Про затвердження форм документів для надання безвідсоткових позичок
Мінфін України; Наказ, Форма типового документа, Договір [...] від 23.03.2009450
Документ z0317-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.03.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.04.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
23.03.2009 N 450
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 квітня 2009 р.
за N 317/16333

Про затвердження форм документів
для надання безвідсоткових позичок

На виконання пункту 12 Порядку надання у 2009 році місцевим
органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування
безвідсоткових позичок та їх погашення, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2009 року N 157
( 157-2009-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити такі, що додаються: форму типового договору про надання безвідсоткової позички; форму заяви на отримання безвідсоткової позички; форму реєстру сум безвідсоткових позичок у розрізі місцевих
бюджетів; форму доручення Державному казначейству України щодо надання
безвідсоткової позички.
2. Державному казначейству України (Слюз Т.Я.) довести цей
наказ до відома головних управлінь Державного казначейства в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
3. Департаменту місцевих бюджетів (Карп Г.В.) забезпечити: доведення цього наказу до відома Міністерства фінансів
Автономної Республіки Крим, головних фінансових управлінь обласних
державних адміністрацій, Головного фінансового управління
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), фінансового управління Севастопольської
міської державної адміністрації; подання цього наказу в установленому порядку на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
5. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації.
Перший заступник Міністра І.Уманський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
23.03.2009 N 450

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про надання безвідсоткової позички

від "___" ____________ 2009 року м. _________ N ________

Головне управління Державного казначейства в ________________
__________________________________________________________________
(Автономній Республіці Крим, області, місті Києві чи Севастополі)
(далі - Казначейство), в особі __________________________________,
що діє на підставі ______________________________________________,
з одного боку, і _________________________________________________
(Рада міністрів Автономної Республіки Крим/
місцева державна адміністрація/
виконавчий орган ради)
(далі - Позичальник), в особі ___________________________________,
що діє на підставі ______________________________________________,
з іншого боку (далі - Сторони), уклали цей договір про
надання на строк до дванадцяти календарних місяців безвідсоткової
позички (далі - позичка) відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 25 лютого 2009 року N 157 (далі - Договір)
про таке:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Казначейство надає Позичальнику на строк до дванадцяти
календарних місяців безвідсоткову позичку за рахунок коштів
єдиного казначейського рахунка.
1.2. Позичальник повертає позичку за рахунок коштів,
зазначених у розділі 5 цього Договору.
2. РОЗМІР ПОЗИЧКИ
2.1. Розмір позички за цим Договором становить ______________
________________________________________________________ гривень.
(сума словами)
3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОЗИЧКИ
3.1. Казначейство надає позичку Позичальникові у дводенний
строк після підписання Сторонами цього Договору.
3.2. Позичка надається Позичальнику (ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ ________________) шляхом безготівкового переказу коштів на
його рахунок N ___________________________________________,
відкритий в головному управлінні Державного казначейства
в _____________________ (ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ _____________).
4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Казначейство має право вимагати повернення позички від
Позичальника в порядку, визначеному розділом 5 цього Договору.
4.2. Позичальник має право: 4.2.1. Достроково погасити позичку; 4.2.2. Спрямувати позичку до місцевих бюджетів нижчого рівня
(села, селища, міста районного значення, району у місті), у яких є
невиконання розрахованих місцевими органами виконавчої влади
вищого рівня прогнозних показників доходів місцевих бюджетів, що
враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, на
умовах, визначених договором між Позичальником та відповідними
місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування.
4.3. Казначейство зобов'язується: 4.3.1. Дотримуватись умов і положень цього Договору; 4.3.2. Надати Позичальнику позичку без нарахування відсотків
за користування нею; 4.3.3. Здійснювати погашення позички у порядку, визначеному
розділом 5 цього Договору.
4.4. Позичальник зобов'язується: 4.4.1. Дотримуватись умов і положень цього Договору; 4.4.2. Спрямовувати безвідсоткові позички в обов'язковому
порядку на погашення заборгованості з обсягу коштів, що
передаються до державного бюджету, визначеного відповідно до
законодавства, та непогашених короткострокових позичок, наданих
для покриття тимчасових касових розривів з єдиного казначейського
рахунка; 4.4.3. Здійснювати повернення позички у порядку, визначеному
розділом 5 цього Договору.
5. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИЧКИ
5.1. У разі виконання або перевиконання наростаючим підсумком
за відповідний період прогнозних показників доходів місцевих
бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів,
безвідсоткові позички погашають за результатами звіту про
виконання місцевих бюджетів починаючи з місяця, що настає за
звітним періодом, у якому встановлено виконання зазначених
показників, шляхом зарахування на єдиний казначейський рахунок
надходжень доходів загального фонду відповідних місцевих бюджетів
протягом місяця із застосуванням відсоткового нормативу до повного
їх погашення, включаючи останній робочий день року, крім оборотної
касової готівки, розмір якої затверджено рішенням відповідної
ради.
5.2. У разі зменшення суми недовиконання прогнозних
показників доходів місцевих бюджетів, що враховуються при
визначенні міжбюджетних трансфертів, наростаючим підсумком з
початку року надлишок раніше отриманої позички погашають за
результатами звіту про виконання місцевих бюджетів у місяці, що
настає за звітним періодом, у якому встановлено зазначене
зменшення, шляхом зарахування на єдиний казначейський рахунок
надходжень доходів загального фонду відповідних місцевих бюджетів
протягом місяця із застосуванням відсоткового нормативу до повного
погашення надлишку, включаючи останній робочий день року, крім
оборотної касової готівки, розмір якої затверджено рішенням
відповідної ради.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1. У разі порушення своїх зобов'язань за цим Договором
Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.
6.2. Усі спори, що пов'язані з Договором, його укладанням або
такі, що виникають у процесі виконання умов цього Договору,
вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо
спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в
судовому порядку.
7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і
діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим
Договором.
7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори
щодо нього, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з
питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають
юридичну силу.
7.3. Зміни до Договору можуть бути внесені за згодою Сторін і
оформляються додатковим договором, який є невід'ємною частиною
цього Договору.
7.4. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням
умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами
законодавства.
7.5. Цей Договір складений українською мовою у двох
примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
Казначейство Позичальник ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________
За Казначейство: За Позичальника: ____________________________ ____________________________
(посада керівника) (посада керівника)
_________ (___________________) ________ (___________________)
(підпис) (ініціали, прізвище) (підпис) (ініціали, прізвище)
М.П. М.П.
Директор Департаменту
місцевих бюджетів Г.В.Карп

