Документ z0314-05, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.09.2013, підстава - z1477-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
04.02.2005 N 62
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 березня 2005 р.
за N 314/10594
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства
N 495 ( z1477-13 ) від 12.08.2013 }
Про затвердження Інструкції з оформлення
посадовими особами Української державної
помологічно-ампелографічної інспекції
матеріалів про адміністративні правопорушення
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
аграрної політики
N 467 ( z0749-08 ) від 30.07.2008
N 632 ( z1029-08 ) від 02.10.2008 }

Відповідно до Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) та з метою дотримання
посадовими особами Української державної
помологічно-ампелографічної інспекції законності при оформленні
ними матеріалів про адміністративні правопорушення Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію з оформлення посадовими особами
Української державної помологічно-ампелографічної інспекції
матеріалів про адміністративні правопорушення, що додається.
2. Українській державній помологічно-ампелографічній
інспекції (Гудзій Ю.Б.) забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Сергеєва В.В.
В.о. Міністра Ю.Я.Лузан

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
04.02.2005 N 62
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 березня 2005 р.
за N 314/10594

ІНСТРУКЦІЯ
з оформлення посадовими особами Української
державної помологічно-ампелографічної інспекції
матеріалів про адміністративні правопорушення

1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Кодексу України
про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ),
Положення про Українську державну помологічно-ампелографічну
інспекцію, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики
України від 31.10.2007 N 770 ( z1279-07 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 16.11.2007 за N 1279/14546. { Пункт 1.1 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 467
( z0749-08 ) від 30.07.2008 }
1.2. Ця Інструкція встановлює порядок накладення штрафів
посадовими особами Української державної
помологічно-ампелографічної інспекції (далі - Інспекція)
відповідно до прав, наданих Інспекції нормативно-правовими актами
України.
1.3. Відповідно до статті 238-3 КУпАП ( 80732-10 ) органи
державного контролю в галузі насінництва та розсадництва
розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з
порушенням порядку та умов ведення насінництва та розсадництва. Від імені Інспекції розглядати справи про адміністративні
правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право
державний інспектор України з розсадництва - начальник Української
державної помологічно-ампелографічної інспекції, державні
інспектори з розсадництва Української державної
помологічно-ампелографічної інспекції.
2. Складання протоколу про адміністративне
правопорушення
2.1. Відповідно до статті 254 КУпАП ( 80732-10 ) про вчинення
адміністративного правопорушення складається протокол
уповноваженою на те посадовою особою.
2.2. У протоколі про адміністративне правопорушення (додаток
1) зазначаються: дата і місце його складення; посада, прізвище,
ім'я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу
порушника (прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце народження,
громадянство, місце проживання, місце роботи, займана посада,
номер паспорта чи іншого документа, який посвідчує особу, сімейний
стан); місце, час вчинення і суть адміністративного
правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність
за дане правопорушення; прізвища, імена, по батькові, адреси
свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення порушника та інші
відомості, необхідні для вирішення справи. У протоколі обов'язково робиться відмітка про роз'яснення
порушнику його прав, які передбачені статтею 268 КУпАП
( 80732-10 ) та статтею 63 Конституції України ( 254к/96-ВР ).
{ Пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 632 ( z1029-08 ) від 02.10.2008 }
2.3. Протокол оформляється державною мовою.
2.4. Не допускається заповнювати протокол олівцем. У разі
допущення виправлень, вони мають бути засвідчені підписом
державного інспектора з розсадництва, який склав протокол, та
особи, про яку він складений.
2.5. Якщо правопорушення вчинене кількома особами, то
протокол складається на кожну особу окремо.
2.6. Правопорушнику пропонується надати письмове пояснення за
суттю скоєного правопорушення. У випадку відмови від надання
такого пояснення про це зазначається у протоколі.
2.7. Державний інспектор з розсадництва зобов'язаний
ознайомити особу, яка вчинила правопорушення, з правами і
обов'язками особи, що притягається до адміністративної
відповідальності, передбаченими статтею 268 КУпАП ( 80732-10 ),
про що робиться відмітка у протоколі.
2.8. Особа, яка вчинила правопорушення, в присутності
державного інспектора з розсадництва ознайомлюється із складеним
протоколом.
2.9. Протокол підписується державним інспектором з
розсадництва, який його склав, і особою, яка вчинила
