Про затвердження Типової антикорупційної програми юридичної особи
НА запобігання корупції; Рішення, Програма від 02.03.201775
Документ z0326-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.03.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.03.2017. Подивитися в історії? )


У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми керівником або ознак вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення Уповноважений повідомляє про це засновників (учасників), які вживають заходів, передбачених пунктом 2 цього розділу.

У разі надходження повідомлення або виявлення фактів про вчинення Уповноваженим корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми керівник повідомляє про це засновників (учасників) Юридичної особи і вживає заходів, передбачених пунктом 2 цього розділу.

2. За умов, передбачених пунктом 1 цього розділу, засновники (учасники), керівник зобов’язані вжити таких заходів:

1) протягом ________ днів (визначається (встановлюється) Юридичною особою) ініціювати проведення внутрішнього розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення Антикорупційної програми або корупційне чи пов’язане з корупцією правопорушення;

2) за результатами проведення внутрішнього розслідування застосувати дисциплінарне стягнення до винних осіб, якщо для цього є підстави;

3) за результатами внутрішнього розслідування визначити способи усунення причин і наслідків порушення, якщо таке мало місце, а також забезпечити заходи щодо запобігання таким діям у майбутньому;

4) у разі виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, за вчинення якого передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність, негайно інформувати про це спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

3. Внутрішнє розслідування проводиться лише у випадках, коли надана або виявлена інформація стосується конкретних осіб та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Внутрішнє розслідування призначається керівником і здійснюється комісією. Порядок проведення внутрішніх розслідувань, які здійснюються відповідно до Антикорупційної програми, затверджується керівником.

До складу комісії обов’язково включається Уповноважений, за винятком випадків, коли розслідування призначається за наслідками виявлення фактів чи отримання інформації про вчинення Уповноваженим корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми.

Строк проведення розслідування не повинен перевищувати ____ днів (визначається (встановлюється) Юридичною особою).

Матеріали проведених внутрішніх розслідувань зберігаються в архіві Уповноваженого не менше 5 років.

У разі якщо за результатами внутрішнього розслідування на Уповноваженого накладається дисциплінарне стягнення, про це письмово повідомляється Національне агентство з питань запобігання корупції у дводенний строк з дати його накладення.

XVI. Порядок внесення змін до Антикорупційної програми

1. Керівник Юридичної особи забезпечує організацію механізмів зворотного зв’язку та інші внутрішні процеси, спрямовані на підтримку та постійне вдосконалення Антикорупційної програми.

2. Зміст Антикорупційної програми може бути переглянутий за результатами:

1) звіту про оцінки корупційних ризиків у діяльності Юридичної особи;

2) здійснення нагляду і контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів;

3) аналізу практики виконання Уповноваженим своїх посадових обов’язків;

4) проведення Уповноваженим анкетування, обговорення та консультацій із працівниками, керівником, засновниками (учасниками) Юридичної особи, а також з діловими партнерами Юридичної особи щодо удосконалення Антикорупційної програми.

3. Ініціатором внесення змін до Антикорупційної програми може бути Уповноважений, а також засновники (учасники), керівник, працівники Юридичної особи.

4. Пропозиції щодо внесення змін до Антикорупційної програми подаються Уповноваженому, який їх вивчає та систематизує. Раз на рік Уповноважений надає керівнику узагальнення пропозицій щодо внесення змін до Антикорупційної програми, які надійшли, та надає свої рекомендації щодо їх врахування або відхилення-21.

5. Керівник, отримавши від Уповноваженого узагальнення пропозицій щодо внесення змін до Антикорупційної програми, ініціює проведення їх відкритого обговорення трудовим колективом та засновниками (учасниками).

У випадках, коли засновники (учасники) або Уповноважений наполягають на терміновому внесенні певних змін до Антикорупційної програми, керівник у найкоротший строк, але не пізніше 10 днів з дати надходження таких пропозицій, ініціює проведення відповідного обговорення.

