображається кредиторська заборгованість. Станом на кінець року дані граф 13 та 14 мають бути
тотожними.
{ Абзац двадцять четвертий пункту 10 розділу III виключено на
підставі Наказу Державного казначейства N 115 ( z0301-10 ) від
02.04.2010 }
11. "Звіт про заборгованість за окремими програмами" (форма
N 7д.1, N 7м.1) ( za338-09 ) (додаток 9) складається за сумами
заборгованості бюджетної установи за звітний період, що виникла
при виконанні кошторису за поточний та минулі роки за окремими
кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного
бюджету або окремими кодами тимчасової класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів (за придбані та відпущені
матеріальні цінності державного матеріального резерву, надані
пільгові кредити тощо). У формі N 7д.1, N 7м.1 ( za338-09 ) у рядках з 020 до 140
відображається сума заборгованості установи за звітний період, що
виникла при виконанні видаткової частини кошторису за окремими
кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного
бюджету або за окремими кодами тимчасової класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів. { Абзац другий пункту 11 розділу
III із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства
N 115 ( z0301-10 ) від 02.04.2010 } У рядку 010 "Видатки" відображається загальна сума
заборгованості бюджетної установи за звітний період. Рядки з 020 "Оплата інших послуг та інші видатки" до 140
"Надання зовнішніх кредитів" включно розшифровують рядок 010 і
відображають заборгованість за видатками в розрізі кодів
економічної класифікації видатків бюджету та класифікації
кредитування бюджету. { Абзац четвертий пункту 11 розділу III із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 115
( z0301-10 ) від 02.04.2010 } Звітність за формою N 7д.1, N 7м.1 ( za338-09 ) складається
окремо про заборгованість за коштами, отриманими із загального та
спеціального фондів. Показники у графах 4 та 6 дебіторської та кредиторської
заборгованості на початок року повинні відповідати даним граф на
звітну дату дебіторської та кредиторської заборгованості річної
фінансової звітності попереднього звітного періоду. Рядки 080, 090, 100, 110, 120, 130, 140 на кінець року не
заповнюються. { Абзац сьомий пункту 11 розділу III із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 115
( z0301-10 ) від 02.04.2010 } У рядках 020, 030, 040, 070 проставляються суми
заборгованості установи за звітний період, що виникли при
виконанні видаткової частини кошторису за кодом програмної
класифікації видатків та кредитування державного бюджету 5121040
"Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного
матеріального резерву". { Абзац восьмий пункту 11 розділу III із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 115
( z0301-10 ) від 02.04.2010 } Операції з надання кредитів із загального фонду бюджету
розпорядниками бюджетних коштів відображаються у формі N 7д.1,
N 7м.1 ( za338-09 ) за загальним фондом. Суми дебіторської
заборгованості відображають заборгованість за розрахунками з
позичальниками, які отримали кредити. Суми кредиторської
заборгованості відображають заборгованість за розрахунками з
бюджетом на суму отриманих коштів на надання кредитів із
загального фонду бюджету. Суми повернутих позичальниками кредитів, які надавалися із
загального фонду бюджету, у формі N 7д.1, N 7м.1 ( za338-09 )
відображаються як зменшення дебіторської заборгованості в сумі
повернутих кредитів (тобто відображається різниця між сумою
наданих кредитів та сумою повернутих кредитів) та як зменшення
кредиторської заборгованості за загальним фондом бюджету на суму
коштів, перерахованих розпорядником бюджетних коштів до загального
фонду бюджету. За сумами кредитів, наданих позичальникам із спеціального
фонду бюджету (у разі рекредитування), відображається дебіторська
заборгованість в сумі наданих кредитів, зменшена на суму
повернених коштів позичальниками.