правопорушення. За наявності свідків і потерпілих протокол може
бути підписано також і цими особами. { Пункт 2.9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 632 ( z1029-08 ) від 02.10.2008 }
2.10. У випадку, якщо особа, яка вчинила правопорушення,
відмовляється від підписання протоколу, в ньому робиться запис про
це, який засвідчується підписом особи, яка склала протокол. Вона має право подати пояснення і зауваження щодо змісту
протоколу, які додаються до протоколу, та викласти мотиви своєї
відмови від його підписання.
2.11. Протокол про адміністративне правопорушення складається
в двох екземплярах, один з яких залишається в справах Інспекції, а
другий вручається правопорушнику під розписку або висилається
рекомендованим листом протягом трьох днів з моменту складення.
3. Порядок накладення штрафів державними
інспекторами з розсадництва
3.1. Відповідно до статті 238-3 КУпАП ( 80732-10 ) державний
інспектор України з розсадництва - начальник Української державної
помологічно-ампелографічної інспекції має право накладати штраф на
громадян у розмірі до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян і на посадових осіб - до двадцяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян, державні інспектори з розсадництва
Української державної помологічно-ампелографічної інспекції мають
право накладати штраф на громадян - до трьох неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до десяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. { Пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 467 ( z0749-08 ) від 30.07.2008 }
3.2. Згідно зі статтями 276, 277 КУпАП ( 80732-10 ) справа
про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його
вчинення у п'ятнадцятиденний строк з дня одержання посадовою
особою Інспекції, уповноваженою розглядати справу, протоколу про
адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи ( акта
перевірки тощо).
3.3. Особа, що притягається до адміністративної
відповідальності, має право: ознайомитися з матеріалами справи;
давати пояснення; подавати докази; заявляти клопотання; при
розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого
фахівця у галузі права, який за законом має право на надання
правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи;
виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо
не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову
справи.
3.4. Справа про адміністративне правопорушення розглядається
в присутності особи, яка притягається до адміністративної
відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути
розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її
сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не
надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. { Пункт 3.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 632 ( z1029-08 ) від 02.10.2008 }
3.5. Справа про адміністративне правопорушення повинна
містити такі матеріали: 1) протокол про адміністративне правопорушення, передбачене
статтею 104-1 КУпАП (80731-10); 2) документи, що підтверджують факт вчинення правопорушення
(акт перевірки підприємства тощо); 3) пояснення правопорушника щодо факту вчинення
правопорушення;
3.6. Посадова особа Інспекції при підготовці до розгляду
справи про адміністративне правопорушення вирішує такі питання: 1) чи належить до її компетенції розгляд даної справи; 2) чи правильно складено протокол та інші матеріали справи
про адміністративне правопорушення; 3) чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи,
про час і місце її розгляду; 4) чи витребувано необхідні додаткові матеріали; 5) чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка
притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх
законних представників і адвоката. { Абзац перший пункту 3.6 в редакції Наказу Міністерства аграрної
політики N 632 ( z1029-08 ) від 02.10.2008 }
Матеріали справи брошуруються, після чого складається опис
документів, що містяться у справі.
3.7. При розгляді справи про адміністративне правопорушення
посадова особа Інспекції керується статтями 279, 280, 282 КУпАП
( 80732-10 ).
3.8. За результатами розгляду справи посадова особа інспекції
виносить постанову щодо справи, яка повинна містити: посаду,
прізвище, ім'я, по батькові особи, яка винесла постанову; дату
розгляду справи; викладення обставин, установлених при розгляді
справи; відомості про особу, щодо якої розглядається справа;
зазначення нормативно-правового акта, який передбачає
відповідальність за дане адміністративне правопорушення з
посиланням на конкретну статтю; прийняте щодо справи рішення.
3.9. Щодо справи про адміністративне правопорушення посадова
особа інспекції виносить одну з таких постанов: 1) про накладення адміністративного стягнення (додаток 2);
{ Підпункт 1 пункту 3.9 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики N 632 ( z1029-08 ) від 02.10.2008 } 2) про закриття справи.
3.10. Постанова щодо справи про адміністративне
правопорушення підписується посадовою особою Інспекції, яка
розглянула справу, і оголошується негайно після закінчення
розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається під розписку
або висилається рекомендованим листом особі, щодо якої її винесено
(про що робиться відмітка у справі).
4. Оскарження і опротестування постанови
щодо справи про адміністративне правопорушення
4.1. Відповідно до статей 287, 288, 289 КУпАП ( 80732-10 )
постанову по справі про адміністративне правопорушення протягом
десяти днів з дня винесення може бути оскаржено особою, щодо якої
її винесено, а також потерпілим вищестоящій посадовій особі
Інспекції або в районний, районний у місті, міський чи
міськрайонний суд, рішення якого є остаточним. { Абзац перший
пункту 4.1 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 632
( z1029-08 ) від 02.10.2008 } Строк для оскарження починається наступного дня після
підписання уповноваженою посадовою особою Інспекції постанови щодо
справи про адміністративне правопорушення. Дотримання встановленого строку для подання скарги може бути
підтверджене квитанцією або датою на поштовому конверті
(обов'язково додається до скарги), даними реєстраційних журналів.
4.2. Постанову щодо справи про адміністративне правопорушення
може бути опротестовано прокурором.
4.3. Подання у встановлений строк скарги зупиняє виконання
постанови про накладення штрафу до розгляду скарги, а принесення
прокурором протесту зупиняє виконання постанови до розгляду
протесту.
4.4. Протест і скарга на постанову щодо справи про
адміністративне правопорушення розглядаються правомочними
посадовими особами Інспекції в десятиденний строк з дня їх
надходження.
4.5. Відповідно до статті 293 КУпАП ( 80732-10 ) посадова
особа Інспекції при розгляді скарги або протесту на постанову по
справі про адміністративне правопорушення перевіряє законність і
обґрунтованість винесеної постанови і приймає одне з таких рішень: 1) залишає постанову без зміни, а скаргу або протест без
задоволення; 2) скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд; 3) скасовує постанову і закриває справу; 4) змінює захід стягнення в межах, передбачених нормативним
актом про відповідальність за адміністративне правопорушення, з
тим, однак, щоб стягнення не було посилено. { Абзац перший пункту 4.5 в редакції Наказу Міністерства аграрної
політики N 632 ( z1029-08 ) від 02.10.2008 }
Якщо буде встановлено, що постанову винесено посадовою
особою, неправомочною вирішувати цю справу, то така постанова
скасовується і справа надсилається на розгляд компетентної
посадової особи. { Пункт 4.5 доповнено абзацом згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики N 632 ( z1029-08 ) від 02.10.2008 } Копія рішення щодо скарги або протесту на постанову щодо
справи про адміністративне правопорушення протягом трьох днів
надсилається особі, щодо якої її винесено. Про результати розгляду
протесту повідомляється прокуророві.
4.6. Скасування постанови із закриттям справи про
адміністративне правопорушення тягне за собою повернення стягненої
суми штрафу.
5. Виконання постанови про накладення адміністративного
стягнення { Назва глави 5 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики
N 632 ( z1029-08 ) від 02.10.2008 }
5.1. Постанова про накладення штрафу є обов'язковою для
виконання особою, щодо якої її винесено, і підлягає виконанню з
моменту її винесення. При оскарженні чи опротестуванні постанови
про накладення штрафу вона підлягає виконанню після залишення
скарги чи протесту без задоволення.
5.2. Штраф має бути сплачений порушником не пізніш як через
п'ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення
штрафу, а в разі оскарження або опротестування такої постанови -
не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про
залишення скарги або протесту без задоволення. Штраф, накладений
за вчинення адміністративного правопорушення, вноситься порушником
в установу Ощадного банку України, якщо інше не встановлено
законодавством України. { Пункт 5.2 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 632
( z1029-08 ) від 02.10.2008 }
5.3. Постанова про стягнення штрафу підлягає примусовому
виконанню після закінчення строку, визначеного для добровільного
виконання. У даному випадку постанова про накладення штрафу
надсилається для примусового виконання до відділу державної
виконавчої служби за місцем проживання правопорушника, роботи або
за місцезнаходженням його майна у порядку, визначеному законом
(стаття 308 КУпАП ( 80732-10 ).
5.4. Постанова про накладення штрафу, за якою стягнення
штрафу проведено повністю, з відміткою про виконання повертається
посадовій особі Інспекції, яка її винесла (стаття 310 КупАП
( 80732-10 ).
5.5. Не підлягає виконанню постанова про накладення штрафу,
якщо її не було виконано протягом трьох місяців (у даному випадку
справа про адміністративне правопорушення підлягає закриттю). У
разі зупинення виконання постанови у зв'язку з розглядом скарги
або протесту перебіг строку давності зупиняється до розгляду
справи чи протесту.
5.6. Контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови
про накладення штрафу здійснюється державним інспектором з
розсадництва, який виніс постанову.

