Документ z0327-02, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 24.01.2011, підстава - z1405-10

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 98 від 11.03.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
2 квітня 2002 р.
за N 327/6615
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
податкової служби
N 982 ( z1405-10 ) від 22.12.2010 }
Про внесення змін та доповнень до наказів
Державної податкової адміністрації України

Відповідно до Закону України "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами" ( 2181-14 ), керуючись статтею 8 Закону України
"Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити зміни та доповнення до: 1.1. Інструкції про порядок застосування та стягнення сум
штрафних (фінансових) санкцій органами державної податкової
служби, затвердженої наказом Державної податкової адміністрації
України від 17.03.2001 N 110 ( z0268-01 ), зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 23.03.2001 за N 268/5459, що
додаються; 1.2. Порядку направлення органами державної податкової служби
України податкових повідомлень платникам податків, затвердженого
наказом Державної податкової адміністрації України від 21.06.2001
N 253 ( z0567-01 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
06.07.2001 за N 567/5758, що додаються.
2. Начальнику Головного управління податкового аудиту та
валютного контролю Гуржію С.Г. в установленому порядку подати цей
наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Начальнику Головного управління АІС "Податки" юридичних
осіб Семирзі М.І. у двомісячний термін внести зміни до програмного
забезпечення АРМів згідно з відповідними технічними вимогами.
4. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у
п'ятиденний термін після державної реєстрації цього наказу
забезпечити його тиражування та надсилання органам державної
податкової служби усіх рівнів.
5. Начальнику Головного управління масово-роз'яснювальної
роботи Сисоєву В.О. в десятиденний термін після державної
реєстрації цього наказу забезпечити його офіційне оприлюднення.
6. Цей наказ набуває чинності через 10 днів після державної
реєстрації.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Оперенка Г.М.
Голова М.Я.Азаров
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
11.03.2002 N 98
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 квітня 2002 р.
за N 327/6615

Зміни та доповнення
до Інструкції про порядок застосування та стягнення сум
штрафних (фінансових) санкцій органами державної
податкової служби
( z0268-01 )

1. З назви Інструкції слова "та стягнення сум" вилучити.
2. У підпункт 2.3 пункту 2 після слова "штрафна" включити
слово "(фінансова)".
3. У підпункт 2.5 пункту 2 після слів "передбачених
законодавством" доповнити словами "у тому числі за порушення у
сфері зовнішньоекономічної діяльності".
4. Підпункт 2.5 пункту 2 доповнити абзацом другим такого
змісту: "податкове повідомлення-рішення - це рішення керівника
податкового органу (його заступника) щодо обов'язку платника
податків сплатити донараховану суму податків, зборів (обов'язкових
платежів), застосованих штрафних (фінансових) санкцій (у тому
числі пені за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності)
за порушення податкового та іншого законодавства, що приймається
за результатами перевірки платника податків, рішення про
застосування сум штрафних санкцій за порушення граничних строків
сплати узгодженого податкового зобов'язання, штраф за самостійне
відчуження активів, які перебувають у податковій заставі та
потребують обов'язкової попередньої згоди податкового органу на
таке відчуження (далі - податкове повідомлення)".
5. Пункт 3 після слів "відповідно до" доповнити словами
"законодавчих та інших".
6. Підпункт 6.1.2 пункту 6 викласти в такій редакції: "6.1.2. Якщо платник податків не подає у встановлені терміни
податкову декларацію і контролюючий орган самостійно визначає суму
податкового зобов'язання платника податків, у тому числі за даними
документальних перевірок, то додатково за кожний звітний
податковий період, в якому виникає податкове зобов'язання, до
штрафу, установленого підпунктом 6.1.1 цього пункту, платник
податків сплачує штраф у розмірі десяти відсотків суми податкового
зобов'язання за кожний повний або неповний місяць затримки
податкової декларації, але не більше п'ятдесяти відсотків суми
нарахованого податкового зобов'язання та не менше десяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
7. У підпунктах 6.1.3 та 6.1.4 пункту 6 слова "або завищення"
вилучити.
8. Підпункт 6.1.3 пункту 6 доповнити новим абзацом такого
змісту: "З метою практичного застосування цього підпункту періодом,
на який припадає недоплата, слід уважати період, на який припадає
граничний термін подання податкової декларації".
