Документ z0312-98, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.08.2002, підстава - z0698-02

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 103 від 13.03.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
14 травня 1998 р.
vd980313 vn103 за N 312/2752
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
освіти і науки
N 450 ( z0698-02 ) від 07.08.2002 )
Про затвердження Норм часу для розрахунку і обліку
навчальної роботи та Переліків основних видів
методичної й організаційної роботи викладачів вищих
закладів освіти 1 і 2 рівнів акредитації

З метою вдосконалення організації праці викладачів вищих
закладів освіти 1 і 2 рівнів акредитації та відповідно до
Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних
закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти України від
2 червня 1993 року N 161 ( z0173-93 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити: 1.1. Норми часу для розрахунку і обліку навчальної роботи
викладачів вищих закладів освіти 1 і 2 рівнів акредитації, що
додаються. 1.2. Переліки основних видів методичної й організаційної
роботи викладачів вищих закладів освіти 1 і 2 рівнів акредитації
( z0313-98, z0314-98 ), що додаються.
2. Встановити, що Норми і Переліки поширюються на вищі
заклади освіти 1 і 2 рівнів акредитації незалежно від їх форми
власності та підпорядкування. 3. Запровадити Норми і Переліки у вищих закладах освіти
України з 1998/1999 навчального року. 4. Встановити, що річне навчальне навантаження викладачів на
ставку в обсязі 720 годин поширюється на всі вищі заклади освіти
1 і 2 рівнів акредитації.
Міністр М.З.Згуровський
Затверджено
Наказ Міністерства освіти
України від 13.03.98 N 103
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 травня 1998 р.
за N 312/2752
Норми часу для розрахунку і обліку навчальної роботи
викладачів вищих закладів освіти 1 і 2 рівнів
акредитації
——————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | Вид роботи |Норма часу (в годинах)| Примітка | |————————————————————————————+——————————————————————+—————————————————| | 1. Проведення співбесіди |0,25 години кожному |Кількість членів| | з вступниками |членові комісії на |комісії - не| | |одного вступника |більше трьох осіб| | | | | | 2. Проведення випускних | | | | екзаменів довузівської | | | | підготовки та вступних | | | | екзаменів до вищих | | | | закладів освіти: | | | | - усних |0,25 години кожному |Кількість членів| | |екзаменаторові на |комісії: із за-| | |одного слухача |гальноосвітніх | | |(вступника) |предметів - не| | | |більше двох, фа- | | | |хових - не більше| | | |трьох осіб | | | | | | - письмових: | |Кількість членів| | | |комісії - не біль| | | |ше двох осіб. | | | |Роботу перевіряє| | | |один викладач | | | | | | а) з мови та літератури:| | | | диктант |1 година для прове- | | | |дення екзамену на | | | |групу слухачів (потік | | | |вступників); | | | |0,33 години на пере- | | | |вірку одного диктанту | | | переказ |2 години для прове- | | | |дення екзамену на | | | |групу слухачів (потік | | | |вступників); | | | |0,50 години на пере- | | | |вірку однієї роботи | | | твір |4 години для прове- | | | |дення екзамену на | | | |групу слухачів (потік | | | |вступників); | | | |0,50 години на пере- | | | |вірку однієї роботи | | | | | | | б) з інших предметів |3 години для прове- | | | |дення екзамену на | | | |групу слухачів (потік | | | |вступників); | | | |0,50 години на пере- | | | |вірку однієї роботи | | | - у формі тестів |Час для проведення | | | |тестування та пере- | | | |вірки тестів визнача- | | | |ється рекомендаціями | | | |до тестів | | | | | | | 3. Повторна перевірка |0,15 години на кожну |Вибірковій