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
23.03.2009 N 450
Міністерство фінансів
України ____________________________
(посада заявника)
____________________________
(ініціали та прізвище)

ЗАЯВА
на отримання безвідсоткової позички

Прошу надати на строк до дванадцяти календарних місяців
безвідсоткову позичку ____________________________________________
(повна назва бюджету)
в обсязі _______________________________________________ гривень.
(сума словами)
"_____" ________________ 2009 року ____________________
(дата підписання заяви) М.П. (підпис)
Директор Департаменту
місцевих бюджетів Г.В.Карп

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
23.03.2009 N 450

РЕЄСТР
сум безвідсоткових позичок
у розрізі місцевих бюджетів

_________________________________________________________________
(Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, головні
фінансові управління обласних державних адміністрацій,
Головне фінансове управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
фінансове управління Севастопольської міської
державної адміністрації)
Розмір позички _____________________________________ гривень,
(сума словами)
у тому числі місцевим бюджетам:
------------------------------------------------------------------ |Повна назва місцевого бюджету |Сума безвідсоткової позички, грн | |------------------------------+---------------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
_______________________ __________ ______________________
(посада керівника) (підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.
"____" _________________ 2009 року
(дата складання реєстру)
Виконавець ______________________________
(посада, ініціали та прізвище)
___________________________________________
(телефон, факс, адреса електронної пошти)
Директор Департаменту
місцевих бюджетів Г.В.Карп

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
23.03.2009 N 450
Голові Державного
казначейства України ________________________
(прізвище та ініціали)

ДОРУЧЕННЯ N
щодо надання безвідсоткової позички

Надати на договірних умовах на строк до дванадцяти
календарних місяців безвідсоткові позички в обсязі _______________________________________________________ гривень
(сума словами)
таким місцевим бюджетам:
------------------------------------------------------------------ |Повна назва місцевого бюджету |Сума безвідсоткової позички, грн | |------------------------------+---------------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
Міністр фінансів України __________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.
"_____" ___________________ 2009 року
(дата підписання доручення)
Директор Департаменту
місцевих бюджетів Г.В.Карпвгору