12. Довідка щодо виконання розпису витрат спеціального фонду
Державного бюджету України за програмами, які фінансуються за
рахунок позик міжнародних фінансових організацій (додаток 10)
( za338-09 ) складається та подається до органів Державного
казначейства України головними розпорядниками коштів державного
бюджету, що виконують програми спеціального фонду державного
бюджету за рахунок позик міжнародних фінансових організацій. Заповнення окремих граф Довідки здійснюється у такому
порядку: у графі 3 "Затверджено кошторисом на рік" наводяться суми
річного розпису витрат спеціального фонду державного бюджету на
рік, з урахуванням змін. Суми наводяться з розподілом за видами
надходжень; у графі 4 "Затверджено на відповідний період" наводяться суми
помісячного розпису витрат спеціального фонду державного бюджету
на відповідний рік, з урахуванням змін. Суми наводяться з
розподілом за видами надходжень; у графі 5 "Залишок коштів на початок року у рядку за кодом
602100 "На початок періоду" наводяться суми залишку коштів на
початок року; у графі 6 "Надійшло коштів за звітний період" у рядку за
кодом 401201 "Довгострокові зобов'язання" наводиться сума
надходжень на ім'я головного розпорядника бюджетних коштів за
вирахуванням сум відкритих асигнувань, направлених головним
розпорядником бюджетних коштів розпорядникам бюджетних коштів
нижчого рівня; у графі 7 "Направлено надходжень на здійснення видатків"
наводяться сума коштів, що фактично надійшла на ім'я установи на
відкриті поточні рахунки в установах банків та/або спеціальні
реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства України, та
суми залишку, що направлені на здійснення видатків у звітному
періоді (рядок 602100); у графі 8 "Касові видатки" у рядку за кодом програми
наводиться сума проведених з початку року касових видатків без
розподілу за кодами доходів; у графі 9 "Залишок на кінець звітного періоду" у рядку за
кодом програми наводиться сума залишку на кінець звітного періоду. За рядком "КПКВ" (підсумковий рядок) сума залишку на кінець
звітного періоду у графі 9 дорівнює різниці між даними, наведеними
у графі 7 та графі 8.
IV. Пояснювальна записка
1. Пояснювальна записка до квартальної фінансової звітності
(додаток 11) ( za338-09 ) повинна містити інформацію про: назву установи та її місцезнаходження; короткий опис основної діяльності установи; назву органу управління, у віданні якого перебуває установа; середню чисельність працівників.
2. До пояснювальної записки додаються такі довідки:
2.1. Довідка про депозитні операції бюджетних установ
(додаток 12) ( za338-09 ). У цій довідці необхідно відобразити
депозитні операції, що проводить бюджетна установа (залишки на
рахунках тощо), та вказати нормативно-правовий акт, на підставі
якого проводяться такі операції.
{ Пункт 2.2 розділу IV виключено на підставі Наказу
Державного казначейства N 115 ( z0301-10 ) від 02.04.2010 }
2.2. Довідка про суми дебіторської та кредиторської
заборгованості установи за операціями, які не відображаються у
формі N 7д, N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами"
(додаток 14) ( za338-09 ).
2.3. Довідка про направлення асигнувань загального фонду
установам, підвідомчим іншим головним розпорядникам бюджетних
коштів (додаток 15) ( za338-09 ) складається головними
розпорядниками коштів, які направляли кошти розпорядникам
бюджетних коштів, що підпорядковані іншим головним розпорядникам
бюджетних коштів. Ця довідка додається до зведеної фінансової
звітності головних розпорядників бюджетних коштів.
2.4. Довідка про використання іноземних грантів (додаток 16)
( za338-09 ). У довідці наводиться інформація про використання
бюджетними установами грантів, отриманих від міжнародних
фінансових організацій та країн-донорів за звітний період.
2.5. Довідка про суми кредиторської заборгованості, які
включено до форми N 7д.1, N 7м.1 (додаток 17) ( za338-09 ).
Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів, які складають форму
N 7д.1, N 7м.1. Розпорядники бюджетних коштів відображають дані
всієї кредиторської заборгованості, у тому числі й одержувачів
бюджетних коштів, які отримували кошти через цього розпорядника
бюджетних коштів. Довідка складається окремо за загальним та
спеціальним фондами.