9. Підпункт 6.1.6 пункту 6 викласти в такій редакції: "6.1.6. У разі, якщо платник податків декларує переоцінені
(завищені) або недооцінені (занижені) об'єкти оподаткування, що
призводить до заниження податкового зобов'язання (з конкретного
податку, збору, обов'язкового платежу) у великих розмірах, до
такого платника застосовуються штрафні санкції у розмірі 50
відсотків від суми недоплати, але не менше ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян. Заниженням податкового зобов'язання у великих розмірах
уважається сума недоплати, яка встановлюється на рівні,
визначеному Кримінальним кодексом України ( 2341-14 ). У разі, коли платника податків (посадову особу платника
податків) засуджено за скоєння злочину щодо ухилення від сплати
податків, видається нове податкове повідомлення, в якому сума
штрафних санкцій визначається у розмірі 50 відсотків від суми
недоплати, але не менше ста неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян, з врахуванням раніше застосованих і сплачених сум
штрафних санкцій. При цьому податкове повідомлення вручається платнику згідно з
вимогами, установленими Порядком направлення органами державної
податкової служби України податкових повідомлень платникам
податків, затвердженим наказом Державної податкової адміністрації
України від 21.06.2001 N 253 ( z0567-01 ), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 06.07.2001 за N 567/5758 (зі змінами
та доповненнями)".
10. Перший абзац підпункту 6.1.7 після слів "не сплачує"
доповнити словами "(не погашає)".
11. Підпункт 6.1.7 після п'ятого абзацу доповнити абзацами
шостим - шістнадцятим такого змісту: "При цьому, складається податкове повідомлення за формою та
згідно з вимогами, установленими Порядком направлення органами
державної податкової служби України податкових повідомлень
платникам податків, затвердженим наказом Державної податкової
адміністрації України від 21.06.2001 N 253 ( z0567-01 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.07.2001 за
N 567/5758 (зі змінами та доповненнями). Повідомлення про застосування штрафів, зазначених у цьому
підпункті, складається в залежності від терміну затримки сплати
(погашення) узгодженого податкового зобов'язання: 1) при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за
останнім днем граничного строку сплати (погашення) узгодженої суми
податкового зобов'язання, на наступний день після закінчення
зазначених 30 календарних днів повідомлення про застосування
штрафу приймається у розмірі десяти відсотків від суми фактично
сплаченого (погашеного) за цей період податкового боргу. Тобто, повідомлення приймається одне на всю суму сплаченого
(погашеного) податкового боргу за період з 1 до 30 календарного
дня незалежно від кількості випадків сплати за вказаний період; 2) при затримці від 31 до 90 календарних днів включно,
наступних за останнім днем граничного строку сплати (погашення)
узгодженої суми податкового зобов'язання, на наступний день після
закінчення зазначених 90 календарних днів повідомлення про
застосування штрафу приймається у розмірі двадцяти відсотків від
суми фактично сплаченого (погашеного) за цей період податкового
боргу. Аналогічно до попереднього повідомлення приймається одне
повідомлення за весь період; 3) при затримці, що є більшою 90 календарних днів, наступних
за останнім днем граничного строку сплати (погашення) узгодженої
суми податкового зобов'язання, повідомлення приймається у розмірі
п'ятдесяти відсотків від суми фактично сплаченого (погашеного)
податкового боргу. При цьому орган державної податкової служби у вищезазначеному
порядку складає повідомлення про застосування штрафу за фактично
сплачені (погашені) із затримкою узгоджені суми податкових
зобов'язань з урахуванням терміну затримки такої сплати, яке
надсилається платнику в порядку, установленому Законом. У разі несплати узгодженої суми штрафу в установлений термін
така сума визнається сумою податкового боргу і до неї
застосовуються процедури стягнення на загальних підставах. У разі прийняття рішення про розстрочення (відстрочення)
податкового зобов'язання платника та, якщо договір про
розстрочення (відстрочення) укладається пізніше дня прийняття
відповідного рішення, то таке рішення на відповідну суму є
підставою для скасування штрафу, визначеного цим підпунктом, за
період з початку дії розстрочки (відстрочки) до дати підписання
договору. Зазначені в підпункті 6.1.7 цієї Інструкції штрафні
(фінансові) санкцій не поширюються на суми штрафних (фінансових)
санкцій та пені". Абзац 6 підпункту 6.1.7 вилучити.
12. Підпункт 6.1.8 пункту 6 доповнити другим абзацом такого
змісту: "При цьому складається податкове повідомлення за формою та
згідно з вимогами, встановленими Порядком направлення органами
державної податкової служби України податкових повідомлень
платникам податків, затвердженим наказом Державної податкової
адміністрації України від 21.06.2001 N 253 ( z0567-01 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.07.2001 за
N 567/5758 (із змінами та доповненнями)".
