Документ z0333-14, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.10.2019, підстава - z0911-19

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

04.02.2014  № 292


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 лютого 2014 р.
за № 333/25110

{Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1386 від 23.07.2019}

Про затвердження Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств, які належать до сфери управління Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Відповідно до частини третьої статті 49 Закону України ,,Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, статті 4 Закону України ,,Про управління об’єктами державної власності”, підпункту 146 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Порядок організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств, які належать до сфери управління Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, що додається.

2. Адміністративно-господарському департаменту разом з департаментом юридичного забезпечення та ведення реєстру фінансових установ подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Сектору зв’язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Назаренка Ю.М.

Голова Комісії

Б. Візіров

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
04.02.2014  № 292


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 лютого 2014 р.
за № 333/25110

ПОРЯДОК
організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств, які належать до сфери управління Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

1. Цей Порядок встановлює процедуру визначення, погодження Нацкомфінпослуг кандидатури організатора аукціону під час організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до них стосовно майна державних підприємств, що належать до сфери управління Нацкомфінпослуг (далі - боржник).

2. Визначені цим Порядком повноваження Нацкомфінпослуг здійснює структурний підрозділ Нацкомфінпослуг, відповідальний за забезпечення виконання Нацкомфінпослуг повноважень органу управління об’єктами державної власності.

3. Замовником аукціону є керуючий санацією або ліквідатор, призначений у справі про банкрутство боржника господарським судом у порядку, встановленому Законом України ,,Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі - Закон).

4. Організатор аукціону визначається замовником за погодженням з Нацкомфінпослуг.

У ліквідаційній процедурі ліквідатор має право самостійно проводити торги на аукціоні відповідно до частини другої статті 44 Закону або залучати на підставі договору про проведення аукціону організатора аукціону.

5. Організатор аукціону повинен відповідати таким вимогам:

бути юридичною особою, зареєстрованою у встановленому законом порядку, що має право здійснювати продаж майна шляхом проведення аукціону;

наявність досвіду проведення аукціонів не менше трьох років;

наявність технічних можливостей для забезпечення продажу майна боржника шляхом проведення аукціону (з урахуванням виду і особливостей майна, що підлягає продажу);

організатором аукціону не може бути зацікавлена особа стосовно боржника, кредиторів та замовника аукціону.

6. З метою виявлення кандидатур організаторів аукціону замовник не пізніше ніж за три місяці до дати проведення аукціону надсилає Нацкомфінпослуг для розміщення на його офіційному веб-сайті та розміщує на офіційному веб-сайті боржника (у разі наявності) оголошення, що має містити такі відомості:

вимоги до кандидатури організатора аукціону;

кінцевий термін прийняття від кандидатур заяв та документів, що підтверджують їх відповідність встановленим вимогам;

інформацію про боржника, продаж майна якого здійснюватиметься на аукціоні;

характеристику майна боржника, продаж якого здійснюватиметься на аукціоні, що вказує на необхідність наявності в організатора цього аукціону технічних можливостей для його проведення;

текст проекту договору про проведення аукціону із зазначенням основних істотних умов договору (крім умови про суму винагороди та інформації про організатора аукціону);

поштову адресу, на яку подаються заява та документи, що підтверджують відповідність кандидатур встановленим вимогам;

контактні телефони для довідок.

Розміщення на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг оголошення для виявлення кандидатур організатора аукціону здійснюється протягом п’яти днів з дня його надходження.

7. Для визначення організатора аукціону претенденти подають замовнику аукціону в строк та на поштову адресу, що зазначені в оголошенні, розміщеному на офіційних веб-сайтах Нацкомфінпослуг та боржника (у разі наявності), такі документи:

заяву про виконання функцій організатора аукціону із зазначенням відомостей про кандидатуру організатора аукціону (повне найменування юридичної особи, код за ЄДРПОУ, організаційно-правова форма, місцезнаходження юридичної особи, номер телефону та інші засоби зв’язку, а також прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) особи, яка уповноважена представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами і має право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори), а також пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціону;

засвідчені в установленому порядку копії установчих або інших документів, відповідно до яких заявник має право проводити аукціони;

довідку, підписану керівником юридичної особи, що підтверджує технічні можливості заявника для забезпечення продажу майна боржника шляхом проведення аукціону (у разі зазначення такої вимоги в оголошенні щодо виявлення кандидатур організатора аукціону);

довідку, підписану керівником юридичної особи, що містить перелік проведених заявником аукціонів, для підтвердження його досвіду в цій сфері не менше трьох років.

8. У разі подання неповного комплекту документів, або подання документів з порушенням вимог, передбачених пунктом 7 цього Порядку, або подання документів після встановленого кінцевого терміну, або подання недостовірних відомостей заява про виконання функцій організатора аукціону залишається без розгляду, про що замовник листом повідомляє заявника.

9. У разі надходження двох і більше заяв кандидатур, які відповідають вимогам, установленим цим Порядком, на виконання функцій організатора аукціону замовник у п’ятиденний строк з останнього дня подачі таких заяв проводить конкурсний відбір та визначає переможця з урахуванням досвіду роботи та технічних можливостей (з урахуванням виду і особливостей майна, що підлягає продажу), із забезпечення організації продажу майна, пропозицій щодо суми винагороди за проведення аукціону.

10. Якщо в строк та на поштову адресу, що зазначені в оголошенні, розміщеному на офіційних веб-сайтах Нацкомфінпослуг та боржника (у разі наявності), не надійшло жодної заяви про виконання функцій організатора аукціону, замовник аукціону повторно в порядку та строк, що встановлені пунктом 6 цього Порядку, надсилає до Нацкомфінпослуг для розміщення його на офіційному веб-сайті та розміщує на офіційному веб-сайті боржника (у разі наявності) оголошення для виявлення кандидатур організатора аукціону.

11. Замовник після визначення кандидатури організатора, яка відповідає вимогам, установленим пунктом 5 цього Порядку, звертається до Нацкомфінпослуг для її погодження.

До звернення замовника про погодження кандидатури організатора аукціону долучаються документи, на підставі яких було визначено таку кандидатуру, та проект договору про проведення аукціону.

12. За результатом розгляду поданих замовником документів щодо погодження кандидатури організатора аукціону та перевірки проекту договору про проведення аукціону на предмет його відповідності вимогам законодавства у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом Нацкомфінпослуг у п’ятиденний строк з дня їх надходження приймає рішення про:

погодження кандидатури організатора аукціону;

відхилення кандидатури організатора аукціону.

З метою отримання додаткової інформації щодо кандидатури організатора аукціону або перевірки наданих нею відомостей Нацкомфінпослуг продовжує строк для прийняття рішення, але не більше ніж на десять днів, про що повідомляє замовника аукціону.

13. Про прийняте рішення Нацкомфінпослуг листом повідомляє замовника аукціону.

14. У разі прийняття Нацкомфінпослуг рішення про відхилення кандидатури організатора аукціону, яка визначалася шляхом проведення конкурсного відбору, замовник повторно проводить конкурсний відбір серед кандидатур, які подавали заяви та документи, що підтверджують їх відповідність встановленим вимогам, та звертається до Нацкомфінпослуг для погодження кандидатури.

15. Замовник укладає договір про проведення аукціону з погодженою Нацкомфінпослуг кандидатурою організатора аукціону з дотриманням вимог, встановлених Законом.

Заступник директора
адміністративно-
господарського
департаменту
О. Бартащуквгору