Документ z0312-09, чинний, поточна редакція — Редакція від 20.01.2017, підстава - z1521-16

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.10.2008 N 977
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 квітня 2009 р.
за N 312/16328

Про затвердження Порядку державної реєстрації
та обліку відкритих науково-дослідних,
дослідно-конструкторських робіт і дисертацій
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки
N 1297 ( z1521-16 ) від 01.11.2016 }

Відповідно до статті 11 Закону України "Про науково-технічну
інформацію" ( 3322-12 ), постанови Кабінету Міністрів України від
31.03.92 N 162 ( 162-92-п ) "Про державну реєстрацію
науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій"
та з метою удосконалення нормативної бази у сфері державного
регулювання науково-технічної інформації Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок державної реєстрації та обліку
відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і
дисертацій (додається).
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
освіти і науки України від 25.12.2001 N 808 ( z0028-02 ) "Про
затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих
науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.01.2002 за
N 28/6316.
3. Директору Українського інституту науково-технічної і
економічної інформації Ямчуку А.В. забезпечити здійснення
науково-методичних заходів щодо приведення процедури реєстрації у
відповідність до вимог, зазначених у цьому Порядку.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Стріху М.В.
Міністр І.О.Вакарчук

ПОГОДЖЕНО:
Міністр промислової політики
України В.С.Новицький
Заступник Мністра економіки
України В.І.Мунтіян
Президент НАН України,
академік НАН України Б.Є.Патон
Голова ВАК України В.Ф.Мачулін
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
27.10.2008 N 977
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 квітня 2009 р.
за N 312/16328

