Документ z0336-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 03.08.2018, підстава - z0817-18


II. Сукупний дохід

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405Накопичені курсові різниці

2410Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415Інший сукупний дохід

2445Інший сукупний дохід до оподаткування

2450Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455Інший сукупний дохід після оподаткування

2460Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465Чистий прибуток (збиток), що належить:
власникам материнської компанії


2470неконтрольованій частці

2475Сукупний дохід, що належить:
власникам материнської компанії


2480неконтрольованій частці

2485III. Елементи операційних витрат

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500Витрати на оплату праці

2505Відрахування на соціальні заходи

2510Амортизація

2515Інші операційні витрати

2520Разом

2550ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615Дивіденди на одну просту акцію

2650Керівник

Головний бухгалтер


КОДИ

Дата (рік, місяць, число)
Підприємство _____________________________________________
                                                                          (найменування)

за ЄДРПОУ


Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за __________________ 20__ р.

Форма № 3-к

Код за ДКУД

1801009

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000Повернення податків і зборів

3005у тому числі податку на додану вартість

3006Цільового фінансування

3010Інші надходження

3095Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( )


( )

Праці

3105

( )

( )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( )

( )

Зобов’язань з податків і зборів

3115

( )

( )

Інші витрачання

3190

( )

( )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій


3200необоротних активів

3205Надходження від отриманих:
відсотків


3215дивідендів

3220Надходження від деривативів

3225Інші надходження

3250Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій


3255


( )


( )

необоротних активів

3260

( )

( )

Виплати за деривативами

3270

( )

( )

Інші платежі

3290

( )

( )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу


3300Отримання позик

3305Інші надходження

3340Витрачання на:
Викуп власних акцій


3345


( )


( )

Погашення позик

3350Сплату дивідендів

3355

( )

( )

Інші платежі

3390

( )

( )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400Залишок коштів на початок року

3405Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410Залишок коштів на кінець року

3415Керівник

Головний бухгалтер


КОДИ

Дата (рік, місяць, число)
Підприємство _________________________________________
                                                                            (найменування)

за ЄДРПОУ


Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

за __________________ 20__ р.

Форма № 3-кн

Код за ДКУД

1801010

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року видаток

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності


Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

Коригування на:
амортизацію необоротних активів


3505ХХ

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань

3560

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

Сплачений податок на прибуток

3580

Х


Х


Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності


Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій


3200ХХ

необоротних активів

3205


Х


Х

Надходження від отриманих:
відсотків


3215ХХ

дивідендів

3220


Х


Х

Надходження від деривативів

3225


Х


Х

Інші надходження

3250


Х


Х

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій


3255


ХХ


необоротних активів

3260

Х


Х


Виплати за деривативами

3270

Х


Х


Інші платежі

3290

Х


Х


Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності


Надходження від:
Власного капіталу


3300ХХ

Отримання позик

3305


Х


Х

Інші надходження

3340


Х


Х

Витрачання на:
Викуп власних акцій


3345


ХХ


Погашення позик

3350

Х


Х


Сплату дивідендів

3355

Х


Х


Інші платежі

3390

Х


Х


Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

Залишок коштів на початок року

3405


Х


Х

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

Залишок коштів на кінець року

3415вгору