Документ z0336-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 03.08.2018, підстава - z0817-18


Керівник

Головний бухгалтер

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів 627 від 27.06.2013, № 48 від 08.02.2014}Додаток 2
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги
до фінансової звітності»


КОДИ

Дата (рік, місяць, число)01

Підприємство ________________________________________

за ЄДРПОУ


Територія ____________________________________________

за КОАТУУ


Організаційно-правова форма господарювання ____________

за КОПФГ


Вид економічної діяльності _____________________________

за КВЕД

Середня кількість працівників-1 _____________________________________

Адреса, телефон _________________________________________________

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Консолідованого звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2-к), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку


за міжнародними стандартами фінансової звітності


КОНСОЛІДОВАНИЙ БАЛАНС
(Звіт про фінансовий стан)

на ____________ 20__ р.

Форма № 1-к

Код за ДКУД

1801007

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

1000первісна вартість

1001накопичена амортизація

1002Незавершені капітальні інвестиції

1005Основні засоби

1010первісна вартість

1011знос

1012Інвестиційна нерухомість

1015Довгострокові біологічні активи

1020Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030інші фінансові інвестиції

1035Довгострокова дебіторська заборгованість

1040Відстрочені податкові активи

1045Гудвіл при консолідації

1055Інші необоротні активи

1090Усього за розділом I

1095II. Оборотні активи
Запаси

1100Поточні біологічні активи

1110Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130з бюджетом

1135у тому числі з податку на прибуток

1136Інша поточна дебіторська заборгованість

1155Поточні фінансові інвестиції

1160Гроші та їх еквіваленти

1165Витрати майбутніх періодів

1170Інші оборотні активи

1190Усього за розділом II

1195III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200Баланс

1300Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

1400Капітал у дооцінках

1405Додатковий капітал

1410Резервний капітал

1415Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420Неоплачений капітал

1425

( )

( )

Вилучений капітал

1430

( )

( )

Неконтрольована частка

1490Усього за розділом I

1495II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання

1500Довгострокові кредити банків

1510Інші довгострокові зобов’язання

1515Довгострокові забезпечення

1520Цільове фінансування

1525Усього за розділом II

1595IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

1600Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями


1610товари, роботи, послуги

1615розрахунками з бюджетом

1620у тому числі з податку на прибуток

1621розрахунками зі страхування

1625розрахунками з оплати праці

1630Поточні забезпечення

1660Доходи майбутніх періодів

1665Інші поточні зобов’язання

1690Усього за розділом IІІ

1695ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700Баланс

1900Керівник

Головний бухгалтер

__________
-1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.


КОДИ

Дата (рік, місяць, число)01

Підприємство ____________________________________________
                                                                               (найменування)

за ЄДРПОУ


Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за __________________ 20__ р.

Форма № 2-к

Код за ДКУД

1801008

І. Фінансові результати

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( )

( )

Валовий:
прибуток


2090збиток

2095

( )

( )

Інші операційні доходи

2120Адміністративні витрати

2130

( )

( )

Витрати на збут

2150

( )

( )

Інші операційні витрати

2180

( )

( )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток


2190збиток

2195

( )

( )

Дохід від участі в капіталі

2200Інші фінансові доходи

2220Інші доходи

2240Фінансові витрати

2250

( )

( )

Втрати від участі в капіталі

2255

( )

( )

Інші витрати

2270

( )

( )

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток


2290збиток

2295

( )

( )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

( )

( )

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305Чистий фінансовий результат:
прибуток


2350збиток

2355

( )

( )вгору