ПОРЯДОК
державної реєстрації та обліку відкритих
науково-дослідних, дослідно-конструкторських
робіт і дисертацій
{ У тексті Порядку та додатках до нього: слова "Єдиним державним
реєстром підприємств та організацій України" замінено словами
"Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців та громадських формувань";
слова "Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб
та фізичних осіб - підприємців" у всіх відмінках замінено
словами "Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" у
відповідних відмінках;
цифру і слова "2 - російською мовою", "російською та" в усіх
відмінках виключено;
слова і цифри "Примірної інструкції з діловодства у
міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах
виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 17.10.97 N 1153" замінено словами і цифрами
"Типової інструкції з діловодства у центральних органах
виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року N 1242";
слова "(поштовий індекс, область, район, місто, вулиця,
будинок)" замінено словами "(вулиця, будинок, місто, район,
область, індекс)" згідно з Наказом Міністерства освіти і
науки N 1297 ( z1521-16 ) від 01.11.2016 }
I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено на підставі статті 11 Закону
України "Про науково-технічну інформацію" ( 3322-12 ) та постанови
Кабінету Міністрів України від 31.03.92 N 162 ( 162-92-п ) "Про
державну реєстрацію науково-дослідних, дослідно-конструкторських
робіт і дисертацій".
1.2. Порядок визначає вимоги щодо організації робіт з
державної реєстрації та обліку відкритих (несекретних)
науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт
(далі - НДР (ДКР)), зокрема тих, які виконуються в межах проектів
та програм міжнародного наукового та науково-технічного
співробітництва і захищених дисертацій (далі - дисертації), та
вимоги до поширення відповідної інформації.
1.3. Державна реєстрація та облік НДР (ДКР) і дисертацій
здійснюються з метою створення необхідних умов для інформаційного
забезпечення: творчої праці вчених, наукових, науково-педагогічних,
інженерно-технічних працівників, аспірантів, докторантів та
здобувачів наукових ступенів; обґрунтованого планування та уникнення дублювання тематики
НДР (ДКР) і дисертацій; проведення наукових та науково-технічних експертиз тематики
та результатів виконаних НДР (ДКР) і дисертацій; прискорення практичного впровадження результатів наукової та
науково-технічної діяльності; контролю за цільовим призначенням та ефективністю
використання державних бюджетних коштів для наукової та
науково-технічної діяльності.
1.4. Обов'язковій державній реєстрації та обліку підлягають
відкриті (несекретні) НДР (ДКР), що виконуються в наукових
установах, вищих навчальних закладах, на підприємствах та в
організаціях України, фінансування яких повністю або частково
здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, а також
обов'язковому державному обліку підлягають захищені на засіданнях
спеціалізованих вчених рад дисертації. Відкриті (несекретні) НДР (ДКР), що виконуються юридичними та
фізичними особами (далі - Виконавці) за власний рахунок,
реєструються ними на добровільних засадах. Замовниками НДР (ДКР) можуть бути органи державної влади,
органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та
організації незалежно від форм власності та підпорядкування,
а також фізичні особи (далі - Замовник). { Пункт 1.4 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 1297 ( z1521-16 ) від 01.11.2016 }
1.5. Функції щодо державної реєстрації та обліку розпочатих,
виконуваних і закінчених НДР (ДКР), науково-технічної продукції,
яка створена під час проведення НДР (ДКР) і дисертацій, а також
підготовку і видачу в установленому порядку інформаційних
матеріалів на запит органів державної влади та місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій, громадян
України, формування фондів документів, поширення відповідної
інформації здійснює Український інститут науково-технічної
експертизи та інформації (далі - УкрІНТЕІ). { Пункт 1.5 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 1297 ( z1521-16 ) від 01.11.2016 }
1.6. Підставою для проведення державної реєстрації та обліку
розпочатих, виконуваних, закінчених НДР (ДКР) і дисертацій є
комплект оформлених згідно з вимогами цього Порядку і поданих до
УкрІНТЕІ реєстраційних, облікових і звітних документів, а саме: 1.6.1. Реєстраційна картка НДР (ДКР) (далі - РК), оформлена
згідно з додатком 1, є документом, яким Виконавець повідомляє
УкрІНТЕІ про свої наміри щодо виконання НДР (ДКР). 1.6.2. Облікова картка НДР (ДКР) (далі - ОК), оформлена
згідно з додатком 2, і звіт про НДР (ДКР) є документами, якими
Виконавець повідомляє УкрІНТЕІ про хід виконання і завершення
робіт з НДР (ДКР). 1.6.3. Інформаційна картка науково-технічної продукції
(далі - ІК НТП), оформлена згідно з додатком 3, є документом, яким
Виконавець повідомляє УкрІНТЕІ про науково-технічну продукцію, яку
створено в результаті проведення НДР (ДКР). 1.6.4. Облікова картка дисертації (далі - ОКД), оформлена
згідно з додатком 4, автореферат і дисертація на здобуття
наукового ступеня кандидата чи доктора наук є документами, якими
спеціалізована вчена рада повідомляє УкрІНТЕІ про захист
дисертації.
1.7. Заповнені бланки РК, ОК, ІК НТП, ОКД, автореферати
подаються до УкрІНТЕІ на паперовому й електронному носіях
інформації. Звіти та дисертації подаються до УкрІНТЕІ на
електронному носії інформації (СD або DVD диски). { Абзац перший
пункту 1.7 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 1297 ( z1521-16 ) від 01.11.2016 }
Форми бланків в електронному вигляді, у тому числі для
паперового носія, надаються УкрІНТЕІ на вимогу Виконавців або
отримуються із веб-сайту УкрІНТЕІ. Структура і зміст інформації на
паперовому та електронному носіях інформації мають бути
ідентичними. { Абзац другий пункту 1.7 розділу І в редакції Наказу
Міністерства освіти і науки N 1297 ( z1521-16 ) від 01.11.2016 }
Програмне забезпечення для формування бланка на електронному
та паперовому носії надається УкрІНТЕІ на вимогу Виконавців або
отримується із веб-сайту УкрІНТЕІ. { Пункт 1.7 розділу І доповнено
новим абзацом згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 1297
( z1521-16 ) від 01.11.2016 }
1.8. Витрати, пов'язані з державною реєстрацією та обліком
розпочатих, виконуваних, закінчених НДР (ДКР) і дисертацій,
формуванням фондів відповідних документів, баз і банків даних,
виданням сигнальної інформації, здійснюються УкрІНТЕІ в межах
видатків, передбачених у державному бюджеті за відповідними
бюджетними програмами для Міністерства освіти і науки.
1.9. Оплата витрат, які пов'язані з пересиланням до УкрІНТЕІ
реєстраційних, облікових, звітних документів про відкриті
(несекретні) НДР (ДКР), здійснюється за рахунок коштів Виконавців.
1.10. Оплата витрат, які пов'язані з пересиланням до УкрІНТЕІ
облікових та звітних документів про захищені дисертації,
здійснюється за рахунок коштів відповідних установ і організацій,
на засіданні спеціалізованої вченої ради яких відбувся захист
дисертації.
1.11. За достовірність відомостей, що вказані в реєстраційних
і облікових документах, зміст звітних документів, якість
оформлення і своєчасне їх подання до УкрІНТЕІ відповідає: керівник підприємства, установи, організації, що є виконавцем
НДР (ДКР); фізична особа, що виконує НДР (ДКР); голова спеціалізованої вченої ради, на якій відбувся захист
дисертації.
1.12. Редагування тексту реєстраційних, облікових і звітних
документів УкрІНТЕІ не здійснює.
II. Порядок подання реєстраційних документів
про науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи
2.1. Виконавець у 30-денний строк з початку виконання
НДР (ДКР) подає до УкрІНТЕІ такі документи: супровідний лист, у якому зазначаються назва НДР (ДКР),
перелік супровідних документів до НДР (ДКР), що подаються
до УкрІНТЕІ; заповнений бланк РК на паперовому носії у двох примірниках; заповнена РК на електронному носії.
2.2. Якщо НДР (ДКР) виконується кількома Виконавцями, то
кожен з них (головний Виконавець і співвиконавці) подає до
УкрІНТЕІ заповнений бланк РК на ту частину НДР (ДКР), яка буде
виконана ним самостійно.
2.3. Заповнені бланки РК, які не відповідають вимогам цього
Порядку, повертаються Виконавцю для виправлення (із зазначенням
причин повернення). Виконавець зобов'язаний у 10-денний строк з
дня одержання бланка РК виправити його та повернути до УкрІНТЕІ.
2.4. УкрІНТЕІ після отримання заповненого бланка РК
присвоює НДР (ДКР) державний реєстраційний номер і в 10-денний
строк надсилає Виконавцю другий примірник РК. Реєстраційні картки
на електронному носії Виконавцю не повертаються.
2.5. У разі зміни строку завершення або потреби припинення чи
призупинення виконання НДР (ДКР), зміни її ціни (кошторисної
вартості) Виконавець зобов'язаний у 20-денний строк повідомити
УкрІНТЕІ, надіславши лист змін, оформлений згідно з додатком 5, та
копію відповідного документа, який дає підставу для внесення змін.
У разі необхідності внесення змін у декілька РК лист змін
подається окремо на кожну НДР (ДКР). У разі зміни найменування або місцезнаходження (місця
проживання) Виконавця (Замовника), назви або кількості етапів
НДР (ДКР) Виконавець надсилає новий, відповідним чином оформлений
бланк РК на паперовому та електронному носіях інформації із
зазначенням раніше наданого державного реєстраційного номера. У разі зміни назви НДР (ДКР), режиму доступу до інформації
Виконавець надсилає новий, відповідним чином оформлений бланк РК
на паперовому та електронному носіях. УкрІНТЕІ присвоює НДР (ДКР)
новий державний реєстраційний номер з одночасним анулюванням
попереднього номера.
III. Порядок подання облікових та звітних
документів з науково-дослідних
та дослідно-конструкторських робіт
3.1. Виконавець зареєстрованої в УкрІНТЕІ НДР (ДКР) у
30-денний строк з моменту закінчення НДР (ДКР) (або щороку за етап
у разі коли термін виконання НДР (ДКР) становить більше одного
року і ці етапи обумовлено в договорі із Замовником та вказано в
РК) подає до УкрІНТЕІ: супровідний лист, у якому зазначаються назва НДР (ДКР), її
державний реєстраційний номер, перелік супровідних документів до
НДР (ДКР), що подаються до УкрІНТЕІ; заповнений бланк ОК на паперовому носії у двох примірниках та
копію РК; заповнену ОК на електронному носії;
звіт про НДР (ДКР) на електронному носії, набраний одним
файлом у MS Word (шрифт Times New Roman, розмір 14, тип файла -
(< >.doc)) або Adobe Acrobat - тип файла (< >.pdf) та завірений
щодо ідентичності звіту на паперовому носії підписом керівника НДР
(ДКР) на ярлику, наклеєному на електронному носії, титульну
сторінку звіту на паперовому носії, завірену щодо ідентичності
звіту на паперовому та електронному носії підписом керівника НДР
(ДКР), та список Виконавців на паперовому носії з їхніми підписами
та печатками; { Абзац п’ятий пункту 3.1 розділу ІІІ в редакції
Наказу Міністерства освіти і науки N 1297 ( z1521-16 ) від
01.11.2016 }
заповнений бланк ІК НТП на паперовому носії у двох
примірниках; заповнену ІК НТП на електронному носії. Звіт про НДР (ДКР) оформлюється відповідно до вимог чинного
законодавства України зі стандартизації (ДСТУ 3008-95
Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила
оформлення). { Абзац восьмий пункту 3.1 розділу ІІІ із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 1297
( z1521-16 ) від 01.11.2016 }
3.2. Подання звіту про НДР (ДКР) є обов'язковим. Подання
заявки на винахід, факт публікації статті та депонування рукопису,
захист дисертації, передача звіту про НДР (ДКР) Замовнику не
звільняють Виконавця НДР (ДКР) від подання звітних документів до
УкрІНТЕІ. Якщо результати НДР (ДКР) опубліковані або її наслідком є
тиражований нормативно-технічний чи інструктивно-методичний
документ (його проект), в ОК слід подавати бібліографічний опис
публікації (документа).
3.3. Якщо НДР (ДКР) виконується кількома Виконавцями, то
кожен з них (головний Виконавець і співвиконавці) подає до
УкрІНТЕІ заповнений бланк ОК та ІК НТП на ту частину НДР (ДКР), що
виконана ним самостійно, відповідно до вимог, викладених у пунктах
3.1 та 3.2 цього розділу. Звіти надає головний Виконавець.
3.4. Заповнені бланки ОК, ІК НТП, які не відповідають вимогам
цього Порядку, повертаються Виконавцю для виправлення (із
зазначенням причин повернення). Виконавець зобов'язаний у
10-денний строк з дня одержання бланка ОК, ІК НТП виправити їх та
повернути до УкрІНТЕІ. Для повернення Виконавцю бланків, що не
відповідають вимогам цього Порядку, для виправлення Виконавeць має
надати УкрІНТЕІ поштові марки. { Пункт 3.4 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 1297 ( z1521-16 ) від 01.11.2016 }
3.5. УкрІНТЕІ після отримання заповнених бланків ОК, ІК НТП
присвоює НДР (ДКР) державний обліковий номер і в 10-денний строк
надсилає Виконавцю другий примірник ОК. ОК та ІК НТП на електронному носії, звіти про НДР (ДКР)
Виконавцю та власнику результатів НДР (ДКР) не повертаються.
3.6. У разі зміни режиму доступу до інформації Виконавець
надсилає нову, відповідним чином оформлену ОК на паперовому та
електронному носіях. УкрІНТЕІ присвоює НДР (ДКР) новий державний
обліковий номер з одночасним анулюванням попереднього.
IV. Порядок подання облікових та
звітних документів дисертацій
4.1. Спеціалізована вчена рада, на засіданні якої відбувся
захист дисертації, відповідно до вимог, визначених Порядком
присудження наукових ступенів, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 24 липня 2013 р. N 567 ( 567-2013-п ), у
30-денний строк з дня захисту подає до УкрІНТЕІ: { Абзац перший
пункту 4.1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 1297 ( z1521-16 ) від 01.11.2016 }
супровідний лист, у якому наводяться тема дисертації, перелік
супровідних до дисертації документів, що подаються до УкрІНТЕІ; заповнений бланк ОКД на паперовому носії у чотирьох
