Документ z0337-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.12.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.03.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.12.2015  № 1586


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 березня 2016 р.
за № 337/28467

Про затвердження Положення про Центр соціальної інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, Державної міграційної служби України

Відповідно до статті 27 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», підпунктів 18 та 22 пункту 4 Положення про Державну міграційну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 360, підпункту 2 пункту 7 Плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2012 року № 605-р, пункту 49 Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р, та з метою визначення організаційно-правових засад діяльності та утримання центрів соціальної інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, Державної міграційної служби України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Центр соціальної інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, Державної міграційної служби України, що додається.

2. Департаменту юридичного забезпечення МВС (Губарева О.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної міграційної служби України Соколюка М.Ю.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Харківської
обласної державної адміністрації

Голова Національного агентства України
з питань державної служби

Міністр охорони здоров'я України

Виконуючий обов'язки голови
Київської міської державної адміністрації

Голова Вінницької
обласної державної адміністрації

Тимчасово виконуюча обов'язки
Міністра освіти і науки України

Міністр соціальної політики України

Голова Одеської
обласної державної адміністрації

Т.в.о. Міністра
закордонних справ України

Голова Державної
міграційної служби УкраїниІ.Л. Райнін


К.О. Ващенко

О. Квіташвілі


Г. Пліс


В. Коровій


І.Р. Совсун

П. Розенко


М. Саакашвілі


В.В. Пристайко


М.Ю. СоколюкЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
17.12.2015  № 1586


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 березня 2016 р.
за № 337/28467

ПОЛОЖЕННЯ
про Центр соціальної інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, Державної міграційної служби України

I. Загальні положення

1. Центр соціальної інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, Державної міграційної служби України (далі - Центр) є багатофункціональним соціально-адаптаційним державним закладом, який у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці здійснює передбачені цим Положенням заходи щодо інтеграції та адаптації біженців і осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, в українське суспільство, забезпечує доступ таких осіб до безоплатної правової допомоги, мовних курсів, надання допомоги в отриманні початкової, середньої та професійно-технічної освіти, а також сприяє тимчасовому працевлаштуванню, отриманню гарантованих законодавством України соціальних послуг та медичної допомоги, збереженню їх національно-етнічної самобутності.

2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Конвенцією про статус біженців 1951 року та Протоколом щодо статусу біженців 1967 року, іншими міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.

3. Центр належить до сфери управління ДМС.

4. Рішення щодо утворення, реорганізації або ліквідації Центру приймається Головою ДМС.

5. Центр здійснює діяльність на принципах законності, захисту прав людини, гуманності, соціальної справедливості, недискримінації, доступності та безкоштовності послуг, конфіденційності, поваги до особистості.

6. Фінансування Центру здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законом.

7. Центр є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, реєстраційні рахунки в Державній казначейській службі України.

8. Центр розвиває та підтримує ділові відносини з іншими установами соціального захисту населення, взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами Національної поліції, органами місцевого самоврядування, територіальними органами і підрозділами ДМС, структурними підрозділами з питань охорони здоров'я, освіти і науки, соціального захисту населення Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, територіальними органами Державної служби зайнятості, громадськими об'єднаннями, благодійними фондами та громадянами, міжнародними і неурядовими організаціями.

II. Мета та основні завдання Центру

1. Метою утворення Центру є сприяння інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, для забезпечення їх повноцінної участі в житті українського суспільства та надання таким особам правової, соціальної та іншої допомоги.

2. Основними завданнями Центру є:

1) сприяння в забезпеченні права на безоплатну правову допомогу, працю, освіту, соціальні послуги, медичну допомогу, спілкування мовою приймаючої держави, збереження національно-етнічної самобутності;

2) участь у реалізації державної політики щодо інтеграції та адаптації в українське суспільство біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту;

3) участь у підготовці та реалізації регіональних програм і проектів соціальної інтеграції та адаптації біженців, осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, сприяння їх доступу до безкоштовних мовних курсів, початкової, середньої, професійно-технічної та вищої освіти, медичної допомоги, національного ринку праці, гарантованих державою соціальних послуг;

4) участь у забезпеченні соціального супроводу та здійснення інших заходів щодо відновлення соціальних функцій, психологічного і фізичного стану біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

5) забезпечення взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, територіальними органами та підрозділами ДМС, підприємствами, установами та організаціями різних форм власності, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціально-інтеграційної роботи з біженцями та особами, які потребують додаткового або тимчасового захисту;

6) вивчення та використання кращого міжнародного досвіду у сфері роботи з біженцями та особами, які потребують додаткового або тимчасового захисту, практики реалізації програм місцевої інтеграції.

III. Функції Центру

1. Надає відповідно до законодавства та покладених на нього завдань безоплатні послуги особам, які визнані біженцями або особами, які потребують додаткового або тимчасового захисту, а також особам, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового або тимчасового захисту, у тому числі:

1) допомогу біженцям та особам, які потребують додаткового або тимчасового захисту, у захисті від будь-яких форм експлуатації, психічного, фізичного та інших видів насильства, порушених прав, честі та гідності, а також правову допомогу та консультації з питань відновлення документів, працевлаштування;

2) інформацію іноземцям та особам без громадянства, які звернулися за захистом в Україні, про графік роботи та місце розташування територіальних органів та підрозділів ДМС, структурних підрозділів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, міжнародних та громадських організацій, які працюють у сфері захисту прав та свобод людини;

3) допомогу особам, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового або тимчасового захисту, у забезпеченні захисту їх прав, передбачених Законом України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»;

4) інформацію іноземцям та особам без громадянства, які звернулися за захистом в Україні, про порядок доступу до процедури визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового або тимчасового захисту в Україні, через офіційний веб-сайт Центру;

5) консультації з основ законодавства про біженців, інформацію щодо мовних курсів, освітянських послуг, національного ринку праці, медичної допомоги та соціальних послуг.