{ Пункт 5.7 виключено на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики N 632 ( z1029-08 ) від 02.10.2008 }

{ Пункт 5.8 виключено на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики N 632 ( z1029-08 ) від 02.10.2008 }

6. Діловодство у справах про адміністративні
правопорушення
6.1. Винесені постанови реєструються у Журналі реєстрації
постанов по справах про адміністративні правопорушення (додаток
3).
6.2. Журнал заповнюється особою, яка відповідає за ведення
адміністративного провадження в Інспекції (її регіональному
відділі). Допускається ведення журналів в регіональних відділах
Інспекції. Журнали повинні мати пронумеровані сторінки, бути
прошнурованими та скріпленими підписом начальника та печаткою
Інспекції.
6.3. Усі матеріали щодо кожного із правопорушників формуються
в окрему справу про адміністративне правопорушення. У справі
накопичують усі матеріали, що стосуються правопорушення, а саме:
протокол про адміністративне правопорушення, акти перевірок,
приписи, повідомлення про попередження особи, яка притягається до
адміністративної відповідальності, про час та місце розгляду
справи (у разі відсутності відповідної відмітки в протоколі про
адміністративне правопорушення), письмові пояснення, копії
постанови про накладення адміністративного стягнення, листування з
порушником, з органами державної виконавчої служби, документи, що
підтверджують сплату штрафу порушником, а також інші документи та
матеріали, які стосуються згаданої справи. У заведеній справі
оформлюється титульний аркуш, на зворотному боці якого
заповнюється опис документів, які містяться у справі (додаток 4). Термін зберігання матеріалів про адміністративні
правопорушення встановлюється чинним законодавством. { Інструкцію доповнено главою 6 згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 632 ( z1029-08 ) від 02.10.2008 }
Начальник Української державної
помологічно-ампелографічної
інспекції Ю.Б.Гудзій

Додаток 1
до Інструкції з оформлення
посадовими особами
Української державної
помологічно-ампелографічної
інспекції матеріалів
про адміністративні
правопорушення

Міністерство аграрної політики України
Українська державна помологічно-ампелографічна
інспекція

ПРОТОКОЛ N _____
про адміністративне правопорушення
"___" _________ 200_ року ______________________
(місце складання)
Я, __________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові особи,
яка склала протокол)
склав(ла) цей протокол про те, що ________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові;
__________________________________________________________________
громадянство; дата і місце народження; місце проживання,
_________________________________________________________________
місце роботи (найменування підприємства, установи,
__________________________________________________________________
організації,) правопорушника,
__________________________________________________________________
номер паспорта чи іншого документа, який засвідчує особу)
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
вчинив(ла) _______________________________________________________
(місце, час вчинення і суть адміністративного
правопорушення,
__________________________________________________________________
нормативний-правовий акт, який порушено, із посиланням на пункти,
__________________________________________________________________
характер порушень;
__________________________________________________________________
за необхідності відмітити неодноразовість порушень) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
чим порушив (ла) вимоги ______________ статті _____________Кодексу
України про адміністративні правопорушення (стаття 104-1). Свідки правопорушення, якщо такі є (зазначити прізвища та
адреси):__________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
З протоколом ознайомлений (на), права, передбачені статтею
268 КУпАП (має право: знайомитися з матеріалами справи, давати
пояснення, докази, заявляти клопотання; при розгляді справи
користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у
галузі права, який за законом має право на надання правової
допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати
рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не
володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову щодо
справи. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в
присутності особи, яка притягається до адміністративної
відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути
розглянуто лише у разі, якщо є дані про своєчасне її сповіщення
про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло
клопотання про відкладення розгляду справи), як особі, яка
притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснені. Зі статтею 63 Конституції України (особа не несе
відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо
себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається
законом. Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на
захист.) ознайомлений (на).
___________________________________ __________________
(ініціали, прізвище правопорушника) (підпис)
Пояснення правопорушника: ___________________________________
(якщо є додаток, зазначити) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
До протоколу додаються: _____________________________________
(акт перевірки, пояснення __________________________________________________________________
порушника, інші матеріали) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Протокол подається на розгляд до ________________________________
(назва суду чи посади посадової
__________________________________________________________________
особи Української державної помологічно-ампелографічної інспекції;
__________________________________________________________________
адреса, за якою відбудеться розгляд)
Державний інспектор з розсадництва _____________________________
роб. тел. ________________ (підпис, ініціали, прізвище)