пере-| | письмових робіт на |роботу, що перевіря- |вірці підлягають| | вступних екзаменах |ється |до 5 відсотків| | | |робіт від їх за-| | | |гальної кількос-| | | |ті, а також робо-| | | |ти, що оцінені на| | | |"відмінно" та| | | |"незадовільно" | | | | | | 4. Читання лекцій |1 година за 1 акаде- | | | |мічну годину | | | | | | | 5. Проведення практичних |1 година на академіч- |З окремих нав-| | занять |ну групу за одну ака- |чальних дисцип-| | |демічну годину |лін, що регламен-| | | |туються відповід-| | | |ними нормативними| | | |документами, до-| | | |пускається поділ| | | |академічної групи| | | |на підгрупи з чи-| | | |сельністю до од-| | | |ного студента з| | | |урахуванням особ-| | | |ливостей вивчення| | | |цих дисциплін та| | | |техніки безпеки | | | | | | 6. Проведення |1 година на половину |З окремих нав-| | лабораторних занять |академічної групи за |чальних дисцип-| | |одну академічну годи- |лін, що регламен-| | |ну |туються відповід-| | | |ними нормативними| | | |документами, до-| | | |пускається поділ| | | |академічної групи| | | |на підгрупи з| | | |меншою чисельніс-| | | |тю з урахуванням| | | |особливостей вив-| | | |чення цих дисцип-| | | |лін та техніки| | | |безпеки | | | | | | 7. Проведення |1 година на академіч- | | | семінарських занять |ну групу за одну ака- | | | |демічну годину | | | | | | | 8. Проведення навчальних |До 6 годин на день |Один викладач| | занять зі студентами в | |фізичного | | спортивно-оздоровчому | |виховання на 30| | таборі | |студентів. За| | | |умови проведення| | | |роботи без| | | |додаткової | | | |оплати | | | | | | 9. Проведення |До 10 відсотків від |Час для проведен-| | індивідуальних занять |загального обсягу |ня індивідуальних| | |навчального часу, |занять виділяєть-| | |відведеного на вив- |ся викладачам за| | |чення навчальної дис- |наявності індиві-| | |ципліни |дуального графіка| | | |навчальних занять| | | |студента, зат-| | | |вердженого в по-| | | |рядку, визначено-| | | |му вищим закладом| | | |освіти | | | | | |10. Проведення |Від загального обсягу | | | консультацій з |навчального часу, | | | навчальних дисциплін |відведеного на вив- | | | протягом семестру |чення навчальної дис- | | | |ципліни, на академіч- | | | |ну групу: 4% - денна | | | |(стаціонарна) форма | | | |навчання; 8% - вечір- | | | |ня форма навчання; | | | |12% - заочна (дистан- | | | |ційна) форма навчання | | | | | | |11. Проведення |Вступний екзамен - 2 | | | екзаменаційних |години на потік; | | | консультацій |семестровий екзамен - | | | |2 години на академіч- | | | |ну групу; | | | |державний екзамен - 2 | | | |години на академічну | | | |(екзаменаційну) групу | | | |з кожної навчальної | | | |дисципліни (розділу | | | |програми) | | | | | | |12. Перевірка і приймання: | | | | - контрольних (у тому |0,33 години на одну | | | числі модульних) |роботу за денною | | | робіт, передбачених |формою навчання | | | навчальним планом |0,75 години на одну | | | |роботу за вечірньою | | | |та заочною | | | |(дистанційною) | | | |формами навчання | | | | | | | - розрахункових, |0,25 години на одну | | | графічних та |роботу за денною фор- | | | розрахунково-графічних |мою навчання (для ви- | | | робіт, передбачених |щих закладів освіти 1 | | | навчальним планом |рівня акредитації) | | | |0,50 години на одну | | | |роботу (для вищих | | | |закладів освіти 2 | | | |рівня акредитації) | | | |0,50 години на одну | | | |роботу за вечірньою і | | | |заочною (дистанцій- | | | |ною) формами навчання | | | |(для вищих закладів | | | |освіти 1 і 2 рівня | | | |акредитації) | | | | | | |13. Керівництво і проведен- | |Кількість членів| | ня захисту курсових ро- | |комісії - не| | біт: | |більше трьох| | - із загальноосвітніх |2 години на курсову |осіб | | навчальних дисциплін |роботу, в тому числі | | | |0,33 години кожному | | | |членові комісії на | | | |проведення захисту | | | | | | | - із фахових навчальних |3 години на курсову | | | дисциплін |роботу, в тому числі | | | (дисциплін |0,33 години кожному | | | спеціалізації) |членові комісії на | | | |проведення захисту | | | | | | |14. Керівництво і проведен- | |Кількість членів| | ня захисту курсових | |комісії - не бі- | | проектів: | |льше трьох осіб | | | | | | - із загальнотехнічних |3 години на курсовий | | | навчальних дисциплін |проект, у тому числі | | | |0,33 години кожному | | | |членові комісії на | | | |проведення захисту | | | | | | | - із фахових навчальних |4 години на курсовий | | | дисциплін (дисциплін |проект, у тому числі | | | спеціалізації) |0,33 години кожному | | | |членові комісії на | | | |проведення захисту | | | | | | |15. Проведення заліків |0,25 години на |З навчальних дис-| | |одного студента |циплін, з яких| | | |практичні, семі-| | | |нарські, лабора-| | | |торні заняття| | | |становлять менше| | | |половини від всь-| | | |ого обсягу ауди-| | | |торних навчальних| | | |занять | | |2 години на |З навчальних дис-| | |академічну групу |циплін, з яких| | | |практичні, семі-| | | |нарські, лабора-| | | |торні заняття| | | |становлять понад| | | |половину від усь-| | | |ого обсягу ауди-| | | |торних навчальних| | | |занять | | |2 години на |З навчальних| | |академічну групу |дисциплін, де| | | |використовується | | | |модульна форма| | | |контролю | | | | | |16. Проведення залікового |6 годин кожному |Планується викла-| | туристично-навчального |викладачеві, який |дачам фізичного| | походу з перевіркою |бере участь у поході |виховання один| | туристських навичок |студентів |раз на весь тер-| | | |мін навчання сту-| | | |дента | | | | | |17. Проведення семестрових | | | | екзаменів: | | | | - в усній формі; |0,33 години на одного | | | |студента керуватися | | | - в письмовій формі |нормами, що передба- | | | |чені пунктом 2 | | | | | | |18. Керівництво навчальною |Норми часу визнача- | | | і виробничою практикою |ються нормативними | | | |документами з органі- | | | |зації практики | | | | | | |19. Проведення державних |0,50 години на одного |Не більше шести| | екзаменів |студента кожному чле- |годин на день | | |нові державної квалі- |Кількість членів| | |фікаційної комісії |комісії - не| | | |більше трьох (у| | | |виняткових | | | |випадках | | | |кількість членів| | | |комісії може| | | |бути збільшена| | | |до шести осіб) | | | | | |20. Керівництво, консульту- |До 30 годин на одного |Кількість членів| | вання, рецензування, |студента-дипломника, |комісії - не| | проведення захисту дип- |у тому числі: |більше трьох (у| | ломних проектів (робіт) |- голові комісії - 1 |виняткових | | у державних кваліфіка- |година; |випадках | | ційних комісіях |- кожному членові ко- |кількість членів| | |місії - 0,50 години; |комісії може| | |- керівнику і кон- |бути збільшена| | |сультантам - 16 годин |до шести осіб) | | |(для вищих закладів |За одним| | |освіти 1 рівня акре- |керівником | | |дитації); |закріплюється до| | |- 22 години (для ви- |8 дипломних| | |щих закладів освіти 2 |проектів (робіт) | | |рівня акредитації); | | | |- рецензенту - 4 годи-| | | |ни | | | | | | |21. Керівництво стажистами |8 годин на одного |Для викладачів,| | |стажиста за один мі- |які направлені на| | |сяць, але не більше |стажування в інші| | |30 годин на один рік |провідні вищі| | | |заклади освіти| | | |терміном до трьох| | | |місяців | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————вгору