13. Пункт 6 доповнити підпунктом 6.1.10 такого змісту: "6.1.10. Штрафні санкції, визначені підпунктами 6.1.1 - 6.1.6
та 6.1.9 цього пункту, застосовуються незалежно від стану
розрахунку платника податків з бюджетами, існування податкового
боргу чи переплати платника податків за податками (зборами,
обов'язковими платежами)".
14. Пункт 7 доповнити абзацом другим такого змісту: "При цьому платник податків зобов'язаний подати нову
податкову декларацію, що містить виправлені помилки". У зв'язку з цим абзаци другий - п'ятий пункту 7 уважати
відповідно абзацами третім - шостим.
15. Пункт 8 викласти в новій редакції: "8. Інші штрафні (фінансові) санкції, які встановлюються
нормативно-правовими актами, контроль за виконанням вимог яких
покладено на органи державної податкової служби, застосовуються в
частині, що не суперечить Закону України "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами" ( 2181-14 ) та в розмірах, визначених такими
нормативно-правовими актами. При цьому дія Закону України "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами" ( 2181-14 ) щодо таких штрафних (фінансових)
санкцій розповсюджується в частині процедури узгодження належних
до сплати штрафних (фінансових) санкцій, порядку виписки та
вручення податкового повідомлення".
16. Третій абзац пункту 9 після слів "не підтверджену
документально" доповнити такими словами: "незалежно від виду та
типу податкової декларації (повна, скорочена)".
17. Пункт 9 після третього абзацу доповнити абзацами
четвертим та п'ятим такого змісту: "Штрафні санкції згідно з абзацами другим та третім цього
пункту застосовуються в порядку та розмірах, визначених підпунктом
6.1.3 пункту 6 цієї Інструкції. У разі, якщо в результаті перевірки зменшується сума податку
на додану вартість, заявлена до відшкодування, яка не була
відшкодована з бюджету, штрафні санкції не застосовуються".
18. Пункт 10 викласти в такій редакції: "10. У разі порушення платником податків норм, передбачених
Законом України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі
спиртом етиловим і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими
виробами" ( 481/95-ВР ), органи державної податкової служби
застосовують фінансові санкції у вигляді штрафів у межах їх
компетенції".
19. Пункт 11 викласти у такій редакції: "11. Зазначені в підпунктах 6.1.1 - 6.1.7 цієї Інструкції
штрафні санкції застосовуються щодо податків, інших платежів і
внесків, за якими встановлено обов'язкове подання органам
державної податкової служби податкових декларацій".
20. Пункт 13 викласти в такій редакції: "13. Податкове повідомлення-рішення за наслідками розгляду
матеріалів перевірки приймає керівник органу державної податкової
служби або його заступник за формою та згідно з вимогами,
установленими Порядком направлення органами державної податкової
служби України податкових повідомлень платникам податків,
затвердженим наказом Державної податкової адміністрації України
від 21.06.2001 N 253 ( z0567-01 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 06.07.2001 за N 567/5758 (зі змінами та
доповненнями)".
21. Пункт 14 викласти в такій редакції: "14. Відповідальність за повноту і своєчасність сплати
донарахованих податків, інших платежів, застосованих сум штрафних
(фінансових) санкцій несуть платники податків".
22. Пункт 15 викласти в такій редакції: "15. Сплата (стягнення) штрафних (фінансових) санкцій,
передбачених цією Інструкцією, та інших штрафних (фінансових)
санкцій, застосування і стягнення яких чинним законодавством
віднесено до компетенції органів державної податкової служби,
здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про порядок
погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами" ( 2181-14 ). Сплата штрафних (фінансових) санкцій, за винятком штрафних
санкцій за порушення податкового законодавства, здійснюється у
терміни, зазначені безпосередньо в законах України. Якщо актом законодавства встановлено штрафні (фінансові)
санкції і не визначено конкретних термінів сплати в податковому
повідомленні, то необхідно запропонувати платнику здійснити сплату
у терміни, визначені Законом України "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами" ( 2181-14 ).
23. Пункт 16 викласти у такій редакції: "16. Оскарження податкових повідомлень-рішень органів
державної податкової служби здійснюється у порядку, установленому
Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників
податків перед бюджетами та державними цільовими фондами"
( 2181-14 ) та Положенням про порядок подання та розгляду скарг
платників податків органами державної податкової служби,
затвердженим наказом Державної податкової адміністрації України
від 02.03.2001 N 82 ( z0238-01 ) та зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 15.03.2001 за N 238/5429".
24. Додатки 1-3 до Інструкції вилучити.
Начальник Головного управління
податкового аудиту та валютного
контролю С.Г.Гуржійвгору