2. Здійснює у межах компетенції заходи щодо:

1) надання роз’яснення біженцям або особам, які потребують додаткового або тимчасового захисту, дітям-біженцям, дітям, яким надано додатковий або тимчасовий захист, розлученим із сім’єю, соціальної допомоги, медико-психологічної реабілітації та соціальної адаптації з урахуванням їх стану здоров’я та індивідуальних особливостей психофізіологічного розвитку;

2) проведення психологічної діагностики, визначення потреб у психологічній корекції, реабілітації та адаптації осіб, визначених у пункті 1 цього розділу, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі інвалідів, одиноких матерів, вагітних жінок;

3) розвитку творчих здібностей та інтересів дітей осіб, які звернулися за захистом в Україні, дітей-біженців та дітей, яких визнано особами, які потребують додаткового або тимчасового захисту, дітей, розлучених із сім’єю, шляхом залучення їх до участі у культурно-спортивних заходах, олімпіадах, технічних гуртках, виставках, конкурсах, які проводяться Центром;

4) безперешкодного доступу до перебування в дошкільних закладах та навчання в загальноосвітніх школах дітей-біженців, дітей, яких визнано особами, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та дітей, розлучених із сім’єю.

3. Розробляє індивідуальні, багаторівневі інтеграційні програми адаптації в суспільство країни проживання для найбільш вразливих категорій біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, зокрема інвалідів, вагітних жінок, одиноких матерів, дітей, розлучених із сім’єю.

4. Організовує конференції, «круглі столи», навчальні семінари, тренінги, лекції, інші заходи з питань соціальної інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту.

5. Підтримує громадські ініціативи, спрямовані на формування гендерної культури та проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань ліквідації всіх форм дискримінації та насильства за ознакою статі, раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань, подолання негативних стереотипів щодо біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, у суспільстві, утвердження духовних цінностей, формування толерантності, поваги до культури, мови, звичаїв та традицій країни їх походження.

6. Забезпечує проведення заходів щодо підвищення рівня поінформованості посадових осіб центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правозахисних і правоохоронних органів щодо правового статусу біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, їх прав та свобод, гарантованих законодавством України.

7. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

8. Надає безоплатні послуги на підставі:

переліку безоплатних послуг, який затверджується наказом Центру за попереднім погодженням із Головою ДМС;

особистого звернення до адміністрації Центру потенційного отримувача послуг з числа осіб, визначених пунктом 1 цього розділу;

направлення територіального органу ДМС.

IV. Права Центру

1. Уносити пропозиції ДМС, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування щодо вдосконалення роботи з інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, в українське суспільство.

2. Самостійно визначати форми і методи роботи з особами, які звернулись до Центру.

3. Залучати на договірних засадах для надання інтеграційних та інших послуг фахівців інших установ, закладів та організацій, а також фізичних осіб, зокрема волонтерів (за їх згодою).

4. Відповідно до чинного законодавства одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, які належать до його компетенції.

5. Видавати у межах своїх повноважень на основі та на виконання Конституції і законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів МВС, ДМС та доручень Голови ДМС накази організаційно-розпорядчого характеру.

V. Керівництво Центром

1. Центром керує директор, який призначається на посаду і звільняється з посади Головою ДМС за погодженням з головою Київської міської/обласної державної адміністрації.

2. На посаду директора Центру призначається особа, яка має вищу юридичну (педагогічну) освіту, стаж юридичної (педагогічної) роботи не менше ніж три роки.

3. Директор Центру:

1) організовує та контролює діяльність Центру, персонально відповідає за виконання покладених на Центр завдань, законність прийнятих ним рішень;

2) подає Голові ДМС для затвердження проект структури та штатного розпису Центру в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці відповідно до типової структури, яка розробляється ДМС;

3) затверджує положення про структурні підрозділи Центру та посадові інструкції його працівників;

4) забезпечує підготовку проекту кошторису Центру;

5) приймає та звільняє з роботи працівників Центру відповідно до законодавства України;

6) застосовує заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників Центру;

7) затверджує правила внутрішнього розпорядку Центру та контролює їх виконання;

8) видає обов’язкові для виконання накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;

9) укладає угоди, діє від імені Центру і представляє його інтереси у взаємовідносинах із державними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

10) забезпечує підвищення кваліфікації працівників Центру та проходження ними атестації;

11) затверджує Регламент роботи Центру, правила перебування в Центрі біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту;

12) забезпечує планування роботи Центру;

13) забезпечує дотримання вимог з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежної безпеки, організовує навчання працівників з питань охорони праці;

14) розпоряджається коштами Центру в межах затвердженого Головою ДМС кошторису;

15) має право першого підпису на фінансових, банківських та інших документах;

16) звітує про свою діяльність перед Головою ДМС;

17) уносить керівництву ДМС пропозиції щодо вдосконалення роботи Центру;

18) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

VІ. Повноваження Голови ДМС у відношеннях з Центром

У відношеннях з Центром Голова ДМС:

приймає рішення щодо утворення, реорганізації або ліквідації Центру;

затверджує кошторис, граничну чисельність працівників та фонд оплати праці Центру;

затверджує типову структуру та штатний розпис Центру;

призначає на посаду і звільняє з посади керівника Центру;

погоджує перелік безоплатних послуг, які надаються Центром.

Директор Департаменту
формування політики
щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу МВС

В.Є. Боднарвгору