6. У результаті схвалення пропозицій засновниками (учасниками) та працівниками (трудовим колективом) Юридичної особи керівник своїм наказом затверджує відповідні зміни до Антикорупційної програми, які є її невід’ємною частиною.

__________
Примітки:


-1 У цьому пункті вказуються спосіб та місце розміщення тексту Антикорупційної програми у паперовій та/або електронній формі, а також на веб-сайті Юридичної особи (у разі наявності).
-2 Юридична особа може визначити додаткові антикорупційні стандарти і процедури, опис яких повинен міститися в Антикорупційній програмі.
-3 Юридична особа може визначити додаткові принципи відбору ділових партнерів, зважаючи на специфіку своєї діяльності.
-4 Юридична особа може визначити основні критерії проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів, порядок її проведення.
-5 Юридична особа має врахувати специфіку своєї діяльності та зазначити додаткові норми професійної етики працівників.
-6 Юридична особа може зазначити додаткові права, зважаючи на специфіку своєї діяльності.
-7 Юридична особа може зазначити додаткові обов’язки, зважаючи на специфіку своєї діяльності.
-8 Юридична особа може зазначити додаткові заборони, зважаючи на специфіку своєї діяльності, у тому числі заборону працівникам займатися будь-якою діяльністю, яка може скласти конкуренцію Юридичній особі.
-9 Юридична особа може зазначити додаткові обмеження для осіб після звільнення або припинення діяльності, зважаючи на специфіку своєї діяльності.
-10 Юридична особа може визначити додаткові випадки, коли одержання подарунків є забороненим.
-11 Подарунки, одержані керівником або працівниками, як подарунки державним або комунальним підприємствам, установам чи організаціям, є відповідно державною або комунальною власністю і передаються органу, підприємству, установі чи організації у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1195 «Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим,територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям».
-12 У разі створення окремого структурного підрозділу Уповноваженого пункт 8 розділу VI має бути сформульований таким чином:
«8. Уповноважений реалізує свої права і обов’язки безпосередньо. До виконання своїх функцій Уповноважений може залучати працівників підпорядкованого йому структурного підрозділу, а також (за згодою керівника) інших працівників Юридичної особи. Структурний підрозділ Уповноваженого створюється та ліквідовується наказом керівника. Працівники структурного підрозділу призначаються на посади та звільняються з посад (у разі розірвання трудового договору з ініціативи керівника Юридичної особи або її засновників (учасників)) за згодою Уповноваженого.».
-13 Юридична особа може визначити додаткові обов’язки Уповноваженого, зважаючи на специфіку своєї діяльності.
-14 Може бути зазначено назву інших, ніж зазначені у переліку, реєстрів, якщо Антикорупційною програмою передбачено їх ведення Уповноваженим.
-15 Юридична особа може визначити додаткові права Уповноваженого, зважаючи на специфіку своєї діяльності.
-16 У разі наявності Уповноважених у суб’єктах господарської діяльності (філіях, підрозділах, дочірніх підприємствах), над якими Юридична особа здійснює контроль, Уповноважений забезпечує підготовку зведеного Звіту.
-17 Юридична особа може визначити додаткову інформацію, яка має міститися у Звіті, зважаючи на специфіку своєї діяльності.
-18 Юридична особа може визначити порядок здійснення планових та позапланових перевірок діяльності працівників Юридичної особи, порядок проведення експертизи документів, а також додаткові форми нагляду і контролю за дотриманням Антикорупційної програми, зважаючи на специфіку своєї діяльності.
-19 Юридична особа може визначити перелік заходів для захисту викривача та порядок їх застосування.
-20 Юридична особа може встановити додаткові вимоги, зважаючи на специфіку своєю діяльності, зокрема, щорічну добровільну подачу працівниками декларації про відсутність конфлікту інтересів.
-21 Зміни до Антикорупційної програми не можуть встановлювати стандарти та вимоги нижчі, ніж передбачені Законом та Типовою антикорупційною програмою.

Керівник Департаменту
організації роботи
із запобігання та виявлення
корупції
О. Онищуквгору