Документ z0336-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 23.07.2019, підстава - z0685-19

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

1400Капітал у дооцінках

1405Додатковий капітал

1410Резервний капітал

1415Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420Неоплачений капітал

1425

( )

( )

Вилучений капітал

1430

( )

( )

Усього за розділом I

1495II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання

1500Довгострокові кредити банків

1510Інші довгострокові зобов’язання

1515Довгострокові забезпечення

1520Цільове фінансування

1525Усього за розділом II

1595IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

1600Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями


1610товари, роботи, послуги

1615розрахунками з бюджетом

1620у тому числі з податку на прибуток

1621розрахунками зі страхування

1625розрахунками з оплати праці

1630Поточні забезпечення

1660Доходи майбутніх періодів

1665Інші поточні зобов’язання

1690Усього за розділом IІІ

1695ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700Баланс

1900Керівник

Головний бухгалтер

__________
-1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.


КОДИ

Дата (рік, місяць, число)01

Підприємство ____________________________________________
                                                                      (найменування)

за ЄДРПОУ


Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за __________________ 20__ р.

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

І. Фінансові результати

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( )

( )

Валовий:
прибуток


2090збиток

2095

( )

( )

Інші операційні доходи

2120Адміністративні витрати

2130

( )

( )

Витрати на збут

2150

( )

( )

Інші операційні витрати

2180

( )

( )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток


2190збиток

2195

( )

( )

Дохід від участі в капіталі

2200Інші фінансові доходи

2220Інші доходи

2240Фінансові витрати

2250

( )

( )

Втрати від участі в капіталі

2255

( )

( )

Інші витрати

2270

( )

( )

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток


2290збиток

2295

( )

( )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305Чистий фінансовий результат:
прибуток


2350збиток

2355

( )

( )

II. Сукупний дохід

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405Накопичені курсові різниці

2410Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415Інший сукупний дохід

2445Інший сукупний дохід до оподаткування

2450Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455Інший сукупний дохід після оподаткування

2460Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465III. Елементи операційних витрат

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500Витрати на оплату праці

2505Відрахування на соціальні заходи

2510Амортизація

2515Інші операційні витрати

2520Разом

2550ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615Дивіденди на одну просту акцію

2650Керівник

Головний бухгалтер


КОДИ

Дата (рік, місяць, число)
Підприємство _____________________________________________
                                                                              (найменування)

за ЄДРПОУ


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 20___ р.

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000Повернення податків і зборів

3005у тому числі податку на додану вартість

3006Цільового фінансування

3010Інші надходження

3095Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( )


( )

Праці

3105

( )

( )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( )

( )

Зобов’язань з податків і зборів

3115

( )

( )

Інші витрачання

3190

( )

( )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій


3200необоротних активів

3205Надходження від отриманих:
відсотків


3215дивідендів

3220Надходження від деривативів

3225Інші надходження

3250Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій


3255


( )


( )

необоротних активів

3260

( )

( )

Виплати за деривативами

3270

( )

( )

Інші платежі

3290

( )

( )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу


3300Отримання позик

3305Інші надходження

3340Витрачання на:
Викуп власних акцій


3345


( )


( )

Погашення позик

3350Сплату дивідендів

3355

( )

( )

Інші платежі

3390

( )

( )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400Залишок коштів на початок року

3405Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410Залишок коштів на кінець року

3415

вгору