примірниках, завірених відповідними підписами та печаткою; заповнену ОКД на електронному носії; автореферат та дисертацію на електронному носії (СD або DVD
диски), набрані одним файлом у MS Word (шрифт Times New Roman,
розмір 14, тип файла - (< >.doc)) або Adobe Acrobat - тип файла
(< >.pdf) та завірені щодо ідентичності дисертації на паперовому
носії підписом голови спеціалізованої вченої ради на ярлику,
наклеєному на електронному носії; { Абзац п’ятий пункту 4.1
розділу IV в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 1297
( z1521-16 ) від 01.11.2016 } автореферат на паперовому носії.
4.2. Заповнені бланки ОКД та дисертації на електронному
носії, які не відповідають вимогам цього Порядку, повертаються для
виправлення (із зазначенням причин повернення) до спеціалізованої
вченої ради, на засіданні якої відбувся захист дисертації.
Спеціалізована вчена рада зобов'язана в 20-денний строк з дня
одержання документів виправити їх та повернути до УкрІНТЕІ.
4.3. УкрІНТЕІ після отримання комплекту документів присвоює
дисертації державний обліковий номер і в 10-денний строк надсилає
копію ОКД на адресу, вказану в супровідному листі.
4.4. Автореферати, дисертації та ОКД на електронному носії не
повертаються.
4.5. У разі зміни режиму доступу до інформації необхідно
надіслати нову, відповідним чином оформлену ОКД на паперовому та
електронному носіях. УкрІНТЕІ присвоює новий державний обліковий
номер з одночасним анулюванням попереднього.
V. Вимоги до оформлення реєстраційно-облікових
та звітних документів
5.1. При заповненні карток слід суворо дотримуватися формату
відповідного поля.
5.2. Усі поля заповнюються українською мовою.
5.3. Вимоги до оформлення реєстраційної картки 5.3.1. Загальні відомості У полях РК зазначаються такі дані: 5436 "Державний реєстраційний номер" - проставляється в
УкрІНТЕІ. Якщо співвиконавець реєструє свою частину (етап)
НДР (ДКР), то в кінці номера ставиться позначка "с". 5256 "Особливі позначки" - зазначається відповідний код, який
відповідає інформації, що міститься в НДР (ДКР): 5 - "Відкрита"; 1 - "Для службового користування". 5517 "Реєстраційний номер, що змінюється" - зазначається
державний реєстраційний номер НДР (ДКР), яка перереєстровується. 7021 "Шифр НДР (ДКР)" - зазначається номер договору між
Виконавцем та Замовником. 5418 "N, дата супровідного листа" - зазначаються (через
крапку з комою) вихідний номер супровідного листа Виконавця і дата
відправки РК до УкрІНТЕІ. Дата проставляється відповідно до вимог
Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої
влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах
виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 30 листопада 2011 року N 1242 ( 1242-2011-п ). 7146 "Підстави для проведення НДР (ДКР)" - зазначається
відповідний код: 34 - "Договір з міністерством, іншим центральним органом
виконавчої влади"; 52 - "Договір з вітчизняним підприємством, установою,
організацією"; 09 - "Договір із закордонним Замовником"; 43 - "Власна ініціатива" (якщо НДР (ДКР) виконується з
власної ініціативи за кошти Виконавця); 25 - "Договір з фізичною особою". Замовником НДР (ДКР)
виступає фізична особа, за рахунок коштів якої вона виконується. 7209 "Статус виконавця" - зазначається залежно від статусу
Виконавця як учасника НДР (ДКР) відповідний код: 17 - "Головний Виконавець"; 71 - "Співвиконавець". 7210 "Державний реєстраційний номер НДР (ДКР) головного
виконавця " - при заповненні РК співвиконавцем зазначається
державний реєстраційний номер НДР (ДКР), що зареєстрована головним
Виконавцем в УкрІНТЕІ. 5.3.2. Відомості про Виконавця 2457 "Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер)" - Виконавець
зазначає ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань або ідентифікаційний номер за Державним реєстром
фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів. 2151 "Повне найменування юридичної особи (або П.І.Б.)
(1 - українською мовою, 3 - англійською мовою)" - зазначається
повне найменування Виконавця, що є юридичною особою, або прізвище,
ім'я, по батькові Виконавця, що є фізичною особою. 2358 "Скорочене найменування юридичної особи" - зазначається
скорочене найменування Виконавця, що є юридичною особою (за
наявності). 2655 "Місцезнаходження (місце проживання)" - зазначається
місцезнаходження (місце проживання) (вулиця, будинок, місто,
район, область, індекс) Виконавця. 2934 "Телефон/Факс" - зазначається номер телефону, факсу
Виконавця. 2394 "E-mail/WWW" - зазначається електронна пошта та веб-сайт
Виконавця. 1332 "Відомча підпорядкованість" - зазначається орган
державної влади, якому підпорядковується Виконавець. Підприємства,
установи, організації з приватною формою власності указують місце
проведення їх державної реєстрації відповідно до статті 5 Закону
України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців та громадських формувань" ( 755-15 ). 1133 "Сектор науки" - проставляється відповідний код: АКД - академічний; ГЛЗ - галузевий; ВУЗ - вузівський; ЗАВ - заводський. 2142 "Співвиконавці" - при заповненні РК головним Виконавцем
зазначаються такі відомості про співвиконавців: ідентифікаційній
код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців та громадських формувань або ідентифікаційний номер за
Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших
обов'язкових платежів, повне найменування співвиконавця та
місцезнаходження для юридичної особи, або прізвище, ім'я, по
батькові та місце проживання - для фізичної особи. 5.3.3. Відомості про Замовника НДР (ДКР) 2458 "Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер)" - Виконавець
зазначає ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань або ідентифікаційний номер за Державним реєстром
фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів. 2152 "Повне найменування юридичної особи (або П.І.Б.)" -
зазначається найменування Замовника, що є юридичною особою, або
прізвище, ім'я, по батькові Замовника, що є фізичною особою. 2656 "Місцезнаходження (місце проживання)" - зазначається
місцезнаходження (місце проживання) (вулиця, будинок, місто,
район, область, індекс) Замовника. 2935 "Телефон/Факс" - зазначається номер телефону, факсу
Замовника. 2395 "E-mail/WWW" - зазначається електронна пошта та веб-сайт
Замовника. 5.3.4. Джерела, напрями та обсяги фінансування НДР (ДКР) 7700 "КПКВК" - зазначається код бюджетної програми (код
програмної класифікації видатків і кредитування), за якою
здійснюється фінансування НДР (ДКР). 7201 "Напрям фінансування" - зазначається відповідний код
напряму фінансування НДР (ДКР): 2.1. Фундаментальні дослідження. 2.2. Прикладні дослідження і розробки. 2.3. Виконання робіт за державними цільовими програмами. 2.4. Розробки найважливіших новітніх технологій за державним
замовленням. 2.5. Програми і проекти у сфері міжнародного
науково-технічного співробітництва. 2.6. Фінансова підтримка розвитку інфраструктури та
матеріально-технічної бази наукової діяльності. 2.7. Інші (вказати). 7023 "Назва ДЦП" - зазначається назва державної цільової
програми, в рамках якої виконується НДР (ДКР). 7022 "Код ДЦП" - зазначається обліковий код державної
цільової програми згідно з переліком, затвердженим Мінекономіки
України. Код джерела фінансування - зазначається відповідний код: 7713 - Кошти державного бюджету - державні бюджетні
асигнування на наукові дослідження; 7714 - Кошти місцевого бюджету; 7722 - Кошти підприємств, установ, організацій України; 7716 - Кошти замовників іноземних держав; 7704 - Власні кошти - кошти підприємства, установи,
організації, фізичної особи на виконання ініціативних робіт; 7705 - Кошти інших джерел; 7706 - Безоплатно - код проставляється, якщо НДР (ДКР)
проводяться безоплатно за договірними умовами (договір про
науково-технічне співробітництво тощо). Обсяги фінансування наводяться за роками в тисячах гривень. Якщо Виконавець є головним у комплексній роботі, указується
ціна за договором або кошторисна вартість тієї частини НДР (ДКР),
яка виконується його власними силами. 5.3.5. Строк виконання НДР (ДКР) 7353 "Початок" - зазначається місяць (двома арабськими
цифрами) та дві останні цифри року початку здійснення НДР (ДКР). 7362 "Закінчення" - зазначається місяць (двома арабськими
цифрами) та дві останні цифри року закінчення НДР (ДКР). 9036 "Порядковий N; початок та закінчення етапу; вид звітного
документа з НДР (ДКР); назва етапу" - зазначаються порядковий
номер і назва етапу НДР (ДКР); початок (місяць та дві останні
цифри року початку етапу); закінчення етапу (місяць та дві останні
цифри року закінчення етапу); вид звітного документа: 19 - "Без звіту"; 28 - "Проміжний звіт"; 91 - "Заключний звіт". При заповненні РК зазначаються назви етапів, які Виконавець
виконує безпосередньо. 5.3.6. Основні відомості про НДР (ДКР) 9027 "Назва роботи" - зазначається назва НДР (ДКР), яка
зазначена в договірному документі. 9126 "Мета роботи" - викладається мета проведення дослідження
або розробки відповідно до технічного завдання, передбаченого в
договірних документах. 7199 "Пріоритетний напрям" - зазначається назва пріоритетного
напряму відповідно до статті 7 Закону України "Про пріоритетні
напрями розвитку науки і техніки" ( 2623-14 ). 7191 "Вид роботи" - проставляється відповідний код виду
НДР (ДКР): 39 - Фундаментальні дослідження; 48 - Прикладні дослідження; 57 - Науково-технічні розробки; 66 - Науково-технічні послуги. 9153 "Очікувані результати" - проставляється код
спрямованості науково-технічних робіт на отримання результатів: 01 - випуск нового виду продукції: 001 - техніки; 002 - технології (обов’язкова реєстрація технології до БД
"Технології України" після закриття НДР); { Абзац четвертий
позиції 9153 підпункту 5.3.6 пункту 5.3 розділу V із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 1297
( z1521-16 ) від 01.11.2016 } 003 - матеріалів; 004 - сортів рослин; 005 - порід тварин; 006 - методів, теорій; 007 - інше (методична документація, нормативно-технічна
документація, правові документи, програмно-технологічна
документація тощо -вказати); 02 - поліпшення якості продукції, що випускається; 03 - інше (збільшення обсягів виробництва, поліпшення умов
праці, поліпшення стану навколишнього середовища, економія
енергоресурсів, економія матеріалів, зменшення зносу обладнання,
збільшення продуктивності праці, поліпшення ефективності
діагностики та лікування хворих тощо - вказати). 9155 "Галузь застосування" - указується можлива галузь
застосування розробки відповідно до класифікації видів економічної
діяльності в України. 9156 "Експертний висновок" - якщо проводилася наукова,
науково-технічна експертиза, то зазначається найменування
юридичної особи, у якій вона проводилася, або прізвище, ім'я, по
батькові експерта та реквізити документа, що підтверджує
експертний висновок. 5.3.7. Заключні відомості 5634 "Індекс УДК" - індекс проставляється за таблицями
"Універсальної десяткової класифікації". 5616 "Коди тематичних рубрик" - проставляються УкрІНТЕІ. 6111 "Керівник юридичної особи" - зазначаються прізвище,
ім'я, по батькові керівника підприємства, установи, організації,
що є Виконавцем. 6210 "Науковий ступінь, вчене звання керівника юридичної
особи" - зазначаються науковий ступінь, вчене звання керівника
підприємства, установи, організації (якщо наявні). Підпис керівника засвідчується печаткою відповідного
підприємства, установи, організації. 6120 "Керівник роботи" - зазначаються прізвище, ім'я, по
батькові керівника НДР (ДКР) українською, англійською мовами. 6228 "Науковий ступінь, вчене звання керівника роботи" -
зазначаються науковий ступінь, вчене звання керівника НДР (ДКР). Якщо Виконавцем є фізична особа, в полях 6120 і 6228
зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене
звання. Підпис засвідчується нотаріально або відповідним
підприємством, установою, організацією, в якій працює фізична
особа. 6141 "Відповідальний за підготовку реєстраційних
документів" - зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, телефон
відповідального за підготовку реєстраційних документів. 6140 "Керівник відділу УкрІНТЕІ" - зазначаються прізвище,
ім'я по батькові керівника відповідного відділу УкрІНТЕІ. 6142 "Реєстратор" - зазначаються прізвище, ім'я, по батькові
співробітника відділу УкрІНТЕІ, який прийняв документи. Підпис керівника відділу УкрІНТЕІ засвідчується печаткою
УкрІНТЕІ.
5.4. Вимоги до оформлення облікової картки науково-дослідної
і дослідно-конструкторської роботи 5.4.1. Загальні відомості 5437 "Державний обліковий номер" - проставляється в УкрІНТЕІ. 5436 "Державний реєстраційний номер" - зазначається державний
реєстраційний номер НДР (ДКР), за якою подається ОК. 5256 "Особливі позначки" - зазначається відповідний код, який
відповідає інформації з НДР (ДКР), що міститься в ОК: 5 - "Відкрита"; 1 - "Для службового користування". 5418 "N, дата супровідного листа" - зазначається (через
крапку з комою) вихідний номер супровідного листа Виконавця і дата
відправлення ОК до УкрІНТЕІ. Дата проставляється відповідно до
вимог Типової інструкції з діловодства у центральних органах
виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року N 1242
( 1242-2011-п ). 9036 "Порядковий N; початок та закінчення етапу; вид етапу;
назва етапу НДР (ДКР)" - зазначаються порядковий номер етапу
НДР (ДКР); початок (місяць та дві останні цифри року початку
етапу); закінчення етапу (місяць та дві останні цифри року
закінчення етапу); проставляється позначка виду етапу
(П - проміжний етап, З - заключний етап). При заповненні ОК
наводиться назва етапу, який Виконавець виконує безпосередньо. 5526 "Державні облікові номери виконаних етапів роботи" -
проставляються (через крапку з комою) державні облікові номери
тих ОК, які подавалися за результатами попередніх етапів
НДР (ДКР). 5.4.2. Відомості про Виконавця 2457 "Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер)" - Виконавець
зазначає ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань або ідентифікаційний номер за Державним реєстром
фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів. 2151 "Повне найменування юридичної особи (або П.І.Б.)" -
зазначається повне найменування Виконавця, що є юридичною особою,
або прізвище, ім'я, по батькові Виконавця, що є фізичною особою. 2358 "Скорочене найменування юридичної особи" - зазначається
скорочене найменування Виконавця, що є юридичною особою,
українською, англійською мовами (за наявності). 2655 "Місцезнаходження (місце проживання)" - зазначається
місцезнаходження (місце проживання) (вулиця, будинок, місто,
район, область, індекс) Виконавця. 2934 "Телефон/Факс" - зазначається номер телефону, факсу
Виконавця. 2394 "E-mail/WWW" - зазначається електронна пошта, веб-сайт
Виконавця. 1332 "Відомча підпорядкованість" - зазначається орган
державної влади, якому підпорядковується Виконавець. Підприємства,
установи, організації з приватною формою власності указують місце
проведення їх державної реєстрації відповідно до статті 5 Закону
України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців та громадських формувань" ( 755-15 ). 1133 " Сектор науки" - проставляється відповідний код: АКД - академічний; ГЛЗ - галузевий; ВУЗ - вузівський; ЗАВ - заводський. 2142 "Співвиконавці" - зазначаються головним Виконавцем
(через крапку з комою) такі відомості про співвиконавців:
ідентифікаційній код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань або
ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб -
платників податків та інших обов'язкових платежів, повне
найменування співвиконавця та місцезнаходження для юридичних осіб
або прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання для фізичних
осіб. 5.4.3. Відомості про власника результатів НДР (ДКР) 2459 "Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер)" - Виконавець
зазначає ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань або ідентифікаційний номер за Державним реєстром
фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів. 2153 "Повне найменування юридичної особи (або П.І.Б.)" -
зазначається повне найменування власника результатів НДР (ДКР), що
є юридичною особою, або прізвище, ім'я, по батькові власника
результатів НДР (ДКР), що є фізичною особою. 2360 "Скорочене найменування юридичної особи" - зазначається
скорочене найменування власника результатів НДР (ДКР), що є
юридичною особою (за наявності). 2657 "Місцезнаходження (місце проживання)" - зазначається
місцезнаходження (місце проживання) (вулиця, будинок, місто,
район, область, індекс) власника результатів НДР (ДКР). 2935 "Телефон/Факс" - зазначається номер телефону, факсу
власника результатів НДР (ДКР). 2395 "E-mail/WWW" - зазначається електронна пошта, веб-сайт
власника результатів НДР (ДКР). 1333 "Відомча підпорядкованість" - зазначається орган
державної влади, якому підпорядковується власник результатів НДР
(ДКР). Підприємства, установи, організації з приватною формою
власності указують місце проведення їх державної реєстрації
відповідно до статті 5 Закону України "Про державну реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань" ( 755-15 ). 5518 "N юридичного документа, дата видачі" - зазначаються
(для фізичних осіб) номер та дата видачі юридичного документа,
який засвідчує право власності на результати НДР (ДКР). 5.4.4. Джерела, напрями та обсяги фінансування НДР (ДКР) 7700 "КПКВК" - зазначається код бюджетної програми (код
програмної класифікації видатків і кредитування), за якою
здійснюється фінансування НДР (ДКР). 7201 "Напрям фінансування" - проставляється відповідний код
напряму фінансування: 2.1. Фундаментальні дослідження. 2.2. Прикладні дослідження і розробки. 2.3. Виконання робіт за державними цільовими програмами. 2.4. Розробки найважливіших новітніх технологій за державним
замовленням. 2.5. Програми і проекти у сфері міжнародного
науково-технічного співробітництва. 2.6. Фінансова підтримка розвитку інфраструктури та
матеріально-технічної бази наукової діяльності. 2.7. Інші (вказати). 7023 "Назва ДЦП"- зазначається назва державної цільової
програми, в рамках якої виконується НДР (ДКР). 7022 "Код ДЦП" - зазначається обліковий код державної
цільової програми згідно з переліком, затвердженим Мінекономіки
України. Код джерела фінансування - проставляється відповідний код: 7713 - Кошти державного бюджету - державні бюджетні
асигнування на наукові дослідження; 7714 - Кошти місцевого бюджету; 7722 - Кошти підприємств, установ, організацій України; 7716 - Кошти Замовників іноземних держав; 7704 - Власні кошти - кошти підприємств, установ,
організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт; 7705 - Кошти інших джерел; 7706 - Безоплатно - код проставляється, якщо НДР (ДКР)
проводяться безоплатно за договірними умовами (договір про
науково-технічне співробітництво тощо). Фактичні обсяги фінансування наводяться в тисячах гривень. 5.4.5. Основні відомості про НДР (ДКР) 9027 "Назва НДР (ДКР)" - зазначається назва НДР (ДКР). Назва
НДР (ДКР), зазначена в ОК, повинна відповідати назві роботи, яка
вказана в полі 9027 РК. 9117 "Реферат" - у стислій формі, не повторюючи назви
НДР (ДКР), викладається основний зміст результатів НДР (ДКР):
об'єкт дослідження (проектування), мета дослідження, методи
дослідження та апаратура, теоретичні і практичні результати,
новизна, ефективність впровадження, сфера (галузь) використання. Якщо при заповненні поля 9117 текст реферату не вміщується,
то для його подальшого викладення використовується вкладний аркуш
формату А4. При цьому в кінці основної сторінки в полі 9117
робиться позначка "(див. продовження)", на вкладному аркуші
робиться позначка "Продовження", із зазначенням назви НДР (ДКР),
цифровий код та назва поля 9117 ("Реферат"). 5481 "Бібліографічний опис (статей, монографій,
нормативно-технічної документації тощо)" - якщо результати
НДР (ДКР) опубліковані, депоновані, захищені патентом або її
результатом є тиражований нормативно-технічний чи
інструктивно-методичний документ (його проект), то в цьому полі
зазначається бібліографічний опис (через крапку з комою)
відповідних документів (публікацій). Бібліографічний опис названих
джерел інформації повинен відповідати вимогам чинного
законодавства України зі стандартизації. У разі потреби розміщення в цьому полі значного обсягу
інформації використовують вкладний аркуш до ОК відповідно до
вимог, зазначених в описі змісту поля 9117.
5040 "Вид звітного документа" - зазначається відповідний код
звітного документа: 19 - "Без звіту"; 28 - "Проміжний звіт"; 91 - "Заключний звіт". 5715 "Мова документа" - зазначається відповідний код мови
звітного документа: 720 - "Українська мова"; 570 - "Російська мова"; 045 - "Англійська мова". 5742 "Кількість сторінок" - указується загальна кількість
сторінок у звіті. 5743 "Кількість електронних носіїв" - указується загальна
кількість електронних носіїв інформації, на яких міститься звіт. 5744 "Загальна кількість файлів" - указується загальна
кількість файлів на електронних носіях інформації із звітом. 5535 "Умови поширення в Україні" - проставляється відповідний
код, що регламентує умови поширення звітної документації в
Україні, які визначаються власником результатів НДР (ДКР). При
цьому поширення звітної документації для документів з грифом ДСК
здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України: 35 - "Дозволяється копіювати" (усі роботи, виконані за кошти
державного бюджету); { Абзац другий позиції 5535 підпункту 5.4.5
пункту 5.4 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 1297 ( z1521-16 ) від 01.11.2016 } 53 - "Не дозволяється копіювати" (тільки для робіт, що
виконувались за власні кошти, кошти інших джерел, кошти замовників
іноземних держав). { Абзац третій позиції 5535 підпункту 5.4.5
пункту 5.4 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 1297 ( z1521-16 ) від 01.11.2016 } Якщо зазначено код 53 "Не дозволяється копіювати", то власник
результатів НДР (ДКР) при подачі звітних документів до УкрІНТЕІ
визначає умови їх поширення. За таких умов УкрІНТІ має право лише
на поширення сигнальної інформації про результати такої роботи. 5211 "Умови передачі зарубіжним країнам" - проставляється
відповідний код, що регламентує умови передачі звітної
документації за кордон, які визначаються власником результатів
НДР (ДКР). При цьому поширення звітної документації для документів
з грифом ДСК здійснюється відповідно до вимог чинного
законодавства України: 55 - "Дозволяється копіювати"; 63 - "Не дозволяється копіювати". 5634 "Індекс УДК" - індекс проставляється за таблицями
"Універсальної десяткової класифікації". 5616 "Коди тематичних рубрик" - коди проставляються в
УкрІНТЕІ. 5.4.6. Заключні відомості 6111 "Керівник юридичної особи" - зазначаються прізвище,
ім'я, по батькові керівника підприємства, установи, організації,
що є виконавцем НДР (ДКР). 6210 "Науковий ступінь, вчене звання керівника юридичної
особи" - зазначаються науковий ступінь, вчене звання керівника
підприємства, установи, організації, що є виконавцем НДР (ДКР) (за
наявності). Підпис керівника засвідчується печаткою відповідного
підприємства, установи, організації. 6120 "Керівник роботи" - зазначаються прізвище, ім'я, по
батькові керівника НДР (ДКР) . 6228 "Науковий ступінь, вчене звання керівника роботи" -
зазначаються науковий ступінь, вчене звання керівника НДР (ДКР)
(за наявності). Якщо Виконавцем НДР (ДКР) є фізична особа, то в полях 6120 і
6228 зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь,
вчене звання. Підпис засвідчується нотаріально або підприємством,
установою, організацією, в якій працює фізична особа. 6121 "Список виконавців" - зазначаються прізвище, ім'я, по
батькові, код посади, науковий ступінь, вчене звання Виконавців
НДР (ДКР). У разі потреби розміщення у цьому полі значного обсягу
інформації використовують вкладний аркуш до ОК відповідно до
вимог, зазначених в описі змісту поля 9117. 6141 "Відповідальний за підготовку облікових документів" -
зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, телефон відповідального
за підготовку документів та ідентичність їх на паперових та
електронних носіях інформації. 6140 "Керівник відділу УкрІНТЕІ" - зазначаються прізвище,
ім'я по батькові керівника відповідного відділу УкрІНТЕІ. 6142 "Реєстратор" - зазначаються прізвище, ім'я, по батькові
співробітника відділу УкрІНТЕІ, який прийняв документи. Підпис керівника відділу засвідчується печаткою УкрІНТЕІ.
5.5. Вимоги до оформлення інформаційної картки
науково-технічної продукції 5.5.1. Загальні відомості В ІК НТП зазначаються такі дані: 5439 "Інвентарний номер ІК НТП" - надається в УкрІНТЕІ. 5419 "Дата реєстрації" - зазначається дата надання державного
облікового номера ІК НТП. 5436 "Державний реєстраційний номер" - зазначається державний
реєстраційний номер НДР (ДКР). 5437 "Державний обліковий номер НДР (ДКР)" - зазначається
державний обліковий номер НДР (ДКР). 9027 "Назва науково-технічної продукції" - зазначається назва
науково-технічної продукції українською, англійською мовами. 9153 "Вид продукції" - проставляється відповідний код
результату НДР (ДКР): 01- випуск нового виду продукції: 001 - техніки; 002 - технологій (обов’язкове подання реєстраційної картки
технологій у 30-денний термін з моменту закриття НДР); { Абзац
четвертий позиції 9153 підпункту 5.5.1 пункту 5.5 розділу V із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 1297 ( z1521-16 ) від 01.11.2016 } 003 - матеріалів; 004 - сортів рослин; 005 - порід тварин; 006 - методів, теорій; 007 - інше (методична документація, нормативно-технічна
документація, правові документи, програмно-технологічна
документація тощо - вказати); 02 - поліпшення якості продукції, що випускається; 03 - інше (збільшення обсягів виробництва, поліпшення умов
праці, поліпшення стану навколишнього середовища, економія
енергоресурсів, економія матеріалів, зменшення зносу обладнання,
збільшення продуктивності праці, поліпшення ефективності
діагностики та лікування хворих тощо - вказати). 9155 "Галузь застосування" - зазначається можлива галузь
застосування розробки відповідно до класифікації видів економічної
діяльності в Україні. 5616 "Коди тематичних рубрик" - проставляються в УкрІНТЕІ. 9118 "Опис науково-технічної продукції" - надається короткий
опис науково-технічної розробки (максимум 500 знаків). 5635 "Технічні переваги" - зазначаються технічні переваги
науково-технічної продукції, науково-технічний рівень щодо кращих
вітчизняних та зарубіжних аналогів (прототипів). 5636 "Економічні переваги" - зазначаються економічна
привабливість науково-технічної продукції для просування на ринок,
впровадження та реалізації, показники, вартість. 1001 "Вплив на зовнішнє середовище. Екологічність" -
зазначається вплив науково-технічної розробки на зовнішнє
середовище, її екологічність. 7326 "Стадія завершеності НТП" - зазначаються відповідні
коди: 3.1. - Ідея, концепція; 3.2. - Звіт по НДР (ДКР); 3.3. - Експериментальний (макетний) зразок; 3.4. - Дослідний зразок; 3.5. - Конструкторська та технологічна документація; 3.6. - Промисловий зразок; 3.7. - Дрібносерійне виробництво; 3.8. - Серійне виробництво; 3.9. - Інше (вказати). 7344 "Упровадження науково-технічної продукції" -
зазначається відповідний код: 35 - "Упроваджено"; 53 - "Не впроваджено". 5638 "Практична реалізація продукції" - зазначаються строки
впровадження науково-технічної розробки, виробники
науково-технічної продукції, можливі споживачі, перспективні ринки
збуту. 1005 "Права інтелектуальної власності" - зазначається
відповідний код: 5.1. - Є ліцензійна угода; 5.2. - Отримано патент; 5.3. - "Ноу-хау"; 5.4. - За договорами; 5.5. - Подано заявку на патент; 5.6. - Інше (вказати). При наявності патенту зазначаються дані щодо виду патенту,
номера патенту або заявки, власника патенту, об'єкта патентування
та зазначаються країни, на які поширюється дія патенту. 1004 "Форми та умови передачі продукції" - зазначається