М.П.
Протокол про адміністративне правопорушення
отриманий особою, яка вчинила
адміністративне правопорушення "___" ____________ 200_року.
____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
Протокол про адміністративне правопорушення направлено
рекомендованим листом, квитанція ВЗ N_________
від ______________ 200_ року.
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 632 ( z1029-08 ) від 02.10.2008 }
Начальник Української державної
помологічно-ампелографічної
інспекції Ю.Б.Гудзій

Додаток 2
до Інструкції з оформлення
посадовими особами
Української державно
помологічно-ампелографічної
інспекції матеріалів
про адміністративні
правопорушення

Міністерство аграрної політики України
Українська державна помологічно-ампелографічна
інспекція

ПОСТАНОВА
"___" _________ 200__ року N ________
про накладення адміністративного стягнення
"___" __________ __________________
(місце складання)
Я, _________________________________________________________,
(посада, прізвище, ініціали )
РОЗГЛЯНУВШИ:
протокол про адміністративне правопорушення, який склав (ла)
"___"_______ 200_. _______________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові особи,
яка склала протокол)
__________________________________________________________________

ВСТАНОВИВ: що _______________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, посада ( для посадових осіб),
громадянство
_________________________________________________________________,
рік і місце народження, місце проживання, місце реєстрації,
__________________________________________________________________
місце роботи ( найменування підприємства, установи,
__________________________________________________________________
організації) правопорушника, номер паспорта чи іншого
__________________________________________________________________
документа, який посвідчує особу)
вчинив(ла) _______________________________________________________
(вказати суть порушень, стисле викладення обставин справи
__________________________________________________________________
та нормативно-правові акти, які порушено, з посиланням на
конкретні пункти)
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
що є правопорушенням, передбаченим статтею 104-1 КУпАП (протокол
про адміністративне правопорушення від "___" __________
200__N_____).
На підставі викладеного, керуючись статтею 238-3 КУпАП,
ПОСТАНОВИВ:
1. Накласти адміністративне стягнення у вигляді штрафу на ___ __________________________________________________________________
( прізвище, ім'я, по батькові,
__________________________________________________________________
посада ( для посадових осіб))
у розмірі ________________________________________________________
(зазначити суму штрафу цифрами і словами в гривнях)
Зазначена сума штрафу підлягає перерахуванню до державного
бюджету на рахунок, відкритий на ім'я територіального органу
державного казначейства, код бюджетної класифікації ________________ через установу Ощадного банку, УДК в ____________
області, розрахунковий рахунок N ____________, МФО ______________,
ідентифікаційний код ________________________. Цю постанову може бути оскаржено особою, щодо якої її
винесено, у вищестоящої посадової особи Української державної
помологічно-ампелографічної інспекції або в суді протягом десяти
днів з дня її винесення. Оригінал документа, який підтверджує сплату штрафу відповідно
до статті 307 КУпАП, має бути надано правопорушником посадовій
особі, що винесла цю постанову, не пізніше ніж через п'ятнадцять
днів з дня вручення йому цієї постанови.
2. У разі несплати штрафу правопорушником у вищевказаний
строк постанова про накладення адміністративного стягнення
надсилається до відділу державної виконавчої служби ___________________________ районного управління юстиції для
стягнення суми штрафу в примусовому порядку (спосіб виконання
обирається на розсуд державного виконавця).
______________________________________
(посада особи, яка прийняла постанову)
______________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
"___" ___________ 200_ року М.П.
Копія постанови про накладення адміністративного стягнення
мною отримана:
"___" ____________ 200_ року.
________________________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Копію постанови про накладення адміністративного стягнення
направлено рекомендованим листом, квитанція ВЗ N _____________ від ____________ 200__ року.
Повідомлення про сплату штрафу (документ, що підтверджує
сплату штрафу) надіслати за
адресою:__________________________________________________________
______________ у термін до "___" ______________ 200_ року.
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 632 ( z1029-08 ) від 02.10.2008 }
Начальник Української державної
помологічно-ампелографічної
інспекції Ю.Б.Гудзій

