Документ z0332-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.03.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.04.2019. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

12.03.2019  № 150


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 квітня 2019 р.
за № 332/33303

Про внесення змін до Положення про порядок скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду (інвестиційної компанії)

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», пунктів 13, 14 розділу ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про інститути спільного інвестування», з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Внести до пункту 2.1 розділу 2 Положення про порядок скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду (інвестиційної компанії), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05 листопада 1999 року № 229, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 1999 року за № 881/4174 (зі змінами), такі зміни:

в абзаці першому слово «Державної» замінити словом «Національної»;

підпункт «ґ» викласти в такій редакції:

«ґ) баланс (звіт про фінансовий стан) фонду, звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), складені станом на останню звітну дату перед прийняттям рішення про ліквідацію, разом з аудиторським звітом щодо такої фінансової звітності або звіт щодо огляду проміжної фінансової інформації відповідно до міжнародних стандартів аудиту;».

2. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Панченка О.

Голова Комісії

Т. Хромаєввгору