відповідний код: 4.1. - Продаж ліцензії; 4.2. - Продаж "ноу-хау"; 4.3. - Продаж патенту; 4.4. - Продаж продукції; 4.5. - Навчання персоналу; 4.6. - Інвестиції; 4.7. - Спільні НДР (ДКР); 4.8. - Спільне виробництво; 4.9. - Інше (вказати). 1006 "Бажаний характер співробітництва з інвестором" -
зазначається відповідний код: 6.1. - Потрібний обсяг інвестицій, тис.грн.; 6.2. - Права, що надаються інвестору після завершення роботи; 6.3. - Наявність бізнес-плану (так, ні); 6.4. - Техніко-економічне обґрунтування (так, ні); 6.5. - Потенційний обсяг продажу, тис.грн.; 6.6. - Очікуваний термін окупності (років); 6.7. - Додаткова інформація (за бажанням власника розробки). 5.5.2. Відомості про власника науково-технічної продукції 2459 "Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер)" - Виконавець
зазначає ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань або ідентифікаційний номер за Державним реєстром
фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів
власника науково-технічної продукції. 2153 "Повне найменування юридичної особи" - зазначається
повне найменування юридичної особи, що є власником
науково-технічної продукції. 2360 "Скорочене найменування юридичної особи" - зазначається
скорочене найменування юридичної особи, що є власником
науково-технічної продукції (за наявності). 2657 "Місцезнаходження (місце проживання)" - зазначається
місцезнаходження (місце проживання) (вулиця, будинок, місто,
район, область, індекс) власника науково-технічної продукції. 2935 "Телефон/Факс" - зазначаються номер телефону, факсу
власника науково-технічної продукції. 6120 "Власник НТП" - зазначаються прізвище, ім'я, по батькові
власника науково-технічної продукції. 1333 "Відомча підпорядкованість" - зазначається орган
державної влади, якому підпорядковується власник науково-технічної
продукції. Підприємства, установи, організації з приватною формою
власності указують місце проведення їх державної реєстрації
відповідно до статті 5 Закону України "Про державну реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань" ( 755-15 ). 5518 "N юридичного документа, дата видачі" - зазначаються
(для фізичних осіб) номер та дата видачі юридичного документа,
який засвідчує право власності на науково-технічну продукцію. 1009 "Статус Виконавця" - проставляються коди відповідно до
форм власності і кількості співробітників юридичної особи: 9.1. - Державна. 9.2. - Змішана. 9.3. - Приватна. 9.4. - Кількість співробітників: 9.4.1. - До 50 співробітників. 9.4.2. - 50-250 співробітників. 9.4.3. - 250-500 співробітників. 9.4.4. - Понад 500 співробітників. 6111 "Керівник юридичної особи" - зазначаються прізвище,
ім'я, по батькові керівника підприємства, установи, організації,
що є виконавцем НДР (ДКР). 6210 "Науковий ступінь, вчене звання керівника юридичної
особи" - зазначаються науковий ступінь, вчене звання керівника
підприємства, установи, організації, що є виконавцем НДР (ДКР)
(якщо наявні). Підпис керівника засвідчується печаткою відповідного
підприємства, установи, організації. 6141 "Відповідальний за підготовку інформаційних
документів" - зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, телефон
відповідального за підготовку документів та ідентичність їх на
паперових та електронних носіях інформації. 6140 "Керівник відділу УкрІНТЕІ" - зазначаються прізвище,
ім'я по батькові керівника відповідного відділу УкрІНТЕІ. 6142 "Реєстратор" - зазначаються прізвище, ім'я, по батькові
співробітника відділу УкрІНТЕІ, який прийняв документи. Підпис керівника відділу засвідчується печаткою УкрІНТЕІ.
5.6. Вимоги до оформлення облікової картки дисертації 5.6.1. Загальні відомості До ОКД при її заповненні вносяться такі дані: 5438 "Державний обліковий номер" - проставляється в УкрІНТЕІ. 5013 "Вид дисертації" - зазначається відповідний код: 04 - "Кандидатська"; 05 - "Докторська". 5436 "Державний реєстраційний номер" - зазначаються номер
державної реєстрації науково-дослідної роботи. 5256 "Особливі позначки" - зазначається відповідний код, який
відповідає інформації, що міститься в дисертації: 5 - "Відкрита"; 1 - "Для службового користування". 5418 "N, дата супровідного листа" - зазначаються (через
крапку з комою) вихідний номер супровідного листа установи чи
організації, на засіданні спеціалізованої вченої ради якої
відбувся захист дисертації, і дата відправлення ОКД до УкрІНТЕІ.
Дата проставляється відповідно до вимог Типової інструкції з
діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30
листопада 2011 року N 1242 ( 1242-2011-п ). 6147 "Прізвище, ім'я, по батькові здобувача" - указуються
прізвище, ім'я, по батькові здобувача наукового ступеня. 6642 "Аспірантура" - зазначається код "1", якщо захист
дисертації відбувся внаслідок закінчення аспірантури здобувачем
наукового ступеня. 7425 "На здобуття наукового ступеня" - зазначається науковий
ступінь, на який претендує здобувач наукового ступеня. 6444 "Шифр наукової спеціальності" - зазначається шифр
наукової спеціальності, за якою захищена дисертація. 6480 "N спеціальності за освітою" - зазначається номер
спеціальності за освітою. 7434 "Дата захисту" - зазначається дата захисту дисертації на
засіданні спеціалізованої вченої ради. 7021 "Шифр роботи" - зазначається шифр, наданий дисертації
установою чи організацією, в якій працює здобувач наукового
ступеня. У полях 7452 "Шифр вченої ради" та 7461 "Телефон" -
зазначаються шифр та телефон спеціалізованої вченої ради, де
відбувся захист дисертації. 5.6.2. Відомості про установу чи організацію, на засіданні
спеціалізованої вченої ради якої відбувся захист дисертації 2430 "Код за ЄДРПОУ" - зазначається ідентифікаційний код за
Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців та громадських формувань. 2304 "Найменування установи чи організації" - зазначається
найменування установи чи організації, на засіданні спеціалізованої
вченої ради якої відбувся захист дисертації. 2637 "Місцезнаходження" - зазначається місцезнаходження
установи чи організації, на засіданні спеціалізованої вченої ради
якої відбувся захист дисертації. 2936 "Телефон/Факс" - зазначається номер телефону, факсу
установи чи організації, на засіданні спеціалізованої вченої ради
якої відбувся захист дисертації. 2395 "E-mail/WWW" - зазначається електронна пошта, веб-сайт
установи чи організації. 1334 "Відомча підпорядкованість" - зазначається орган
державної влади, якому підпорядковується установа чи організація,
на засіданні спеціалізованої вченої ради якої відбувся захист
дисертації. 1133 "Сектор науки" - проставляється відповідний код: АКД - академічний; ВУЗ - вузівський; ГЛЗ - галузевий; НЕД - недержавний. 5.6.3. Відомості про установу чи організацію, в якій виконано
дисертацію 3240 "Код за ЄДРПОУ" - зазначається ідентифікаційний код за
Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців та громадських формувань. 3330 "Найменування установи, організації" - зазначається
найменування установи чи організації, в якій виконана дисертація. 3276 "Місцезнаходження" - зазначається місцезнаходження
установи чи організації, в якій було виконано дисертацію. 3294 "Телефон/Факс" - зазначається номер телефону, факсу
установи чи організації, в якій виконано дисертацію. 3295 "E-mail/WWW" - зазначається електронна пошта, веб-сайт
установи чи організації, в якій виконано дисертацію. 1335 "Відомча підпорядкованість" - зазначається орган
державної влади, якому підпорядковується установа чи організація,
в якій виконано дисертацію. 5.6.4. Відомості про підприємство, установу чи організацію,
де працює здобувач наукового ступеня 2484 "Код за ЄДРПОУ" - зазначається ідентифікаційний код за
Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців та громадських формувань. 2187 "Найменування підприємства, установи, організації" -
зазначається найменування підприємства, установи чи організації,
де працює здобувач наукового ступеня. 2781 "Місцезнаходження" - зазначається місцезнаходження
підприємства, установи чи організації, де працює здобувач
наукового ступеня. 2988 "Телефон/Факс" - зазначається номер телефону, факсу
підприємства, установи чи організації, де працює здобувач
наукового ступеня. 3296 "E-mail/WWW" - зазначається електронна пошта, веб-сайт
підприємства, установи чи організації, де працює здобувач
наукового ступеня. 1336 "Відомча підпорядкованість" - зазначається назва органу
державної влади, якому підпорядковується підприємство, установа чи
організація, де працює здобувач наукового ступеня. 9045 "Тема дисертації" - зазначається тема дисертації. 9118 "Реферат" - стисло, не повторюючи теми дисертації,
описується основний зміст результатів дослідження: об'єкт
дослідження, мета дослідження, методи дослідження та апаратура,
теоретичні і практичні результати, новизна, ступінь упровадження,
сфера (галузь) використання. Якщо при заповненні поля 9118 текст
реферату не вміщується, для його подальшого запису
використовується вкладний аркуш до ОКД формату А4. При цьому в
кінці основної сторінки в полі 9118 робиться позначка
"(див. продовження)", а на вкладному аркуші робиться позначка
"Продовження" із зазначенням назви дисертації, цифровий код та
назва поля (9118 "Реферат"). 7443 "Підсумки дослідження" - зазначається відповідний код,
якому за результатами оцінки спеціалізованої вченої ради
відповідає захищена дисертація: 13 - "Новий напрям у науці і техніці"; 22 - "Теоретичне узагальнення і вирішення важливої наукової
проблеми"; 40 - "Нове вирішення актуального наукового завдання". 5.6.5. Кількісні характеристики дисертації У полях 5742, 5751, 5760, 5778, 5787 - зазначаються кількісні
дані про дисертацію (кількість сторінок, додатків, ілюстрацій,
таблиць, використаних першоджерел). 5481 "Кількість публікацій" - зазначається кількість
публікацій з теми дисертації. 5472 "Кількість патентів" - зазначається кількість патентів,
одержаних здобувачем на основі досліджень, проведених під час
роботи над дисертацією. 5743 "Кількість електронних носіїв" - зазначається загальна
кількість електронних носіїв інформації, на яких міститься
дисертація та автореферат. 5744 "Загальна кількість файлів" - зазначається загальна
кількість файлів на електронних носіях інформації із дисертацією
та авторефератом. 7344 "Упровадження результатів дисертації" - проставляється
відповідний код: 35 - "Упроваджено"; 57 - "Планується до впровадження". 6156 "П.І.Б. (1 - українською мовою, 3 - англійською мовою);
науковий ступінь; вчене звання; шифр наукової спеціальності
наукових керівників" - зазначаються (через крапку з комою)
прізвище, ім'я, по батькові; науковий ступінь; вчене звання; шифр
наукової спеціальності наукових керівників дисертації. 6165 "П.І.Б.; науковий ступінь; вчене звання; шифр наукової
спеціальності офіційних опонентів"- зазначаються (через крапку з
комою) прізвище, ім'я, по батькові; науковий ступінь; вчене
звання; шифр наукової спеціальності офіційних опонентів. 5634 "Індекс УДК" - індекс проставляється за таблицями
"Універсальної десяткової класифікації". 5616 "Коди тематичних рубрик" - проставляються в УкрІНТЕІ. 6174 "Голова спеціалізованої вченої ради" - зазначаються
прізвище, ім'я, по батькові голови спеціалізованої вченої ради. 6273 "Науковий ступінь, вчене звання голови спеціалізованої
вченої ради" - зазначаються науковий ступінь, вчене звання голови
спеціалізованої вченої ради. Підпис голови спеціалізованої вченої ради засвідчується
печаткою відповідної установи або організації, на засіданні
спеціалізованої вченої ради якої відбувся захист дисертації. 6141 "Відповідальний за підготовку облікових документів" -
зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, телефон відповідального
за підготовку документів та ідентичність їх на паперових та
електронних носіях інформації. 6140 "Керівник відділу УкрІНТЕІ" - зазначаються прізвище,
ім'я, по батькові керівника відповідного відділу УкрІНТЕІ. 6142 "Реєстратор" - зазначаються прізвище, ім'я, по батькові
співробітника відділу УкрІНТЕІ, який прийняв документи. Підпис керівника відділу УкрІНТЕІ засвідчується печаткою
УкрІНТЕІ.
VI. Умови поширення інформації про науково-дослідні,
дослідно-конструкторські роботи та дисертації
6.1. Згідно зі статтями 41 і 54 Конституції України
( 254к/96-ВР ) та книги четвертої Цивільного кодексу України
( 435-15 ) результати НДР (ДКР), а також дисертації є об'єктами
права інтелектуальної власності. Такі правовідносини регулюються
відповідно до чинного законодавства України.
6.2. УкрІНТЕІ має право на поширення інформації про НДР (ДКР)
та дисертації відповідно до умов, зазначених виконавцем НДР (ДКР)
у реєстраційно-облікових документах: 6.2.1. Умови поширення інформації про НДР (ДКР) та дисертації
визначаються виконавцем НДР (ДКР), про що в полі 5256 "Особливі
позначки" робиться відповідний запис. 6.2.2. Умови поширення звітних документів щодо НДР (ДКР)
визначаються власником результатів роботи, про що в
полях 5535 "Умови поширення в Україні" та 5211 "Умови передачі
зарубіжним країнам" виконавцем НДР (ДКР) робиться відповідний
запис.
6.3. Передача інформації про розпочаті, завершені НДР (ДКР)
та захищені дисертації за кордон юридичним (фізичним) особам
здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
6.4. УкрІНТЕІ має право на поширення інформації про всі
відкриті (несекретні) НДР (ДКР), які були виконані за бюджетні
кошти. Пошукова система, бібліографічний опис і номери державної
реєстрації НДР (ДКР) розміщені на офіційному веб-сайті УкрІНТЕІ та
в читальному залі електронної бібліотеки УкрІНТЕІ. { Розділ VІ доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 1297 ( z1521-16 ) від 01.11.2016 }
6.5. Доступ до повних текстів дисертацій та звітів надається
тільки за наявності офіційного листа від організації, установи,
вищого навчального закладу в читальному залі УкрІНТЕІ. Умови
доступу: комерційний і некомерційний (для органів державної влади
і підприємств, установ, організацій, які фінансуються з державного
бюджету). { Розділ VІ доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 1297 ( z1521-16 ) від 01.11.2016 }