2.6. Довідка про дебіторську заборгованість (додаток 18)
( za338-09 ). Ця довідка складається бюджетними установами, які
отримують кошти державного або місцевих бюджетів, за загальним та
спеціальним фондами. За наявності дебіторської заборгованості
установи на кінець звітного періоду указуються причини проведення
попередньої оплати та виникнення дебіторської заборгованості. Дані у рядку "Разом" довідки повинні відповідати відповідним
даним у рядку 020 "Звіту про заборгованість за бюджетними коштами"
(форма N 7д, N 7м) ( za338-09 ). У складі зведеної фінансової звітності головних розпорядників
бюджетних коштів довідка подається без розподілу за кодами
економічної класифікації видатків.
2.7. Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської
заборгованості загального фонду (додаток 19) ( za338-09 ). Ця
довідка складається за відповідними даними "Звіту про
заборгованість за бюджетними коштами" (форма N 7д, N 7м).
2.8. Довідка про причини виникнення простроченої
кредиторської заборгованості загального фонду (додаток 20)
( za338-09 ). Ця довідка складається за відповідними даними "Звіту
про заборгованість за бюджетними коштами" (форма N 7д, N 7м).
2.9. Довідка про надходження та використання коштів
загального фонду в територіальному розрізі (додаток 21)
( za338-09 ). Ця довідка складається головними розпорядниками
коштів державного бюджету за всіма програмами.
2.10. Довідка про надходження і використання коштів,
отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами
в територіальному розрізі (додаток 22) ( za338-09 ). Ця довідка
складається головними розпорядниками коштів державного бюджету за
всіма програмами.
2.11. Довідка про надходження і використання коштів,
отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ
у територіальному розрізі (додаток 23) ( za338-09 ). Ця довідка
складається головними розпорядниками коштів державного бюджету за
всіма програмами.
2.12. Довідка про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду в територіальному розрізі (додаток 24)
( za338-09 ). Ця довідка складається головними розпорядниками
коштів державного бюджету за всіма програмами.
2.13. Довідка про надходження і використання коштів,
отриманих на виконання програм соціально-економічного та
культурного розвитку регіонів у територіальному розрізі (додаток
25) ( za338-09 ). Ця довідка складається головними розпорядниками
коштів державного бюджету за всіма програмами.
2.14. Довідка про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) у
територіальному розрізі (додаток 26) ( za338-09 ). Ця довідка
складається головними розпорядниками коштів державного бюджету за
програмами, які виконуються за рахунок позик міжнародних
фінансових організацій.
2.15. Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в
територіальному розрізі (додаток 27) ( za338-09 ). Ця довідка
складається головними розпорядниками коштів державного бюджету за
всіма програмами.
2.16. Довідка про заборгованість за окремими програмами в
територіальному розрізі (додаток 28) ( za338-09 ). Ця довідка
складається головними розпорядниками коштів державного бюджету за
всіма програмами.
2.17. Довідка про залишки коштів бюджетних установ на інших
поточних рахунках у банках (додаток 28) ( za338-09 ). { Пункт 2.17 розділу IV в редакції Наказу Державного казначейства
N 115 ( z0301-10 ) від 02.04.2010 }
2.18. Реєстр форм звітів про надходження та використання
коштів загального фонду (додаток 30) ( za338-09 ).
2.19. Реєстр форм звітів про надходження і використання
коштів спеціального фонду (додаток 31) ( za338-09 ).
2.20. Реєстр форм звітів про заборгованість бюджетних установ
(додаток 32) ( za338-09 ). Складається окремо за загальним і
спеціальним фондами.
V. Звірка та порівняння окремих показників
форм квартальної фінансової звітності
Правильність складання квартальної фінансової звітності
визначається шляхом перевірки та порівняння окремих показників у
формах квартальної фінансової звітності, визначених у цьому
Порядку (додаток 33) ( za338-09 ).
{ Зміни до додатків див. в Наказі Державного казначейства
N 115 ( z0301-10, za301-10 ) від 02.04.2010 }

Директор Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності Н.І.Сушковгору