Документ z0319-94, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.04.2005, підстава - z0353-05

                                                          
ДЕРЖПАТЕНТ УКРАЇНИ

N 132 від 17.11.94 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
27 грудня 1994 року
за N 319/529

Затверджено
наказом Держпатенту України
від 17 листопада 1994 р.
N 132 ( z0318-94 )
( Інструкція втратила чинність на підставі Наказу
Міністерства освіти і науки України
N 155 ( z0353-05 ) від 18.03.2005 )
Інструкція
щодо підготовки опису до патенту на винахід
(корисну модель) до публікації

Інструкція призначена для заявників, які мають відкоректувати
опис винаходу (корисної моделі) для його подальшої публікації
згідно з рішенням Науково-дослідного центра патентної експертизи
(надалі - НДЦПЕ) та відповідно до Правил складання та подання
заявки на видачу патенту України на винахід і корисну модель
(надалі - Правила).
1. Загальні положення
1.1. Після винесення рішення про видачу патенту на винахід
(корисну модель) (надалі - рішення) заявник має виправити опис
винаходу (корисної моделі) відповідно до встановленої в процесі
експертизи формули винаходу (корисної моделі). Відкоректований
опис винаходу повинен виключати подальшу смислову правку та
уточнення технічної суті тексту.
1.2. Коректуванню і(або) переробці підлягають ті розділи
опису винаходу (корисної моделі), зміст яких змінюється залежно
від редакції формули винаходу (корисної моделі), наведеної в
рішенні.
1.3. Текст виправленого опису винаходу (корисної моделі) щодо
оформлення повинен відповідати вимогам до опису винаходу (корисної
моделі), що наведені у Правилах, та бути придатним для
репродукування в необмеженій кількості.
1.4. Кожен розділ опису винаходу (корисної моделі) слід
викладати у вигдялі окремого абзаца.
1.5. На кожному аркуші з графічними зображеннями (надалі -
креслення) у верхньому правому куті необхідно вказати чорними
чорнилами (або пастою) номер заявки.
1.6. На першій сторінці опису винаходу (корисної моделі) у
правому верхньому куті проставляють номер заявки, до якої опис
відноситься. Опис підписує заявник або його представник у порядку,
визначеному Правилами.
1.7. Виправлений опис винаходу (корисної моделі) та графічні
матеріали заявник має представити у 3-х примірниках до НДЦПЕ
протягом 2-х місяців від дати одержання заявником рішення.
Допускається можливість переробки або складання заново
окремих розділів опису винаходу (корисної моделі), наприклад тих,
що стосуються характеристики прототипу, критики прототипу, якщо у
процесі державної науково-технічної експертизи було знайдено інший
прототип, ніж той, що було вказано у описі до заявки.
2. Структура відкоректованого опису винаходу
(корисної моделі)
2.1. Опис винаходу (корисної моделі) повинен містити такі
розділи:
- галузь техніки, до якої відноситься винахід (корисна
модель);
- рівень техніки; - суть винаходу (корисної моделі); - перелік креслень (якщо вони додаються); - відомості, що підтверджують можливість здійснення винаходу.
2.1.1. Галузь техніки, до якої належить винахід
(корисна модель) У цьому розділі опису зазначається галузь техніки, до якої
належить винахід (корисна модель), і(або) галузь його
застосування. Якщо таких галузей декілька, то зазначаються ті з
них, які мають перевагу.
2.1.2. Рівень техніки При коректуванні опису до патенту на винахід (корисну модель)
з цього розділу необхідно виключити характеристику аналогів, що
наводилась в описі винаходу (корисної моделі) до заявки, а
характеристику прототипу, який відомий на дату подання заявки
(дату пріоритету), слід навести з урахуванням формули винаходу
(корисної моделі), що приводиться у рішенні. Після характеристики прототипу у квадратних дужках треба
вказати номер джерела інформації, під яким його наведено у
рішенні.
2.1.3. Суть винаходу (корисної моделі) Якщо при проведенні експертизи прийнято інший прототип, ніж
той, що вказав заявник, і змінена формула винаходу (корисної
моделі), то розділ "Суть винаходу (корисної моделі)" слід
виправити або, при необхідності, скласти заново. При цьому
необхідно забезпечити відповідність тексту розділу ознакам формули
винаходу (корисної моделі), що наведена у рішенні. До цього розділу слід також внести корективи до задачі, на
вирішення якої спрямовано винахід (корисну модель), та технічного
результату, якого чекають від використання винаходу (корисної
моделі), якщо вони в процесі експертизи були змінені.
2.1.4. Перелік креслень У цьому розділі опису, крім номерів креслень, наводяться
стислі відомості про те, що зображено на кожному з них.
2.1.5. Відомості, що підтверджують можливість здійснення
винаходу (корисної моделі) Цей розділ повинен відповідати попереднім розділам опису до
патенту на винахід (корисну модель) й прийнятій у рішенні формулі
винаходу (корисної моделі), підтверджувати можливість одержання
технічного результату, який зазначено у розділі "Суть винаходу
(корисної моделі)" та містити найбільш доказовий приклад(и), що
підтверджує(ють) можливість здійснення винаходу (корисної моделі).
Ступінь повноти опису у цьому розділі повинна дозволяти (із
врахуванням креслень, що додаються
) проведення технологічної та
конструктивної розробки об'єкта винаходу (корисної моделі) чи
безпосередньо його використування.
2.2. Креслення Для ілюстрації винаходу (корисної моделі) треба давати лише
ті креслення, які цілком пояснюють об'єкт винаходу (корисної
моделі) у тому обсязі, у якому його охарактеризовано у формулі. При складанні (коректуванні) опису до патенту на винахід
(корисну модель) цифрові позначення на кресленнях повинні
відповідати цифровим позначенням, що згадуються в описі винаходу
(корисної моделі). Виноски на кресленнях повинні візуально
відокремлюватись від прямолінійних контурів деталей або частин
зображення, не повинні перехрещуватись між собою та розміщуватись
паралельно штриховці. Якщо на кресленні необхідно залишити лише окремі фігури, то
зайві фігури і цифрові позначення треба вилучити, а креслення
переробити відповідно до вимог НДЦПЕ. Якщо є декілька креслень, то необхідно зазначити, яке з них
слід публікувати на титульному листі опису винаходу (корисної
моделі), для чого треба зробити надпис "Для титульного листа опису
до патенту на винахід (корисну модель)".вгору