VII. Завдання УкрІНТЕІ як установи,
на яку покладено державну реєстрацію
та облік науково-дослідних,
дослідно-конструкторських робіт і дисертацій
7.1. Забезпечення державної реєстрації та обліку НДР (ДКР) і
дисертацій.
7.2. Проведення науково-методичної роботи з питань
організації державної реєстрації та обліку НДР (ДКР) і дисертацій.
7.3. Формування державного фонду першоджерел і ведення
автоматизованої бази даних НДР (ДКР), науково-технічної продукції
та дисертацій.
7.4. Здійснення організації довідково-інформаційного
забезпечення фізичних осіб і юридичних осіб усіх форм власності. Послуги, пов'язані з довідково-інформаційним обслуговуванням,
УкрІНТЕІ надає на договірних засадах, окрім випадків, передбачених
законодавством України.
7.5. Сприяння формуванню ринку науково-технічної продукції.
Директор департаменту
науково-технологічного
розвитку В.О.Свіженко

Додаток 1
до Порядку державної
реєстрації та обліку
відкритих науково-дослідних,
дослідно-конструкторських
робіт і дисертацій

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
НДР і ДКР (ДРК)

------------------------------------------------------------------ |5436. Державний реєстраційний номер |5256. Особливі| | |позначки | |-------------------------------------------------+--------------| |5517. Реєстраційний номер, що змінюється |7209. Статус | | |виконавця | |----------------------------------------------------------------| |5418. N, дата супровідного листа | |----------------------------------------------------------------| |7146. Підстави для проведення НДР (ДКР) |7021. Шифр | | |НДР (ДКР) | |----------------------------------------------------------------| |7210. Державний реєстраційний | |номер НДР (ДКР) головного виконавця | |----------------------------------------------------------------| |ВІДОМОСТІ ПРО ВИКОНАВЦЯ | |----------------------------------------------------------------| |2457.Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер) | |----------------------------------------------------------------| |2151.Повне найменування юридичної особи | |(або П.І.Б.) | |----------------------------------------------------------------| |1 - українською мовою | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |3 - англійською мовою | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |2358. Скорочене найменування юридичної | |особи | |----------------------------------------------------------------| |2655. Місцезнаходження (місце проживання) | |----------------------------------------------------------------| |2934. Телефон/Факс | |----------------------------------------------------------------| |2394. E-mail/WWW | |----------------------------------------------------------------| |1332. Відомча підпорядкованість | |----------------------------------------------------------------| |1133. Сектор науки | |----------------------------------------------------------------| |2142. Співвиконавці | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |ВІДОМОСТІ ПРО ЗАМОВНИКА | |----------------------------------------------------------------| |2458. Код за ЄДРПОУ | |(ідентифікаційний номер) | |----------------------------------------------------------------| |2152. Повне найменування | |юридичної особи (або П.І.Б.) | |----------------------------------------------------------------| |2656. Місцезнаходження | |(місце проживання) | |----------------------------------------------------------------| |2935. Телефон/Факс | |----------------------------------------------------------------| |2395. E-mail/WWW | |----------------------------------------------------------------| |ДЖЕРЕЛА, НАПРЯМИ ТА ОБСЯГИ | |ФІНАНСУВАННЯ НДР (ДКР) | |7700. КПКВК_____________________________ | |7201. Напрям фінансування_______________ | |7023. Назва ДЦП_________________________ | |7022. Код ДЦП___________________________ | |----------------------------------------------------------------| |Код джерела фінансування|Загальний обсяг| у тому числі за роками| | | фінансування, |-----------------------| | | тис.грн. | 20-|20- |20- | 20-|20-| |------------------------+---------------+----+----+----+----+---| | | | | | | | | |------------------------+---------------+----+----+----+----+---| | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------| |ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ РОБОТИ | |----------------------------------------------------------------| |7553. Початок | |----------------------------------------------------------------| |7362. Закінчення | |----------------------------------------------------------------| |9036. Порядковий N; початок та закінчення етапу; | |вид звітного документа з НДР (ДКР), назва етапу | |----------------------------------------------------------------| |1. | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |2. | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |3. | |----------------------------------------------------------------| |ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО НДР (ДКР) | | | |----------------------------------------------------------------| |9027. Назва НДР (ДКР) (1 - українською мовою, | |3 - англійською мовою): | |----------------------------------------------------------------| |1. | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |2. | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |3. | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |9126. Мета НДР (ДКР) | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |7199. Пріоритетний напрям | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |7191. Вид НДР (ДКР) |9153. Очікувані результати | |----------------------------------------------------------------| |9155. Галузь застосування | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |9156. Експертний висновок | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |ЗАКЛЮЧНІ ВІДОМОСТІ | |----------------------------------------------------------------| |5634. Індекс УДК | |----------------------------------------------------------------| |5616. Коди тематичних рубрик | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |6111. Керівник юридичної особи | |----------------------------------------------------------------| | (прізвище, ім'я, по батькові) | |----------------------------------------------------------------| |6210. Науковий ступінь, вчене звання керівника юридичної особи | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | Підпис | |----------------------------------------------------------------| |(прізвище, ім'я, по батькові) М.П. | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |1. | |----------------------------------------------------------------| |2. | |----------------------------------------------------------------| |3. | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |6228. Науковий ступінь, вчене звання керівника роботи | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | Підпис | |----------------------------------------------------------------| |6121. Відповідальний за підготовку | |реєстраційних документів | |----------------------------------------------------------------| |Телефон | |----------------------------------------------------------------| | (прізвище, ім'я, по батькові) | |----------------------------------------------------------------| | Підпис | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |6140. Керівник відділу УкрІНТЕІ | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | (прізвище, ім'я, по батькові) | | | |----------------------------------------------------------------| | Підпис | |----------------------------------------------------------------| |6141. Реєстратор | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | (прізвище, ім'я, по батькові) | |----------------------------------------------------------------| | Підпис М.П. | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Порядку державної
реєстрації та обліку
відкритих
науково-дослідних,
дослідно-конструкторських
робіт і дисертацій