Додаток 3
до Інструкції з оформлення
посадовими особами
Української державної
помологічно-ампелографічної
інспекції матеріалів
про адміністративні
правопорушення

Міністерство аграрної політики України
Українська державна помологічно-ампелографічна інспекція

ЖУРНАЛ
реєстрації постанов по справах
про адміністративні правопорушення, винесених
__________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові
посадової особи Української державної
помологічно-ампелографічної інспекції)
N ____________ - _____________
Розпочатий "___" ____________ 200_ року
Закінчений "___" ____________ 200_ року
----------------------------------------------------------------- Зразок журналу
Ліва сторінка журналу
------------------------------------------------------------------ | Реквізити |Реквізити | Посада, |Прізвище, ім'я| Місце | | постанови |протоколу | прізвище та |та по батькові|проживання| |------------+----------| ініціали | порушника |порушника | | N | дата | N |дата | складача | | | | | | | | протоколу | | | |----+-------+---+------+--------------+--------------+----------| | 1 | 2 |3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------
Права сторінка журналу
------------------------------------------------------------------ | Стисла суть | Стаття |Накладене|Добровільно| Направлено для | |правопорушення| КУпАП |стягнення| сплачено | примусового | | | | | | стягнення | | | |---------+-----------+-----------------| | | | штраф, | штраф, |дата |результати| | | | грн. | грн. | |розгляду | |--------------+---------+---------+-----------+------+----------| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ------------------------------------------------------------------
Начальник Української державної
помологічно-ампелографічної
інспекції ________________________________
(П.І.Б.)
{ Інструкцію доповнено Додатком 3 згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 632 ( z1029-08 ) від 02.10.2008 }

Додаток 4
до Інструкції з оформлення
посадовими особами
Української державної
помологічно-ампелографічної
інспекції матеріалів
про адміністративні
правопорушення

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА ПОМОЛОГІЧНО-АМПЕЛОГРАФІЧНА ІНСПЕКЦІЯ

СПРАВА
про адміністративне правопорушення,

скоєне гр. _____________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові особи,
яка скоїла адміністративне правопорушення)
за ст. _______ Кодексу України про адміністративні правопорушення
постанова N ________________ від "___" ____________ 200_ року
(зворотний бік справи)
ОПИС
документів, що містяться у справі
------------------------------------------------------------------ | N | Найменування документа| Кількість аркушів | Примітка | | з/п | | | | |--------+------------------------+-------------------+----------| | | | | | |--------+------------------------+-------------------+----------| | | | | | |--------+------------------------+-------------------+----------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Відомості про рух провадження по справі
------------------------------------------------------------------ | N | Дії, учинені в | Дата, номер |Кількість аркушів | | з/п | процесі |документа, прізвище| | | | адміністративного | посадової особи, | | | | провадження по | яка прийняла | | | | справі | рішення | | |-----+-------------------+-------------------+------------------| | | | | | |-----+-------------------+-------------------+------------------| | | | | | |-----+-------------------+-------------------+------------------| | | | | | |-----+-------------------+-------------------+------------------| | | | | | |-----+-------------------+-------------------+------------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Заповнюється при передачі на зберігання
Усього в справі _____ документів на ___ аркушах.
Опис документів склав: __________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові
_________________________________________________________________
особи, яка розглядала справу)
"___" __________ 200__ року ______________
(підпис)
Начальник Української державної
помологічно-ампелографічної
інспекції (П.І.Б.)
{ Інструкцію доповнено Додатком 4 згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики N 632 ( z1029-08 ) від 02.10.2008 }вгору