ОБЛІКОВА КАРТКА
НДР (ДКР) (ОК)

------------------------------------------------------------------ |5437. Державний обліковий номер | |----------------------------------------------------------------| |5436. Державний реєстраційний |5256. Особливі позначки | |номер | | | | | |----------------------------------------------------------------| |5418. N, дата супровідного листа | | | |----------------------------------------------------------------| |9036. Порядковий N; початок та закінчення етапу; вид етапу, | |назва етапу; вид звітного документа етапу НДР (ДКР) | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |5526. Державні облікові номери виконаних етапів роботи | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |ВІДОМОСТІ ПРО ВИКОНАВЦЯ | |----------------------------------------------------------------| |2457. Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер) | |----------------------------------------------------------------| |2151. Повне найменування юридичної особи (або П.І.Б.) | |(1 - українською мовою, 3 - англійською мовою): | |----------------------------------------------------------------| |1. | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |2. | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |3. | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |2358. Скорочене найменування | |юридичної особи | |----------------------------------------------------------------| |2655. Місцезнаходження | |(місце проживання) | |----------------------------------------------------------------| |2934. Телефон/Факс | |----------------------------------------------------------------| |2394. E-mail/WWW | |----------------------------------------------------------------| |1332. Відомча підпорядкованість | |----------------------------------------------------------------| |1133. Сектор науки | |----------------------------------------------------------------| |2142. Співвиконавці | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА РЕЗУЛЬТАТІВ НДР (ДКР) | |----------------------------------------------------------------| |2459. Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер) | |----------------------------------------------------------------| |2153. Повне найменування юридичної | |особи (або П.І.Б.) | |----------------------------------------------------------------| |2360. Скорочене найменування юридичної особи | |----------------------------------------------------------------| |2656. Місцезнаходження (місце проживання) | |----------------------------------------------------------------| |2935. Телефон/Факс | |----------------------------------------------------------------| |2395. E-mail/WWW | |----------------------------------------------------------------| |1333. Відомча підпорядкованість | |----------------------------------------------------------------| |5518. N юридичного документа, | |дата видачі | |----------------------------------------------------------------| |ДЖЕРЕЛА, НАПРЯМИ ТА ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ НДР (ДКР) | |----------------------------------------------------------------| |7700. КПКВК___________________________________ | |7201. Напрям фінансування_____________________ | |7023. Назва ДЦП_______________________________ | |7022. Код ДЦП_________________________________ | |----------------------------------------------------------------| |Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. | |----------------------------------------------------------------| |Код джерела фінансування| Обсяг фінансування у звітному році | | | | |------------------------+---------------------------------------| | | | |----------------------------------------------------------------| |ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО НДР (ДКР) | |----------------------------------------------------------------| |9027. Назва роботи (1 - українською мовою, 3 - англійською | |мовою): | |1. | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |2. | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |3. | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |9117. Реферат (1 - українською мовою, | |3 - англійською мовою): | |----------------------------------------------------------------| |1. | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |2. | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |3. | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |5481. Бібліографічний опис (статей, монографій, | |нормативно-технічної документації тощо) | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |5040. Вид звітного | |документа | |----------------------------------------------------------------| |5715. Мова документа |5742. Кількість сторінок | |----------------------------+-----------------------------------| |5743.Кількість |5744. Загальна кількість файлів | |електронних носіїв | | |----------------------------+-----------------------------------| |5535. Умови поширення в |5211. Умови передачі зарубіжним | |Україні |країнам | |----------------------------------------------------------------| |5634. Індекс УДК | |----------------------------------------------------------------| |5616. Коди тематичних рубрик | |----------------------------------------------------------------| |6111. Керівник юридичної особи | |----------------------------------------------------------------| | (прізвище, ім'я, по батькові) | |----------------------------------------------------------------| |6210. Науковий ступінь, вчене звання керівника юридичної особи | |----------------------------------------------------------------| |Підпис | М.П. | |----------------------------------------------------------------| |6120. Керівник роботи (1 - українською мовою, | |3 - англійською мовою) | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | (прізвище, ім'я, по батькові) | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |6228. Науковий ступінь, вчене звання керівника роботи | |----------------------------------------------------------------| |6121. Список виконавців | |----------------------------------------------------------------| |Прізвище, ім'я, | Код посади |Науковий ступінь, вчене | |по батькові | |звання | |------------------+----------------+----------------------------| | | | | |------------------+----------------+----------------------------| | | | | |----------------------------------------------------------------| |6141. Відповідальний за підготовку документів | | | |----------------------------------------------------------------| |Телефон (прізвище, ім'я, по батькові) | |----------------------------------------------------------------| | Підпис | |----------------------------------------------------------------| |6140. Керівник відділу УкрІНТЕІ | |----------------------------------------------------------------| | (прізвище, ім'я, по батькові) | |----------------------------------------------------------------| | Підпис | |----------------------------------------------------------------| |6142. Реєстратор | |----------------------------------------------------------------| | (прізвище, ім'я по батькові) | |----------------------------------------------------------------| | Підпис М.П. | ------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до Порядку державної
реєстрації та обліку
відкритих науково-дослідних,
дослідно-конструкторських
робіт і дисертацій

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
науково-технічної продукції
(ІК НТП)

------------------------------------------------------------------ |5439. Інвентарний номер НТП | |----------------------------------------------------------------| |5419. Дата реєстрації | |----------------------------------------------------------------| |5436. Державний реєстраційний номер НДР (ДКР) | |----------------------------------------------------------------| |5437. Державний обліковий номер НДР (ДКР) | |----------------------------------------------------------------| |9027. Назва науково-технічної продукції | |(1 - українською мовою, | |3 - англійською мовою): | |----------------------------------------------------------------| |1. | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |2. | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |3. | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |9153. Вид продукції | |----------------------------------------------------------------| |9155. Галузь застосування | |----------------------------------------------------------------| |5616. Коди рубрик за ДР НТІ | |----------------------------------------------------------------| |9118. Опис науково-технічної продукції | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |5635. Технічні переваги. Науково-технічний | |рівень щодо кращих вітчизняних | |та зарубіжних аналогів (прототипів) | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |5636. Економічні переваги | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |1001. Вплив на зовнішнє середовище. Екологічність | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |7326. Стадія завершеності | |науково-технічної продукції | |----------------------------------------------------------------| |7344. Упровадження | |науково-технічної продукції | |----------------------------------------------------------------| |5638. Практична реалізація продукції: | |----------------------------------------------------------------| |строки впровадження | |----------------------------------------------------------------| |виробники продукції | |----------------------------------------------------------------| |споживачі продукції | |----------------------------------------------------------------| |перспективні ринки | |----------------------------------------------------------------| |1005. Права інтелектуальної власності | |----------------------------------------------------------------| |1004. Форми та умови передачі продукції | |----------------------------------------------------------------| |1006. Бажаний характер | |співробітництва з інвестором: | |----------------------------------------------------------------| |6.1. Потрібний обсяг інвестицій, тис.грн. | |----------------------------------------------------------------| |6.2. Права, що надаються інвестору | |після завершення роботи | |----------------------------------------------------------------| |6.3. Наявність бізнес-плану (так, ні) | |----------------------------------------------------------------| |6.4. Техніко-економічне обґрунтування (так, ні) | |----------------------------------------------------------------| |6.5. Потенційний обсяг продажу, тис.грн. | |----------------------------------------------------------------| |6.6. Очікуваний термін окупності (років) | |----------------------------------------------------------------| |6.7. Додаткова інформація | |----------------------------------------------------------------| |ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА ПРОДУКЦІЇ | |----------------------------------------------------------------| |2459. Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер) | |----------------------------------------------------------------| |2153. Найменування юридичної особи | |----------------------------------------------------------------| |2360. Скорочене найменування юридичної особи | |----------------------------------------------------------------| |2657. Місцезнаходження (місце проживання) | |----------------------------------------------------------------| |2935. Телефон/Факс | |----------------------------------------------------------------| |2395. E-mail/WWW | |----------------------------------------------------------------| |1333. Відомча підпорядкованість | |----------------------------------------------------------------| |6120. П.І.Б. власника(ів) наукової продукції | |----------------------------------------------------------------| |5518. N юридичного документа, дата видачі | |----------------------------------------------------------------| |1009. Статус виконавця | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |Керівник юридичної особи: | |----------------------------------------------------------------| |6111. П.І.Б. | |----------------------------------------------------------------| |6210. Науковий ступінь | |----------------------------------------------------------------| |Підтверджуємо, що надані відомості не мають обмежень для | |публікації у відкритому друку. | |----------------------------------------------------------------| |Керівник юридичної особи __________ _____________________ | | (підпис) (П.І.Б.) | | | |М.П. | |----------------------------------------------------------------| |Дата заповнення "________" ________________ 20__ р. | |----------------------------------------------------------------| |6141. Відповідальний за підготовку документів | | | |----------------------------------------------------------------| |Телефон (прізвище, ім'я, по батькові) | | | |----------------------------------------------------------------| | Підпис | |----------------------------------------------------------------| |6140. Керівник відділу УкрІНТЕІ | |----------------------------------------------------------------| | (прізвище, ім'я, по батькові) | |----------------------------------------------------------------| | Підпис | |----------------------------------------------------------------| |6142. Реєстратор | |----------------------------------------------------------------| | (прізвище, ім'я, по батькові) | |----------------------------------------------------------------| | Підпис М.П. | ------------------------------------------------------------------

Додаток 4
до Порядку державної
реєстрації та обліку
відкритих науково-дослідних,
дослідно-конструкторських
робіт і дисертацій

ОБЛІКОВА КАРТКА
дисертації (ОКД)

------------------------------------------------------------------ |5438. Державний обліковий номер |5013. Вид дисертації | |--------------------------------------+-------------------------| |5436. Державний реєстраційний номер |5256. Особливі позначки | |----------------------------------------------------------------| |5418. N, дата супровідного листа | |----------------------------------------------------------------| |ВІДОМОСТІ ПРО ЗДОБУВАЧА | |----------------------------------------------------------------| |6147. Прізвище, ім'я, по батькові здобувача (1 - українською | |мовою, 3 - англійською мовою): | |----------------------------------------------------------------| |1. | |----------------------------------------------------------------| |2. | |----------------------------------------------------------------| |3. | |----------------------------------------------------------------| |6642. Аспірантура |7425. На здобуття наукового | | |ступеня | |--------------------------------+-------------------------------| |6444. Шифр наукової |6480. N спеціальності за | |спеціальності |освітою | |--------------------------------+-------------------------------| |7434. Дата захисту |7021. Шифр дисертації | |----------------------------------------------------------------| |ВІДОМОСТІ ПРО СПЕЦІАЛІЗОВАНУ ВЧЕНУ РАДУ | |----------------------------------------------------------------| |7452. Шифр вченої ради |7461. Телефон | |----------------------------------------------------------------| |ВІДОМОСТІ ПРО УСТАНОВУ, ОРГАНІЗАЦІЮ, У ВЧЕНІЙ РАДІ | |ЯКОЇ ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ | |----------------------------------------------------------------| |2430. Код за ЄДРПОУ | |----------------------------------------------------------------| |2304. Найменування установи, організації | |----------------------------------------------------------------| |2637. Місцезнаходження | |----------------------------------------------------------------| |2936. Телефон/Факс | |----------------------------------------------------------------| |2395. E-mail/WWW | |----------------------------------------------------------------| |1334. Відомча підпорядкованість | |----------------------------------------------------------------| |1133. Сектор науки | |----------------------------------------------------------------| |ВІДОМОСТІ ПРО УСТАНОВУ, ОРГАНІЗАЦІЮ, В ЯКІЙ БУЛО ВИКОНАНО | |ДИСЕРТАЦІЮ | |----------------------------------------------------------------| |3240. Код за ЄДРПОУ | |----------------------------------------------------------------| |3330. Найменування установи, організації | |----------------------------------------------------------------| |3276. Місцезнаходження | |----------------------------------------------------------------| |3294. Телефон/Факс | |----------------------------------------------------------------| |3295. E-mail/WWW | |----------------------------------------------------------------| |1335. Відомча підпорядкованість | |----------------------------------------------------------------| |ВІДОМОСТІ ПРО ПІДПРИЄМСТВО, УСТАНОВУ, ОРГАНІЗАЦІЮ, ДЕ ПРАЦЮЄ | |ЗДОБУВАЧ | |----------------------------------------------------------------| |2484. Код за ЄДРПОУ | |----------------------------------------------------------------| |2187. Найменування підприємства, | |установи, організації | |----------------------------------------------------------------| |2781. Місцезнаходження | |----------------------------------------------------------------| |2988. Телефон/Факс | |----------------------------------------------------------------| |3296. E-mail/WWW | |----------------------------------------------------------------| |1336. Відомча підпорядкованість | |----------------------------------------------------------------| |9045. Тема дисертації (1 - українською мовою, | |3 - англійською мовою) | |----------------------------------------------------------------| |1. | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |2. | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |3. | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |9117. Реферат (1 - українською мовою, | |3 - англійською мовою): | |----------------------------------------------------------------| |1. | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |2. | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |3. | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |7443. Підсумки дослідження | |----------------------------------------------------------------| |Кількісні характеристики дисертації: | |----------------------------------------------------------------| |5742. Кількість сторінок |5751. Кількість додатків | |-----------------------------------+----------------------------| |5760. Кількість ілюстрацій |5778. Кількість таблиць | |-----------------------------------+----------------------------| |5787. Кількість використаних |5481. Кількість публікацій | |першоджерел | | |-----------------------------------+----------------------------| |5472. Кількість патентів |5715. Мова документа | |-----------------------------------+----------------------------| |5743. Кількість електронних носіїв |5744. Загальна кількість | | |файлів | |----------------------------------------------------------------| |7344. Упровадження результатів дисертації | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |6156. П.І.Б. (1 - українською мовою, | |3 - англійською мовою); науковий ступінь; вчене звання; шифр | |наукової спеціальності наукових керівників: | |----------------------------------------------------------------| |1. | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |2. | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |3. | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |6165. П.І.Б.; науковий ступінь; вчене звання; шифр наукової | |спеціальності офіційних опонентів: | |----------------------------------------------------------------| |1. | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |2. | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |3. | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |4. | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |5634. Індекс УДК | |----------------------------------------------------------------| |5616. Коди тематичних рубрик | |----------------------------------------------------------------| |6174. Голова спеціалізованої | |вченої ради (прізвище, ім'я, по батькові)| |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |6273. Науковий ступінь, вчене звання голови спеціалізованої | |вченої ради | |----------------------------------------------------------------| | Підпис М.П. | |----------------------------------------------------------------| |6141. Відповідальний за підготовку | |облікових документів | |----------------------------------------------------------------| |Телефон (прізвище, ім'я, по батькові)| |----------------------------------------------------------------| | Підпис | |----------------------------------------------------------------| |6140. Керівник відділу УкрІНТЕІ | | (прізвище, ім'я, по батькові)| |----------------------------------------------------------------| | Підпис | |----------------------------------------------------------------| |6142. Реєстратор | | (прізвище ім'я, по батькові) | |----------------------------------------------------------------| | Підпис М.П. | ------------------------------------------------------------------

Додаток 5
до Порядку державної
реєстрації та обліку
відкритих науково-дослідних,
дослідно-конструкторських
робіт і дисертацій
_________________________
На бланку юридичної особи Зав. відділом УкрІНТЕІ
(місцезнаходження, телефон, вул. Горького, 180, Київ,
E-mail, код ЗКПО, 03680, Україна
вих. N, дата)

ЛИСТ ЗМІН

Просимо внести зміни до РК
------------------------------------------------------------------ |N державної |Назва роботи |N поля |Нове значення |Анулювати| |реєстрації в | | | | | |УкрІНТІ | | | | | |-----------------+-------------+-------+--------------+---------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник юридичної особи (ім'я, прізвище)вгору